نقش پیش بینی کننده مولفه های بهوشیاری و خودمهارگری مادران در تنظیم هیجانات کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار.گروه روانشناسی .دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی روانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

ارتباط هیجان و سلامتی جایگاهی اساسی در حوزه­ روانشناسی سلامت دارد. این فرضیه که تجربه هیجان و ابراز آن می ­تواند نقشی اساسی در وضعیت سلامتی فرد ایفا کند، با ورود پارادایم روان تنی در سلامت و بیماری، محبوبیت زیادی در روانشناسی علمی پیدا کرد. هدف از پژوهش حاضر پیش­ بینی تنظیم هیجانات کودک بر اساس مولفه ­های خودمهارگری و بهوشیاری مادران آنهاست. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران دارای فرزند 9 تا 12 ساله شهر پارسیان بود. از بین جامعه آماری 126 والد و کودک به روش نمونه ­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ ها از پرسشنامه ­های چک لیست تنظیم هیجانی (فرم کودک و نوجوان) (ERCQ) خودمهارگری (SC) و بهوشیاری (MMS) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ­ها به ­وسیله همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام شد. نتایج نشان داد که بین خودمهارگری با بی ­ثباتی هیجان و عدم تناسب موقعیت ابراز هیجان رابطه معکوس و معنادار، و بین مولفه خودمهارگری با انعطاف پذیری هیجانی رابطه مستقیم و معنی ­دار  وجود دارد ((p<./.1.. همچنین بین میزان بهوشیاری مادران با خودآگاهی در تنظیم هیجانات و تناسب موقعیت ابراز هیجان در کودکان رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت. علاوه بر این، نتایج رگرسیون نشان داد که متغیر خودمهارگری توانست، واریانس بی ­ثباتی هیجانی، عدم تناسب موقعیت ابراز هیجانات و انعطاف ­پذیری هیجانی را تبیین کند. متغیر بهوشیاری نیز توانست واریانس خودآگاهی در ابراز هیجانات را تبیین نماید. با توجه به یافته ­های پژوهش می ­توان با آموزش خودکنترلی و بهوشیاری به مادران در جهت تنظیم هیجانات  و سلامت روان کودکان گام موثری برداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

self-control. Mindfulness. Emotion- regulation

نویسندگان [English]

  • Sana Nourimoghadam 1
  • Batool Zare 2
چکیده [English]

The relationship of emotion and health is a fundamental role in the health psychology.  The purpose of this study was to examine the predictive role of self-control and mindfulness of mothers   in the regulation of emotions in children. The statistical population of the present study included all mothers of 9-12 year old children in Parsian city. A statistical population of 126parents and children was selected through available sampling method. Self-control (SC), mindfulness meager assessment (MMS) and Emotion- regulation checklist questionnaire (ERCQ) were used for gathering data. Pearson correlation and multivariate regression were used for analyzing the data. The results showed that there is a direct and significant relationship between self-management with emotional instability and the lack of fit of emotion-expressing position, as well as self-control with emotional flexibility. There is a direct and significant relationship between self-consciousness in adjusting emotions and the appropriateness of expressing excitement. In addition, regression results showed that the self-management variable in the same step could excite instability at 10% of variance, the lack of fit of the emotion expressing position of 10% of variance and emotional flexibility of 0.06% of variance Explaining Additionally, in the first step, he was able to explain consciousness in expressing emotions by 0.35% of variance. According to the fending this study, can suggested, training and intervention on improving self-control and mindfulness as an effective ways for increasing the emotion regulations child

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-control. Mindfulness. Emotion- regulation