تبیین روابط بین ذهن‌آگاهی و شفقت‌به‌خود با شایستگی اجتماعی در دانشجویان دختر براساس نقش میانجی بخشودگی بین‌فردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 استادیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 دانشیار گروه مشاوره، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

10.22059/japr.2021.309197.643625

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تبیین روابط بین ذهن‌آگاهی و شفقت‌به‌خود با شایستگی اجتماعی در دانشجویان دختر براساس نقش میانجی بخشودگی بین‌فردی بود. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری را تمام دختران دانشجوی دانشگاه‌ تهران در ترم دوم سال تحصیلی 99-1398 مشغول‌به‌تحصیل بودند، تشکیل دادند. از میان این افراد به‌ روش نمونه­گیری در دسترس 378 نفر انتخاب شدند. ابزارهای خودگزارشی شامل پرسشنامه های شایستگی اجتماعی (SCQ)، مهارت‌های ذهن‌آگاهی کنتاکی (KIMS)، مقیاس‌های شفقت‌به‌خود (SCS) و بخشودگی بین‌فردی (IFS) برای جمع آوری داده­ها استفاده شد. داده­های پژوهش حاضر با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS-24 و AMOS-24 تحلیل شدند. نتایج نشان دادضریب مسیر غیرمستقیم بین ذهن‌آگاهی (01/0>p و 185/0=β) و شفقت‌به‌خود (01/0>p و 227/0=β) با شایستگی اجتماعی مثبت و در سطح 01/0 معنادار بود. مجموع مجذور همبستگی‌های چندگانه برای متغیر شایستگی اجتماعی برابر با 64/0 به‌دست آمد. این یافته بیانگر آن بود که شفقت‌به‌خود، ذهن‌آگاهی و بخشودگی بین‌فردی 64 درصد از واریانس شایستگی اجتماعی را در دختران دانشجو تبیین می‌کند. به نظر می­رسد تمرکز بر حال و نه مشکلات گذشته و عدم قضاوت‌گری و شفقت نسبت به‌خود، شفقت و بخشودگی را نسبت به ‌دیگران، موجب می‌شود و فرد احساس شایستگی اجتماعی بیشتری خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the Relationship between Mindfulness and Self-Compassion with Social Competence in Female Students Based on the Mediating Role of Interpersonal Forgiveness

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Safari 1
  • Simindokht Rezakhani 2
  • Farideh Dokaneh 3
1 Department of Counseling, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
2 , Department of Counseling, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
3 Department of Counseling, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to explain the relationship between mindfulness and self-compassion with social competence in female students based on the mediating role of interpersonal forgiveness. The research method was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of data collection. The statistical population of this study included all female students of the University of Tehran in all disciplines who were studying in the second half of the 2019-2020 academic year, from which 378 people were selected by available sampling. The self-report tools included Social Competence Questionnaire (SCQ); Kentucky Inventory of Mindfulness Skills (KIMS); Self-Compassion Scale and Interpersonal Forgiveness Scale (IFS) were used to collect data. The data of the present study were analyzed using structural equation modeling and SPSS-24 and AMOS-24 software. The results showed that the indirect path coefficient between mindfulness (p<0.01, β=0.185) and self-compassion (p<0.01, β=0.227) with social competence were significant and at the level of 0.01 significant. The sum of the squares of multiple correlations for the social competency variable was 0.64. This finding indicated that self-compassion, mindfulness, and interpersonal forgiveness explain 64% of the variance in social competence in female students.It seems that focusing on the present and not the problems of the past and not judging and compassion for yourself, causes compassion and forgiveness towards others, and the person will feel more socially worthy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compassion
  • Competence
  • Forgiveness
  • Mindfulness
  • University of Tehran