ساخت و هنجاریابی مقیاس خودمراقبتی سالمندان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران ، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، شهر قدس، ایران

3 کارشناسی ارشد رشته سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ساخت و هنجاریابی پرسشنامه خودمراقبتی سالمندان بود. روش این مطالعه، توصیفی- اکتشافی بود. جامعه آماری شامل کلیه سالمندان شهر تهران در سال ۱۳۹۷ بود. نمونه‌گیری به‌صورت در دسترس انجام گرفت و تعداد نمونه آماری شامل 240 نفر (118 زن و 122 مرد) بود. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه ۲۹ سؤالی محقق ساخته خودمراقبتی سالمندان (ASC) برای سنجش خودمراقبتی سالمندان استفاده ‌شد. برای بررسی سؤالات از عامل‌یابی محورهای اصلی (PAF) با چرخش واریماکس، تحلیل عاملی تأییدی (CFA)، روایی محتوایی (کمّی و کیفی)، روایی صوری (کمّی و کیفی) و روایی سازه­ای (اکتشافی، تأییدی)، ضریب آلفای کرونباخ، نمرات استاندارد T استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، پرسشنامه ۲۹ سؤالی طراحی ‌شده برای سنجش خودمراقبتی سالمندان، دارای چهار عامل بود که طبق نتایج به‌دست ‌آمده چهار عامل ذکر شده در پرسشنامه 68/44 درصد واریانس خودمراقبتی سالمندان را تبیین می‌کنند و هرکدام از عامل‌ها مقدار قابل‌توجهی از واریانس کل را تبیین می‌کنند (عامل اول 18/65 درصد، عامل دوم 18/54 درصد، عامل سوم 15/67 درصد و عامل چهارم 15/56 درصد). بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، روایی محتوایی، صوری و روایی سازهای پرسشنامه طراحی ‌شده در سالمندان و قابل‌قبول است. ضریب اعتبار کل پرسشنامه، به‌ روش آلفای کرونباخ 835/0 و برای چهار عامل استخراج مقدار آلفای کرونباخ، عامل نخست 0/861، دوم عامل 0/831، عامل سوم 0/871، عامل چهارم 0/812 است. پرسشنامه دارای یک نُرم و نمره هنجار شده مناسب بر اساس نمره t با میانگین ۵۰ و انحراف معیار ۱۰ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Development and Standardization of the Tehran City Aging’s Self-Care Scale

نویسندگان [English]

  • Jalil Younesi Boroujeni 1
  • Mohsen Jadidi 2
  • farid ahmadrad 3
1 Psychometric Department. Allameh Tabatabaei University, Tehran , Iran
2 Faculty member of Islamic Azad University,the unit Ghods city, Ghods city, Iran
3 Psychometric Department. Allameh Tabatabaei University, Tehran , Iran
چکیده [English]

 
The purpose of this study was to development and standardize the Tehran city Self-Care Questionnaire. The research method is descriptive-exploratory and the statistical population included all the aging population in Tehran including 240 aging's (122 male 118 female) in the year 1397. A researcher-made questionnaire (ASC) was used to collect data on aging's self-care. To investigate the questionnaire’s questions principle axis factoring (PAF), with varimax rotation, confirmatory factor analysis (CFA), content validity (quantitative and qualitative), formal validity (quantitative and qualitative), and structural validity (exploratory, confirmatory), Cronbach's alpha coefficient, Standard T scores were used. The results showed that the questionnaire designed to measure the self-care of the aging's had four factors. According to the results, four factors explain the 68.44 percentage of variance in self-care in the aging population. Each factor explains a significant amount of the total variance. (The first factor was 18.65%, the second factor was 18.54%, the third factor was 15.67% and the fourth factor was 15.56%). Based on our results, the content validity, face validity and structural validity of the designed questionnaire in the aging's are acceptable. The Cronbach's alpha coefficient for the whole questionnaire was 0.835 and for the four factors extracted Cronbach's alpha, the first factor was 0.861, the second factor 0.831, the third factor 0.871, the fourth factor 0.812. The questionnaire had a norm and standardized score based on t-score with mean of 50 SD 10.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Care
  • Aging
  • Standardization
  • Making a Test
آزادی، ح. ر.، و طهماسبی، ع. (1393). بررسی پایایی آزمون ارزیابی عملکردی مهارت‌های خودمراقبتی در بررسی مراقبت از خود بیماران مولتیپل اسکلروزیس بزرگ‌سال مراجعه‌کننده به بخش‌های توان‌بخشی شهر تهران. توانبخشی. 15(3)، 64-71.‎
جغتایی م. ت.، و نجاتی، و. (1385). بررسی وضعیت سلامت سالمندان در شهرستان کاشان. سالمند. مجله سالمندی ایران، ۱(۱)، ۱۰-3.
رجبی، م.، جهانشیری، س.، کاشانی‌موحد، ب.، رضایی حسین‌آبادی، ح.، حسینی شفیع‌آبادی، م.، محمد قشقایی، ا.، ... و منصوری، ش. (2017). سنجش کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن در سال 1395. پایش.16(4)، 531-541.‎
سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1394). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: اگه.
شریفی، ح. پ. (1384). اصول روانسنجی در روان آزمایی. تهران: رشد.
صفری شالی، ر.، و حبیب‌پور گتابی، ک. (1391). راهنمای جامع کاربرد Spss در تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها. چاپ چهارم. تهران: لویه و متفکران.
علیزاده اقدم، م. ب.، کوهی، ک.، و قلی‌زاده، م. (1396). بررسی رابطه خودمراقبتی و سواد سلامت با سلامت روانی در بین شهروندان شهر تبریز. نشریه پژوهشهای سلامتمحور. 2(4)، 394-381.
قاسمی، و. (1392). مدل­ساری معادلات ساختاری در پژوهش­های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. چاپ دوم. تهران: جامعه‌شناسان.
مروتی شریف‌آباد، م. ع.، و روحانی تنکابنی، ن. (۱۳۸۸). الگوی تعیین‌کننده‌های خودمراقبتی دیابت در بیماران مراجعه‌کننده به ‌مرکز تحقیقات دیابت یزد، دانشور پزشکی. دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد. 16(81)، 29-36.
ملکوتی، س. ک.، میراب‌زاده، آ.، فتح الهی پ. د.، صلواتی، م.، کهالی ش. ا.، و افخم ابراهیمی، ع. (1385). بررسی اعتبار، روایی، تحلیل عامل مقیاس سلامت عمومی (GHQ) فرم ۲۸ سؤالی در سالمندان ایرانی. سالمند. مجله سالمندی ایران. 1(1)، 21-11.
میرزائی، م.، و شمس قهفرخی، م. (1386). جمعیت‌‌شناسی سالمندان در ایران بر اساس سرشماری‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۸۵. سالمند. مجله سالمندی ایران. ۲(۳)، ۳۳۱-326.
هومن، ح. (1380). تحلیل داده‌های چندمتغیری در پژوهش رفتاری. تهران: پارسا، پیک فرهنگ تهران.
Alkema, K., Linton, J. M., & Davies, R. (2008). A study of the relationship between self-care, compassion satisfaction, compassion fatigue, and burnout among hospice professionals. Journal of Social Work in End-of-Life & Palliative Care. 4(2), 101-119.
Armstrong, L. L., & Young, K. (2015). Mind the gap: Person-centred delivery of mental health information to post-secondary students. Psychosocial Intervention. 24(2), 83-87.
Barofsky, I. (1978). Compliance, adherence and the therapeutic alliance: steps in the development of self-care. Social Science & Medicine. Part A: Medical Psychology & Medical Sociology. 12, 369-376.
Bender, A., & Ingram, R. (2018). Connecting attachment style to resilience: Contributions of self-care and self-efficacy. Personality and Individual Differences. 130(1), 18-20.
Bourantas, C. V., Crake, T., Zhang, Y. J., Ozkor, M., Ahmed, J., Garcia-Garcia, H. M., & Serruys, P. W. (2018). Intravascular imaging in cardiovascular ageing. Experimental Gerontology. 109, 31-37.
Breen, L., & Phillips, S. M. (2011). Skeletal muscle protein metabolism in the elderly: Interventions to counteract the'anabolic resistance'of ageing. Nutrition & Metabolism. 8(1), 68-70.
Campbell, J. P. (1976). Psychometric theory. Handbook of Industrial and Organizational Psychology. 185-222.
Chen, M. F., Wang, R. H., & Hung, S. L. (2015). Predicting health-promoting self-care behaviors in people with pre-diabetes by applying Bandura social learning theory. Applied Nursing Research. 28(4), 299-304.
Cook-Cottone, C. P. (2015). Mindfulness and yoga for self-regulation: A primer for mental health professionals. Springer Publishing Company.
Evans, J. G. (1987). Kathryn Dean, T. Hickey and BE Holstein (Eds), Self‐care and Health in Old Age, London: Croom Helm, 1986, 343 pp. Price (UK) £ 22.95. The International Journal of Health Planning and Management. 2(1), 71-72.
Fedok, F. G. (1996). The aging face. Facial Plastic Surgery. 12(02), 107-115.
Fernando, R., Drescher, C., Nowotny, K., Grune, T., & Castro, J. P. (2018). Impaired proteostasis during skeletal muscle aging. Free Radical Biology and Medicine. 132, 58-66.
Gorman, M. (1999). Development and the rights of older people. In: Randel J, et al., Eds. The ageing and development report: poverty, independence and the world's older people. 3-21.
Greene, M., Joshi, S. & Robles, O. (2013). The State of World Population.
Hulin, C. L. (1987). A psychometric theory of evaluations of item and scale translations: Fidelity across languages. Journal of Cross-cultural Psychology. 18(2), 115-142.
Hyuncheol, K. (2013). A Guide on the Use of Factor Analysis in the Assessment of Construct Validity. Journal of Korean Academy of Nursing. 43(5), 587-594.
Imaginário, C., Rocha, M., Machado, P., Antunes, C., & Martins, T. (2018). Self-care profiles of the elderly institutionalized in Elderly Care Centres. Archives of Gerontology and Geriatrics. 78, 89-95.
Jackson, M. J. (2015). Redox regulation of muscle adaptations to contractile activity and aging. Journal of Applied Physiology. 119(3), 163-171.
Jannoo, Z., & Khan, N. M. (2018). Summary of Diabetes Self-care Activities: A confirmatory factor analytic approach. Primary Care Diabetes. 12(5), 425-431.
Klein, K. J., Dansereau, F., & Hall, R. J. (1994). Levels issues in theory development, data collection, and analysis. Academy of
Kline, P. (2013). Handbook of psychological testing. Routledge.
Kusnanto, K., Sari, N. P. W. P., Harmayetty, H., Efendi, F., & Gunawan, J. (2018). Self-care model application to improve self-care agency, self-care activities, and quality of life in people with systemic lupus erythematosus. Journal of Taibah University Medical Sciences. 13(5), 472-478.
Lee, T. W., Ko, I. S., & Lee, K. J. (2006). Health promotion behaviors and quality of life among community-dwelling elderly in Korea: A cross-sectional survey. International Journal of Nursing Studies. 43(3), 293-300.
Levin, L. S., Katz, A. H., & Holst, E. (1976). Self-care: Lay initiatives in health (pp. 10-12). New York: Prodist.
Lunenfeld, B. (2002). The ageing male: demographics and challenges. World Journal of Urology. 20(1), 11-16.
Management Review. 19, 195-229.
Nunnally, J. C. (1975). Psychometric theory—25 years ago and now. Educational Researcher. 4(10), 7-21.
Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). Psychometric Theory (McGraw-Hill Series in Psychology) (Vol. 3). New York: McGraw-Hill.
Oxman, T. E. (2018). Reflections on Aging and Wisdom. The American Journal of Geriatric Psychiatry. 26(11), 1108-1118.
Padula, C. A. (1992). Self‐Care and the Elderly: Review and Implications. Public Health Nursing. 9(1), 22-28.
Patterson, S. L., Rodgers, M. M., Macko, R. F., & Forrester, L. W. (2008). Effect of treadmill exercise training on spatial and temporal gait parameters in subjects with chronic stroke: a preliminary report. Journal of Rehabilitation Research and Development. 45(2), 221.
Piper, M. D., & Partridge, L. (2017). Drosophila as a model for ageing. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Molecular Basis of Disease.
Raykov, T., & Marcoulides, G. A. (2011). Introduction to psychometric theory. Routledge.
Segall, A., & Goldstein, J. (1989). Exploring the correlates of self-provided health care behaviour. Social Science & Medicine. 29(2), 153-161.
Szymkowiak, M. (2018). Generalized aging intensity functions. Reliability Engineering & System Safety.
Taheri, P. (2012). Elderlyandlively, orElderlyandthousand..., [Internet]. Healing News Agency, 20 April 2012, Available from: http://shefanews.com/fa/pages/?cid=14181
Vickery, D. M., & Iverson, D. C. (1994). Medical self-care and use of the medical care system.
WHO (2012a). Are you ready? What you need to know about ageing [Online]. Available: http://www.who.int/ world-health day/2012/toolkit/background/en/.
Wickman, U. L., Yngman-Uhlin, P., Hjortswang, H., Wenemark, M., Stjernman, H., Riegel, B., & Frisman, G. H. (2018). Development of a self-care questionnaire for clinical assessment of self-care in patients with inflammatory bowel disease: A psychometric evaluation. International Journal of Nursing Studies. 89, 1-7.
Wilcox, S., Sharkey, J. R., Mathews, A. E., Laditka, J. N., Laditka, S. B., Logsdon, R. G., ... & Liu, R. (2009). Perceptions and beliefs about the role of physical activity and nutrition on brain health in older adults. The Gerontologist. 49(S1), S61-S71.
World population ageing (1950-2050). Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Published 2002 by United Nations in New York. Written in English.
Yang, I. S., & Kang, Y. (2018). Self-care model based on the theory of unpleasant symptoms in patients with heart failure. Applied Nursing Research. 43, 10-17.
Zhang, S., Ji, R., Cai, L., & Gao, X. (2018). Face sketch aging via aging oriented principal component analysis. Pattern Recognition Lett