مقایسه اثربخشی درمان های شناختی-رفتاری و تن آرامی بر ترس از فرآیند زایمان در زنان نخست زا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

ترس از زایمان یکی از مشکلات عمده دوران بارداری و بعد از زایمان است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان تن آرامی بر ترس از فرایند زایمان بود. جامعه آماری شامل کلیه‌ زنان باردار شهر تهران در سال 1395 بود. با بهره‌گیری از یک طرح آزمایشی کنترل شده تصادفی نمونه‌ای مشتمل بر 75 نفر از زنان باردار با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب، و به گونه‌ی تصادفی به سه گروه 25 نفره یک گروه کنترل و دو گروه آزمایش تقسیم شدند. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌های علل ترس از زایمان و ترس از زایمان هارتمن بود. نتایج نشان داد در گروه آزمایش 1 و 2 از لحاظ آماری تفاوت معناداری وجود ندارد و با توجه به میانگین­های بدست آمده، درمان تلفیقی شناختی-رفتاری در بهبود ترس از زایمان تاثیر به سزاتری داشته است، اما این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نیست. اما در مورد دو مولفه درد و آسیب بدنی بین دو روش درمانی تلفیقی شناختی-رفتاری و تن آرامی تفاوت معنادری در سطح آلفای 05/0 به­دست آمد که در مورد هر دو مولفه درد و آسیب بدنی (از پرسشنامه علل ترس از زایمان) روش درمانی تلفیقی شناختی-رفتاری به­طور معناداری موثرتر از روش درمانی تن آرامی به­دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compare the effectiveness of cognitive- behavioral therapy with Relaxation therapy on Delivery process in Primipara

نویسندگان [English]

  • Gita Gerami 1
  • Shahrokh Makvand Hoseini 2
  • Mastooreh Sedaghat 3
  • Ameneh Moazedian 3
چکیده [English]

Fear of giving birth is one of the main problems in pregnancy and post partum. The purpose of this study is to compare the effect of cognitive-behavioral therapy with autogenic relaxation Therapy on fear of delivery. The statistical population was all the pregnant women in Tehran In 1395.Using a randomized controlled trial, a sample of 75 pregnant women were selected using Available sampling method and randomly divided into one control and two experimental groups Each group containing 25 persons. Data was collected using questionnaires of reasons of fear of delivery and Hartman fear of Delivery. The results showed no significant statistically differences between Two experimental groups but according to the means, cognitive- behavioral therapy was more effective, but not statistically significant. So about two components pain and body- Damage (In reasons of fear of delivery questionnaire), we found significant differences in level 0/05 of meaningfulness between two methods: cognitive-behavioral therapy and relaxation therapy. cognitive-behavioral therapy Was more effective than autogenic relaxation therapy  about both of components : pain and body -damage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-Behavioral Therapy
  • relaxation therapy
  • fear of delivery
Gharedaghi, A; ShafiAbadi, A; Hossein Rashidi, B; Farahbaksh, K; Esmayili, M (2015). Inrerpersonal psychotherapy (CBT) compare effectiveness of cognitive-Behavioral therapy and family psychotherapy on spouses satisfaction.Science research journal, winter (15).583-606 .

Ghasemzadeh, H, (2008). cognitive behavioral therapy. Tehran, Tehran univ med, Arjmand pub [In Persian].

Mobini, S (2011). depression and its cognitive behavioral therapy (approaches, concepts and Clinical usages) Tabriz, Tabriz univ med [In Persian]

Akbarzade M,Toosi M,Zare N ,Sharif F (2013).Effect of Relaxation and attachment behaviors training on anxiety in first-time mothers in shiraz city :A randomized clinical trial.Qom univ med SCIJ .;6(4):14-23[NN NNNNNNN]..

Akhlaghi, F; Mokhber,N; Shakeri, M; Shamsa, F.(2012). Relationship between depression, anxiety, self-esteem, marital satisfaction and demographic factors with fear of delivery in primiparous women.Principles of Mental Health. summer,. 4) 54( . 122 - 131. [In Persian].

Alder J, Urech C, Fink N, Bitzer J, Hoesli I (2011). Response to induced relaxation during pregnancy: Comparison of women with high versus low levels of anxiety. Journal of clinical psychology in medical settings;18(1):13-21.

Ashrafinia F, Janani L, Khajeh Kazemi R, Dastoorpour M (2014). The Relationship between fear of AIDS with childbearing age women knowledge and attitude toward AIDS. Razi Journal of Medical Sciences;20(117):76-84.

Alehagen S, Wijma B, Wijma K (2011). Fear of childbirth before, during, and after childbirth. Acta Ob Gyn Scan;85(1):56-62.

Eriksson C, Westman G, Hamberg K (2006). Content of childbirth related fear in Swedish women and men-Analysis of an open ended question. Journal of midwifery & women’s health; 51(2): 112-118.

Escott D, Slade P, Spiby H. (2009). Preparation for pain management during childbirth: the psychological aspects of coping strategy development in antenatal education. Clin Psychol Rev; 29(7):617–22.

Fink NS, Urech C, Cavelti M, Alder J (2012). Relaxation During Pregnancy: What are the Benefits for Mother, Fetus, and the Newborn? A Systematic Review of the Literature. J Perinat Neonatal Nurs. Oct-Dec; 26(4):296-

Haines H, Pallant J, Karlstorm A, Hildingsson I (2011). Cross-cultural comparison of levels of childbirth-related fear in an Australian and Swedish sample. Midwifery; 27)4(:560-7.

Heimstad R, Dahloe R, Laache I, Skogvoll E, Schei B (2006). Fear of childbirth and history of abuse:Implications for pregnancy and delivery. Acta Obstet Gynecol Scand; 85: 435-40.

Hirsh AT, George SZ, Riley JL 3rd, Robinson ME (2007). An evaluation of the measurement of pain catastrophizing by the coping strategies questionnaire. Eur J Pain; 11(1):75-81

Hosseinninasab SD,Taghavi S (2010).The Effectiveness of Prenatal Education in Decreasing the Childbirth Pain and Anxiety.Med J Tabriz Univ Med Sci ;31(4):24-30. [NN NNNNNNN].

Jamshidi Manesh M. Oskouie F, Jouybary L, Sanagoo A (2001). [The process of women’s decision making for selection of cesarean delivery]. Iranian journal of nursing; 21: 55-68. [In Persian].

Khorsandi,M; Ghofrani pour,F; Heidarniya,A; Faghiye zade,S;Vafaei,M; Rosta, F; Aminshokro, F (2008).The effect of relaxation on reducing fear and natural delivery in primiparous women. Journal of Arak University of Medical Sciences, 11(3). 29-36. [NN NNNNNNN].

Kohl A, Rief W, Glombiewski JA (2013). Acceptance, cognitive restructuring and distraction as coping strategies for acute pain. J Pain; 14(3):305-15