واکاوی میزان استرس درمان‌گران در هنگام تشخیص و درمان اختلال‌های روانی، برپایه مدل فرایند جست‌وجوی اطلاعات کولثاو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

3 استاد گروه زیست شناسی، هسته پژوهشی علوم اعصاب و رفتار رایان، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی میزان استرس درمان‌گران در هنگام تشخیص و درمان اختلال‌های روانی، بر پایه مدل جست‌جوی اطلاعات کولثاو، است. مطالعه حاضر از نوع کاربردی بوده و از روش شبه‌آزمایشی، در جهت گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماری شامل روان‌شناسان و روان‌پزشکان با بیش از دو سال سابقه درمان بود که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در جریان یک مسابقه باعنوان «درمانگر برتر»، از طریق فراخوان عمومی انتخاب ‌شدند. این مسابقه در کلینیک آتیه در سال ‌1397 برگزار شد. نمونه انتخابی شامل 30 نفر از درمان‌گران (19 زن و 11 مرد) بود و برای گردآوری داده‌ها از ابزارهای مختلفی همچون پرسش‌نامه محقق‌ساخته، ارزیابی فیزیولوژیک پاسخ استرس (SRE) و نرم‌افزار مورائه (Morae) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد که درمان‌گران برخلاف نظر کولثاو، میزان مشخصی از استرس را در تمام مراحل کولثاو متحمل می‌شوند. این میزان استرس که اختلاف معناداری با استرس خط پایه درمان‌گران دارد، در بیشتر مراحل کولثاو تغییر چندانی نمی‌کند. این استرس که مفید و کارا ارزیابی شد، برگرفته از تمرکز و هیجان درمان‌گران در فرایند تشخیص و درمان است. همچنین تمام متغیرهای جمعیت‌شناختی به‌جز جنسیت، اثر معناداری بر استرس درمان‌گران دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Stress Levels of Mental Health Professionals in the Process of Diagnosis and Treatment of Mental Disorders Based on the Kuhlthau's Model

نویسندگان [English]

  • Ali Akbari 1
  • Mohsen Nowkarizi 2
  • Ali Moghimi 3
1 Depatman of Knowledge and Information Science, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Ferdowsi , Mashhad, Iran
2 Depatman of Knowledge and Information Science, Faculty of Educational Science and Psychology, University of Ferdowsi , Mashhad, Iran
3 Department of Biology,Rayan Center for Neuroscience and Behavior Ferdowsi University , Mashhad, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was investigating the stress levels of mental health professionals in the process of diagnosis and treatment of mental disorders based on the Kuhlthau's Information Search Process (ISP). The present study was an applied research project and used a quasi-experimental method. The population consists of psychologists and psychiatrists with more than two years of treatment experience. The sample includes 30 therapists who are chosen in a public call during a competition called Top Therapists. The competition was held at Atieh Clinic in 2018. To gather data, some tools such as Questionnaire, Stress Response Evaluation, and Morae software were used. The findings show that the therapists, contrary to the Kuhlthau's view, experience a certain amount of stress at all stages of Kuhlthau's ISP. This level of stress, which is significantly different from the baseline stress of therapists, does not change considerably in most stages of Kuhlthau's ISP. This stress is seen as a useful and effective one, based on the focus and excitement of the therapists in the diagnosis and treatment process. In addition, all demographic variables except gender may have a significant effect on stress. Finally, it can be concluded that by relying on modern neuroscience and information technology tools, one can provide a better understanding of the moment-by-moment process of therapists' information seeking behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heart Rate Variability
  • Mental Health Professionals
  • Stress
  • Information Seeking Behavior
  • Kuhlthau's Model of the Information Search Process (ISP)
بهزادی، ح. (1393). تأثیر هیجان‌ها و القای هیجانی بر رفتار اطلاع‌یابی کاربران و تعیین الگوی انتساب هیجان‌ها براساس نظریه انتساب (اِسناد) وینر (رساله دکترا). دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

رستمی، ر.؛ کشاورز مقدم, س.؛ قربانی، ن.؛ رحیمی نژاد، ع.؛ واشقانی فراهانی، ع. (1397). اثر القاء هیجان بر تغییرپذیری ضربان قلب؛ ارزیابی نقش تعدیل کننده ریسک فاکتور. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 9 (3). 117-130.

زاهدی نوقابی، م. (1396). تأثیر مؤلفه‌های رابط کاربر وب‌سایت‌ها بر حافظه بلندمدت کاربران در فراگرد تعامل: برپایه نظریه پردازش اطلاعات، رویکرد چشم-ذهن و تفاوت در توانمندی‌های کاربران (رساله دکترا). دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

زره‌ساز، م. (1394). واکاوی ارتباط میان قابلیت‌های روا‌‌ن‌شناختی و مهارتی کاربران با رفتار راهنمایابی آن‌ها در کتابخانه دیجیتال ب پایه مدل تعدیل شده اطلاع‌یابی مارکیونینی (رساله دکترا). دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی.

کوناوی، ل. س.؛ پاول، ر. (1399). روش های بنیادی پژوهش در علم اطلاعات و دانش شناسی. ترجمه محسن نوکاریزی. تهران: چاپار.
مومنی، م.؛ فعال‌قیومی، ع. (1391). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. تهران: منصور مومنی.

نادعلی، ح. (139۵). طراحی و آزمون اثربخشی یک مدل مداخله دلبستگی محور مادر-کودک بر افزایش ایمنی دلبستگی در کودکان: کاربست پتانسیل های وابسته به رویداد (ERP) (رساله دکترا). دانشگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

نوروزی ‌چاکلی، ع.ر. (1385). عوامل اصلی و مؤثر در رفتار جست‌وجوگران اطلاعات. کتابداری و اطلاع‏رسانی، 9 (1)، 143- 174.
نوکاریزی، م.؛‌ داورپناه،‌ م.ر. (1385). تحلیل الگوهای رفتار اطلاع‌یابی. کتابداری و اطلاع‌رسانی،‌ 9 (2)، 119- 152.

ویلسون، تی. دی. (1386). الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی. ترجمه مریم اسدی و مریم شکفته. فصلنامه کتاب، 18 (1)، 243-268.
 
Arapakis, I. (2010). Affect-based information retrieval. PhD thesis, University of Glasgow , College of Science and Engineering, School of Computing Science, [Retrieved]: October 14, 2012, [from]: http://theses.gla.ac.uk/11867

Chanel, G. (2009). Emotion assessment for affective computing based on brain and peripheral signals. A thesis submitted to the Master Degree, Department of information, University of Genève.

Davis, S.J. (1992). The Research Process of Middle School Students. Ed.D. Dissertation. The Northern Illinois University.

Folkman, S. (2013). Stress: appraisal and coping. In Encyclopedia of behavioral medicine (pp. 1913–1915). Springer New York.

González-ibáñeza, R.I. (2013) Study of Positive and Negative Affective States in Collaborative Information Seeking. Doctoral thesis, The State University of New Jersey

Hyldegard, J. (2006). Collaborative information behavior - exploring Kuhlthau’s Information Search Process model in a group-based educational setting. Information Processing & Management, 42 (1), 276-298.

Kim, Y-C.; Lim, J. Y. & Park, K. (2015). Effects of Health Literacy and Social Capital on Health Information Behavior, Journal of Health Communication: International Perspectives. 20(9), 1084-1094.

Kuhlthau, C.C. (1991). Inside the search process: information seeking from the user’s perspective. Journal of the American Society for Information Science, 42 (5), 361–371.

Kuhlthau, C.C. (1993). A principle of uncertainty for information seeking. Journal of Documentation, 49 (4), 339-355.

Kumar, J. (2016). Affective Modelling of Users in HCI Using EEG. Procedia Computer Science, 84, 107-114.

Lagos, L.,Vaschillo, E., Vaschillo, B., Lehrer, P., Bates, M. & Pandina, R. (2008). Heart Rate Variability Biofeedback as a Strategy for Dealing with Competitive Anxiety: A Case Study. Biofeedback, 36(3), 109-115.

Lopatovska, I. (2009). Emotional aspects of the online information retrieval process. Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy, School of Communication, Information and Library Studies, The State University of New Jersey

Makary, M. A., & Daniel, M. (2016). Medical error-the third leading cause of death in the US. BMJ (Online), 353, )i2139(. https://doi.org/10.1136/bmj.i2139

McCraty, R. (2008). From depletion to renewal: Positive emotions and heart rhythm coherence feedback. Biofeedback, 36(1), 30-34.

Meho, L.I., & Tibbo, R.H. (2003). Modeling the information-seeking behavior of social scientists: Ellis's study revisited. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54(6), 570-587.

Nahl, D. (2005). Affective load theory (ALT), in Fisher, K.E.; Erdelez, S.E; McKechnie, E.G. (Eds), Theories of Information Behavior (pp. 39-43). New Jersey: Information Today.

Poddar, A., Ruthven, I. (2010). The Emotional Impact of Search Tasks. Proceedings of the 3rd Information Interaction in Context Symposium, New York: ACM Press, 35-44. Retrieved December 22, 2015. From http://www.cis.strath.ac.uk/cis/research/publications/papers/strath_cis_publication_2460.pdf

Sarraf, N. (2019). Mapping the Neurophysiological and the Affective Dimensions of the Information Search Process Model. Ph.D. Dissertation. San Jose State University.

Steptoe, A., Kivimaki, M. (2013). Stress and cardiovascular disease: an update on current knowledge. Annual review of public health, 34, 337- 354.

Wu, L. (2011). Help-seeking Behaviors Within the context of computer Task Accomplishment: An Exploratory study. Ph.D. Dissertation. University of Tennesse.