مقایسه اثربخشی زوج درمانی خودتنظیمی با رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش دل‌زدگی زناشویی زوج‌های متقاضی طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای راهنمایی و مشاوره، گروه مشاوره ، دانشکده ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی،

2 استاد، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد ابهر، ابهر، ایران

10.22059/japr.2021.300483.643516

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه‌ اثربخشی زوج‌درمانی خودتنظیمی با رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش دل‌زدگی زناشویی زوج‌های متقاضی طلاق بود. روش پژوهش حسب هدف کاربردی، و بر حسب نحوه گردآوری اطلاعات از نوع شبه‌آزمایشی بود که با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری دوماهه با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماریشامل زوج‌های متقاضی طلاق مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده شعبه باهنر شهر تهران در سال 1397 بود. از میان آن‌ها 24 زوج به‌ شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (هر گروه هشت زوج) و کنترل (هشت زوج) قرار گرفتند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه  استاندارد دل‌زدگی زناشویی پاینز (CBM) بود. آزمودنی‌ها در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری به این پرسشنامه پاسخ دادند. گروه‌های آزمایش طی هشت جلسه 90 دقیقه‌ای تحت آموزش زوج‌درمانی خودتنظیمی و رفتاردرمانی دیالکتیک قرار گرفتند؛ اما گروه کنترل مداخله‌ای دریافت نکرد. تحلیل داده‌ها در نرم افزار22spss- با بهره‌گیری از آزمون تحلیل  واریانس اندازه‌گیری مکرر و LSD نشان داد زوج‌درمانی خودتنظیمی و رفتاردرمانی دیالکتیک، در کاهش دل‌زدگی زناشویی در مرحله پس‌آزمون و پیگیری مؤثر بوده‌اند (01/0p<)؛ اما تأثیر رفتاردرمانی دیالکتیک بر کاهش دل‌زدگی زناشویی بیشتر بود. بنابراین، از رفتاردرمانی دیالکتیک و زوج‌درمانی خودتنظیمی، می‌توان به‌عنوان شیوه‌های کاربردی در کاهش دل‌زدگی زناشویی و پیشگیری از طلاق استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Self-regulated Couple Therapy through Dialectical Behavioral Therapy on Reducing Couple Burnout in Divorce Applicants

نویسندگان [English]

  • hossein habibalahzadeh 1
  • abdolah shafiabadi 2
  • Mohammad Ghamari 3
1 PhD. Candidate in counseling, Department of Counseling, Faculty of Literature, Humanities and Social Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Counseling,Faculty of Psychology and Educational Sciences, Abhar Azad University, Abhar,Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to compare the effectiveness self-regulated couple therapy that was done with through dialectical behavioral therapy on reducing maritalcouple burnout in divorce applicants couples. The study method was applied iIn term of purpose, this is an applied research which adopted and the quasi-experimental type design for in term of data collection, and was that has been implementedcarried out with in two pre-test-post-test design stages withand a two-month follow-up period with the control group. The statistical population included couples applying for divorce who had been referred to the family court of Bahonar branch in Tehran in 13972018,. of Of whichthis population, 24 couples couples were selected as availablebased on the convenience sampling method [HE1] and were randomly divided into two groups of   experimentals (Each group 8 couples in each group) and  control (8 couples). The sSubjects   responded to the   standard Pines (1996) marital Couple burnout Burnout scale Measure[HE2]  (CBM) questionnaire in three stages of pre-test, post-test, and follow-up. The experimental groups were trained in for the dialectical behavioral therapy and self-regulatory couple therapy in 8 eight 90-minutes sessions of 90 minutes. No interventions were used for the control group. [HE3] A dataData analysis in SPSS ver. 22 software using repeated measures analysis of variance repeated measurement analysis and an LSD analysis showed that self-regulatory couple therapy  and dialectical behavioral therapy were effective in reducing marital couple burnout in the post-test and follow-up stages (P <0.01). However, the effect of dialectical behavioral therapy was moregreater on reducing maritalcouple burnout. Therefore, dialectical behavioral therapy and Selfself-regulated couple therapy can be used as a practical methods in for reducing maritalcouple burnout, and hence preventing divorce.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dialectical behavioral therapy
  • Self-regulated couple therapy
  • Couple Burnout