اثربخشی آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر واکنش پذیری افراطی و بهبود کیفیت رابطه والد-فرزند در مادران کودکان پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه مشاوره دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر واکنش‌پذیری افراطی و بهبود کیفیت رابطه والد-فرزند در مادران کودکان پیش‌دبستانی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه مادران کودکان پیش‌دبستانی ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر اهواز بود که در سال تحصیلی 97-1398 در مدارس این ناحیه تحصیل می‌کردند .طرح پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود که در آن50 نفر از مادران کودکان انتخاب شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه (۲۵ نفر گروه آزمایشی و 25 نفر گروه گواه) گمارده شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس رابطه والد-فرزند پیانتا (1994) و مقیاس والدینی آرنولد (1993) استفاده شد. سپس مداخله آموزشی در ۸ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای، هفته‌ای یکبار به‌صورت گروهی برای گروه آزمایشی اجرا شد . اما گروه گواه مداخله‌ای دریافت نکرد و در ادامه پس از 2ماه ، پیگیری انجام شد.. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی(تحلیل کوواریانس) در نرم‌افزار SPSS نسخه 23 انجام شد. یافته ها نشان داد که آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه بر واکنش‌پذیری افراطی و کیفیت رابطه والد-فرزند در مادران کودکان پیش‌دبستانی اثر داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد آموزش فرزندپروری ذهن‌آگاهانه می‌تواند برای مادران کودکان پیش‌دبستانی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of mindful parenting training on over reactivity and quality of parent-child relationship of pre-school children mothers

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shokri Back Baghi 1
  • Khadije Shiralinia 2
  • Abbas Amanelahi 3
1 M.A. Student of Family Counseling, Department of Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 Associate Professor, Department of Counseling, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Abstract
The current research aims to determine the effectiveness of mindful parenting training on over reactivity and quality of parent-child relationship of pre-school children mothers. The statistical population included all of the mothers of children pre-schoolers who are studying at schools in 2 area of education in in a school in Ahvaz (2019). The method of the study is a quasi-experimental with pretest-posttest and follow-up with a control group.. The sample size was 50 mothers of children pre-schoolers and they were randomly assigned to two groups of 25 (experimental and control group.The Pianta Parent-child relationship Scale (1994) and the Arnold Parenting Scale (1993) were used to collect data. Educational intervention was presented in eight (each 90 min) sessions to the experimental group, but the control group received no intervention. Two months later, the follow-up test was performed. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics including covariance analysis. The findings showed that mindful parenting training was effective on reducing overreactivity and improvement quality of parent-child relationship on mothers of pre-schoolers children. Thas, mindful parenting training appears to be useful for pre-school children mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mindful parenting training
  • quality of parent-child
  • Children
  • pre-school
  • overreactivity