تحلیل پدیدارشناسانه اضطراب در درس ریاضی از منظر دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2014.68995

چکیده

فراگیری درس ریاضی، زمینه مناسب برای رشد تفکر تحلیلی و توسعه مهارت‌های حل مسئله را فراهم می‌آورد. با توجه به نقش ادراک دانش‌آموزان در عملکرد تحصیلی آن‌ها و ‌وجود اضطراب بیشتر در درس ریاضی به نسبت بقیه دروس‌، تبیین تجربه‌ زیسته دانش‌آموزان، ضروری به نظر می‌رسد. مطالعه حاضر با هدف بازنمایی تجربه ‌زیسته دانش‌آموزان پیرامون پدیده اضطراب در درس ریاضی انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از فن مصاحبه‌ نیمه‌ساختارمند با 12دانش‌آموز 18-‌‌16سال ساکن شهر تهران که مبتنی بر روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بود، گردآوری ‌شده و بر پایه راهبرد هفت مرحله‌ای ‌کُلایزی تحلیل ‌گردید. صحت و باورپذیری یافته‌ها بر پایه چهار ملاک «ارزش واقعی، کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن» مورد بررسی و تایید قرار گرفت. یافته‌های حاصل شده در 102 کد اولیه‌، 19 زیر‌مضمون و 7 مضمون اصلی شامل «‌باور و نگرش دانش‌آموزان»، «ناآگاهی و عدم شناخت»، «اضطراب امتحان»،‌ «قضاوت»‌، «محیط آموزشی»، «نقش ‌آموزگاران»‌ و «نقش والدین»، طبقه‌بندی‌گردید. نتایج به بازنمایی تصویری روشن از ادراک دانش‌آموزانی که همگی پدیده اضطراب ریاضی را تجربه ‌نمودند، منجر ‌گردید. تجربیات دانش‌آموزان از این پدیده نشان می‌دهد که آنان اضطراب ریاضی را حسی رنج‌آور می‌دانند که فرایندهای ذهنی‌شان را تحت تاثیر قرار داده و مانع از انجام عملکرد صحیح‌ می‌گردد. یافته‌ها نشان‌می‌دهد تشدید این پدیده، می‌تواند زمینه شکل‌گیری و تقویت احساس ‌ضعف، درماندگی ‌آموخته‌ شده و کاهش اعتماد به نفس در دانش‌آموزان را فراهم ‌ساخته و سلامت فرد و پیشرفت تحصیلی وی را به مخاطره بیندازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological analysis of Anxiety in Mathematics From the perspective of students

چکیده [English]

Learning math provides a suitable context to the growth of analytical thinking and problem-solving skills. In regard to the role of perceptions and beliefs of students in their academic performances, the need to explain the "live experiences" of students seems to be essential. Therefore, due to the presence of anxiety in math lesson rather than others, and as a tangible and serious obstacle in the development of education, this study was done with the objective representation and "lived experiences" of students to the concept of anxiety in mathematics. Purposing sampling was used to select 12 students (16-18 years old). Semi- structured interviews were the main data collection technique. Data were analyzed based on Colaizzi's strategy. Health and credibility findings were reviewed and approved on four criteria "real value, applicability, consistency and being based on facts". Data analysis led to the extraction of 102 primary codes, 19 subthemes and 7 main themes including "beliefs and attitudes ","ignorance and lack of knowledge", "anxiety", "judgment", "and the role of learning environment "," the role of both teachers and parents". The results could provide a clear image from the perspective of students who have experienced the phenomenon of math anxiety The student's experience of anxiety shows that their painful feelings have affected their mental processes and that they have also been prevented from operating and functioning correctly and properly. The findings show that the intensification of this phenomenon causes formation of weakness and also strengthens this feeling learned helplessness and reduces self confidence in students and endangers their health and academic achievements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : math anxiety
  • phenomenology
  • academic achievement
  • learning
  • qualitative research methods
  • Lived Experiences