ثربخشی مداخله حرکتی، ریتمیک و ملودیک عصب شناختی بر کنش‌های اجرایی دختران دچار اسکلروزیس چندگانه (MS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استاد دانشکده توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی مداخله حرکتی، ریتمیک و ملودیک عصب‌شناختی بر کنش اجرایی دختران دچار اختلال اسکلروزیس چندگانه (MS) بود. بدین‌منظور، تعداد 20 نفر (سنین 20 تا 30 سال) از زنان مراجعه‌کننده به انجمن MS با اختلال MS از نوع عود- بهبودی و دارابودن شاخص گسترده ناتوانی جسمی پایین (3EDSS<) به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه تجربی و گواه جایگزین شدند. گروه تجربی 30 جلسه دو بار در هفته آموزش گروهی موسیقیایی کنش‌های اجرایی (NEFT) مایکل تات (2005) را با همکاری یک متخصص موسیقی دریافت کردند و سپس داده‌ها با استفاده از آزمون مرتب‌کردن کارت‌های ویسکانسین (WCST) رایانه‌ای در پیش‌آزمون و پس‌آزمون گردآوری شد. همچنین از مقیاس شاخص گسترده ناتوانی (EDSS) برای سنجش ناتوانمندی جسمانی و برنامه مداخله حرکتی، ریتمیک و ملودیک عصب‌شناختی (NMRMI) شرکت‌کنندگان دچار MS استفاده شد. نتایج آماری مانکوا (MONCOVA)، حاکی از پیشرفت معنادار در زیر مؤلفه‌های طبقه‌بندی و کاهش خطای برجاماندگی در گروه تجربی نسبت به گروه گواه بود. همچنین نتایچ نشان‌دهنده، اندازه اثر کم تا متوسط مداخله موسیقیایی، براساس مقیاس کوهن بود. به‌نظر می‌رسد مداخله حرکتی، ریتمیک و ملودیک عصب‌شناختی بر افزایش مهارت‌های کنش‌های اجرایی دختران دچار MS تأثیر گذاشته است. همچنین مداخله موسیقیایی در توانمندسازی این افراد در فعالیت‌های روزمره ازجمله سازماندهی، حل‌مسئله و تصمیم‌گیری مؤثر بوده و می‌تواند در موقعیت‌های بالینی کاربرد داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Neurological Movement, Rhythmic and Melodic Intervention on Executive Function of Women with Multiple Sclerosis

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Noormohammadi 1
  • Hassan Ashayery 2
  • Gholam Ali Afrooz 3
  • Kambiz kamkare 4
1 PHD Candidat Islamic Azad, Tehran, Iran
2 School of Rehabilitation of Tehran University of Medical Sciences , Tehran, iran
3 Professor Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Islamic Azad university
چکیده [English]

The purpose of the present study is to evaluate the effectiveness of neurological movement, rhythmic and melodic intervention on executive function of people with Multiple Sclerosis (MS). 20 women) age   20- 30 years) who are members of the Iranian MS Association, with relapsing-remitting course and low Extended Disability Status (EDSS <3) were selected using convenience sampling method and randomly assigned to either control or experimental group. The experimental group received 30 sessions twice a week of musical Executive Function group training) NEFT) with the assistance of a musician. Scores were gathered using Wisconsin Card Sorting (wcst) in the pre-test and post-test stages. Also, the Kurske (1983) extended disability status scale was used to evaluate the physical disabilities of MS participants. The results of MONCOVA indicated significant improvement in categorizing and reducing preservative errors in experimental group compering to the control group. Also, results showed musical intervention has small to medium effect size according to the Cohen Scale. Findings suggest that the neurological movement, rhythmic and melodic interventions can improve executive function skills such as organizing, problem-solving, decision making, and comprehension which may enhance everyday activities of people with MS which can be applied to clinical settings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple Sclerosis
  • MS
  • rhythmic and melodic intervention
  • Executive functioning
ارجمندنیا، ع. ع.، غیاثوند، غ.، و شریفی، ص. (1394). بررسی رابطه کارکردهای اجرایی و باورهای غیرمنطقی در نوجوانان بزهکار و غیربزهکار. فصل‌نامهپژوهشهای کاربردی روانشناختی. 6(2)،‏ 1-4.
باشی عبدلآبادی، ح.، پیلهور، و س.، صارمی، ع. (۱۳۹۵). اثر توانبخشیشناختی بر کارکردهایشناختی، حافظه، افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروز. مجله علوم اعصاب شفای خاتم. 4(3)، 40-28.
تبریزی، ی.، رجبی،ر.، سبزی، ک.، نبوی م.، و رستمی،ر. (1395). تأثیر تمرین‌های نورفیدبک بر تعادل، خستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. فصل‌نامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 7(4)، 100-89. 
سیف‌الدینی، ا.، سیف‌الدینی، م.، و محمدی‌پور، ف. (1395). تأثیر حاد یک‌جلسه موسیقی‌درمانی با ساختارهای ریتمیک مختلف بر پارامترهای گام‌برداری افراد مبتلا به MS. نشریه پژوهش در توانبخشی ورزشی. 4(7)، 20-11.
شاهقلیان، م.، آزادفلاح، پ.، فتحی‌آشتیانی، ع.، و خدادادی، م. (1390). طراحی نسخه نرم‏افزاری آزمون دسته‏بندی کارت‏های ویسکانسین WCST مبانی نظری، نحوه ساخت و ویژگی‏های روان‌سنجی. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی. 1(4)، 134-110.
شیری، وامامی، م.، و شیری، ا. (1396). بررسی رابطه بین توجه و انعطاف‌پذیری‌شناختی با تعادل در بیماران MS عود- فروکش. فصل‌نامه علمی- پژوهشی توانبخشی. 18(4)، 305-297.
نیستانی، م.، حیدری پهلوانی، ا.، دباغی، پ.، و زندیفر، ح. (1393). اثربخشی موسیقی درمانی بر کاهش تنیدگی در بیماران MS: مطالعه بالینی. یازدهمین کنگره MS ایران. 11.
 
Bradt, J., Magee, W. L., Dileo, C., Wheeler, B. L., & McGilloway, E. (2010). Music Therapy for acquired brain injury. Cochrane Database Syst Rev. 7(7), CD006787.
Chytor, N., Schmitter-Edgecombe, M., & Burr, R. (2006). Improving the ecological validity of executive functioning assessment. Archives of Clinical Neuropsychology. 21(3), 217-227.
Conklyn, D., Stough , D., Novak, E., Paczak, S., Chemali, K., & Bethoux, F. (2010). A home-based walking program using rhythmic auditory stimulation improves gait performance in patients with multiple sclerosis: a pilot study. Neurorehabil Neural Repair. Nov-Dec. 24(9), 835-842.
Conklyn, D., Stough, D., Novak, E., Paczak, S., Chemali, K., & Bethoux, F. (2010). A home-based walking program using rhythmic auditory stimulation improves gait performance in patients with multiple sclerosis: a pilot study. Neurorehabil Neural Repair. 24(9), 835-842.
Cowen, B. (2014). Neurological music therapy techniques: A systematic review of current research thesis master of music therapy. New York University.
Eskandarie, S., Heydarpour, P., Minagar, A., Pourmand, S., & Sahraian, M. A. (2016). Multiple Sclerosis Epidemiology in East Asia, South East Asia and South Asia: Systematic Review: Neuroepidemiology. 46(3), 209–221.
Eskandarie, SH., Heydarpour, P., Elhami, S. R., & Sahraian, M. A. (2017). Prevalence and Incidence of Multiple Sclerosis in Tehran, Iran. Iran J Public Health. 46(5), 699-704.
Foong, J.,Rozewicz, L., Quaghebeur, G., Davie, C. A., Kartsounis, L. D., Thompson, A. J., Miller, D. H., & Ron, M. A. (1997). Executive function in multiple sclerosis. The Role of Frontal Lobe Pathology.Brain. 120(Pt 1), 15-26.
Foong, J.,Rozewicz, L., Quaghebeur, G., Davie, C. A., Kartsounis, L. D., Thompson, A. J., Miller, D. H., & Ron, M. A. (1997). Executive function in multiple sclerosis. The role of frontal lobe pathology. Brain. 120(Pt 1), 15-26.
Galińska, E. (2015). Music therapy in neurological rehabilitation settings. Psychiatric. Pol. 49(4), 835–846.
Gracia, C. M., Plasenica, M. P., & Benito, A. Y. (2015). Alteration profile of executive functioning in multiple sclerosis. Acta Neurol Scand. 131(5), 313-320.
Guimarães, J., & Sá, M. J. (2012). Cognitive dysfunction in multiple sclerosis. Frontiers in Neurology. 3, 74.
Hitchen, H., Magee, W. L., & Soeterik, S. (2010). Music therapy in the treatment of patients with neurobehavioral disorders stemming from acquired brain injury. Nordic Journal of Music Therapy. 36(2), 86-98.
Kurtzke, J. F. (1983). Rating neurologic impairment in multiple sclerosis: An extended disability status scale (EDSS). Neurology. 33, 1444-1452 I/15.
Moock, M. S., Feng, Y., Maeurer, M., Dippel, F., & Kohlmann, T. (2014). Systematic literature review and validity evaluation of the expanded Disability statues scale (EDSS) and the multiple Sclerosis Functional Composite (MSFC) in patients with multiple sclerosis. BMC. Neural. 14, 58.
 Moore, K. S., Peterson, D. A., O’Shea, G., McIntosh, G. C., & Thaut, M. H. (2008). The effectiveness of music as a mnemonic device on recognition memory for people with multiple sclerosis. American Music Therapy Association: Journal of Music Therapy. 45(3), 307-329.
Mueller, C. (2013). Training endogenous task shifting using neurologic music therapy (Doctoral dissertation, Colorado State University. Libraries).
Muller, C. (2004). Training endogenous task shifting task shifting using neurologic music therapy.J Music Ther. Fall. 41(3), 225.
National MS society, (2008). What causes MS, Retrieved January, 2009, fromwww.nationl mssociety.org
Ostermann, T., & Schmid, W. (2006). Music therapy in the treatment of multiple sclerosis: comparative literature review. Expert Rev Neurother. 6(4), 469-477.
Pagnini, F., Bosma, C. M., Phillips, D., & Langer, E. (2016). Symptom changes in multiple sclerosis following psychological interventions: a systematic review.Eur J Neurol. 23(2), 282-289.
Pagnini, F., Bosma, C. M., Phillips, D., & Langer, E. (2016). Symptom changes in multiple sclerosis following psychological interventions: a systematic review.Eur J Neurol. Feb. 23(2), 282-299.
Parmenter, B. A., Zivadinov, R., Kerenyi, L., Gavett, R., Weinstock-Guttman, B., Dwyer, G., Frederick, M., Munschauer, F., & Benedict, H. (2007).Validity of the Wisconsin Card Sorting and Delis–Kaplan Executive Function System (DKEFS) Sorting Tests in multiple sclerosis. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology. 29(2), 215-223.
Planche, V., Gibelin, M., Cregut, D., Pereira. B., & Clavelou, P. (2016). Cognitive impairment. In a population–based study of patients with multiple sclerosis: differences between late relapsing–remitting, secondary progressive multiple sclerosis. European j of Neurology. 23(2), 282-289.
Prigatano, G. P. (2014). Anosognosia and patterns of impaired self-awareness observed in clinical practice. Cortex. 61, 81-92.
Raglio, A., Attardo, L., Gontero, G., Rollino, S., Groppo, E., & Granieri, E. (2015). Effects of music and music therapy on mood in neurological patients. World J Psychiatry. Mar 22; 5(1), 68–78.
Reich, E., Arias, E., Torres, C., Halac, E., & Carlino, M. (2015). Anosognosia and self-awareness in multiple sclerosis. J of neurological science. Volume 357, Supplement 1, Page 317.
Schmidt, W., & Aldridge, D. (2004). Active music therapy in the treatment of multiple sclerosis patients: a matched control study. Journal of Music Therapy. 41(3), 225-40.
Thaut, H. M. (2009). Neurological music therapy in cognitive rehabilitation. Music Perception. 27(4), 281-285.
Thaut, M. H., & Holmberg, V. (2016). Handbook of Neurologic Music Therapy. Oxford: Oxford University Press. 279-293.
Thaut, M. H. (2005). Neurologic Music Therapy Techniques and Definitions from Rhythm, Music and the Brain, New York and London: Taylor and Francis Group.
Thaut, M. H., Gardiner J. C., Holmberg, D., Horwitz, J., Kent, L., Andrews, B. D., & McIntosh, G. R. (2009). Neurologic music therapy improves executive Function and emotional adjustment in traumatic brain injury rehabilitation. Annals of the New York Academy of Science. 1116, 406-416.
Thaut, M. H., Mclntosh, G. C., & Hoemberg, V. (2015). Neurobiological foundations of neurologic music therapy: rhythmic entrainment and the motor system. Frontiers in Psychology. 5(1158), 1-6.
Thaut, M. H., Peterson, D. A., Sena, K. M., & McIntosh, G. C. (2008). Musical structure facilitates verbal learning in multiple sclerosis. Music Perception, 25(4), 325-330.
Thaut, M. H., & Holmberg, V. (2016). Handbook of Neurologic Music Therapy. Oxford: Oxford University Press. 279-293.