اثربخشی درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد (ACT)، بر نشخوار فکری در دختران نوجوان ورزشکار حرفه‌ای دارای آسیب ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه مشاوره خانواده، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 استادیار گروه رفتار حرکتی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران

چکیده

نشخوار فکری می­تواند یکی از مهم‌ترین مشکلات ورزشکاران آسیب­دیده باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان مبتنی‌بر بر پذیرش و تعهد (ACT)، بر نشخوار فکریدر دختران نوجوان ورزشکار آسیب­دیده است. روش پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود.
جامعه آماری مطالعه حاضر، کلیه دختران ورزشکار نوجوان دارای آسیب­ دیدگی ورزشی در تیم­های ملی، لیگ و باشگاهی و مسابقات کشوری در سال ۱۳۹۸ در سطح شهر تهران تشکیل دادند که از میان آن‌ها،30 نفر به‌صورت در­دسترس انتخاب شدند و در دو گروه ۱۵ نفری (گروه آزمایش و گروه کنترل) با گمارش تصادفی جایگزین شدند. سپس در پیش­آزمون، همه آزمودنی­ها پرسش‌نامه پاسخ­های نشخواری (RRS) (نولن-هوکسما، 2003) را تکمیل  کردند. در مرحله بعد، گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه­ای (هفته­ای دوبار) مداخله دریافت کرد و گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکرد. داده‌های به‌دست‌ آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس اندازه‌های مکرر و نرم‌افزار 2۲Spss- (در سطح ۰۵/۰= α) تحلیل شدند. نتایج پژوهش حاصل از پس­آزمون و آزمون پیگیری (یک ماه بعد) از هر دوگروه نشان داد، نمرات نشخوارگری گروه آزمایش در پس­آزمون و آزمون پیگیری نسبت به پیش­آزمون به‌طور معناداری پائین­تر بود، ولی گروه کنترل در هرسه آزمون یکسان عمل کرد. همچنین، در پس­آزمون و آزمون پیگیری، گروه تجربی نمرات کمتری از گروه کنترل داشتند. بنابراین درمان مبتنی‌بر پذیرش و تعهد، بر کاهش نشخوار فکریدر دختران نوجوان ورزشکار آسیب دیده مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on Ruminating in Adolescent Female Athletes with Athletic Injury

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hamidi 1
  • Somayeh Shahmoradi 2
  • Abbas Javaheri Mohammadi 2
  • Hasan Rohbanfard 3
1 Department Educational Psychology and Counseling. Faculty of Education and Psychology. University of Tehran. Tehran. Iran
2 Department of Educational Psychology and Counseling. Psychology and Educational Science Faculty. University of Tehran. Tehran. Iran
3 Department of Physical Education and Sports Science, Bu Ali Sina University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Rumination can be considered as one of the most important problems for injured athletes. The purpose of the present study was to examine the effectiveness of acceptance and commitment therapy (ACT) on the reduction of rumination in adolescent female athletes with athletic injury. The method of the study is a quasi-experimental with pretest-posttest and follow-up with a control group. The population of the present study was comprised of adolescent female athletes with sports injuries in national teams, leagues and national competitions in 1398 in Tehran, from which 30 participants were selected using  convenience sampling, and they were randomly assigned to two groups of 15 (experimental and control group. Then, in pre-test all participants completed the Nolen-Hoeksema’s (2003) Ruminative Responses Scale (RRS) questionnaire. In the next phase, the experimental group received an eight-session intervention (90 min each, twice a week), while the control group did not receive any intervention. The results of repeated measures ANOVA and following pairwise comparison revealed significantly less ruminative scores for experimental group in the post-test and the follow-up test; however,  the control group did not perform significantly different in all three tests. Moreover, in the post-test and the follow-up test, the experimental group had lower scores than that of control group. The results indicated that the acceptance and commitment therapy reduced the rumination in professional adolescent female athletes with athletic injury.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
  • Rumination
  • Professional Athletes
  • Athletic Injury
 
آقایوسفی، علیرضا؛ خاربو، اکرم و  حاتمی، حمیدرضا  (۱۳۹۴). نقش نشخوار فکری در بهزیستی روانی و اضطراب در همسران بیماران مبتلا به سرطان در استان قم. فصل‌نامه علمی- پژوهشی روان‌شناسی سلامت، ۴ (۱۴), صص ۷۹ – ۹۷. 
تبریزی، فاطمه؛ قمری، محمد؛ فرحبخش،  کیومرث و  بزازیان،  سعیده  (۱۳۹۸). اثربخشی درمان تلفیقی پذیرش و تعهد با شفقت‌ بر نگرانی و نشخوار فکری زنان مطلقه. مطالعات روان‌شناختی. دوره ۱۵، شماره ۲ - شماره پیاپی .۵۵ 
جعفری، هاله؛ بقایی لاکه، مژگان؛ کاظم نژادلیلی، احسان و  صدقی ثابت، میترا (۱۳۹۴).  تأثیر آرام‌سازی عضلانی بنسون بر سطح اضطراب بیماران در انتظار مداخلات تشخیصی و درمانی الکتروفیزیولوژیک.  مجله پرستاری و مامایی جامع‌نگر، ۴۴ (۴). ص ۲۵ - ۳۷.
جهانگیری میلاد، گل‌محمدیان، محسن و  حجت‌خواه، محسن (۱۳۹۷). اثربخشی درمان مبتنی‌بر بر پذیرش و تعهد برنشخوار فکری و انعطاف ‌پذیری روان‌شناختی در معتادان تحت درمان متادون. فصل‌نامه علمی-پژوهشی اعتیادپژوهی،  ۱۲ (۴۸) :۱۶۹-۱۸۴.
 
حیدری، فاطمه؛  عسگری، پرویز؛  حیدری، علیرضا؛  پاشا، رضا و  مکوندی، بهنام  (۱۳۹۷). اثربخشی درمان مبتنی‌بر بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و نشخوار فکری در بیماران با درد غیرقلبی قفسه‌سینه. مجله مطالعات ناتوانی، ۸  :۴۶-۴۶.
 
دمهری، فرنگیس؛  سعیدمنش، محسن و  جلا، نرگس  (۱۳۹۷). اثربخشی درمان مبتنی‌بر‌بر پذیرش و تعهد بر نشخوارفکری و بهزیستی روان‌شناختی نوجوانان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. مجله مطالعات ناتوانی. ۸  :۲۵-۲۵.
گلدنبرگ، ایرنه  و گلدنبرگ، هربرت  (1398). خانواده درمانی. ترجمه: حسین شاهی برواتی و همکاران، تهران: نشر روان.
منصوری، احمد؛ فرنام، علیرضا؛ بخشی‌پور رودسری، عباس و محمودعلیلو، مجید (۱۳۸۹). مقایسه نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده، اختلال وسواس- اجبار، اختلال اضطراب فراگیر و افراد بهنجار. مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات .۱۸۳- بهداشتی درمانی سبزوار، دوره ۱۱، شماره ۹،ص ۱۳. 
هریس، راس  (۱۳۹۵). ACT به زبان ساده. ترجمه: انوشه امین‌زاده، تهران: انتشارات ارجمند، چاپ سوم ۱۳۹۷. 
یوسفی، زهرا  (۱۳۸۸). نشخوار فکری؛ تعاریف و نظریه­ها. فصل‌نامه تازه­های روان­درمانی، سال پانزدهم. شماره ۵۱ و ۵۲ (ص ۱۲۸ تا ۱۳۶).
Ainsworth, B., Bolderston, H., & Garner, M. (2017). Testing the differential effects of acceptance and attention-based psychological interventions on intrusive thoughts and worry. Behaviour research and therapy91, 72-77.
Altamirano, L. J., Miyake, A., & Whitmer, A. J. (2010). When mental inflexibility facilitates executive control: Beneficial side effects of ruminative tendencies on goal maintenance. Psychological Science21(10), 1377-1382. 
Armatas, V., Chondrou, E., Yiannakos, A., Galazoulas, C., & Velkopoulos, C. (2007). Psychological aspects of rehabilitation following serious athletic injuries with special reference to goal setting: a review study. Physical Training, 8(1), 1-15.
 
Benight, C. C., & Bandura, A. (2004). Social cognitive theory of posttraumatic recovery: The role of perceived self-efficacy. Behaviour research and therapy42(10), 1129-1148.
Chuen Yee Lo, B., Lau, S., Cheung, S. H., & Allen, N. B. (2012). The impact of rumination on internal attention switching. Cognition & emotion26(2), 209-223. 
Coffey, K. A., Hartman, M., & Fredrickson, B. L. (2010). Deconstructing mindfulness and constructing mental health: Understanding mindfulness and its mechanisms of action. Mindfulness1(4), 235-253.
Davis, R.N., Nolen- Hoeksema, S. (2000). Cognitive inflexibility among ruminators and nonruminators. Cognitive Therapy and Reserch, 24, 699-711. DOI: 10. 1016/j.beth.2009.08.002 PMID: 23611068 episodes". Journal of abnormal psychology 100(4) 569-582.
Fletcher, L., & Hayes, S. C. (2005). Relational Frame Theory, Acceptance and Commitment Therapy, and a functional analytic definition of mindfulness. Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavioral Therapy, 23(4), 315-336.
Folke, F., Parling, T., & Melin, L. (2012). Acceptance and commitment therapy for depression: A preliminary randomized clinical trial for unemployed on long-term sick leave. Cognitive and Behavioral Practice, 19(4), 583-594.
Ginsburg, R. D., Durant, S., & Baltzell, A. (2006). Whose Game is It, Anyway? A Guide to Helping Your Child Get the Most from Sports, Organized by Age and Stage. Houghton Mifflin Harcourt. 
Hayes, S. C. , Luoma, J. , Bond, F. , Masuda, A. , & Lillis, J. (2006). Acceptance and Commitment Therapy: Model, processes, and outcomes. Behavior Research and Therapy, 44(1), 1-25.
Hayes, S. C., Levin, M. E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J. L., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior therapy44(2), 180-198. 
Hayes, S. C., Strosahl, K., Wilson, K. G., Bissett, R. T., Pistorello, J., Toarmino, D., Polusny, M. A., Dykstra, T. A., Batten, S. V., Bergan, J., Stewart, S. H., Zvolensky, M. J., Eifert, G. H., Bond, F. W., Forsyth, J. P., Karekla, M., & McCurry, S. M. (2004). Measuring Experiential Avoidance: A Preliminary Test of a Working Model. The Psychological Record, 54(4), 553–578.
Joormann, J. (2006). Differential effects of rumination and dysphoria on the inhibition of irrelevant emotional material: Evidence from a negative priming task. Cognitive therapy and research, 30(2), 149-160. 
Kennedy, B., Ruoqing, C., Valdimarsdottir, U., Montgomery, S., Fang, F., & Fall, K. (2018). Childhood Bereavement and Increased Sensitivity to Stress in Late Adolescence. 
Koçak, C., & Önen, A. S. (2014). The analysis on interpersonal relationship dimensions of secondary school students according to their ruminative thinking skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences143, 784-787. 
Lei, X., Zhong, M., Liu, Y., Xi, C., Ling, Y., Zhu, X. & Yi, J. (2017). Psychometric properties of the 10-item ruminative response scale in Chinese university students. BMC psychiatry, 17(1), 152.
Mohammed WA, Pappous A, Sharma D. (2018). Effect of Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) in Increasing Pain Tolerance and Improving the Mental Health of Injured Athletes. Journal of Frontiers in Psychology, 9:722. 
Nippert, A. H., & Smith, A. M. (2008). Psychologic stress related to injury and impact on sport performance. Physical medicine and rehabilitation clinics of North America19(2), 399-418 
Nolen-Hoeksema, S. (2003). "Responsesto depression and their effects on the duration of depressive episodes". Journal of abnormal psychology 100(4) 569-582. 
Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking rumination. Perspectives on psychological science3(5), 400-424.
Oosterhoff, J. H. F., Bexkens, R., Vranceanu, A. M. & Oh, L. S. (2018). Do Injured Adolescent Athletes and Their Parents Agree on the Athletes’ Level of Psychologic and Physical Functioning? Journal of Clinical Orthopaedics and Related Research, 476(4): 767–775.
Papageorgiou, C., & Wells, A. (2009). A prospective test of the clinical metacognitive model of rumination and depression. International Journal of Cognitive Therapy, 2(2), 123-131.
Podlog, L., Dimmock, J., & Miller, J. (2011). A review of return to sport concerns following injury rehabilitation: practitioner strategies for enhancing recovery outcomes. Physical Therapy in sport12(1), 36-42.
Quick, E. K. (2008). Doing what works in brief theory: a strategic solution focused approach, 2nd Ed. Publisher: Academic Press.
Quinlan, E., Deane, F. P., & Crowe, T. (2018). Pilot of an acceptance and commitment therapy and schema group intervention for mental health carer's interpersonal problems. Journal of contextual behavioral science9, 53-62.
Roy, M. M., Memmert, D., Frees, A., Radzevick, J., Pretz, J., & Noël, B. (2016). Rumination and performance in dynamic, team sport. Frontiers in psychology6.
Ruiz, F. J., Hernández, D. R., Falcón, J. C. S., & Luciano, C. (2016). Effect of a one-session ACT protocol in disrupting repetitive negative thinking: A randomized multiple-baseline design. International Journal of Psychology and Psychological Therapy16(3), 213-233.
 
Sadock, B. J., & Sadock, V. A. (2007). Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry: behavioral sciences/clinical psychiatry, Tenth Edition. Philadelphia, USA: Lippincott Williams & Wilkins.
Slevison, M (2013). Effectivess of Acceptancnce and Commitment Therapy for Worry and Rumination. Phd.Thesis, RMIT University, Australia 
Twohig, M. P. (2009). The application of acceptance and commitment therapy to obsessive-compulsive disorder. Cognitive and Behavioral Practice16(1), 18-28.
Woidneck, M. R., Morrison, K. L., & Twohig, M. P. (2014). Acceptance and commitment therapy for the treatment of posttraumatic stress among adolescents. Behavior Modification38(4), 451-476. 
Yamakoshi, S., & Tsuchiya, H. (2016). The Effects of Trait Rumination and Reflection on Mental Health among Japanese University Athletes. Psychology7(04), 533.