اثربخشی آموزش گروهی مهارت های زندگی بر کنترل خشم نوجوانان کم شنوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2015.64950

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر گروهی آموزش مهارت­های زندگی بر کاهش پرخاشگری نوجوانان کم شنوای دختر انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح آن پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل انجام شد. این مطالعه بر روی 34 نفر از نوجوانان کم شنوای دختر دبیرستان نظام مافی تهران که از طریق نمونه­گیری در دسترس مبتنی بر هدف انتخاب، و در دو گروه آزمایش و کنترل جای­دهی شدند؛ انجام شد. برای جمع­آوری داده­ها از مقیاس پرخاشگری باس و پری (AQ) استفاده شد. برنامه آموزش مهارت­های زندگی طی 8 جلسه 60 دقیقه­ای به گروه آزمایش ارائه شد. نتایج تجزیه و تحلیل­ها نشان داد که آموزش مهارت­های زندگی موجب کاهش معنی­دار پرخاشگری نوجوانان کم شنوای دختر در گروه آزمایش شده است. با در نظر گرفتن نتایج این پژوهش و اهمیت مهارت­­های زندگی، توجه به این مهارت­ها یک ضرورت اجتماعی است که از طریق آن می­توان به ارتقای وضعیت سلامت روانی نوجوانان کم­شنوا کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of group life skills training on Anger control of deaf adolescents

چکیده [English]

The present study aims to examine the effectiveness of group life skills training on the Anger control of deaf adolescents, studying in the academic year 2014-2015. This was a quasi-experimental study with pre-test, post-test and control group. The study sample included 34 deaf girls who were studying in the academic year 2014-2015 in Nezam Mafi High School, Tehran, Iran. Participants were selected using a purposive convenience sampling method, and were randomly divided into two groups (experimental and control groups). The Buss-Perry Aggression Questionnaire (AQ) was used to collect data. The life skills training program was delivered to the experimental group in 8, 60-minutes sessions. The study`s results showed that life skills training significantly decreased anger of the deaf girls (p < .001). According to the study results, it can be concluded that it is a social necessity to consider life skills training as a way of improving the mental status of deaf adolescents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life skills
  • Aggression
  • deaf