اثربخشی آموزش مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی بر نشانه‌های اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی بر اضطراب و افسردگی دانش‌آموزان بود. پژوهش نیز براساس گردآوری داده‌ها از نوع آزمایشی و براساس هدف از نوع کاربردی انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش را دانش‌آموزان پسر متوسطة اول شهر کوار در سال تحصیلی 1399-1398 تشکیل دادند که از میان آنان، 30 نفر از دانش‌آموزانی که نمرة متوسط به بالا در اضطراب و افسردگی داشتند، انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری، تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای بود. برای اجرای مداخلات از پروتکل آموزش مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی ویژه نوجوانان استفاده شد. همچنین برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال (HADS) استفاده شد. روایی ابزار به روش تحلیل عاملی تأییدی (نرم‌افزار AMOS نسخة 24)، پایایی ابزار به روش آلفای کرونباخ (نرم‌افزار SPSS نسخة 24) و معنا‌داری آموزش‌های انجام‌شده به روش مانکووا (MANCOVA) (نرم‌افزار SPSS نسخة 24) بررسی شد. یافته‌های حاصل از تحلیل آماری مانکووا نشان می‌دهد، آموزش مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی تأثیر معنا‌داری بر کاهش اضطراب دانش‌آموزان داشت، اما نتوانست تأثیر معنا‌داری در کاهش افسردگی دانش‌آموزان داشته باشد. نتیجه اینکه به‌طورکلی می‌توان برای کاهش اضطراب دانش‌آموزان از آموزش مهارت‌های رفتاردرمانی دیالکتیکی استفاده کرد، اما آموزش این مهارت‌ها برای کاهش افسردگی دانش‌آموزان نیازمند تأمل و بررسی بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Teaching Dialectical Behavior Therapy Skills on Anxiety and Depression Symptoms in Students

نویسندگان [English]

  • Hamid Barani 1
  • Mahbobe Fooladchang 2
1 PhD Student, Department of Educational Psychology, Educational Science and psychology Faculty, University of Shiraz, Shiraz, Iran
2 Department of Educational Psychology, Educational Science and psychology Faculty, University of Shiraz. Shiraz, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the effect of Dialectical Behavior Therapy skills on anxiety and depression symptoms in university students. The research method was an experimental method of data collection and was applied purposively. The statistical population of the study consisted of all male high school students in the city of Kavar during the 2019-20 academic year, and 30 students with moderate to high scores for anxiety and depression were selected. The sampling procedure was multistage cluster randomization. An adolescent dialectical behavior therapy skills protocol was used to deliver the interventions. In addition, the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) was used for data collection. The validity of the instrument was examined using confirmatory factor analysis (AMOS software version 24), the reliability of the instrument was examined using Cronbach’s alpha (SPSS software version 24), and the significance of the training performed was examined using MANCOVA (SPSS software version 24). The results of the MANCOVA statistical analysis showed that teaching dialectical behavior therapy skills had a significant effect on reducing students' anxiety. However, it had no significant effect on reducing students’ depression. In general, it can be concluded that dialectical behavioral therapy techniques can be used to reduce students' anxiety, but teaching these techniques to reduce students’ depression requires further consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Depression
  • Students
  • Dialectical Behavioral Therapy
آسمند، پ.، مامی، ش.، و ولی‌زاده، ر. (1394). اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیکی در درمان باورهای غیرمنطقی، اضطراب و افسردگی جوانان دارای اختلال شخصیت ضداجتماعی. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 23(1)، 44-35.
بایگان، ک.، خوش‌کنش، ا.، حبیبی عسکرآبادی، م.، و فلاح‌زاده، ه. (1395). اثربخشی مداخله رفتاردرمانی دیالکتیکی به شیوة گروهی بر کاهش علائم ناگوئی هیجانی، استرس و علائم دیابت در مبتلایان به دیابت نوع دو. فصلنامۀ پرستاری دیابت، 4(3)، 18-8.
بن‌نینک، ف. (1396). رفتاردرمانی شناختی مثبت‌نگر. ترجمۀ اکرم خمسه. تهران: انتشارات ارجمند.
دلاور، ع. (1398). روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش.
قهاری، ش. (1395). فنون رفتاردرمانی دیالکتیکی. تهران: نشر دانژه.
مدارا، ف.، ساروخانی، د.، ولی‌زاده، ر.، و ساروخانی، م. (1396). بررسی میانگین نمرۀ اضطراب در ایران: مرور سیستماتیک و متاآنالیز. مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 25(2)، 206- 181.
References
Aceves, M. J., Hinshaw, S. P., Mendoza-Denton, R., & Page-Gould, E. (2010). Seek help from teachers or fight back? Student perceptions of teachers’ actions during conflicts and responses to peer victimization. Journal of Youth and Adolescence, 39(6), 658- 669.‌
Alberti, R. E., & Emmons, M. (1990). Your perfect right (6th Ed.). San Luis Obispo, CA: Impact Press.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th Ed.). Washington, DC: American Psychiatric Association.
Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L. (2006). Using Self- Report Assessment Methods to Explore Facets of Mindfulness. Assessment, 13(1), 27-45.
Balázs, J., Miklósi, M., Keresztény, Á., Hoven, C., Carli, V., Wasserman, C.,... & Wasserman, D. (2013). Adolescent subthreshold-depression and anxiety: Psychopathology, functional impairment, and increased suicide risk. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 54(6), 670–677.
Barker, L. L. (1990). Listening behavior. New Orleans, LA: SPECTRA.
Chen, X. C., Wu, Y., Ban, C. X., Wang, Y., Zhang, J., & Fang, Y. R. (2014). Investigation and influence factors of anxiety in junior high school students in Jiading district, Shanghai. Journal of Shanghai Jiaotong University: Medical Edition, 34(4), 442–445.
Del Conte, G., Lenz, A. S., & Hollenbaugh, K. M. (2016). A pilot evaluation of dialectical behavior therapy for adolescents within a partial hospitalization treatment milieu. Journal of Child and Adolescent Counseling, 2(1), 16- 32.
Dimeff, L. A., & Koerner, K. (2007). Dialectical behavior therapy in clinical practice: Applications across disorders and settings. New York: Guilford Press.
Duchesne, S., Ratelle, C. F., & Roy, A. (2012). Worries about middle school transition and subsequent adjustment: The moderating role of classroom goal structure. The Journal of Early Adolescence, 32(5), 681-710.
Duncan, B.L., Miller, S.D., Wampold, B.E., & Hubble, M.A. (eds.) (2009). The Heart and Soul of Change: Delivering What Works (2nd Ed.). Washington, D.C.: APA Press.
Fisher, R., & Ury, W. (1991). Getting to yes: Negotiating agreement without giving in (2nd Ed.). New York: Viking Penguin.
Fitzpatrick, S., Bailey, K., & Rizvi, S. L. (2020). Changes in Emotions over the Course of Dialectical Behavior Therapy and the Moderating Role of Depression, Anxiety, and Posttraumatic Stress Disorder. Behavior Therapy, 51(6), 946-957.‌
Fruzzetti, A. E., & Payne, L. G. (2020). Assessment of parents, couples, and families in dialectical behavior therapy. Cognitive and Behavioral Practice, 27(1), 39-49.‌
Hayes, S. C., Follette, V. M., & Linehan, M. (2004). Mindfulness and acceptance: Expanding the cognitive-behavioral tradition. New York: Guilford Press.‌
Ingul, J. M., & Nordahl, H. M. (2013). Anxiety as a risk factor for school absenteeism: what differentiates anxious school attenders from non-attenders?. Annals of General Psychiatry, 12(1), 1- 9.‌
Katz, L. Y., & Korslund, K. E. (2020). Principles of behavioral assessment and management of “Life-Threatening Behavior” in dialectical behavior therapy. Cognitive and Behavioral Practice, 27(1), 30-38.‌
Kessler, R. C., Avenolli, S., Costello, J., Georgiades, K., Green, J., Gruber, M., & Merikangas, K. (2012). Prevalence, persistence, and sociodemographic correlates of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication Adolescent Supplement. Archives of General Psychiatry, 69(4), 372–380.
Klein, D. F. (1974). Endogenomorphic depression: a conceptual and terminological revision. Archives of General Psychiatry, 31(4), 447- 454.‌
Leahy, R. L., Tirch, D., & Napolitano, L. A. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: A practitioner’s guide. New York: Guilford press.
Linehan, M. (2014). DBT? Skills training manual. New York: Guilford Publications.‌
Linehan, M. M. (1993-a). Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford.
Linehan, M. M. (1993-b). Dialectical behavior therapy for treatment of borderline personality disorder: implications for the treatment of substance abuse. NIDA Research Monograph, 137, 201-201.
Linehan, M. M. (1993-c). Skills training manual for treating borderline personality disorder. New York: Guilford Press.‌
McCay, E., Carter, C., Aiello, A., Quesnel, S., Langley, J., Hwang, S., Beanlands, H., Cooper, L., Howes, C., Johansson, B., MacLaurin, B., Hughes, J., & Karabanow, J. (2015). Dialectical Behavior Therapy as a catalyst for change in street-involved youth: A mixed methods study. Children and Youth Services Review, 58(2015), 187- 199.‌
McKay, M., Wood, J. C., & Brantley, J. (2019). The dialectical behavior therapy skills workbook: Practical DBT exercises for learning mindfulness, interpersonal effectiveness, emotion regulation, and distress tolerance. New Harbinger Publications.‌
Merwin, R., O’Rourke, S., Ives, L., Harstad, S., & Brooks, J. (2019). Third-Wave Cognitive-Behavioral Therapies for the Treatment of Anxiety among Children and Adolescents. Cambridge: Academic Press.‌
Miller, A. L., Rathus, J. H., & Linehan, M. M. (2007). Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents. New York: Guilford Press.
Navarro-Haro, M. V., Modrego-Alarcón, M., Hoffman, H. G., López-Montoyo, A., Navarro-Gil, M., Montero-Marin, J., García-Palacios, A., Borao, L., & García-Campayo, J. (2019). Evaluation of a mindfulness-based intervention with and without virtual reality dialectical behavior therapy® mindfulness skills training for the treatment of generalized anxiety disorder in primary care: A pilot study. Frontiers in Psychology, 10, Article 55.
Neacsiu, A. D., Bohus, M., & Linehan, M. M. (2013). Dialectical behavior therapy skills: An intervention for emotion dysregulation. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation (Vol. 2, pp. 491–508). New York, NY: Guilford Press.
Pekrun, R., & Linnenbrink-Garcia, L. (Eds.). (2014). International handbook of emotions in education. London: Routledge.
Rathus, J. H., & Miller, A. L. (2002). Dialectical behavior therapy adapted for suicidal adolescents. Suicide and Life-Threatening Behavior, 32(2), 146- 157.‌
Snaith, R. P., Baugh, S. J., Clayden, A. D., Hussain, A., & Sipple, M. (1982). The Clinical Anxiety scale: a modification of the Hamilton Anxiety scale. British Journal of Psychiatry, 141(1982), 518-523.‌
Spiegler, M. D., & Cueveremont, D. C. (2010). Contemporary behavior therapy. Ohio: Wads worth.
Teasdale, J. D., Williams, J. M. G., & Segal, Z. V. (2014). The mindful way workbook: An 8-week program to free yourself from depression and emotional distress. New York: Guilford Publications.‌
Wang, Y., Tian, L., Guo, L., & Huebner, E. S. (2020). Family dysfunction and Adolescents' anxiety and depression: A multiple mediation model. Journal of Applied Developmental Psychology, 66(2020), 101090.‌
Wilks, C. R., Valenstein-Mah, H., Tran, H., King, A. M., Lungu, A., & Linehan, M. M. (2017). Dialectical behavior therapy skills for families of individuals with behavioral disorders: Initial feasibility and outcomes. Cognitive and Behavioral Practice, 24(3), 288-295.
Williams, J. M. G., Teasdale, J. D., Segal, Z. V., & Kabat-Zinn, J. (2007). The mindful way through depression: Freeing yourself from chronic unhappiness. Guilford: New York.
Wing, J. K., Cooper, J. E., & Sartorius, N. (1974). The measurement and classification of psychiatric symptoms.‌ Cambridge: Cambridge University Press
Zheng, Y., Rijsdijk, F., Pingault, J. B., McMahon, R. J., & Unger, J. B. (2016). Developmental changes in genetic and environmental influences on Chinese child and adolescent anxiety and depression. Psychological Medicine, 46(9), 1829-1838.‌
Zigmond, A. S., & Snaith, R. P. (1983). The hospital anxiety and depression scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67(6), 361-370.‌