مدل ساختاری فاجعه‌انگاری درد با خوردن هیجانی: نقش میانجی حساسیت اضطرابی و ترس مرتبط با درد در افراد دارای درد مزمن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

3 گروه روان شناسی، واحد آستارا، دانشگاه آزاد اسلامی، گیلان، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی حساسیت اضطرابی و ترس مرتبط با درد در رابطۀ بین فاجعه‌انگاری درد و خوردن هیجانی در افراد دارای درد مزمن است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعۀ آماری شامل بیماران مبتلا به درد مزمن است که در بهار، تابستان و پاییز سال 1398 به کلینیک‌های شهر تهران در مناطق 4 و 8 مراجعه کرده بودند. از میان آن‌ها 300 نفر به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. از محاسبۀ شاخص تودۀ بدنی و پرسشنامه‌های رفتار خوردن داچ (DEBQ)، حساسیت اضطرابی (ASI)، مقیاس‌های نشانگان اضطراب درد (PAS) و فاجعه‌انگاری درد (PCS) برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزار Amos 21 تحلیل شدند. نتایج نشان داد مدل با داده‌های مشاهده‌شده برازش مطلوب دارد. نتایج نقش میانجی حساسیت اضطرابی (05/0 =P، 954/1= t، 137/0=β) و ترس مرتبط با درد (001/0 =P، 244/3= t، 106/0=β) در رابطۀ بین فاجعه‌انگاری درد و خوردن هیجانی تأیید می‌شود. 3/46 درصد از واریانس خوردن هیجانی می‌تواند به‌وسیلۀ فاجعه‌انگاری، حساسیت اضطرابی و ترس مرتبط با درد تبیین شود. به‌نظر می‌رسد برای پیشگیری و درمان خوردن هیجانی در افراد مبتلا به درد و نیز حفظ آثار درمانی، سازه‌های شناختی و هیجانی مرتبط با درد نظیر حساسیت اضطرابی و ترس مرتبط با درد باید هدف مداخلات درمانی قرار گیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Model of Pain Catastrophizing in Emotional Eating: The Mediating Role of Anxiety Sensitivity and Pain-Related Fear in People with Chronic Pain

نویسندگان [English]

  • mojgan khodapanah 1
  • Fatemeh Golshani 2
  • Sadegh Taghiloo 3
  • Anita Baghdassarians 4
1 Department of Health Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Astara Branch, Islamic Azad University, Guilan, Iran
4 Department of Psychology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study is to examine the mediating role of anxiety sensitivity and pain-related fear in the relationship between pain catastrophizing and emotional eating in people with chronic pain. The research method is descriptive-correlational. The statistical population includes patients with chronic pain who were treated in Tehran clinics in districts 4 and 8 in the spring, summer, and fall of 2019. 300 of them were selected by purposive sampling. Body mass index calculation and questionnaires Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ), Anxiety Sensitivity Index (ASI), Pain Anxiety Symptoms (PAS) and Pain Catastrophizing Scales (PCS) were used to collect data. Data were analyzed using structural equation modeling in Amos 21 software. Results confirmed the mediating role of anxiety sensitivity (P = 0.05, t = 1.954, β = 0.137) and anxiety related to pain (P = 0.001, t = 3.244, β = 0.106) in the association between pain catastrophizing and emotional eating. 46.3% of the variance in emotional eating can be explained by pain catastrophizing, anxiety sensitivity, and pain-related anxiety. It seems that to prevent and treat emotional eating in people with pain and to maintain the therapeutic effect, pain-related cognitive and emotional structures such as anxiety sensitivity and pain-related anxiety should be targeted for therapeutic intervention.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional eating
  • Pain-related anxiety
  • anxiety sensitivity
  • pain catastrophizing
پاک‌نژاد، م.، اصغری‌مقدم، م. ع.، رحیمی‌نژاد، ع.، رستمی، ر.، و و طاهری، آ. (1393). ساختار عاملی ویژگی‌های روان‌سنجی نسخۀ فارسی مقیاس نشانگان اضطراب درد. فصلنامۀ پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی. 5(3)، 94-71.
تقی‌پور درزی، م.، حسینی، ر.، کیا، ک.، و عباسپور، م. (1392). بررسی میزان شیوع دردهای عضلانی-اسکلتی و ارتباط آن با ناتوانی عملکردی در سالمندان. دانش و تندرستی. 8(7)، 72-86.
حسینی‌نژاد، ن.، بیژنی، ج.، و فتحی، د. (1394). بررسی رابطۀ حساسیت اضطرابی و اختلال خوردن. کنفرانس ملی هزارۀ سوم و علوم انسانی. شیراز. مرکز توسعۀ آموزش‌های نوین ایران (متانا).
صالحی فدردی، ج.، مداح شورچه، ر.، و نعمتی، م. (1390). مقایسۀ ساختار انگیزشی و سبک‌های خوردن در زنان مبتلا به اضافه‌وزن و چاقی و دارای وزن طبیعی. مجلۀ اصول بهداشت روانی. 13(2)، 81-70.
قاسمی‌نژاد، م. ع.، زرگر، ی.، و مهرابی‌زاده هنرمند، م. (1392). بررسی نقش حساسیت اضطرابی، ناگویی خلقی، عواطف مثبت و منفی و سلامت روان در پیش‌بینی بیماری آسم. مجلۀ پزشکی ارومیه. 24(9)، 729-719.
محمدی، س.، دهقانی، م.، حیدری، م.، صداقت، م.، و خطیبی، ع. (1392). بررسی شباهت‌های روان‌شناختی مرتبط با درد در بیماران مبتلا به دردهای مزمن عضلانی-اسکلتی و همسران آن‌ها. مجلۀ علوم رفتاری. 7(1)، 66-57.
 
Amy, E. A., & Kozak, A. T. (2012). The more pain I have, the more I want to eat: obesity in the context of chronic pain. Obesity. 20(10), 2027-2034.
Aydede, M., & Shriver, A. (2018). Recently introduced definition of “nociplastic pain” by the International Association for the Study of Pain needs better formulation. Pain. 159(6), 1176-1177.
Bailly, N., Maitre, I., Amanda, M., Hervé, C., & Alaphilippe, D. (2012). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ). Assessment of eating behavior in an aging French population. Appetite59(3), 853-858.
Bardeen, J. R., & Daniel, T. A. (2018). Anxiety sensitivity and attentional bias to threat interact to prospectively predict anxiety. Cognitive Behavior Therapy. 47(6), 482-494.
Buchbinder, R., van Tulder, M., Öberg, B., Costa, L. M., Woolf, A., Schoene, M., Croft, P., Hartvigsen, J., Cherkin, D., Foster, N. E., & Maher, C. G. (2018). Low back pain: a call for action. The Lancet. 391(10137), 2384-2388.
Crombez, G., Eccleston, C., Van Damme, S., Vlaeyen, J. W., & Karoly, P. (2012). Fear-avoidance model of chronic pain: the next generation. The Clinical Journal of Pain. 28(6), 475-483.
Denke, G., Rawls, E., & Lamm, C. (2018). Attentional conflict moderates the association between anxiety and emotional eating behavior: An ERP Study. Frontiers in Human Neuroscience. 12(15), 194.
Emami, A. S., Woodcock, A., Swanson, H. E., Kapphahn, T., & Pulvers, K. (2016). Distress tolerance is linked to unhealthy eating through pain catastrophizing. Appetite. 107(1), 454-459.
Felpeto, A., Ramos, A. M., Hincapie, D., Lenox, M. B., & Reinhardt, R. (2019). Eating the pain away: the use of food as a coping mechanism in older adults experiencing chronic pain. Innovation in Aging. 3(Supplement_1), S258-S258.
Fulton, J. J., Lavender, J. M., Tull, M. T., Klein, A. S., Muehlenkamp, J. J., & Gratz, K. L. (2012). The relationship between anxiety sensitivity and disordered eating: the mediating role of experiential avoidance. Eating Behaviors. 13(2), 166-169.
Ganho-Ávila, A., Moura-Ramos, M., Gonçalves, Ó. F., & Almeida, J. (2019). Measuring Vulnerability to Anxiety: Factorial Structure, Reliability, Validity, and Discriminatory Accuracy of the Anxiety Sensitivity Index–3–PT. Measurement and Evaluation in Counseling and Development. 52(4), 223-238.
Godfrey, K. M., Bullock, A. J., Dorflinger, L. M., Min, K. M., Ruser, C. B., & Masheb, R. M. (2018). Pain and modifiable risk factors among weight loss seeking Veterans with overweight. Appetite. 128(1), 100-105.
Hearon, B. A., Quatromoni, P. A., Mascoop, J. L., & Otto, M. W. (2014). The role of anxiety sensitivity in daily physical activity and eating behavior. Eating Behaviors. 15(2), 255-258.
Hearon, B. A., Utschig, A. C., Smits, J. A., Moshier, S. J., & Otto, M. W. (2013). The role of anxiety sensitivity and eating expectancy in maladaptive eating behavior. Cognitive Therapy and Research, 37(5), 923-933.
Hinton, D. E., McNally, R. J., Fairfax, R., & Harachi, T. W. (2021). A network analysis of culturally relevant anxiety sensitivity and posttraumatic stress disorder symptoms in Cambodians. Transcultural Psychiatry. 58(3), 440–452.
Janke, E. A., Jones, E., Hopkins, C. M., Ruggieri, M., & Hruska, A. (2016). Catastrophizing and anxiety sensitivity mediate the relationship between persistent pain and emotional eating. Appetite. 103(1), 64-71.
Kauffman, B. Y., Rogers, A. H., Bakhshaie, J., Mayorga, N. A., Garza, M., Ochoa-Perez, M., Lemaire C, & Zvolensky, M. J. (2019). Examining the relationship between pain intensity and emotional eating among Latinos in a federally qualified health center: the role of anxiety sensitivity. Journal of Immigrant and Minority Health. 21(6), 1217-1223.
Leehr, E. J., Krohmer, K., Schag, K., Dresler, T., Zipfel, S., & Giel, K. E. (2015). Emotion regulation model in binge eating disorder and obesity-a systematic review. Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 49(1), 125-134.
Leung, L. (2012). Pain catastrophizing: an updated review. Indian Journal of Psychological Medicine, 34(3), 204-217.
Liew, B. X., Scutari, M., Peolsson, A., Peterson, G., Ludvigsson, M. L., & Falla, D. (2019). Investigating the Causal Mechanisms of Symptom Recovery in Chronic Whiplash-associated Disorders Using Bayesian Networks. The Clinical Journal of Pain. 35(8), 647-655.
MacDonald, S. L., Journeay, W. S., & Uleryk, E. (2020). A systematic review of the impact of obesity on stroke inpatient rehabilitation functional outcomes. NeuroRehabilitation46(3), 403–415.
Masheb, R. M., Douglas, M. E., Kutz, A. M., Marsh, A. G., & Driscoll, M. (2020). Pain and emotional eating: further investigation of the Yale Emotional Overeating Questionnaire in weight loss seeking patients. Journal of Behavioral Medicine. 43(3), 479-486.
McCracken, L. M., & Dhingra, L. (2002). A short version of the Pain Anxiety Symptoms Scale (PASS-20): preliminary development and validity. Pain Research and Management, 7(1), 45-50.
Okifuji, A., & Hare, B. D. (2015). The association between chronic pain and obesity. Journal of Pain Research. 8(1), 399–408.
O'Loughlin, I., & Newton-John, T. R. (2019). ‘Dis-comfort eating’: An investigation into the use of food as a coping strategy for the management of chronic pain. Appetite, 140, 288-297.
Otto, M. W., Eastman, A., Lo, S., Hearon, B. A., Bickel, W. K., Zvolensky, M., Smits, J.A., & Doan, S. N. (2016). Anxiety sensitivity and working memory capacity: Risk factors and targets for health behavior promotion. Clinical Psychology Review. 49(1), 67-78.
Pedler, A., Kamper, S. J., Maujean, A., & Sterling, M. (2018). Investigating the fear avoidance model in people with whiplash. The Clinical Journal of Pain. 34(2), 130-137.
Peterson, R. A., & Reiss, S. (1992). Anxiety sensitivity index manual (2nd Ed.). Worthington, OH: International Diagnostic Services.
Quartana, P. J., Campbell, C. M., & Edwards, R. R. (2009). Pain catastrophizing: a critical review. Expert Review of Neurotherapeutics. 9(5), 745-758.
Roelofs, J., Peters, M. L., van der Zijden, M., Thielen, F. G., & Vlaeyen, J. W. (2003). Selective attention and avoidance of pain-related stimuli: a dot-probe evaluation in a pain-free population. The Journal of Pain. 4(6), 322-328.
Schouppe, S., Clauwaert, A., Van Oosterwijck, J., Van Damme, S., Palmans, T., Wiersema, J. R., ... & Danneels, L. (2020). Does experimentally induced pain-related fear influence central and peripheral movement preparation in healthy people and patients with low back pain? Pain. 161(6), 1212-1226.
Schumacker, R. E., & Lomax, R. G. (2004). A beginners’ guide to structural equation modeling, Lawrence Erlbaum association publishers. New Jersey & London: Mahwah.
Shim, E. J., Hahm, B. J., Go, D. J., Lee, K. M., Noh, H. L., Park, S. H., & Song, Y. W. (2018). Modeling quality of life in patients with rheumatic diseases: the role of pain catastrophizing, fear-avoidance beliefs, physical disability, and depression. Disability and Rehabilitation, 40(13), 1509-1516.
Sim, L. A., Lebow, J., Weiss, K., Harrison, T., & Bruce, B. (2017). Eating disorders in adolescents with chronic pain. Journal of Pediatric Health Care. 31(1), 67-74.
Somers, T. J., Keefe, F. J., Carson, J. W., Pells, J. J., & LaCaille, L. (2008). Pain catastrophizing in borderline morbidly obese and morbidly obese individuals with osteoarthritic knee pain. Pain Research and Management, 13(5), 401-406.
Somers, T. J., Wren, A. A., Blumenthal, J. A., Caldwell, D., Huffman, K. M., & Keefe, F. J. (2014). Pain, physical functioning, and overeating in obese rheumatoid arthritis patients: do thoughts about pain and eating matter? JCR: Journal of Clinical Rheumatology, 20(5), 244-250.
Stein, A. T., Freeman, S. Z., & Smits, J. A. (2019). Cognitive mechanisms underlying the link between anxiety, health behaviors, and illness outcomes: commentary on a special issue. Cognitive Therapy and Research, 43(1), 131-138.
Stein, A. T., Medina, J. L., Rosenfield, D., Otto, M. W., & Smits, J. A. (2020). Examining experiential avoidance as a mediator of the relation between anxiety sensitivity and depressive symptoms. Cognitive Behavior Therapy. 49(1), 41-54.
Sullivan, M. J., Bishop, S. R., & Pivik, J. (1995). The pain catastrophizing scale: development and validation. Psychological Assessment, 7(4), 524-532.
Uddin, Z., Woznowski‐Vu, A., Flegg, D., Aternali, A., Wickens, R., & Wideman, T. H. (2019). Evaluating the novel added value of neurophysiological pain sensitivity within the fear‐avoidance model of pain. European Journal of Pain, 23(5), 957-972.
Van Strien, T., Frijters, J. E., Bergers, G. P., & Defares, P. B. (1986). The Dutch Eating Behavior Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional, and external eating behavior. International Journal of Eating Disorders, 5(2), 295-315.
Vlaeyen, J. W. S., & Linton, S. J. (2000). Fearavoidance and its consequences in chronic musculoskeletal pain: A state of the art. Pain. 85(3), 317–332.
Vlaeyen, J. W., & Linton, S. J. (2012). Fear-avoidance model of chronic musculoskeletal pain: 12 years on. Pain, 153(6), 1144-1147.
Wheaton, M. G., Deacon, B. J., McGrath, P. B., Berman, N. C., & Abramowitz, J. S. (2012). Dimensions of anxiety sensitivity in the anxiety disorders: Evaluation of the ASI-3. Journal of Anxiety Disorders, 26(3), 401-408.
Zale, E. L., & Ditre, J. W. (2015). Pain-related fear, disability, and the fear-avoidance model of chronic pain. Current Opinion in Psychology, 5(1), 24-30.