اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از خیانت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 استاد دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

4 دانشجوی دکتری مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی اثر مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش‌وتعهد بر احساس تنهایی زنان آسیب‌دیده از خیانت بود. روش این پژوهش، آزمایشی و در چهارچوب طرح، نیمه‌آزمایشی پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی مراجعه‌کننده به‌کلینیک‌های مشاوره و دادگاه‌های خانواده شهر تهران در سال 1396 بود. از بین آن‌ها، 30 نفر به‌طور نمونه‌گیری هدفمند براساس ملاک‌های ورود، انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جای گرفتند و مطابق با طرح، تحت سنجش دوگانه پیش‌آزمون-پس‌آزمون درآمدند. افراد گروه آزمایشی به‌مدت هشت‌جلسه (90 دقیقه) تحت مشاوره‌گروهی مبتنی بر پذیرش‌وتعهد قرار گرفتند؛ اما گروه گواه، این آموزش‌ها را دریافت نکردند. ابزار گردآوری اطلاعات، مقیاس احساس تنهایی دانشگاه کالیفرنیا، لس‌آنجلس (راسل، پپلاو و کورتنا، 1980) بود و داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تحلیل گردیدند. یافته‌های حاصل از تحلیل کوواریانس یک‌متغیری نشان داد که مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش‌و‌تعهد باعث کاهش معنادار میانگین نمرات پس‌آزمون متغیر احساس تنهایی در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل‌شده است (05/0p<) براساس یافته‌های پژوهش و با توجه به‌کارایی و اثربخشی مشاوره‌گروهی مبتنی بر پذیرش‌و‌تعهد، این رویکرد می‌تواند در زمینه کاهش احساس تنهایی در زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی مورداستفاده مشاوران و درمانگران خانواده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Group Counseling on Feeling of Loneliness in Women the Trauma of Infidelity

نویسندگان [English]

  • Sahar Samadi Kashan 1
  • mansoureh hajhosseini 2
  • Ahmad Behpajooh 3
  • mohammad sadegh zamani zarchi 4
1 university of tehran
2 University of Tehran
3 University of Tehran
4 Kharazmi University of Tehran
چکیده [English]

Infidelity is one of the most harmful interpersonal issues in family, which in many cases can lead to the development of emotional and behavioral symptoms in the person who has been betrayed. In this regard, the present study was undertaken with the aim to identifying the effectiveness of acceptance and commitment group counseling on feeling of loneliness in women suffering from the trauma of infidelity. The research method was experimental and the design was quasi-experimental using pretest-posttest with control group. The statistical population included women victims of infidelity referring to counseling centers and family courts in Tehran, Iran, in 2017. Thirty couples were selected via purposeful and available sampling method based on the study’s criteria and randomly assigned to experimental (n=15) and control groups (n=15) (finally were investigated through dual assessment of pretest-posttest). All participants were asked to complete UCLA Loneliness Scale (Russell, Peplau & Cutrona, 1980). In addition, the participants in the experimental group attended 8 sessions of 90-minute acceptance and commitment group counseling and the control group received no training. The results of univariate analysis of covariance (ANCOVA) indicated that acceptance and commitment group counseling significantly decreased the post-test average scores of feeling of loneliness in experimental group. Thus, it could be concluded that acceptance and commitment group counseling is an effective method in reducing feeling of loneliness in women suffering from the trauma of infidelity and can be used by counselors and therapists in the field of family therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infidelity
  • Acceptance and Commitment Group Counseling
  • Feeling of Loneliness
  • Women
حسین چاری، م.، و خیر، م. (1331). بررسی جوّ روانی اجتماعی کلاس به عنوان یکی از مؤلفه‌های فرهنگ مدرسه. مجله علومتربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز. 9(3)، 42-25.
خسروی، م.، صباحی، پ.، و ناظری، ا. (1393). اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در کاهش احساس تنهایی و افسردگی زنان مطلقه. دو ماهنامه علمی و پژوهشی دانشور پزشکی. 21(112)، 61-42.
فتح‌الله‌زاد، ن.، سعیدی، ف.، ایپچی، س.، سعادتی، ن.، و رستمی، م. (1395). اثربخشی گروهی آموزش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش احساس تنهایی در سالمندان با سندرم آشیانه خالی. فصلنامه پرستاری سالمندان. 3(۲)، 102-89.
فرمانیان، ا.، و خلعتبری، ج. (1395). تأثیر درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر خودپنداره، تصویر تن و احساس تنهایی در بیماران اختلال هویت جنسی مؤنث، دومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در حوزه علوم‌تربیتی و روان‌شناسی و مطالعات اجتماعی ایران، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، https://www.civilica.com/Paper-ESCONF02-ESCONF02_167.html
کارگر، م.، کیمیایی، س. ع.، و مشهدی، ع. (1393). اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر خود­نظم بخشی بر آزار عاطفی و آشفتگی زناشویی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده. 4(2)، 296-269.
کاوه، س. (1387). همسران و بیوفایی و خیانت: بررسی عوامل مؤثر و شناخت ویژگیها و عوامل تشکیلدهنده و پیامدهای ناشی از عارضه بیوفایی و خیانت میان همسران. تهران: نشر سخن.
منشئی، غ. ر.، و جوانبخت، ز. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر معنای زندگی و احساس تنهایی نوجوانان مراکز شبه خانواده. فصلنامه مددکاری اجتماعی. 5(4)، 39-32.
مهران، ق.، کلانتر هرمزی، آت.، و فرحبخش، ک. (1394). مقایسه آموزش مبتنی بر نظریه‌شناختی و راه‌حل‌محور بر کاهش هم‌وابستگی همسران معتادین. فصلنلمه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 6(4)، 241-213.
نادری، ف.، و حق‌شناس، ف. (1388). رابطه تکانشگری و احساس تنهایی با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان. مجله یافتههای نو در روانشناسی. 3(12)، 121-111.
نجاری، ف.، خدابخشی کولایی، آن.، و فلسفی‌نژاد، م. ر. (1396). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی و سازگاری روان‌شناختی زنان مطلقه. مجله دانشگاه علومپزشکی تربت حیدریه. 5(3)، 75-68.
Allen, E. S., Atkins, D. C., Baucom, D. H., Snyder, D. K., Gordon, K. C., & Glass, S. P. (2005). Intrapersonal, interpersonal, and contextual factors in engaging in and responding to extramarital involvement. Clinical Psychology: Science and Practice. 12(2), 101-130.
Allendorf, K., & Ghimire, D. J. (2013). Determinants of marital quality in an arranged marriage society. Social Science Research. 42(1), 59-70.
Baruch, D., Kanker, J., & Busch, A. (2012). Acceptance and commitment therapy: Enhancing the relationships. Journal of Clinical Case Studies. 8(3), 241-257.
De Stefano, J., & Oala, M. (2008). Extramarital affairs: Basic considerations and essential tasks in clinical work. The Family Journal. 16(1), 13-19.
Ghasemi, F., Dehghan, F., Farnia, V., Tatari, F., & Alikhani, M. (2016). Effectiveness of acceptance and commitment therapy on life expectancy of female cancer patients at Tehran’s Dehshpour Institute in 2015. Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 17(8), 4113-4116.
Hayes, S. C. (1987). A contextual approach to therapeutic change. In: N. Jacobson, Psychotherapists in Clinical Practice: Cognitive and Behavioral Perspectives. Guilford Press, New York.
Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior Therapy.35(4), 639-665.
Hayes, S. C., & Lillis, J. (2012). Acceptance and Commitment Therapy. American Psychological Association (Theories of Psychotherapy Series).
Hayes, S. C., Levin, M. E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J. L., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior Therapy. 44(2), 180-198.‏
Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. Behavior research and therapy. 44(1), 1-25.
Miller, S. L., & Maner, J. K. (2008). Coping with romantic betrayal: Sex differences in responses to partner infidelity. Evolutionary Psychology. 6(3), 413-426.
Perlman, D., & Peplau, L. A. (1982). Theoretical approaches to Loneliness: A sourcebook of current theory, research and therapy. New York: Wiley.
Rokach, A., & Philibert-Lignières, G. (2015). Intimacy, Loneliness & Infidelity. The Open Psychology Journal. 8(1), 71-77.
Saremi Nezhad, M., & Shameli, L. (2017). The effect of acceptance and commitment therapy on sexual satisfaction of couples in Shiraz. International Journal of Medical Research and Health sciences. 6(1), 58-65.‏
Shackelford, T. K., Besser, A., & Goetz, A. T. (2008). Personality, marital satisfaction, and probability of marital infidelity. Individual Differences Research. 6(1), 13-25.
Shackelford, T. K., Buss, D. M., & Weekes-Shackelford, V. A. (2003). Wife killings committed in the context of a lovers triangle. Basic and Applied Social Psychology. 25(2), 137-143.
Victor, C. R., & Yang, K. (2012). The prevalence of loneliness among adults: a case study of the United Kingdom. The Journal of psychology. 146(1-2), 85-104.