ارائه الگوی یادگیری مبتنی بر بازی (غیردیجیتال) با رویکرد حل‌مسئله برای آموزش سازمانی و نقد دوره‌‌های آموزشی موجود براساس آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات برنامه‌ درسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 رئیس نظارت و ارزشیابی آموزشی شرکت ملی نفت ایران و عضو اصلی هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

4 استاد گروه آموزش عالی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

5 استادیار گروه روش‌ها و برنامه‌های آموزشی و درسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

کسب و تقویت مهارت‌های حل‌‌مسئله برای نیروی انسانی به منظور رویارویی با مسائل پیچیده جامعه ضرورتی انکارناپذیر است. در دهه­های اخیر تمایل به روش­های فعال مانند یادگیری مبتنی بر بازی برای پاسخگویی به نیازهای تربیتی کارکنان سازمان‌ها در این زمینه بیشتر شده‌ است. در این مقاله که با استفاده از روش "‌پژوهش نظریه­ای" انجام شد، تلاش گردید بر مبنای رویکرد حل‌مسئله، الگویی برای تبیین فرایند یادگیری مبتنی بر بازی در دوره­های آموزش سازمانی ارائه شود. گردآوری داده‌ها بر پایه فنون سندکاوی و مشاهده و تحلیل آن بر اساس روش تأملی انجام‌شد. برای اعتباربخشی الگو از نظرات خبرگان عرصه آموزش و بازی و خودبازبینی محقق استفاده شد. همچنین مؤلفه‌های استخراج شده الگوی یادگیری مبتنی بر بازی با رویکرد حل‌مسئله در اختیار ده نفر از استادانی که با روش نمونه­گیری ملاک محور انتخاب شدند، قرار داده شد و نظرات آن‌ها در ارائه الگو اعمال شد. در ادامه بر اساس الگوی ارائه شده، وضعیت دو دوره از آموزش‌های سازمانی که مبتنی بر بازی برگزار شده بودند مورد نقد قرار گرفته و برای اعتباریابی آن از بازنگری اعضا استفاده‌ شد. مؤلفه‌های اصلی این الگو عبارت است: از تحلیل، هدف‌گذاری، تدوین نظام انگیزشی، تدوین فرصت‌های یادگیری، پایش و ارزشیابی که تحت پوشش محیط یادگیری اثربخش، تعامل، تأمل و تطابق معنا پیدا می‌کنند. این مؤلفه‌ها تحت چتری به نام «مسأله‌مداری» اجرا می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Game-Based (Non- Digital) Learning Model with Problem Solving Approach for Organizational Education and Critiquing Existing Educational Program

نویسندگان [English]

  • Marzieh Abdolvahabi 1
  • Kamal Dorrani 2
  • Saeid Safaei Movahhed 3
  • Kourosh Fathivajargah 4
  • Keyvan Salehi 5
1 Faculty of Psychology and Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Faculty of Psychology and Educational Science , University of Tehran, Tehran, Iran
3 ICSA Member Board
4 Psychology and Education Faculty, Shahid Beheshti university, Tehran, Iran
5 Faculty of Psychology and Educational Science , University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the study was to provide a model for explaining the game-based learning process in the courses of "organizational training" based on the problem-solving approach. Data collection was performed through document analysis techniques and observation and analyzed based on the reflection method. The opinions of educational and game experts and the researcher's self-review were used to validate the model. Also, the extracted components of the learning model based on the game with the problem-solving approach were given to ten experts who were selected by the criterion-based sampling method And their comments were applied to the presentation of the model. In the following, based on the presented model the situation of the two courses of organizational training that were held based on the game was criticized and members' review was used to validate it. The main components of this model are analysis, goal setting, motivational system development, development of learning opportunities, monitoring and evaluation, which are covered by effective learning environment, interaction, reflection and meaning adaptation. These components are implemented under an umbrella called the orbital problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Game-Based Learning
  • Problem-Solving Approach
  • Behavioral Sciences
  • Organizational Training
صفایی موحد، س. (1397). الگویی برای برنامه درسی محیط کار بر مبنای رویکرد هیوتاگوژی. فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران. (51)13، 26-5.
عابدینی بلترک، م.، و نیلی، م. ر. (1393). تحلیل جایگاه سازنده­گرایی به‌عنوان رویکرد نوین یادگیری در کتاب­های درسی دوره ابتدایی. پژوهش در برنامهریزی درسی. 11(13)، 17-6.
عرب­زاده، م.، کدیور، پ.، و دلاور، ع. (1393). بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یادگیری خودگردان بر مهارت حل‌مسئله اجتماعی دانش­آموزان. دو فصلنامه شناخت اجتماعی. 3(6)، 82-71.
مهرمحمدی، م. (1374). چرا باید برنامه­های درسی را به سوی مسئله محوری سوق دهیم؟ فصلنامه تعلیموتربیت. 43 و 44، 28-11.
مهرمحمدی، م. (1381). پژوهش مبتنی بر عمل فکورانه در فرایند برنامه‌ریزی درسی: نظریه عمل‌گرای شواب. فصلنامه نوآوریهای آموزشی. 1(1)، 38-21.
مورهد، گ.، و گریفین، ر. (2012). رفتار سازمانی. ترجمه سیدمهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده. تهران: مروارید.
 
Ahmad, S. M. S., Fauzi, N. F. M., Hashim, A. A., & Zainon, W. M. N. W. (2013). A study on the effectiveness of computer games in teaching and learning. International Journal of Advanced Studies in Computers. Science and Engineering. 2(1), 1-7.
Akcaoglu, M. (2014). Learning problem-solving through making games at the game design and learning summer program. Education Tech Research Dev 62, 583–600.
Andreu Andrés, M. A., & García Casas, M. (2011). Perceptions of gaming as experiential learning by engineering students. International Journal of Engineering Education. 27(4), 795–804.
Arias Aranda, D., Haro Domiguez, C., & Romerosa Martinez, M. M. (2010). An innovative approach to the learning process in management: The use of simulators in higher education. REVISTA DE EDUCACION. 353(353), 333–334.
Backlund, P., & Hendrix, M. (2013). Educationalgames-aretheyworth the effort? A literature survey of the effectiveness of serious games. InGames and virtual worlds for serious applications (VS-GAMES), 2013 5th international conference on (pp. 1-8). IEEE
Baek, Y. (2011). Principles of educational digital game structure for classroom settings. In Information Resources Management Association (Ed.), Gaming and simulations: Concepts, methodologies, tools and applications (pp. 229-239). Hershey, PA: Information Science Reference.
Barrows, H. S. (1985). How to design a problem-based curriculum for preclinical yearsNew York: Springer.
Barrows, H. S. (1986). A taxonomy of problem-based learning methods. Medical Education. 20, 481-486.
Barrows, H. S. (1992). The tutorial process. Springfield. IL: southern illinois University school of medicine.
Ben Mortenson, W., Sixsmith, A., & Kaufman, D. (2017). Non-Digital Game Playing by Older Adults. Canadian Journal on Aging/La Revue Canadienne Du Vieillissement. 36(3), 342-350.  
Blake, R. L., Hosokawa, M. C., & Riley, S. L. (2000). Student performances on step 1 and step 2 of the United States Medical Licensing Examination following implementation of a problem-based learning curriculum. Acad. Med. 75, 66–70.
Bochennek, K., Wittekindt, B., Zimmermann, S. Y., & Klingebiel, T. (2007). More than mere games: a review of card and board games for medical education. Med Teach. 29(9), 941-948.
C Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson
Çankaya, S., & Karamete, A. (2009). The effects of educational computer games on students’ attitudes towards mathematics course and educational computer games. Procedia Social and Behavioral Sciences. 1, 145–149.
Cheng, M., & Annetta, L. (2012). Students’learning outcomes and learning experiences through playing a Serious Educational Game. Journal of Biological Education. 46(4), 203-213.
Costa, G. J. M. D., Kikot, T., Fernandes, S., & Águas, P. (2014). Why use-centered game-based learning in higher education? The case of cesim simbrand. Journal of Spatial and Organizational Dynamics. 2(3), 229-241.
Crocco, F., Offenholley, K., & Hernandez, C. (2016). A proof-of-concept study of game-based learning in higher education. Simulation & Gaming. 47(4), 403-422.
D’Angour, A. (2013). Plato and Play: Taking Education Seriously in Ancient Greece. American Journal of Play. 5(3), 293–307.
De Aguilera, M., Mendiz, A. (2003). “Video games and education’. Computers in Entertainment. 1(1).
DeFreitas, S. Earp, J. Ott, M. et al., (2012). “Hotissuesingameenhanced learning: the GEL viewpoint,” Procedia Computer Science. 15, 25–31.
DeFreitas, S., Earp, J., & Ott, M., & et al. (2012). “Hotissuesingameenhanced learning: the GEL viewpoint”. Procedia Computer Science. 15, 25–31.
Denning, T., Lerner, A., Shostack, A., & Kohno, T. (2013). Control-AltHack:  The design and evaluation of a card game for computer security awareness and education. In Proceedings of the 2013 ACM SIGSAC Conference on Computer & Communications Security (pp. 915-928). New York: ACM
Dickey, M. D. (2006). Game design narrative for learning: Appropriating adventure game design narrative devices and techniques for the design of interactive learning environments. Educational Technology Research & Development. 54(3), 245-263.
Dominguez, A., Saenz-de-Navarrete, J., de-Marcos, L., Fernandez-Sanz, L., Pages, C., & Martinez-Herraiz, J. (2013). Gamifiying learning experiences: Practical implications and outcomes. Computers & Education. 63, 380–392.
Dostál, J. (2015). Theory of problem solving. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 174, 2798-2805.
Driscoll, M. P. (1994). Psychology of Learning and Instruction, Boston: Allyn and Bacon.
Fogg, B. (2009). A behavior model for persuasive design. In Proceedings of the 4th International Conference on Persuasive Technology – Persuasive ’09 (p. 1). Claremont, California: ACM Press.
Fogler, H., & LeBlanc, S. (1995). Strategies for creative problem solving. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.
Forsyth, R., Whitton, N., & Whitton, P. (2011). Accreditation! The responsive curriculum game. In Proceedings of the 5th European Conference on Games Based Learning (p. 176). Athens: Academic Conferences Limited.
Fu, K., Hainey, T., & Baxter, G. (2016). A systematic literature review to identify empirical evidence on the use of computer games in business education and training. In10th European Conference on Games Based Learning: ECGBL (p. 232).
Gaydos, M. (2016). Developing a Geography Game for Singapore Classrooms. Transforming Learning, Empowering Learners: The International Conference of the Learning Sciences (ICLS). Volume 2. 12th International Conference of the Learning Sciences June 20-24, Singapore Proceedings. pp: 736-729.
Gedik, N., Hanci-Karademirci, A., Kursun, E., & Cagiltay, K. (2012). Key instructional design issues in a cellural phone-based mobile learning project. Computers & Education. 58, 1149-1159.
Gijbels, D., Dochy, F., van den Bossche, P., & Segers, M. (2005). Effects of problem-based learning: a meta-analysis from the angle of assessment. Rev. Educ. Res. 75(1), 27–61.
Groves, R. W., & Short, E. C. (1991). Theoretical Inquiry: Components and Structure. In Forms of Curriculum Inquiry. Edmond C. short (Ed). State University of New York press, USA.
Gunter, G. A., Kenny, R. F., & Vick, E. H. (2008). “Taking educational games seriously: using the RETAIN model to design endogenous fantasy into standalone educational games. “EducationalTechnology Research and Development. 56(5-6), 511–537.
Hanghøj, T., & Brund, C. E. (2011). “Teachers and serious games: Teacher roles and positioning in relation to educational games”. In: Meyer, B.,Sørensen, B. H., & Egenfeldt-Nielsen, S. (eds.), Serious Games in Education, Aarhus University Press, Aarhus, Denmark, pp 125-136.
Hedberg, B. (1981). “How Organizations Learn and Unlearn,” In: P. Nystrom and W. Starbuck, Eds., Handbook of Organizational Design: Adapting Organisations to Their Environment, Oxford University Press, Oxford, pp. 1-27.
Hilliard, A. Kargbo, H. (2017). Educationally game-based learning encourages learners to be actively engaged in their own learning. International Journal of Education and Practice. 5(4), 45-60.
Huang, Z. A. (2012). Compilation research of ERP implementation critical success factors. Issues in Information Systems. 11, 507-512.
Hung, W., Jonassen, D. H., & Liu, R. (2008). Problem-Based Learning. In J. M. Spector, J. G. van Merrienboer, M. D., Merrill, & M. Driscoll (Eds.), Handbook of Research on Educational Communications and Technology (3 ed., pp. 485-506). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Jan L, Plass., Bruce D. Homer., & Charles K. Kinzer. (2015). Foundations of Game-Based Learning. Educational Psychologist. 50(4), 258-283.
Johnson, L., Adams, S., Cummins, M., Estrada, V., Freeman, A., & Ludgate, H. (2013). The NMC horizon report: 2013 higher education edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.
Jonassen, D. H. (2000). Toward a design theory of problem solving. Educational Technology Research and Development. 48(4), 63–85.
Ke, F., Xie, K., & Xie, Y. (2015). Game-based learning engagement: A theory-and data-driven exploration. British Journal of Educational Technology. doi:10.1111/bjet.12314.
Kiili, K. (2007). Foundation for problem-based gaming. British Journal of Educational Technology. 38(3), 394–404.
Kiili, K., de Freitas, S. D., Arnab, S., & Lainema, T. (2012). The design principles for flow experience in educational games. Procedia Computer Science. 15, 78-91.
Kikot, T., Costa, G., Magalhães, R., & Fernandes, S. (2013). Simulation games as tools for integrative dynamic learning: The case of the management course at the University of Algarve. Procedia Technology. 9, 11–21.
Lancaster, R. J. (2014). Serious game simulation as a teaching strategy in pharmacology. Clinical Simulation in Nursing, 10(3). 129-137.
Laski, E. V., & Siegler, R. S. (2014). Learning from number board games: You learn what you encode. Developmental Psychology. 50(3), 853-564.
Lee, C. Y., & Chen, M. P. (2007). Using computer multimedia to dissolve cognitive conflicts of mathematical proof. The Electronic Journal of Mathematics and Technology. 1(2), 95-106.
Liao, Y. W., Huang, Y. M., & Wang, Y. S. (2015). Factors affecting students’ continued usage intention toward business simulation games an empirical study. Journal of Educational Computing Research. 53(2), 260–283.
Lin, W. C., Ho, J. Y., Lai, C. H., & Jong, B. S. )2014.( “Mobile gamebased learning to inspire students learning motivation,” in Proc. 2014 International Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering, ISEEE 2014. 2, 810–813.
Lu, J., Hallinger, P., & Showanasai, P. (2014). Simulation-based learning in management education: A longitudinal quasiexperimental evaluation of instructional effectiveness. Journal of Management Development. 33(3), 218–244.
Lu, J., Hallinger, P., & Showanasai, P. (2014). Simulation-based learning in management education: A longitudinal quasi experimental evaluation of instructional effectiveness. Journal of Management Development. 33(3), 218–244.
Lukosch, H., Kurapati, S., Groen, D., & Verbraeck, A. (2016). Microgames for situated learning a case study in interdependent planning. Simulation & Gaming. 47(3), 346–367.
Martin, K. J., Chrispeels, J. H., & D’eidio-Caston, M. (1998). Exploring the use of problem-based learning for developing collaborative leadership skills. J. School Leadersh. 8, 470-500.
Maudsley, G. (1999). Roles and responsibilities of the problembased learning tutor in the undergraduate medical curriculum. Br. Med. J. 318, 657–660.
Mayo, P., Donnelly, M. B., Nash, P. P., & Schwartz, R. W. (1993). Student perceptions of tutor effectiveness in a problem-based surgery clerkship. Teaching Learn. Med. 5(4), 227–233.
Michael, D., & Chen, S. (2005). Serious games: games that educate, train, and inform, 1st edn. Course Technology PTR, USA. In “Origins of Serious Games”.
Moursund, D. G. (2007). Introduction to using games in education: A guide for teachers and parents. Available at http://uoregon.edu/~moursund/Books/Games/games.html.
Naik, N. (2014). Non-Digital Game-Based Learning in the teaching of mathematics in higher education. In European conference on games based learning. Academic Conferences International Limited. 2, 431.
O’Neil, H. F., Wainess, R., & Baker, E. L. (2005). Classification of learning outcomes: Evidence from the computer games literature. The Curriculum Journal. 16(4), 455–474.
OECD (2013). PISA 2015 Draft Collaborative Problem Solving Framework. https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft%20PISA%202015%20Collaborative %20Problem%20Solving%20Framework %2.pdf
Rovai, A. (2004). A constructivist approach to online college learning. Internet and Higher Education. 7, 79-93.
Santrock, J. W. (2004). Educational Psychology. 3rd. New York: McGraw-Hill.
Sarabia-Cobo, C. M., Alconero-Camarero, A. R., Lavín-Alconero, L., & Ibáñez-Rementería, I. (2016). Assessment of a learning intervention in palliative care based on clinical simulations for nursing students. Nurse Education Today. 45, 219–224.
Schmitz, B. D., MacLean, S. L., Shidler, H. M. (1991). An emergency pursuit game: a method for teaching emergency decision-making skills. J Contin Educ Nurs. Jul-Aug. 22(4), 152-158.
Spires, H. A., J. P. Rowe, B. W. Mott., & J. C. Lester. (2011). “Problem solving and game-based learning: Effects of middle grade students’ hypothesis testing strategies on learning outcomes”. Journal of Educational Computing Research. 44/4, 453-472.
Squire, K. (2005). Changing the game: What happens when video games enter the classroom. Innovate. Journal of Online Education. 1(6), 1-8.
Tan Ai Lin, D., Ganapathy, M., & Kaur, M., (2018). Kahoot! It: Gamification in Higher Education. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 26 (1), 565-582.
Telner, D., Bujas-Bobanovic, M., Chan, D., Chester, B., Marlow, B., Meuser, J., & et al. (2010). Game-based versus traditional case-based learning: comparing effectiveness in stroke continuing medical education. Can FAM Physician. 56(9), 345-551.
Terzidou, T., Tsiatsos, T., Dae, A., Samaras, O., & Chasanidou, A. (2012). Utilizing virtual worlds for game based learning: Grafica, a 3D educational game in second life. In2012 IEEE 12th International Conference on Advanced Learning Technologies (pp. 624-628). IEEE
Tiwari, S. R., Nafees, L., & Krishnan, O. (2014). Simulation as a pedagogical tool: Measurement of impact on perceived effective learning. The International Journal of Management Education. 12(3), 260–270.
Turkay, S., Hoffman, D., Kinzer, C., Chantes, P., & Vicari, C. (2014). Toward understanding the potential of games for learning: Learning theory, game design characteristics, and situating video games in classrooms. Computers in the Schools. 31, 2–22.
Walford (1981). Geography games and simulations: learning through experience. Journal of Geography in Higher Education. 5(2), 113-119
Walker, A., & Shelton, B. E. (2008). Problem-based educational games:  Connections, prescriptions, and assessment. Journal of Interactive LearningResearch. 19(4), 663-684.
Wang, A. I., & Lieberoth, A. (2016). The effect of points and audio on concentration, engagement, enjoyment, learning, motivation, and classroom dynamics using Kahoot. In European Conference on Games Based Learning (Vol. 20). Academic Conferences International Limited.
Wilkerson, L. (1998). Identification of skills for the problem based tutor: student and faculty perspectives. Instruct. Sci. 22, 303–315.
Wilkinson, P. (2016). A Brief History of Serious Games. In: R. Dörner et al. (Eds.): Entertainment Computing and Serious Games, LNCS 9970, pp. 17-41.
Wouters, P., & Van Oostendorp, H. (2017). Overview of instructional techniques to facilitate learning and motivation of serious games. In P. Wouters & H. van Oostendorp (Eds.), Instructional techniques to facilitate learning and motivation of serious games (pp. 1–16).
Zemliansky, P., & Wilcox, D. (Eds.) (2010).  Design and implementation of educational games: Theoretical and practical perspectives.USA: IGI Global.