دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 1-134 
2. تفکیک افسردگی مزمن از غیرمزمن براساس دو سازه بیش‌کنترل‌گری و پیوند اجتماعی

صفحه 23-42

10.22059/japr.2019.72616

خدیجه علوی؛ محمد علی اصغری مقدم؛ عباس رحیمی نژاد؛ حجت الله فراهانی