انطباق و اعتباریابی ابزار اندازه گیری مهارت حل مسئله بین‌فردی در کودکان 4 تا 6 سال

10.22059/japr.2016.62597

چکیده

هدف از پژوهش حاضر انطباق و اعتباریابی مقیاسی جهت سنجش معتبر و پایای مهارت حل مسئله در کودکان 4 تا 6 ساله است. این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری آن را تمامی کودکان 4 تا 6 ساله در مهدهای کودک‌ منطقه  6 تهران تشکیل داده‌اند. گروه نمونه در مجموع شامل 271 کودک 4 تا 6 ساله بود. روش نمونه‌گیری، نمونه‌گیری خوشه‌ای تک مرحله‌ای بود. پایایی آزمون از روش بازآزمایی و اعتبار آزمون از طریق اعتبار افتراقی، اعتبار ملاکی و اعتبار سازه بررسی شد.بر اساس نتایج حاصل می‌توان نتیجه گرفت که ابزار موردنظر از ویژگی‌های روانسنجی مناسبی برخوردار است. در بحث پایایی آزمون ضرایب همبستگی نمرات آزمون در دو مرحله بین 71/0 تا 96/0 بدست آمد. شواهد اعتبار افتراقی مبتنی بر تفاوت گروه کودکان بهنجار با کودکان دارای مشکلات رفتاری و مقایسه نیمرخ این دو بر اساس نمرات مربوط به پاسخ­های گروه همسالان و مادران بود. اعتبار ملاکی از طریق گزارش معلمان و اعتبار سازه بر اساس روابط بین نمرات حاصل از آزمون بررسی گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، کودکان دارای مشکلات رفتاری در حل مسائل خود بیشتر راه‌حل‌هایی را انتخاب می‌کنند که با اعمال قدرت فیزیکی یا کلامی همراه است. میانگین نمرات کودکان بهنجار در مولفه پاسخ­های راه‌حل طبقات غیرمرتبط و شکل مبدل در موقعیت‌های مرتبط با مادر در مقایسه با کودکان دارای مشکلات رفتاری بالاتر است. این در حالی است که پاسخ­های تکراری دو گروه تفاوت معناداری را نشان نداده‌اند. در این بخش از یافته‌ها این موضوع اهمیت دارد که در مشکلات کودک با مادر، کودکان عادی راه‌حل‌های بیشتری نسبت به کودکان دارای مشکلات رفتاری ارائه داده‌اند و از طبقات متنوع‌تری در ارائه راه‌حل استفاده کرده‌اند.به طور کلی، مقایسه نیمرخ دو گروه کودکان بهنجار با کودکان دارای مشکلات رفتاری نشان داد نیمرخ میانگین­های دو گروه در سطح کمتر از 05/0 تفاوت معناداری از هم دارند. دختران گروه نمونه در پاسخ­های مربوط به مولفه­های بدون اعمال قدرت و مرتبط، میانگین بالاتر و در پاسخ­های مربوط به دیگر مولفه­های با اعمال قدرت و غیرمرتبط میانگین کمتری را نسبت به پسران کسب کرده­اند. این بدین معنی است که دختران نسبت به پسران در مجموع راه‌حل‌های با اعمال قدرت کمتری ارائه می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Adaptation and Validation of Interpersonal Problem Solving Skills Tools for 4 to 6 year-old children

چکیده [English]

Problem solving strategies include high-level thinking skills like mental visualization , abstraction, perception and understanding, manipulation, reasoning and analysis. In all of the problem solving models the components of realizing the problem, analizing the problem and representing solution are considered as major components. Whenever people have problem in one or more stages, they may not be able to solve the problem. In problem solving process, children learn to interact with their problems in a way that they don’t feel anxiety and have appropriate reaction with probable defeats. Attending the different aspects of problem solving skill, valid and reliable assessment of this construct seems to be essential. The purpose of this study is to adapt a valid and reliable scale to assess pre-school childrens’ interpersonal problem solving skills.  It is a descriptive-analytic study. Statistical population  contains all the preschool children of the 6th zone of Tehran in 2015. Sample contains 271, 4 to 6 year-old children. Single-linkage clustering  method was used. Criterion validity was analyzed through teachers reports and construct validity was analyzed by the relation of test scores. The Findings illustrate that the present scale has  appropriate  psychometric properties. Findings contain two main parts, including the validity and reliability of the test. Test-retest reliability illustrates an acceptable correlation coefficient (.71 to .96 ). Descriminative validity is based on the differences between two groups of children with and without behavioral problems and comparing their profiles based on peer-related and mother-related scores. The average score of children without behavioral problem was higher than children with this problem.The comarison of the profiles of the children with and without behavioral problems through multivariate variance analysis shows a significant difference between them (p<.05). Total average of boys answers are more than girls. results indicate that children with behavioral problem choose more verbal and physical forceful solutions in solving their problems. The average of related solutions, categories, enumerations and unrelated solutions in children without behavioral problem in mother problems is more than children with behavioral problem while in repetition we didn’t find any significant difference.Children without behavioral problems offer more solutions and use more categories solving their problems with their mothers. Totally, girls have higher average score in non-forceful solutions and categories and lower average score in forceful and unrelated solutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interpersonal problem solving
  • Validity
  • reliability