ارائه مدلی مفهومی برای بهبود شکل گیری هویت دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2016.68993

چکیده

هدف این مطالعه طراحی مدلی مفهومی برای بهبود شکل­گیری هویت دانشجویان بود. از این­رو، پنج هدف جزیی شامل شناسایی ابعاد و ویژگی­های هویت، تعیین مؤلفه­های تأثیرگذار دانشگاهی بر شکل­گیری هویت، بررسی وضعیت هویت دانشجویان در مقایسه ترم اول به آخر در بعد ایدئولوژیکی، بررسی وضعیت هویت دانشجویان در مقایسه ترم اول به آخر در بعد روابط بین­شخصی و ارائه مدلی مفهومی برای بهبود شکل­گیری هویت دانشجویان مد نظر قرار گرفت. روشی ترکیبی برای اجرای این پژوهش در نظر گرفته شد. ابتدا با روش کتابخانه­ای، 4 بعد  و 36 مؤلفه شکل­گیری هویت شناسایی شدند. داده­ها با به­کارگیری روش پیمایشی، نمونه­گیری طبقه­ای-خوشه­ای و توزیع پرسشنامه­ای 66 سؤالی بین 613 دانشجو  گردآوری شد. تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری دو جمله ای، t مستقل، تحلیل واریانس چندمتغیره و خی­دو صورت پذیرفت. یافته­ها نشان داد که وضعیت هویت دانشجویان در ترم آخر کمتر از دانشجویان ترم اول بود. در نهایت مدلی مفهومی برای بهبود شکل­گیری هویت دانشجویان طراحی شد و درجه تناسب مدل نهایی توسط 24 نفر از اعضای هیأت علمی، مدیران و متخصصان دانشگاهی تأیید گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a conceptual model for improving college students' identity formation for Islamic Azad Universities in Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a conceptual model for identity formation among college students. Therefore, five objectives were taken into account: identifying the dimensions and characteristics of identity formation, determining the effective factors for identity formation, comparing students’ identity status between the first and last terms in ideological dimension, comparing students’ identity status between the first and last terms in interpersonal relationship dimension and developing a model for the role of universities in improving students' identity. A mixed applied research method was chosen for this study. Utilizing archival method, 4 dimensions and 36 components of students' identity formation were identified. Using a survey method and stratified-cluster sampling, a 65-item questionnaire was administered among 613 first/Last-semester students. Data were analyzed by binominal test, independent t-test, multivariate analysis of variance and chi square test. The findings showed that the identity status of last-semester students was lower than first-semester students. A model for improving students’ identity formation was designed. The degree of fit of the final model was approved by 24 faculty members, administrators and academic experts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • students’ identity dimensions
  • Shaping identity
  • Effective Factors
  • University role