تأثیر آموزش شناختی رفتاری به ‌کمک فضای مجازی در کاهش کمال‌گرایی و اضطراب دانش‌آموزان نخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس ، بوشهر، ایران

3 کارشناسی گروه روان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

10.22059/japr.2021.287176.643339

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری بر کمال‌گرایی و نشانه‌های اضطراب بر دانش‌آموزان نخبه ‌به‌کمک فضای مجازی بود. روش این مطالعه با توجه به اینکه تآثیر متغیر مستقل بر متغیرهای وابسته بررسی می شود، از نوع طرح­های نیمه‌آزمایشی بود. جامعه آماری را دانش‌آموزان نخبه ‌و عادی مقطع متوسطه دوم شهر بوشهر تشکیل دادند که در سال تحصیلی 96-95 مشغول به‌تحصیل بودند. حجم نمونه در مرحله اول 411 نفر (215 پسر و 196 دختر) بود که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله ای انتخاب شدند. نمونه مرحله دوم 26 نفر از گروه اول با بالاترین نمره کمال‌گرایی و اضطراب بودند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه‌های کمال‌گرایی هویت و فلت (1991) و اضطراب بک (1988) بود. آموزش شناختی رفتاری در شش هفته (جلسه 90 دقیقه ای) برگزار شد. بین جلسات هفتگی با کمک نرم افزار واتس اپ (Whats App) تمرین‌های خانگی و اشکالات آن‌ها پیگیری می‌شد. داده ها به کمک نرم افزار SPSS-23  و به روش تحلیل کواریانس چند متغیره بررسی شده است. در مؤلفه کمال‌گرایی خودمدار، بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (001/0>p). همچنین آموزش شناختی رفتاری به ‌کمک سایبرسایکولوژی، باعث بهبود کمال‌گرایی و اضطراب دانش‌آموزان شد (01/0>p). نتایج بیانگرضرورت توجه برنامه‌ریزان و روان‌شناسان به‌ موضوع کمال‌گرایی و اضطراب اجتماع نخبگانی دانش‌آموزی است. توانایی درمان شناختی رفتاری و نرم‌افزارهای ارتباطی به‌عنوان وسیله کمک آموزشی در بین جلسات درمانی تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cyber-Psychology Cognitive Behavioral Training in Reducing Perfectionism and Anxiety in the Student Elite Community

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Joukar KamalAbadi 1
  • Soran Rajabi 2
  • Fatemah Savabet 3
1 Department of Psychology , Literature and Human Science Faculty, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
2 Department of Psychology , Literature and Human Science Faculty, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
3 Department of Psychology , Literature and Human Science Faculty, Persian Gulf University, Bushehr, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral training on perfectionism and anxiety symptoms on the student elite community using cyber-psychology. The population of the study consisted of elite and ordinary secondary school students in Bushehr. The sample size in the first stage was 411 people (215 boys and 196 girls) who were selected by cluster sampling method. The second stage sample consisted of 26 individuals in the first group with the highest score of perfectionism and anxiety. Identity and Felt perfectionism questionnaires (1991) and Beck anxiety inventory (1988) were used. Cognitive behavioral training was conducted in six weeks (90 min session). Weekly sessions were followed by WhatsApp home exercises and bugs. Data were analyzed using SPSS-23 software and multivariate analysis of covariance.  Results: There was a significant difference between the two groups in the component of self-oriented perfectionism (p <0.001). Also, cognitive-behavioral training with cyber-psychology improved students' perfectionism and anxiety (p <0.01). Conclusion: The results indicate the need for planners and psychologists to pay attention to the subject of perfectionism and anxiety in the student elite community. The ability of cognitive-behavioral therapy and communication software was confirmed as a teaching aid in between sessions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elite and gifted students
  • Cognitive-behavioral education
  • Perfectionism
  • Anxiety. Cyber Psychology