اثربخشی تلفیق دو رویکرد واقعیت‌درمانی و معنادرمانی به شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و سازگاری روان‌شناختی زنان سرپرست‌ خانوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مشاوره، گروه علوم تربیتی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران

3 دانشجو دکتری مشاورۀ دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد. مشهد. ایران.

4 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ،دانشگاه تهران ، تهران ،ایران

چکیده

پژوهش حاضر، به‌منظور بررسی اثربخشی تلفیقی معنادرمانی و واقعیت‌درمانی به‌شیوه گروهی بر کیفیت زندگی و سازگاری روان‌شناختی زنان سرپرست خانوار انجام شده است. این پژوهش به‌صورت نیمه‌‌آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل نابرابر می‌باشد. جامعه آماری، شامل تمامی زنان سرپرست‌خانواده تحت پوشش کمیته امداد امام‌خمینی شهر مشهد است که در سال1395-1396به‌مرکز مشاوره کمیته امداد مراجعه نموده‌اند. شیوه نمونه‌گیری به‌‌صورت، در دسترس بوده است و حجم نمونه برابر با30 نفر و شیوه گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه می‌باشد. ابزار پژوهش حاضر، پرسشنامه‌های کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه ارزیابی سازگاری روان‌شناختی (فرم بزرگسـالان) بود و همچنین داده‌ها با نرم‌افزار18 SPSS مورد تجزیه‌و‌تحلیل قرار گرفتند. در آزمون معنا‌داری، میانگین نمرات کیفیت زندگی و سازگاری روان‌شناختی در پس‌‌آزمون گروه آزمایش به‌طورمعناداری از میانگین نمرات پس‌آزمون در گروه کنترل بالاتر است، به‌‌صورتی ‌که یافته‌های آزمون کواریانس نشان داد، تفاوت بین پیش‌آزمون و پس‌آزمون معنادار است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت، ترکیب روش‌های درمانی و ادغام فنون و روش‌ها، مرتبط با مشکلات مراجعان اثربخشی درمان را افزایش می‌دهد. در این پژوهش نشان داده شد که تلفیق معنادرمانی و واقعیت‌درمانی بر کیفیت زندگی و سازگاری روان‌شناختی در زنان سرپرست‌خانواده تأثیر دارد و به‌عبارتی، موجب افزایش آن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Combining Reality Therapy and Logo Therapy Approaches on the Quality of life and Psychological Adjustment of Female Householders

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Nameni 1
  • hossein keshavarz 2
  • Hamed Heydari 3
  • Shadi fatoorchi 4
1 counseling Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2 2counseling Assistant Professor
3 Azad University branch of Mashhad
4 Department of educational psychology , faculty of psychology and education,university of Tehran. Tehran, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to investigate the Effectiveness of Combining two reality therapy and logo therapy approaches on quality of life and Psychological Adjustment of Female Householders. This research is a semi-experimental with pre-test and post-test with unequal control group. The research community consisted of all women householders covered by the Relief Committee of Mashhad who have been referred to the advisory committee of the Relief Committee in 1395. The sampling method was convenient sampling and the sample size was 30, and data was collected using questionnaires including World Health Organization Quality of Life and Psychological Adjustment Assessment Questionnaire (Adult Form) and consequently data were analyzed by 18 spss software. Results showed that, the mean scores of quality of life and psychological adjustment in the post test of the experimental group were significantly higher than the mean scores of post-test in the control group, while the findings of the covariance test showed that the difference between the pre-test and the post-test was significant. Therefore, it can be concluded that the combination and integration of therapeutic approaches related to clients' problems increases the effectiveness of treatment. Also, it was shown that the combination of  logo therapy and reality therapy the quality the life and psychological adjustment in female householders. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Group logo therapy
  • reality therapy
  • psychological adjustment
  • female householder’s
اسلامی، ر.، هاشمیان، پ.، جراحی، ل.، و مدرس غروی، ر. (1392). اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ روﯾﮑﺮد واﻗﻌﯿﺖ‌درﻣﺎﻧﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺪﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ﻣﺸﻬﺪ. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 6(5)، 306-300.
اعتمادی، ا.، نصیرنژاد، ف.، و اسمخانی اکبری نژاد، هـ. (1393). اثربخشی واقعیت‌درمانی به شیوه گروهی بر اضطراب زنان. مطالعات روانشناختی. 10(2)، 73-88 .
پورابراهیم، ت.، اعتمادی، ا.، شفیع‌آبادی، ع. ا.، و صرامی، غ. ر. (1386). مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی معنادرمانی با مشاوره فردی چندالگویی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در آسایشگاه‌های تهران. مجله تازهها و پژوهشهای مشاوره. 6(21)، 49-69.
حسینی، س. ا.، ستاره فروزان، آ.، و امیرفریار، م. (1388).  بررسی سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت‌پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران. نشریه پژوهش اجتماعی. 2(3)، 137-117.
دهقان نیری، ن.، و ادیب حاج باقری، م. (1385). تأثیر تن‌آرامی بر استرس و کیفیت زندگی دانشجویان مقیم خوابگاه‌های دانشجویی. فصلنامه پژوهشی فیض. 10(2)، 50-57.
ریماز، ش.، دستورپور، م.، وصالی آذرشربیانی، س.، ساعی‌پور، ن.، بیگی، ز.، و نجات، س. ن. (1393). بررسی کیفیت زندگی و عوامل مؤثر بر آن در زنان سرپرست خانوار تحت‌پوشش شهرداری منطقه ۹ شهر تهران. مجله اپیدمیولوژی ایران. ۱۰(۲)، 55-48.
عبادی، پ. (1392). اثربخشی رویکرد واقعیت‌درمانی بر امیدافزایی بیماران سرطان پستان داکتال مرحله دو. فصلنامه علمی-پژوهشی بیماریهای پستان ایران. ۶(۲)، 34-26.
عسکریان، س.، ﺣﺴﻦ‌زاده ﺳﺒﻠﻮﺋﯽ، م. ح.، و اﺻﻐﺮی اﺑﺮاﻫﯿﻢ‌آﺑﺎد، م. ج. (1392). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مقابله با رویکرد اسلامی بر سازگاری روان‌شناختی. نشریه روانشناسی و دین. 10(4)، 37-23.     
غلامی، ع.، بشلیده، ک.، و رفیعی، ع. (1391). اثربخشی تأتردرمانی بر سلامت روان زنان مطلقه. مجله روشها و مدلهای روانشناختی. 2(10)، 64-45.
فخار، ف.، نوابی‌نژاد، ش.، و فروغان، م. (1387). تأثیر مشاوره‌گروهی با رویکرد معنادرمانی بر سطح سلامت روان زنان سالمند. مجله سالمندی ایران. ۳(۱). 58-67.
مرکز آمار ایران، ویژگی‌های اقتصادی و اجتماعی زنان در ایران (1385).
موسوی، پ.، مظاهری، م. ع.، و قنبری، س. (1389). فرزندخواندگی همسر و آشتی روان‌شناختی زنان: نقش تعدیل‌کننده فرزندخواندگی والدین. فصلنامه روانشناسی انتقالی. 18(32)، 383-372.
نجات، س. ن.، منتظری، ع.، هلاکویی نایینی، ک.، و مجدزاده، س. ر. (1385). استانداردسازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی. 4(4)، 12-1 (WHOQOL-BREF) :ترجمه و روان‌سنجی گونه ایرانی.
هنرپروران، ن.، قادری، ز.، امیریان‌زاده، ل. (1390). اثربخشی تلفیق دو رویکرد شناخت‌درمانی و واقعیت‌درمانی گروهی بر ارتباط مادر-فرزندی دختران نوجوان. نشریه روانشناسی کاربردی. 5(4)، 107-91.
Abhishek, G., Uday, M., Shivendra, K. S., Manish, K. M., Sarvada, C. T., & Vijay, K. S. (2014). “Home away from Home: Quality of Life, Assessment of Facilities and Reason for Settlement in Old Age Homes of Luck now, India”. Indian Journal of Community Health. 26(2), 165-169.
Andrades, B. A., & Valenzula, S. (2007). “Quality of life associated factors in Chileans hospitals nurses”. Revista Latino–Americana de Enfermagem. 15(3), 480-486.
Askariyan, S., Hasanzadeh Siloie, M. H., & Asghari Ebrahimabad, M. H. (2013). “Effectiveness of education coping skills with Islamic approach to psychological adjustment”. Journal of Psychology and Religion. Year 6, Number 4, 23-37.
Bukharai, M. (2006). Effect of group counseling with reality therapy approach on reducing marital conflicts of women Housewife of Tehran 5th District (Master's Thesis Consultation). Alzahra University of Tehran, Faculty psychology. Corey, Gerald (2012). Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy (9th.ed). Cengage Learning. 534.
Dehghan Nayeri, N., & Adib Hajbaghri. M. (2006). “The effect of relaxation on the stress and quality of life of resident students Student dormitories Feyz Journal. 10(2), 50-57.
Ebadi, P. (2012). “The Effectiveness of the Reality Therapy Approach on the Hope of Ductal Breast Cancer Patients Stage Two”. Journal of Breast Diseases of Iran. 6(2), 26-34.
Esmkhani Akbari Nejad, H., Etemadi. A., & Nasirnejad, F. (2013). “Effectiveness of group therapy reality On Women's Stomach, Psychological Studies”. Faculty of Psychology, Alzahra University. 2, 73-83.
Estrella-Castillo, D. F., & Gomez-de-Regil, L. (2016). “Quality of life in Mexican patients with primary neurological or musculoskeletal disabilities”. Disabil Health. 9(1), 33-127.
Fakhar, F., Nawabinejad, S. H., & Foroughan, M. (2008). “The effect of group counseling with the semantic approach on the mental health of elderly women”, Elder Magazine. 2(7), 56-65.
Gholami, A., & Bashlida, K. (2011). “Effectiveness of Meaninglessness on Mental Health of Absolute Women in Lamard City Quarterly”. Journal of Family Counseling and Psychotherapy. 1(3), 330-331.
Glasseer, W. (2012). Station of the mind: new direction for reality therapy. NewYork: Harper Perennial.
Glasser, W., & Glasser, C. (2007). Eight Lessons for a Happier Marriage, NewYork: Harper Perennial, 25-35.
Hernández, L. R. E. Aranda, B. G. & Ramírez. M. T. (2009). “Depression and Quality of Life for Women in Single-parent and Nuclear Families”. The Spanish Journal of Psychology. 12(1), 171-183.
Iranian Statistics Center (2006). Women's Economic and Social Features in Iran.
Kang, K., Jea, I. M., Kim, I. M. Hee-su, K. Shingjeang, K. Mi-Kyungm, S., & Sonyong, S. (2009). “The effect of logotherapy on the suffering, finding meaning, and spiritual well-being of Adolescents with Terminal cancer”. Journal of Current Directions in Psychological Science. 15(2), 312.
Keepers, P. (2005). The awakening experience, Integrity Publishers.
Meyer, M. H., & Abdul-Malak, Y. (2015). “Single-Headed Family Economic Vulnerability and Reliance on Social Programs”. Public Policy & Aging Report. 25(3), 102-106.
Nasiri, H., & Jokar, B. (2008). “Significance of life, hope, life satisfaction and mental health in women”. Women's Research. 6(2), 157-176.
Norcross, J. C., & Newman, C. F. (1992). Psychotherapy integration: Setting the context. In J. C. Norcross& M. R. Goldfried (Eds), Handbook of psychotherapy integration. New York: Basic Books. 3-45.
Prochaska, J., & Norkras. J. (2013). Theories of Psychotherapy, (Yahya Seyyed Mohammadi translation): Tehran Roshd Publishing.
Rohner, R. P., & Khaleque, A. (2005). Personality Assessment Questionnaire (PAQ): Test manual In R. P. Rohner & A. Khaleque (Eds.). Handbook for the study of parental acceptance and rejection 4th ed. 187-226.
Serag, H. Shalaby, A., Farouh, H., & Elariane, S. (2013). “Principles of urban quality of life for a neighborhood”. HBRC Journal. 9(1), 86-92.
Sheikh Sari, H., & Isma'ili Far, N., & Jaefar Por (2011). “The study of the effectiveness of group reality therapy on increasing happiness students, Conference on the National Features of the Five Changes in Iranian Personalityand Iran's Progress, Aras”. Campus of Aras University of Tehran.
Shoarinezhad, A. a. (2013). Growth Psychology, Tehran: publiche.
Storrs, CT: Rohner Research Publications. Schooley, M (2002).”Humanistic group counseling”, Michigan Journal of Counseling and Development. 18(1), 163-174.
Tadayon, M., Mohammadi, A., & Lotfi, H. (2013). “The Efficiency of Reality Therapy Instruction upon the Rate of Life's Qualification and Marital Conflicts of Addicted Spouses”, J. Basic. Appl. Sci. Res. 3(9), 482-486.
Ulla, M., Taina, H., & Olli, K. (2011). “Long-term impact of parental divorce on intimate relationship quality in adulthood and the mediating role of psychosocial resources”. Journal of Family Psychology. 25(4), 615-619.
Zeidner, M., & Kloda, I. (2013). “Emotional intelligence (EI), “Conflict resolution patterns, and relationship satisfaction: Actor and partner effects revisited”. Personality and Individual Differences. 54(2), 278–283.