مطالعه نقش مؤلفه های جامعیت و تعمق در رفتار و عملکرد مدیریتی مدیران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22059/japr.2013.70956

چکیده

با ظهور انقلاب صنعتی و توسعه روزافزون نیازهای انسانی، مدیریت به عنوان موضوعی بسیار جدی مورد بحث قرار گرفته، اما علی­ رغم این سیر پیشرونده علمی، به بحث ­های مبانی فلسفی و روانشناختی در رفتار و عملکرد مدیران توجه کافی نشده است و طبیعی است این غفلت منجر به آسیب ­رسانی خواهد شد. هدف این پژوهش مطالعه نقش مؤلفه ­های جامعیت و تعمق در رفتار و عملکرد مدیریتی مدیران می­ باشد. جامعه آماری، مدیران مراکز و اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور کرمانشاه می ­باشند. تحقیق حاضر از نوع بنیادی- کاربردی است. یافته های توصیفی با مراجعه به مراکز علمی و کتابخانه­ ها، و داده ­های آماری، به شیوه میدانی و توزیع پرسشنامه محقق ساخته بین مدیران و اعضای هیأت علمی جمع ­آوری شده است. نتایج حاصل عبارتند از:
1- بین جامعیت و تعمق با مؤلفه ­های"سازماندهی"، "تصمیم ­گیری"، "نظارت" و "هماهنگی" رابطه معنی­ داری وجود دارد.
2- بعد "جامعیت" با مؤلفه­ های"هماهنگی"، "نظارت و کنترل" و"روابط انسانی" رابطه­ ی مثبت و معنی ­داری دارد.
3- بعد "تعمق" نیز با مؤلفه­ های"تصمیم ­گیری"، "هماهنگی"، "نظارت و کنترل" و"روابط انسانی" به طور معنی­ داری همبسته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the role of comprehensiveness and reflection components on managers' professional behavior and performance

چکیده [English]

With the advent of the Industrial Revolution and growing human needs, management has been discussed as a very serious issue. But despite the progressive course of scientific, slight attention has been paid to philosophical foundation discussion and comprehensiveness and reflection of managers;  naturally, this neglect will result in damages. The aim of this study is study of the role of comprehensiveness and reflection components on managers' professional behavior and performance.The study sample consists of Payame Noor University faculty staff and heads of centers of Kermanshah province.This research can be labeled fundamental-applied. Descriptive data were collected from study centers and libraries and avaiable statistical data. The instrument to collect data was a researcher-developed questionnaire administered among faculty members and centers heads. The findings are:
1 – There was a significant relationship between the comprehensiveness and reflection on the components of "organizing", "decision-making", "supervision" and "coordination".
2 – There is a significant positive relation between the "comprehensiveness" with elements of "harmony", "control" and "human relations".
3 – There is significant correlation between the dimension of "reflection"  "decision-making", "harmony", "control" and "human relations".

کلیدواژه‌ها [English]

  • comprehensiveness
  • penetration
  • educational performanc