تفکیک افسردگی مزمن از غیرمزمن براساس دو سازه بیش‌کنترل‌گری و پیوند اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی بالینی از دانشگاه شاهد، استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه بجنورد

2 استاد گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شاهد

3 دانشیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

4 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران ، ایران

چکیده

هدف مطالعه حاضر، بررسی توان این دو سازه در تفکیک افسردگی مزمن از غیرمزمن بود. نمونه مطالعه 20 نفر (15 زن، 5 مرد) بیمار افسرده مزمن، 16 نفر (14 زن، 2 مرد) بیمار افسرده غیرمزمن و 17 نفر (14 زن، 3 مرد) فرد سالم (53n=) بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از آزمونMANOVA  تحلیل شدند. یافته‌ها نشان دادند که سازه‌های بیش‌کنترل‌گری و پیوند اجتماعی توانستند افراد مبتلا به افسردگی مزمن، افراد مبتلا به افسردگی غیرمزمن و افراد سالم را از یکدیگر تفکیک کنند؛ با این‌حال، در بررسی هریک از متغیرها به‌صورت جداگانه، دوسوگرایی در ابراز هیجان موفق به تفکیک بیماران افسرده مزمن از بیماران افسرده غیرمزمن نشد و نیاز شخصی به ساختار نیز نتوانست هیچ‌یک از سه گروه یادشده را از یکدیگر تفکیک کند. تلویحات مربوط به یافته‌ها، مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، جنبه‌های آسیب‌شناختی خاصی که افسردگی مزمن را از افسردگی غیرمزمن جدا می‌کند، تاحدود بسیاری ناشناخته باقی مانده است. لینچ در نظریه آسیب‌شناسی خود، دو سازه بیش‌کنترل‌گری و پیوند اجتماعی را معرفی کرده است. وی معتقد است، علاوه بر تبیین افسردگی، مزمن و مقاوم به درمان‌شدن آن را نیز تبیین می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differentiating Chronic From Nonchronic Depression Through Overcontrolling and Social Connectedness Constructs

نویسندگان [English]

  • Khadije Alavi 1
  • Mohammad Ali Asghari Moghadam 2
  • Abbas Rahiminezhad 3
  • Hojjatollah Farahani 4
چکیده [English]

Current studies show that specific pathological features separating chronic depression from non-chronicremain largely unknown. In his psychopathological theory, Lynch has introduced two constructs namely overcontrolling and social connectedness that can not only explain the depression but also its chronicity and treatment resistance. The purpose of this study was to investigate the strength of these two constructs in distinguishing chronic depression from non-chronic depression. The study sample consisted of 20 patients with chronic depression, 16 patients with non-chronic depression and 17 healthy subjects (n=53) who were selected using purposeful sampling. The data were analyzed using MANOVA. The findings showed that overcontrolling and social connectedness were able to distinguish patients with chronic depression, patients with non-chronic depression and healthy subjects from each other; however, analyzing each variable individually, reveal that ambivalence over expression of emotions did not differentiate between patients with chronic depression and patients with non-chronic depression. Also the personal need for structure could not differentiate between the groups. The implications of the findings are discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overcontrolling
  • Social Connectedness
  • Chronic Depression
  • Nonchronic Depression
افضلی، ل.، همتی، م.، عزتی ابرغانی، م.، وکیلی، س.، جوادی، ف.، و بهمنی، ا. (1392). رابطه ابعاد کمال‌گرایی و جهت‌گیری هدفی با فرسودگی تحصیلی دانشجویان. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 4(4)، 161-151.
بیطرف، ش.، شعیری، م. ر.، حکیم جوادی، م. (1389). هراس اجتماعی، سبک‌های والدگری و کمال‌گرایی. روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی. 7 (25)، 82-75.
پورضائیان، هـ.، گلزاری، م.، و برجعلی، ا. (1394). سلامت عمومی و ویژگی‌های شخصیتی: ملاک‌هایی برای تعیین سازگاری و ناسازگاری انواع کمال‌گرایی. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 6(2)، 37-15.
تاجیک اسماعیلی، ع.، هاشمی رزینی، هـ.، باحشمت جویباری، ش. (1394). نقش شناخت اجتماعی در آسیب‌شناسی روانی: مقایسه نظریه ذهن و سبک اسنادی در افراد مبتلا به افسردگی اساسی و همتایان سالم. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 6(3)، 168-157.
شریفی، و.، اسعدی، م.، محمدی، م.، امینی، هـ.، کاویانی، ح.، سمنانی، ی.، و جلالی رودسری، م. (1383). پایایی و قابلیت اجرای نسخه فارسی مصاحبه ساختاریافته تشخیصی برای DSM-IV (SCID). تازههای علومشناختی. 6(1و2)، 22-10.
علوی، خ.، اصغری مقدم، م. ع.، رحیمی‌نژاد، ع.، فراهانی، ح. (1396). ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجان. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. 11(1)، 91-74.
علوی، خ.، اصغری مقدم، م. ع.، رحیمی‌نژاد، ع.، فراهانی، ح. ا. (1397). آزمون مدل فراتشخیصی مبتنی بر نظریه لینچ، در رابطه با افسردگی در جمعیت غیربالینی. فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی. 12(1)، 53-37.
علوی، خ.، اصغری مقدم، م. ع.، رحیمی‌نژاد، ع.، فراهانی، ح. ا.، و شمس، گ. (1395). بررسی ویژگی‌های سنجشی مقیاس نیاز شخصی به ساختار. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 7(4)، 150-133.
فتح، ن.، آزاد فلاح، پ.، رسول‌زاده طباطبایی، ک.، و رحیمی، چ. (1392). روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین‌فردی
(IIP-32). مجله روانشناسی بالینی. 5(3)، 80-69.
کاکوجویباری، ع.، و گلشن، ا. (1394). بررسی تأثیر مشاوره گروهی به روش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش افسردگی زنان معلول جسمی-حرکتی. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 6(2)، 117-105.
Alavi, Kh., Asghari Moghadam. A., Rahiminezhad, A., Farahani, H., & Modres, M. (2017). Psychometric properties of Social Safeness and Pleasure Scale (SSPS). Journal of Fundamentals of Mental Health. 19(1), 5-13.
American Psychiatry Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5thed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.
Angst, J., Gamma, A., Rossler, W., Ajdacic, V., & Klein, D. N. (2009). Long-term depression versus episodic major depression: Results from the prospective Zurich study of a community sample. Journal of Affective Disorders. 115(1-2), 112-121. doi: 10.1016/j.jad.2008.09.023.
Barkham, M., Hardy, G. E., & Startup, M. (1996). The IIP-32: A short version of the Inventory of Interpersonal Problems. British Journal of Clinical Psychology. 35(1), 21-35. doi: 10.1111/j.2044-8260.1996.tb01159.x
Brockmeyer, T., Bents, H., Holtforth, M. G., Pfeiffer, N., Herzog, W., & Friederich, H. C. (2012). Specific emotion regulation impairments in major depression and anorexia nervosa. Psychiatry Research, 200 (2-3), 550-553. doi: 10.1016/j.psychres.2012.07.009
Brockmeyer, T., Kulessa, D., Hautzinger, M., Bents, H., & Backenstrass, M. (2015). Differentiating early-onset chronic depression from episodic depression in terms of cognitive-behavioral and emotional avoidance. Journal of  Affective Disorders. 175, 418-423. doi: 10.1016/j.jad.2015.01.045
Browne, G., Steiner, M., Roberts, J., Gafni, A., Byrne, C., Bell, B., & Dunn, E. (1999). Prevalence of dysthymic disorder in primary care1. Journal of Affective Disorders. 54(3), 303-308. doi: 10.1016/S0165-0327(98)00189-X
Chambless, D. L., & Ollendick, T. H. (2001). Empirically supported psychological interventions: controversies and evidence. Annual Review of Psychology. 52, 685-716. doi:10.1146/annurev.psych.52.1.685
Chen, C., Hewitt, P. L., & Flett, G. L. (2017). Ethnic variations in other-oriented perfectionism's associations with depression and suicide behaviour. Personality and Individual Differences. 104, 504-509. doi: 10.1016/j.paid.2016.09.021
Cohen, J. (1992). A power primer. Psychological Bulletin. 112(1), 155-159.
Constantino, M. J., Manber, R., Degeorge, J., McBride, C., Ravitz, P., Zuroff, D. C., & Arnow, B. A. (2008). Interpersonal styles of chronically depressed outpatients: Profiles and therapeutic change. Psychotherapy (Chic). 45(4), 491-506. doi: 10.1037/a0014335
Cuijpers, P., van Straten, A., Schuurmans, J., van Oppen, P., Hollon, S. D., & Andersson, G. (2010). Psychotherapy for chronic major depression and dysthymia: a meta-analysis. Clinial Psychology Review, 30(1), 51-62. doi: 10.1016/j.cpr.2009.09.003
Dobson, K. S., & Mohammadkhani, P. (2008). Psychometric priperties of Beck Depression Inventory-2 in a big sample of major depression patients. Rehabilitation. 8(29), 80-86.
Domes, G., Spenthof, I., Radtke, M., Isaksson, A., Normann, C., & Heinrichs, M. (2016). Autistic traits and empathy in chronic vs. episodic depression. Journal Affective Disordorders. 195, 144-147. doi: 10.1016/j.jad.2016.02.006
Dozois, D. J. A., & Dobson, K (2010). Depression. In M. M Antony & D. H Barlow(Ed). Handbook of assessment and treatment planning for psychological disorders. 2nd edition, Guilford Press.
Dunner, David L. (2005). Dysthymia and double depression. International Review of Psychiatry. 17(1), 3-8. doi: 10.1080/09540260500064983
Eaton, W. W., Shao, H., Nestadt, G., Lee, H. B., Bienvenu, O. J., & Zandi, P. (2008). Population-based study of first onset and chronicity in major depressive disorder. Archive of General Psychiatry. 65(5), 513-520. doi: 10.1001/archpsyc.65.5.513.
Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A. G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods. 39(2), 175-191.
Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research, 14(5), 449-468
Ghassemzadeh, H., Mojtabai, R., Karamghadiri, N., & Ebrahimkhani, N. (2005). Psychometric properties of a Persian-language version of the Beck Depression Inventory--Second edition: BDI-II-PERSIAN. Depression and Anxiety. 21(4), 185-192. doi: 10.1002/da.20070
Gilbert P., McEvan, K., Mitra., R., Richter, A., Franks, L., Mills, A., & Gale, C. (2009). An exploration of different types of positive affect in students and in patients with bipolar disorder. Clinical Neuropsychiatry. 6, 135–143.
Gilbert, P., McEwan, K., Mitra, R., Franks, L., Richter, A., & Rockliff, H. (2008). Feeling safe and content: A specific affect regulation system? Relationship to depression, anxiety, stress, and self-criticism. The Journal of Positive Psychology. 3(3), 182-191. doi: 10.1080/17439760801999461
Gilmer, W. S., Trivedi, M. H., Rush, A. J., Wisniewski, S. R., Luther, J., Howland, R. H., & Alpert, J. (2005). Factors associated with chronic depressive episodes: a preliminary report from the STAR-D project. Acta Psychiatrica Scandinavica. 112(6), 425-433. doi: 10.1111/j.1600-0447.2005.00633.x
Hammen, C., & Brennan, P. A. (2002). Interpersonal dysfunction in depressed women: impairments independent of depressive symptoms. Journal of Affective Disorders. 72(2), 145-156.
Kelly, A. C., & Carter, J. C. (2014). Eating disorder subtypes differ in their rates of psychosocial improvement over treatment. Journal of Eating Disorders, 2, 2. doi: 10.1186/2050-2974-2-2
Kessler, R. C., & Bromet, E. J. (2013). The epidemiology of depression across cultures. Annu Rev Public Health. 34, 119-138.
Kim, B. S. K., & Omizo, M. M. (2005). Asian and european american cultural values, collective self-esteem, acculturative stress, cognitive flexibility, and general self-efficacy among asian american college students. Journal of Counseling Psychology. 52(3), 412-419.
Kim, B. S. K., Atkinson, D. R., & Umemoto, D. (2001). Asian cultural values and counseling process: current knowledge and directions for future research. Counseling Psychology. 29, 570–603.
King, L. A., & Emmons, R. A. (1990). Conflict over emotional expression: psychological and physical correlates. Journal of Personality and Social Psychology. 58(5), 864-877.
Klein, D. N. (2008). Classification of depressive disorders in the DSM-V: proposal for a two-dimension system. Journal of Abnormal Psychology. 117(3), 552-560. doi: 10.1037/0021-843x.117.3.552
Klein, D. N., & Kotov, R. (2016). Course of depression in a 10-year prospective study: Evidence for qualitatively distinct subgroups. Journal of Abnormal Psychology. 125(3), 337-348. doi: 10.1037/abn0000147
Klein, D. N., & Santiago, N. J. (2003). Dysthymia and chronic depression: introduction, classification, risk factors, and course. Journal of Clinical Psychology. 59(8), 807-816. doi: 10.1002/jclp.10174
Klein, D. N., Shankman, S. A., Lewinsohn, P. M., Rohde, P., & Seeley, J. R. (2004). Family study of chronic depression in a community sample of young adults. American Journal of Psychiatry. 161(4), 646-653.
Larsen, J. K., Vermulst, A. A., Geenen, R., van Middendorp, H., English, T., Gross, J. J., & Engels, R. C. M. E. (2012). Emotion Regulation in Adolescence: A Prospective Study of Expressive Suppression and Depressive Symptoms. The Journal of Early Adolescence. 33(2), 184-200. doi: 10.1177/0272431611432712
Lehman, D. R., Chiu, C., & Schaller, M. (2004). Psychology and Culture. Annual Review of Psychology. 55(1), 689-714.
Levkovitz, Y., Tedeschini, E., & Papakostas, G. I. (2011). Efficacy of antidepressants for dysthymia: a meta-analysis of placebo-controlled randomized trials. Journal of Clinical Psychiatry. 72(4), 509-514. doi: 10.4088/JCP.09m05949blu
Ley, P., Helbig-Lang, S., Czilwik, S., Lang, T., Worlitz, A., Brucher, K., & Petermann, F. (2011). Phenomenological differences between acute and chronic forms of major depression in inpatients. Nordic Journal of Psychiatry. 65(5), 330-337. doi: 10.3109/08039488.2011.552121
Lynch, T. R. et al. (2013). Radically open-dialectical behavior therapy for adult anorexia nervosa: feasibility and outcomes from an inpatient program. BMC Psychiatry. 13, 293. http://www.biomedcentral.com/1471-244X/13/293
Lynch, T. R., Hempel, R. J., & Dunkley, C. (2015). Radically Open-Dialectical Behavior Therapy for Disorders of Over-Control: Signaling Matters. American Journal of Psychotherapy. 69(2), 141-162.
Markowitz, J. C., Kocsis, J. H., Christos, P., Bleiberg, K., & Carlin, A. (2008). Pilot study of interpersonal psychotherapy versus supportive psychotherapy for dysthymic patients with secondary alcohol abuse or dependence. Journal of Nervous and Mental Disease. 196(6), 468-474. doi: 10.1097/NMD.0b013e31817738f1
Matos, M., Pinto Gouveia, J., & Duarte, C. (2015). Constructing a Self- Protected against Shame: The Importance of Warmth and Safeness Memories and Feelings on the Association between Shame Memories and Depression. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 15(3), 317-335.
McCullough Jr, J. P., Klein, D. N., Borian, F. E., Howland, R. H., Riso, L. P., Keller, M. B., & Banks, P. L. C. (2003). Group Comparisons of DSM-IV Subtypes of Chronic Depression: Validity of the Distinctions, Part 2. Journal of Abnormal Psychology. 112(4), 614-622. doi: 10.1037/0021-843X.112.4.614
McCullough, J. P., JR. (2003a). Treatment for chronic depression: Cognitive-Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP). Journal of Psychotherapy Integration. 13, 241–263.
McCullough, J. P., JR. (2003b). Treatment for chronic depression using Cognitive-Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP). Journal of Clinical Psychology. 59, 833–846.
McCullough, J. P., Jr., Klein, D. N., Keller, M. B., Holzer, C. E., 3rd, Davis, S. M., Kornstein, S. G., & Harrison, W. M. (2000). Comparison of DSM-III-R chronic major depression and major depression superimposed on dysthymia (double depression): validity of the distinction. Journal of Abnormal Psychology. 109(3), 419-427.
McFarland, B. R, & Klein, D. N. (2005). Mental health service use by patients with dysthymic disorder: treatment use and dropout in a 7 1/2-year naturalistic follow-up study. Comprehensive Psychiatry. 46(4), 246-253.
Moore, R. C. , & Garland, A. (2003). Cognitive Therapy for Chronic and persistent depression: John Wiley & Sons Ltd.
Murphy, J. A., & Byrne, G. J. (2012). Prevalence and correlates of the proposed DSM-5 diagnosis of Chronic Depressive Disorder. Journal of Affective Disorders. 139(2), 172-180. doi: 10.1016/j.jad.2012.01.033
Neuberg. S. L., Newsom, J. T. (1993). Personal Need for Structure: Individual Differences in the Desire for Simple Structure. Journal of Personality and Social Psychology. 65(1), 113-131.
Nezu, A. M., Ronan, G. F., Meadows, E. A., & McClure, K. S. (2002). Practitioner’s guide to empirically based measures of depression. Kluweracademic publishers.
NICE (2009). Clinical guideline: The treatment and management of depression in adults. https://www.nice.org.uk/guidance/cg90
Nolen-Hoeksema, S., & Aldao, A. (2011). Gender and age differences in emotion regulation strategies and their relationship to depressive symptoms. Personality and Individual Differences. 51(6), 704-708. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2011.06.012
Rhebergen, D., Beekman, A. T., de Graaf, R., Nolen, W. A., Spijker, J., Hoogendijk, W. J., & Penninx, B. W. (2010). Trajectories of recovery of social and physical functioning in major depression, dysthymic disorder and double depression: a 3-year follow-up. Journal of Affective Disorders. 124(1-2), 148-156. doi: 10.1016/j.jad.2009.10.029
Rhebergen, D., Beekman, A. T., Graaf, Rd, Nolen, W. A., Spijker, J., Hoogendijk, W. J., & Penninx, B. W. (2009). The three-year naturalistic course of major depressive disorder, dysthymic disorder and double depression. Journal of Affective Disorders. 115(3), 450-459. doi: 10.1016/j.jad.2008.10.018
Riso, L. P., du Toit, P. L., Blandino, J. A., Penna, S., Dacey, S., Duin, J. S., & Ulmer, C. S. (2003). Cognitive aspects of chronic depression. Journal of Abnormal Psychology. 112(1), 72-80.
Sherry, D. L., Sherry, S. B., Hewitt, P. L., Mushquash, A., & Flett, G. L. (2015). The existential model of perfectionism and depressive symptoms: Tests of incremental validity, gender differences, and moderated mediation. Personality and Individual Differences. 76, 104-110. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2014.12.002
Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality. 72(2), 271-324.
Taylor, G. (2013).Overcontrolled Tendencies in Refractory Depression compared to Acute Non-Chronic Depression; The Importance of Treating Maladaptive Personality Style. PhD thesis, university of exeter.
Thompson, M. M., Naccarato, M. E., Parker, K. C. H., & Moskowitz, G. B. (2001). The personal need for structure and personal fear of invalidity measures: Historical perspectives, current applications, and future directions. In G. B. Moskowitz (Ed.), Cognitive social psychology: The Princeton symposium on the legacy and future of social cognition (pp.19-40). NJ: Erlbaum.
Tse, W. S., Rochelle, T. L., & Cheung, J. C. (2011). The relationship between personality, social functioning, and depression: a structural equation modeling analysis. International Journal of Psychology, 46(3), 234-240. doi: 10.1080/00207594.2011.554553
Van Randenborgh, A., Huffmeier, J., Victor, D., Klocke, K., Borlinghaus, J., & Pawelzik, M. (2012). Contrasting chronic with episodic depression: an analysis of distorted socio-emotional information processing in chronic depression. Journal of Affective Disorders. 141(2-3), 177-184. doi: 10.1016/j.jad.2012.02.039
WHO. (2001). The World health report: Mental health: new understanding, new hope. Geneva.
Wilbertz, G., Brakemeier, E. L., Zobel, I., Harter, M., & Schramm, E. (2010). Exploring preoperational features in chronic depression. J Affect Disord. 124(3), 262-269. doi: 10.1016/j.jad.2009.11.021