دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 1-240 
3. تاثیر آموزش مسئله محور بر مهارت‌های زندگی دانش‌آموزان دختر پایه هفتم

صفحه 39-56

10.22059/japr.2019.70493

زهرا کریمیان؛ کیوان صالحی؛ رضا نجارنیافیروزجاه؛ علی مقدم زاده