اثربخشی برنامه آموزش پذیرش و تعهد بر میزان تاب‌آوری‌تحصیلی در دانشآموزان دارای اختلال یادگیری ویژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استاد گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22059/japr.2021.301283.643504

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی اثربخشی برنامه آموزش پذیرش و تعهد بر میزان تاب­آوری­تحصیلی در دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه بود. با توجه به هدف پژوهش، این مطالعه، از نوع پژوهش­های شبه­آزمایشی و در قالب طرح پیش­آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل دانش­آموزان دختر دارای اختلال یادگیری ویژه بود، که در سال تحصیلی 1400-1399 در شهر تبریز در پایه ششم مشغول به تحصیل بودند. نمونه­گیری به روش تصادفی خوشه­ای و هدفمند انجام شد. نمونه آماری شامل 34 نفر از دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه بود که در گام اول به روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند و سپس بصورت هدفمند در گروه­های آزمایش و کنترل گنجانده شدند. ابزار سنجش پرسشنامه استاندارد تاب­آوری تحصیلی ساموئلز (ARQ)و آزمون هوش ریون بود (RIT).  تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار SPSS-21 و  با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره انجام شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل داده­ها، به کارگیری برنامه آموزش پذیرش و تعهد میزان تاب­آوری تحصیلی را افزایش می­دهد و این اثربخشی در مؤلفه­های جهت­گیری آینده و مسئله­محوری و مثبت­نگری در سطح 05/0p <، معنادار است اما در مورد مؤلفه مهارت­های ارتباطی علی­رغم تفاوت در گروه­ها معنادار نیست. نتایج حاصل از این پژوهش راهگشای تحقیقات بیشتر در حوزه مداخلات مربوط به مشکلات روان­شناختی دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Acceptance and Commitment Training Program on the Level of Academic Resiliency in Students with Specific Learning Disability

نویسندگان [English]

  • Narges Pourtaleb 1
  • Rahim Badri gagori 2
  • Shahrooz Nemati 3
  • Touraj Hashemi 4
1 Department of Educational Science, Educational Science and Psychology Faculty, Tabriz University, Tabriz,, Iran
2 Department of Educational Science, Educational Science and Psychology Faculty, Tabriz University, Tabriz,, Iran
3 Department of Educational Science, Educational Science and Psychology Faculty, Tabriz University, Tabriz,, Iran
4 Department of Psychology, Educational Science and Psychology Faculty, Tabriz University, Tabriz,, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to determine the effect of acceptance and commitment training program on the level of academic resilience in students with Specific Learning Disability. According to the purpose of this study, the research method, was pre-test/post-test quasi-experimental design and a control group. The research population consisted of female students with Specific Learning Disability who were studying in the sixth grade in the academic year 2019-2020 in the city of Tabriz. The statistical sample consisted of 34 students with special learning disabilities who were first selected by cluster random sampling and then purposefully included in experimental and control groups. The data were collected using the standard Samoels Academic Resilience Questionnaire and Raven intelligence test. Data analysis was performed using SPSS-21 software and multivariate analysis of covariance. Given the results of the data analysis, the application of acceptance and commitment-based therapy was seen to increase the amount of academic resilience in students with Specific Learning Disability. This effectiveness is significant in the components of future orientation and pivotal problem and positivity at the level of P <0.05, but is not significant in the component of communication skills. Therefore, the findings of the present research will pave the way for further research in the field of interventions associated with the psychological problems of students with Specific Learning Disability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Specific Learning Disability
  • Academic Resiliency
  • Acceptance and Commitment Therapy