تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه همدلی کودک و نوجوان (EmQue-CA)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، یزد، ایران.

4 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران؛

10.22059/japr.2021.304312.643543

چکیده

همدلی تأثیر زیادی بر نحوه رفتار افراد در موقعیت های اجتماعی دارد. هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه همدلی کودک و نوجوان بود. این پژوهش با توجه به شیوه گردآوری داده ها در زمره پژوهش های همبستگی و به صورت دقیق تر، اعتباریابی آزمون قرار داشت. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر 16-9 ساله شهر یزد در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم نمونه شامل 912 دانش­آموز (397 دختر و 515 پسر) بود که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه های همدلی- کودکان و نوجوانان ((EmQue-CA و تنظیم هیجان گراس (ERQ) بود. برای بررسی سؤالات پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل عاملی اکتشافی و ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از نرم‌افزارهای 24-SPSS و Lisrel-8 بهره گرفته شد. یافته­ها نشان داد که پرسشنامه همدلی شامل سه خرده‌مقیاس همدلی جامعه‌یار، همدلی شناختی و همدلی عاطفی بود. شاخص‌های برازش تحلیل عاملی تأییدی نشانگر برازش مناسب این مدل بودند و ابزار در مجموع 81/48 از واریانس همدلی کودک و نوجوان را تبیین کرد. ضریب آلفای کرونباخ برای ابزار حاضر 72/0 به‌دست آمد. یافته‌های پژوهش، روایی و پایایی مطلوب نسخه فارسی پرسشنامه همدلی را در مجموع تأیید کرد؛ بنابراین می‌توان از این ابزار در موارد بالینی و پژوهشی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Reliability and validity of the Persian version of the Child and Adolescent Empathy Questionnaire

نویسندگان [English]

  • Majedeh Khosravi Larijani 1
  • Azra Mohammadpanah Ardakan 2
  • Azadeh Choobforoush-zadeh 3
  • Ebrahim Dehghani Ashkezari 4
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University. yazd. Iran
2 Department of psychology . facullity of humanities and social sciences. Ardakan university, Yazd, Iran
3 Department of Psychology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Yazd, Iran
4 Department, of Counseling, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran
چکیده [English]

Empathy has a profound effect on how people behave in social situations. Accordingly, the purpose of this study was to examine the Assessing reliability and validity of the Persian version of the Child and Adolescent Empathy Questionnaire. This study was in the category of correlational research according to the method of data collection and, more precisely, test validation. The statistical population was all about 9-16 year old male & female students from Yazd during the academic year 2018, the sample quota was consisted of 912 students selected through simple random sampling. To investigate the questionnaire’s questions Confirmatory factor analysis (CFA), exploratory factor analysis (EFA), Cronbach's alpha coefficient using SPSS-24 and Lisrel-8 soft wares were used. The findings showed that the Empathy Questionnaire included 3 subscales (community empathy, cognitive empathy, effective empathy). The fit indexes of the confirmatory factor analysis were a good match for this model & the instrument explain the 48.81 percentage of variance in empathy in Child and Adolescent. Cronbach's alpha coefficient of the present instrument was 0.72. The results of the research, the overall validity and reliability of the Persian version of the Empathy Questionnaire were confirmed. Therefore, this tool can be used in clinical and research cases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validity
  • reliability
  • Child and Adolescent Empathy Questionnaire