مقایسه عملکرد حافظه فعال در دانش‌آموزان دارای ناتوانی‌های ویژه یادگیری یک‌زبانه و دوزبانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد روانشناسی، گروه روانشناسی، دانشگاه اومئو، اومئو، سوئد

4 کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

5 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه حافظه فعال کودکان دارای ناتوانی‌های ویژه یادگیری یک‌زبانه و دوزبانه بود. روش پژوهش توصیفی از نوع پس‌رویدادی (علّی- مقایسه‌ای) بود. جامعه آماری پژوهش شامل کودکان مقطع ابتدایی سال تحصیلی 93-1392 شهر تهران و شهرستان جوانرود بود. تعداد 60 نفر شامل 30 کودک (15 دختر و 15 پسر) یک‌زبانه (فارس) و 30 کودک (15 دختر و 15 پسر) دوزبانه (کُرد- فارس) به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس از مراکز ناتوانی‌های ویژه یادگیری انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان-نسخه چهارم (WISC-R) و خرده‌مقیاس حافظه فعال وکسلر (WWM) بود. داده‏ها با استفاده از مقیاس تجدید نظر شده هوش وکسلر کودکان و زیرمقیاس حافظه فعال آزمون وکسلر جمع‌آوری شد. به منظور تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی میانگین، انحراف استاندارد، آزمون t مستقل، آزمون فریدمن و نرم­افزار 16-SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که دو گروه یک‌زبانه و دوزبانه در متغیر حافظه فعال فضایی (17/2-=t و 05/0>p) و حافظه فعال (14/2-=t و 05/0>p) دارای تفاوت معناداری هستند. در متغیر توالی حرف- عدد (09/1-=t و 05/0<p) تفاوت معناداری مشاهده نشد. براساس یافته‌های پژوهش حاضر، می‌توان نتیجه گرفت که دوزبانگی در کودکان با ناتوانی‌های ویژه یادگیری با کارکردهای بهتر حافظه فعال همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Working Memory Function between Bilingual and Monolingual Students with Special Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • Hamzeh Mohammadi 1
  • Javad Hatami 2
  • Reza Kormi-Nouri 3
  • Jamil Mansouri 1
  • Davod Mafakhery 4
  • Hanieh khademi 5
1 Department of Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences. University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor of Psychology, Faculty of Psychology, University of Umea, Umea, Sweden
4 Department of Psychology and education of Exceptional Children, psychology and Educational Science Faculty, University of Allameh-Tabatabaei, Tehran, Iran
5 Department of Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, Azad University of Kermanshah, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The present study is done to compare working memory in monolingual and bilingual children with special learning disability. Design of research was causal-comparative. Statistical society of the research was elementary students in Tehran and Javanroud in the 1392-1393 years. A number of 60 children including 30 (15 gilrs and 15 boys) monolingual (Persian) and 30 (15 gilrs and 15 boys) bilinguals (Kurdish-Persian) were recruited from special learning disability rehabilitation centers by accessible sampling. Data were collected with Wechsler intellectual scale for children-revised (shahim,1390) and Wechsler’s subscale of working memory test (WWM). To analysis of data, descriptive and inferential statistic methods including average, standard deviation, independent t-test and Friedman test were done and analyzed by Spss 16. Results show that there is significant differences in spatial working memory (p < 0.05, t=-2.17) and working memory (p < 0.05, t=-2.14) between monolinguals and bilinguals. There was no significant difference in the letter-number sequence (p>0.05, t=-1.09). Based on the findings of the present study, it can conclude that bilingualism is associated with better working memory functions in bilingual children with SLD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bilingualism
  • Spatial Memory
  • Special Learning Disability
  • Working Memory
ابراهیم‌زاده، خ.، الهی، ط.، و رضایی، م. (1391). حافظه‌کاری کودکان یک‌زبانه و دوزبانه. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی. 7(28)، 29-8.
اقلید، ژ.، کوباسی، ف.، نجاتی، و.، و طباطبایی، س. م. (1392). مقایسه توجه پایدار به محرک شنیداری و دیداری در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری و همتایان سالم. پژوهش در علوم توانبخشی. 9(3)، 444-435.
آیزنک، م.، و کین، م. (1386). روانشناسی شناختی حافظه. ترجمه حسین زارع. تهران: آییژ.
پارسایی، س.، کیانی، س.، و آزاد فارسانی، ی. (1392). مقایسه حافظه‌کاری و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان پسر یک‌زبانه و دوزبانه. مجله روانشناسی. 17(65)، 119-104.
رمضانی، و. ‌ا.، مرادی، ع. ر.، و احمدی، ع. ا. (1388). عملکرد حافظه فعال در دانشجویان دختر با علائم افسردگی بالا و عادی. مجله علوم رفتاری. 3(4)، 339-334.
شهیم، س. (1390). مقیاس تجدیدنظر شده هوشی وکسلر برای کودکان. شیراز: دانشگاه شیراز.
شیرزائی، ف.، و شهابی‌زاده، ف. (۱۳۹۴). بررسی دوزبانگی بر اختلال یادگیری، هوش هیجانی و چپ دستی. همایش ملی روانشناسی و مدیریت آسیبهای اجتماعی، چابهار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار.
کاکاوند، ع. ر.، و احدی، ح. (1387). اختلال‌های یادگیری (از نظریه تا عمل) به همراه راهکارهای عملی جهت رفع مشکلات رایج تحصیلی و یادگیری. تهران: ارسباران.
مصرآبادی، ج.، دشتی، ف.، و زوار، ت. (1396). نیمرخ‌های دانش‌آموزان تک‌زبانه و دوزبانه براساس مشکلات خواندن و نوشتن. اندیشه‌های نوین تربیتی. 13(3)، 209-187.
واعظی، ش.، ذوالفقاری اردچی، ف.، و رحیمی، ا. (1391). پردازش ذهنی در کودکان یک‌زبانه و دوزبانه. فصلنامه تفکر و کودک. 3(5)، 134-119.
یارمحمدیان، ا. (1392). تحلیل رابطه بین اختلالات یادگیری و اختلالات زبان در دانش‌آموزان مقطع ابتدایی. فصلنامه علمی- پژوهشی توانبخشی. 14(1)، 23-31.
 
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5). American Psychiatric Pub.
Baddeley, A. (2000). The episodic buffer: a new component of working memory? Trends in Cognitive Sciences. 4(11), 417-423.‏
Baddeley, A. (2007). Working memory, thought, and action. Oxford University Press.
Best, J. R., & Miller, P. H. (2010). A developmental perspective on executive function. Child Development. 81(6), 1641-1660.
Bialystok, E., & Viswanathan, M. (2009). Components of executive control with advantages for biilngual children in two cultures. Cognition. 112(3), 494-500.
Blumenfeld, H. K., & Marian, V. (2007). Constraints on parallel activation in bilingual spoken language processing: Examining proficiency and lexical status using eye-tracking. Language and Cognitive Processes. 22(5), 633-660.‏
Cockcroft, K. (2016). A comparison between verbal working memory and vocabulary in bilingual and monolingual South African school beginners: Implications for bilingual language assessment. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 19(1), 74-88.
Cockcroft, K. (2016). A comparison between verbal working memory and vocabulary in bilingual and monolingual South African school beginners: Implications for bilingual language assessment. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 19(1), 74-88.
Daubert, E. N., & Ramani, G. B. (2019). Math and memory in bilingual preschoolers: The relations between bilingualism, Working memory, and numerical knowledge. Journal of Cognition and Development. 5(8), 1-20.
Faul, F., Erdfelder, E., Buchner, A., & Lang, A. (2009). Statistical power analyses using G*Power 3.1: Tests for correlation and regression analyses. Behavior Research Methods. 41(4), 1149-1160.
Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: A flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. Behavior Research Methods. 39(2), 175-191.
Feng, X., Bialystok, E., & Diamond, A. (2009). Do bilingual children show an advantage in working memory? Retrieved January. 8(5), 34-54.
Garon, N., Bryson, S. E., & Smith, I. M. (2008). Executive function in preschoolers: a review using an integrative framework. Psychological Bulletin. 134(1), 31-43.
Grundy, J. G., & Timmer, K. (2017). Bilingualism and working memory capacity: A comprehensive meta-analysis. Second Language Research. 33(3), 325-340.
‏Hall, J., McGregor, K. K., & Oleson, J. (2017). Weaknesses in lexical-semantic knowledge among college students with specific learning disabilities: Evidence from a semantic fluency task. Journal of Speech, Language, and Hearing Research. 60(3), 640-653.
Holligan, C., & Johnston, R. S. (1988). The use of phonological information by good and poor readers in memory and reading tasks. Memory & Cognition. 16(6), 522-532.‏
Keus van de Poll, M., Sjödin, L., & Nilsson, M. (2018). Disruption of writing by background speech: Does sound source location, working memory capacity, noise sensitivity, inattention and number of voices matter. Applied Cognitive Psychology. 33(4), 537-543.
Kim, K. K., Byun, E., Lee, S. K., Gaillard, W. D., Xu, B., & Theodore. H. (2011). Verbal working memory of Korean–English bilinguals: An fMRI study. Journal of Neurolinguistics. 24(1), 1-13.‏
Korhonen, J., Nyroos, M., Jonsson, B., & Eklöf, H. (2018). Additive and multiplicative effects of working memory and test anxiety on mathematics performance in grade 3 students. Educational Psychology. 38(5), 572-595.
Kroll, J. F., Bobb, S. C., & Wodniecka, Z. (2006). Language selectivity is the exception, not the rule: Arguments against a fixed locus of language selection in bilingual speech. Bilingualism: Language and Cognition. 9(02), 119-135.‏
Lee, K., & Bull, R. (2016). Developmental changes in working memory, updating, and math achievement. Journal of Educational Psychology. 108(6), 869-880.
Lerner, J. W. (1976). Children with learning disabilities: theories, diagnosis, teaching strategies. Boston: Houghton Mifflin.‏
Linck, J. A., Osthus, P., Koeth, J. T., & Bunting, M. F. (2014). Working memory and second language comprehension and production: A meta-analysis. Psychonomic Bulletin & Review. 21(4), 861-883.
Logie, R. H. (1995). Visuo-spatial Working Memory, Hove, UK: Psychology Press.
Marini, A., Eliseeva, N., & Fabbro, F. (2019). Impact of early second-language acquisition on the development of first language and verbal short-term and working memory. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. 22(2), 165-176.
May, S., Hill, R., & Tiakiwai, S. (2004). Bilingual/immersion education: Indicators of good practice. Final report to the New Zealand Ministry of Education. Wilf Malcolm Institute of Educational Research School of Education, University of Waikato.
Morales, J., Calvo, A., & Bialystok, E. (2013). Working memory development in monolingual and bilingual children. Journal of Experimental Child Psychology. 114(2), 187-202.
Oller, D. K., & Eilers, R. E. (2002). Language and literacy in bilingual children. Multilingual Matters.
Palmer, S. (2000). Phonological recoding deficit in working memory, of dyslexic teenagers. Journal of Research in Reading. 23(6), 28-40.
Peng, P., & Fuchs, D. (2016). A meta-analysis of working memory deficits in children with learning difficulties: Is there a difference between verbal domain and numerical domain? Journal of Learning Disabilities. 49(1), 3-20.
Peng, P., Barnes, M., Wang, C., Wang, W., Li, S., Swanson, H.L., Dardick, W., & Tao, S., (2018). A meta-analysis on the relation between reading and working memory. Psychological Bulletin. 144(1), 48-58.
Pritchard, A. (2017). Ways of learning: Learning theories for the classroom. Routledge.
Sangani, A., Jangi, P., Ramak, N., & Ahmadi, A. (2019). Identification of difference of working memory and sensory processing styles in boys and girls with writing-learning disorder. Journal of Nursing and Midwifery Sciences. 6(4), 177-189.
Sternberg, R. J., & Sternberg, K. (2016). Cognitive psychology. Nelson Education.
Swanson, H. L., Kong, J., & Petcu, S. (2018). Math difficulties and working memory growth in english language learner children: Does bilingual proficiency play a pignificant role? Language, Speech, and Hearing Services in Schools. 49(3), 379-394.
Swanson, H. L., Orosco, M. J., & Kudo, M. (2017). Does growth in the executive system of working memory underlie growth in literacy for bilingual children with and without reading disabilities? Journal of Learning Disabilities. 50(4), 386-407.
Swanson, H. L., Orosco, M. J., & Lussier, C. M. (2012). Cognition and literacy in English language learners at risk for reading disabilities. Journal of Educational Psychology. 104(2), 302-312.
Swanson, H. L., Sáez, L., Gerber, M., & Leafstedt, J. (2004). Literacy and cognitive functioning in bilingual and nonbilingual children at or not at risk for reading disabilities. Journal of Educational Psychology. 96(1), 3-15.
Thierry, G., & Wu, Y. J. (2007). Brain potentials reveal unconscious translation during foreign-language comprehension. Proceedings of the National Academy of Sciences. 104(30), 12530-12535.‏
Toffalini, E., Marsura, M., Garcia, R. B., & Cornoldi, C. (2019). A cross-modal working memory binding span deficit in reading disability. Journal of learning Disabilities. 52(2), 99-108.
Weist, R. M. (2018). Whorfian potential in child language. Psychology of Language and Communication. 22(1), 467-491.