اثربخشی مشاوره هیجان مدار مبتنی بر اخلاق اسلامی بر شادکامی زوجین ناسازگار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه تهران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران

3 استاد گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی. دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و شناسایی اثر الگوی مشاوره هیجان­مدار مبتنی بر اخلاق اسلامی بر شادکامی زوجین ناسازگار صورت پذیرفت. روش پژوهش آزمایشی، و در چارچوب طرح شبه آزمایشی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه زوجین مراجعه­کننده به مرکز مشاوره یارا در شهرستان ساوه بوده است که از بین آن­ها 30 زوج داوطلب در شش ماهه دوم سال 1395 انتخاب گردید و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود. برنامه به مدت 10 جلسه مشاوره گروهی 90 دقیقه­ای برای گروه آزمایش اجرا شد، اما گروه گواه، آموزشی دریافت نکرد. برای تحلیل داده­ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که الگوی طراحی­شده از روایی مناسب برخوردار بوده و باعث افزایش معنادار میانگین شادکامی و مولفه­های آن یعنی رضایت از زندگی، خلق مثبت، بهزیستی ذهنی و خودکارامدی گردیده، اما بر مولفه دیگر یعنی عزت نفس تاثیر معناداری نداشته است. می­توان نتیجه‌ گرفت الگوی مشاوره هیجان­مدار مبتنی بر اخلاق اسلامی به عنوان یک روش کاربردی و مؤثر می‌تواند زوجین ناسازگار را از حالت دلبستگی ناایمن به ایمن، تنظیم هیجانات و شادکامی بیشتر سوق دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Emotion-Focused counseling Based on Islamic ethics on Happiness of Incompatible couples

نویسندگان [English]

  • Fateme Jafari 1
  • Mansoureh Hajhosseini 2
  • Bagher Ghobaribonab 3
چکیده [English]

The purpose of this study was to design and identify Emotion-Focused counseling model on Islamic ethics on incompatible couples' Happiness. The research method was experimental and in the framework of a pseudo-experimental design of a pre-test and post-test type with a control group. The statistical population was selected from 30 volunteers of all clients’ couples referring to Yara counseling center in Saveh city in the second six months of 1395. The information gathering tool was Oxford Happiness Questionnaire. The program was run for 10 sessions of 90-minute group counseling for the test group but the control group did not receive any training. The findings indicated that the designed model had an appropriate validity, and significantly increased the happiness mean and its components namely: life satisfaction, positive mood, well-being mental, self-efficacy but there was no significant effect on the other component which was self-esteem. It can be concluded that an Emotion-Focused Counseling Based on Islamic ethics model can drive inconsistent couples from insecure attachment to secure attachment, more emotional control and more intimate as an applied and effective way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion-Focused Approach
  • Emotion-Focused counseling Based on Islamic ethics
  • Happiness
Adamson, N. A. (2013). Emotionally therapy with couples facing breast cancer: A theoretical foundation and descriptive case study. Journal of Psychosocial Oncology,31,712-726.
AliMohammadi, K; Azerbaijani, M (2009). A Study on the Relationship Between Islamic Happiness and Psychological Happiness among Students of the University of Qom in the academic year of 2009-2010. Journal of Psychology and Religion, 2 (3), 7-28. (Persian).
Alipour, A; Agah Harris, M (2007). Validity and Validity Oxford Happiness List in Iranians. ransformational Psychology (Iranian Psychologists). 3 (12). 287-298. (Persian).
AliPour, A; Noorballa, A (2000). Preliminary Study of the Reliability and Validity of Oxford Happiness Inventory in Tehran University Students. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 5 (2-1), 55-66. (Persian).
Alvaro, J. A. (2001). An interpersonal forgiveness and reconciliation intervention: The effect on marital intimacy. Dissertation Abstracts International, 3-B, 62, 1608.
Amani, R; Majzobi, M. R (2014). Comparison of the efficacy of emotional, cognitive-behavioral and cognitive behavioral-behavioral psychotherapy on marital satisfaction and marital satisfaction of couples and depression in women. Quarterly Counseling and Psychotherapy Family, 3 (3), 439-467. (Persian).
Amanollahi, A, Izadi Panah, M; Sudane, M (2016). Investigating the relationship between attachment to God, sacred knowledge of marriage and spiritual intimacy with marital quality. Quarterly Journal of Applied Counseling, 5 (1), 95-111. (Persian).
Anand, P.V., &Singh, S. (2015). Religious orientation, self-esteem and happiness among undergraduate students. Indian Journal of Psychology, 6(4), 349-355.
Ansariyan, H (2010). Interpretation of Quran. Qom: the religion of knowledge. (Persian).
Argyle, M.(2001). Personality, self – esteem and demographic predictions of happiness and depression. In H.Cheng & A. Farnham (Eds.),The Psychology of happiness.
Argyle, M., & Lu, L. (1990). The happiness of extraverts. Personality and Individual Differences, 11(5), 1011-1017.
Berna, M. R; Savari , K (2010). Simple and multiple communication of religious attitudes, mental health, life satisfaction and self-esteem with a sense of happiness among students. New findings in psychology. 77-86. (Persian).
Braithwaite, S. R., Fincham, F. D., & Selby, E. A. (2011). Forgiveness and relationship satisfaction: Mediating mechanisms. Journal of Family Psychology, 25, 551-559.
Ciuhan, G. C. (2015). Raised by a schizophrenic mother: application of emotion focused therapry in a clinical case with mild depression. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 205, 30-34.
Cohen, D, Yoon, D.P, Johnston, B. (2009). Differentiating the impact of spiritual experiences, religious practices and congregational support on the mental health of individuals with heterogeneous medical disorders. International Journal for the Psychology of Religion. 19(1), 121-138.
Damiri, H; Heidarian, M; Ahmadi, V; Borhani, L (2015). Relationship between personal styles and emotional intelligence with marital satisfaction. Journal of Ilam University of Medical Sciences, 22 (5), 35-44. (Persian).
Dashti, M (2012). Translation of Nahj al-Balaghah, Imam Ali (AS). Qom: Dar eshghart. (Persian).
Denton, W. H., Wittenborn, A. K., & Golden, R. N. (2012). Augmenting Antidepressant Medication Treatment of Depressed Women With Emotionally Focused Therapy for Couples: A Randomized Pilot Study. Journal of Marital and Family Therapy, 38, 23-38.
Diener, E. Suh, E., & Oishi, S. P. (1997). Recent findings on subjective well-bing. Indian Journal of Clinical Psychology, 24(1), 25-41.
Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual review of psychology, 54(1), 403-425.
Edington N. Shuman R. (2004). Subjective well-being .Presented by continuity.Psychology Education,61,282-312.
Fallah Tafti, R (2010). The study of the effectiveness of group-centered spiritual training on increasing hope, life satisfaction and happiness in women with cancer under the control of Cancer Research Center. Undergraduate Undergraduate Masters, Allameh Tabataba'i University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Educational Psychology and Consulting. (Persian).
Feeney, J.A., & Noller, P. (1996). Adult attachment. Stage Publication, London, New Dehli.
Fincham, F. D., McCullough, M. E., & Tsang, J. A. (2006). The longitudinal association between forgiveness and relationship closeness and commitment. Journal of Social and Clinical Psychology, 25, 448-472.
Findler, L., Jacoby,A.K., & Gabis, L.(2016). Subjective happiness among mothers of children with disabilities: The role of stress, attachment, guilt and social support. Rsearch in Developmental Disabilities, 55, 44-54.
Francis, L. J., Robbins, M., & White, A. (2003). Correlation between religion and happiness: A replication. Psychological Reports, 92(1), 51-52.
Furnham, A., & Brewing, C. (1990). Personality and happiness. Psychological Reports, 80, 761-762.
Greenberg. M. T., Sigel. J. M., & Leith. C. J. (1993). The nature and importance of attachment relationships to parents and peers during adolescence. Journal of Youth Adolesc, 12, 86-373.
Haeri, H; Shahnazari, M (2016). The study of the role of positive thinking and emotion regulation in satisfying the life of housewives in Tehran. Journal of Applied Psychological Research, 6 (2), 133-146. (Persian).
Hamedi, B; Shafi Abadi, A; Navabinejad; sh; Delawar, A (2014). Effectiveness of emotional approach on increasing marital intimacy and self-efficacy of student couples. Quarterly Journal of Educational Management Research, 4 (3), 43-56. (Persian).
Hassan Abadi, H; Mojarad, S; Soltanifar, A (2011). Investigating the Effectiveness of Emotional Therapy (EFT) on Marital Adaptation and Positive Affections of Couples with Out-of-Marriage Relationships. Clinical Psychology Research Papers, 1 (2), 25-38. (Persian).
Hayati, M (2008). Comparison of the effectiveness of cognitive, emotional-oriented and their combined patterns on marital satisfaction of couples. Ph.D. Thesis. Allameh Tabatabaie University, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Educational Psychology and Consultation. (Persian).
Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Psychology, 52, 511-524.
Heydari Tafreshi, Gh. H, Khadivi, A; Yousefi, R (2011). Theories of organization and management in the postmodern world. Tehran: Green culture. (Persian).
Heyrat, A, Sharifi, E, Fatehizadeh, M, Ahmadi, S. A (2011). Effect of Islam-centered couple therapy on optimism of couples in Isfahan city. Journal of Cognitive and Behavioral Sciences, 1 (1), 9-22. (Persian).
Hills, P., & Argyle, M. (1998). Positive moods derived from leisure and their relationship to happiness and personality. Personality and Individual Differences, 25, 523-535.
Hosseini, B (2011). Phenomenology. Tehran: Forest Publishing. (Persian).
Hyborn, D. (2007). Life satisfaction, ethical, reflection, and the science of happiness. Journal of Happiness Studies, 8, 99-138. in psychotherapy (pp. 88-111). New York: Oxford University Press.
Jediri, J; Rasoulzadeh Tabatabaei, K (2010). Investigating the Relationship Between Marital Satisfaction (Based on Religious Criteria) and Emotional Stability. Journal of Psychology and Religion, 3 (3), 19-38. (Persian).
Johnson, S. (2008). Hold me tight: Seven conversations for a lifetime of love. New York: Little Brown.
Johnson, S. M. (2004). The practice of emotionally focused couple therapy: Creating connection (2nd ed.). New York: Brunner-Routledge.
Johnson, S. M., & Whiffen, V.E. (2003). Attachment processes in couple and family therapy.
Johnson, S.M & Keeler,T.(1998).Creating healing realationship for couple dealing with trauma. Journal of Marital and Family Therapy.24,24-40.
Jung, J. H. (2013). Religious Attendance, Stress, and Happiness in south Korea: Do gender and religious affiliation matter. Soc Indic Res, 118, 1125-1145.
Kajbaf, Mohammad Baqir, Sajjadian, Prinaz, Kaviani, Mohammad, Anvari, Hasan (2011). The Relationship of Islamic Life Style with Happiness in Satisfaction with the Life of Students in Isfahan. Journal of Psychology and Religion, 4 (4), 61-74. (Persian).
Karimi, J; Sudanese; M; Mehrabizadeh Honarmand; M; Nisi; Abdol Kazem (2014). Comparison of the Effectiveness of Integrated Phenotypic and Pseudomonas Therapy on Depression Signs and Post Traumatic Stress Caused by Extramarital Relationships in Couples. Journal of Clinical Psychology, 5 (3), 35-47. (Persian).
Kazemiyan, S; Zadeh Bagheri, Gh; Bahmani; N; Khalili; Sh; Zadeh Bagheri; L; Abu al-Fathi; M (2014). Determine the effectiveness of short-term self-regulation paired therapy on increasing marital intimacy in infertile couples. Journal of Yasuj University of Medical Sciences, 18 (5), 368-379. (Persian).
Kernis, M. H. (2006). Self-esteem. Issues and Answers. A Source Book of Current.Perspectives. Psychology Press.
Khavaz, I (2014). Evaluating the effectiveness of conflict resolution skills on marital intimacy. Undisclosed dissertation, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Department of Educational Psychology and Consultation. (Persian).
Khodayari Fard, M, Abedini, Y (2016). Theories and principles of family therapy with an emphasis on modern theories of cognitive-behavioral and spiritual-religious therapy with a general revision (based on DSM-5). Tehran: Tehran University Press. (Persian).
Kim, Y.M., Seidlitz, L., Ro, Y., Evinger, J. S. & Duberstein, P. R. (2004). Spirituality and affect: A function of changes in religious affiliation. Journal of family psychology. 13, 3- 17 .
Kirkpatrick, L. A. (2005). Attachment, evolution, and the psychology of religion. NewYork, NY: Guilford Press.
Koons, D. (2012). The Impact of Spiritual Coping on Depression for Caregivers of Patients Diagnosed with Alzheimer's Disease. (Unpublished doctoral dissertation). Walden University.
Lunar, M (2010). Study of relationship between religion and happiness among students by gender and marital status. Journal of Psychology and Religion, 3 (3), 75-91. (Persian).
Madani, Yasser, Hashemi Golpayegani, F, Lavasani, M.Gh (2017). Presentation of an Emotional Approach Model and Gutman Model and Its Effectiveness on Marital Married Marriage Quality. Journal of Applied Psychological Research, 7 (4), 73-88. (Persian).
McCrae, R.R., Costa, P.T., & Busch, C.M. (1986). Evaluating comprehensiveness in personality systems: The California Q-set and the five factor model. Journal of Personality, 54, 430–446.
Missirlian, T. M. (2011). A comparative study of the nature of change processes in emotion focused and cognitive-Behavioural psychotherapies for depression. (Unpublished doctoral dissertation). York University, Toronto, Ontario.
Moradi, M (2015). An Attitude to the Components of Emotional Intelligence with Islamic Approach. Quarterly Development of Human Resources and Support, 9 (34), 43-68. (Persian).
Motamedian, A (2010). The Effectiveness of Teaching Positive Thinking Skills in a Group Method on Coping Styles of High School Students. Unpublished Thesis, Allameh Tabatabaee University, Faculty of Psychology and Educational Sciences. (Persian).
Nawabi Nezhad, sh; Dokanei Fard, F, Aghajani, F (2009). Investigating the Relationship between Attachment Styles and Happiness with Marital Satisfaction Satisfaction in Khatam Al Anbia Hospital in Tehran. Woman and Family Studies, 2 (6), 121-149. (Persian).
Nemati, Sh; Afrouz, Gh; Ghobari Bonab; B; Shokoohi Yekta, M; Behpouzhah, A (2017). Relationship between the components of divorce and marital satisfaction in mothers with children with developmental and inferiority disorders. Journal of Applied Psychological Research, 7 (3), 103-113. (Persian).
Nouri Tiratashi, I; Shafi Abadi, A; Karami; A (2012). The Effectiveness of Forgiveness Education on Increasing the Couples' Intimacy. Two Quarterly Journal of Applied Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, 1 (2), 17-30.(Persian).
Pajares, F. (2000). Schooling in America: Myths, mixed messages, and good intentions (Lecture): Emory University, Cannon Chapel.
Pargament K. I., Smith B. W., Koenig H. G., Perez L. (1998) ‘Patterns of positive and negative religious coping with major life stressors’, Journal for the Scientific Study of Religion, 374, 710–24.
Pargament, K. I. (1997) The Psychology of Religion and Coping: Theory, Research, Practice, New York, Guilford.
Pargament, K. l., Ensing, D. S., Falgout, K., Olsen, H., Reilly, B., Van Haitsms, K., et al. (1990). God help me (l): Religious coping efforts as predictors of the outcomes of significant negative life events. American Journal of Community Psychology, 18, 793-824.
Park, C. L., Cohen, L. H., & Murch, R. L. (1996). Assessment and prediction of stress‐related growth. Journal of personality, 64(1), 71-105.
Popovice, M. (2005).Intimacy and its relevance in human Functioning.Sexual and Relationship Therapy, 20, 31-49.
Rezapur Mirasal, Y (2016). Relationship of Faith to God's Presence in Marital Life and Couple's Satisfaction: A Study on the Mediating Role of Religious Conflict. Journal of Applied Psychological Research, 6 (1), 173-192. (Persian).
Rezapur Mirasal, Y; Khebaz, M; Safi; M. H; Abdi; K; Yavari M; Behjat Z (2011). Correlation between religious orientation, personality dimensions and self-efficacy with coping styles in nursing students. Nursing Research, 6 (22), 53-64. (Persian).
Rezapur Mirasaleh, Y (2017). Comparison of cognitive therapy based on self-esteem based on the Iranian-Islamic language pattern, in the context of self-referencing, with anxiety. Journal of Applied Psychological Research, 7 (1), 57-69. (Persian).
Rouhani, A; Manavipour, D (2008). Relationship to religious beliefs with happiness and marital satisfaction in Islamic Azad University, Mobarakeh Branch. Knowledge and research in psychology of Islamic Azad University, Khorasgan Branch (Isfahan), 35 and 36, 189-206. (Persian).
Ryan, R. M., & Deci, E. L.(2000). Self-Determination Theory and Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development and Well-Being, American Psychologist .55, 68-78.
Sheikholeslami, R, Nejati, I, Ahmadi, S (2011). The prediction of the components of married women's happiness through self-esteem and marital relations. Woman in Culture and Arts, 3 (1), 39-54. (Persian).
Shokoohi Yekta, M; Tamarchi, F (2014). Designing and examining the effectiveness of the educational forgiveness program on increasing marital satisfaction. Journal of Psychological Applications Research, 3 (3), 33-47. (Persian).
Singh, D., & Malik, A. (2012). Spirituality and happiness: A correlated study. Indian Journal of Positive Psychology, 3(2), 173.
Stock, T. L. Y. (2014). The Role of Religious Coping, Positive Reappraisal, and Spiritual Appraisals in the Meaning-Making Process Following Traumatic Bereavement. Alliant International University.
Tokinan, B., Bilen, S. (2010). Self-esteem assessment from development study procedia social and behavioral sciences, 2, 4366-4369.
Uysal, R. & Satici, S. A. (2014). The Mediating and Moderating Role of Subjective Happiness in the Relationship between Vengeance and Forgiveness Educational Sciences: Theory & Practice, 2098-2105.
William, C., Thomson, V. (2005). Introduction to positive psychology. 1. Ed. Belmont: Gretchen otto, book services, 43-56.
Wittenborn,K., Culpepper,B., & Liu,T.(2012).Treating depression in men: The role of emotionally focused couple therapy.Contemp Fam Ther, 34, 89-103.
Yeylaghbeygi, M; Manshai G. R (2011). The relationship of the Holy Qur'an with happiness. Two Quranic interdisciplinary Quranic Quarterly. 2 (4), 45-51. (Persian).
Zahed Babolan, A; Rezaei Jamalui, H; Hoorfti Sobhani, R (2012). The relationship between attaching to God and resonating with meaning in the life of students. Knowledge and Research in Applied Psychology, 13 (3), 78-85. (Persian).
Zimmer-Gembeck, M. J., & Ducut, W. (2010). Positive and negative romantic relationship quality: Age, familiarity, attachment and wellbeing as correlates of couple agreement and projection. Journal of Adolescence, 33, 981-910