تحلیل پدیدارشناسانه عوامل موثر در افت انگیزه تحصیلی در دانش‌آموزان مدارس متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.63972

چکیده

همه پیشرفت‌های شگفت‌انگیز انسان، زاییده یادگیری است و یادگیری به‌نحو چشمگیری از انگیزه تحصیلی، اثر می‌پذیرد؛ به‌رغم اهمیت شگرف انگیزه تحصیلی در یادگیری دانش‌آموزان و همچنین شواهد گسترده‌ای مبنی بر بروز افت شدید در انگیزه تحصیلی دانش‌آموزان،  پژوهش‌هایی ژرفانگر که بتواند ماهیت و عوامل موثر در تشدید این پدیده را بازنمایی کند، به‌ندرت انجام شده‌است. در این پژوهش سعی‌ شد تا با استفاده از رویکرد تفسیرگرایانه، ضمن بازنمایی آسیب‌های موجود،‌‌ عوامل احتمالی کاهش انگیزه تحصیلی و راه‌های بهبود آن بررسی‌شود. تلاش گردید تا ضمن واکاوی در ادراک دانش‌آموزان و تجربه‌زیسته‌شان، نشان داده‌شود که آن‌ها چه درکی از پدیده افت انگیزه تحصیلی دارند، آن‌ را چطور درک و ارزیابی می‌کنند. داده‌های روایتی با استفاده از فن مصاحبه نیمه‌ساختارمند با 38 نفر از دانش‌آموزان (دختر و پسر) گردآوری و بر اساس راهبرد هفت‌مرحله‌ای کُلایزی تحلیل شد؛ تحلیل عمیق روایت‌های دانش‌آموزان، به شناسایی و دسته‌بندی 5 مضمون اصلی و 13 زیر مضمون منتج‌گردید. نتایج نشان می‌دهد انگیزه‌ تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی تحت‌تأثیر عوامل مختلفی از جمله‌ عوامل فردی، خانوادگی، آموزشگاهی، فناوری‌های نوین ارتباطی و  عوامل اجتماعی  قرار می‌گیرد. در این مقاله، هر یک از عوامل شناسایی‌شده به همراه روایت‌های دانش‌‌آموزان، مورد بحث قرار گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological analysis of the factors of decline in motivation to study at secondary school students

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational motivation
  • high school students
  • Individual Factors
  • scholastic factors
  • familial factors