اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش نشانه‌های قبل از قاعدگی و اضطراب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 استاد، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش نشانه‌های قبل از قاعدگی و اضطراب زنان انجام گرفت. روش این پژوهش کاربردی و از نوع نیمه‌آزمایشی و طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون-پیگیری با گروه گواه بود. جامعۀ آماری پژوهش حاضر شامل تمامی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال 1396 بود که از میان آن‌ها 30 نفر که ملاک‌های ورود به پژوهش را دارا بودند، به روش نمونه‌برداری هدفمند انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس سنجش نشانه‌های قبل از قاعدگی (MPSS) دل‌آرا و همکاران (1390) و پرسشنامۀ اضطراب کتل (CAS) بود. پس از آموزش هشت جلسه مهارت ذهن‌آگاهی به گروه آزمایش، داده‌های حاصل از اجرای پرسشنامه‌ها در سه مرحلۀ پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر به‌وسیلۀ برنامۀ SPSS نسخۀ 22 تحلیل شد. آموزش گروهی ذهن‌آگاهی موجب کاهش نشانه‌های قبل از قاعدگی (46/34=F، 0001/0P=) و اضطراب (54/33=F، 0001/0P=) در دانشجویان زن شد و اثربخشی روش ذهن‌آگاهی در یک دورۀ پیگیری سه‌ماهه پایدار بود. براساس نتایج پژوهش حاضر، آموزش گروهی مبتنی بر ذهن‌آگاهی روش مؤثری برای کاهش نشانه‌های قبل از قاعدگی و اضطراب زنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Efficacy of Group Mindfulness-Based Stress Reduction Training on Premenstrual Symptoms and Anxiety

نویسندگان [English]

  • Mona Rezaee 1
  • Esmat Danesh 2
  • Narges Saliminia 3
1 M.A in Clinical Psychology, Department of Psychology, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj Iran.
2 Department of Clinical Psychology, Educational Science and Psychology Faculty, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Psychology, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the effectiveness of a mindfulness-based group stress reduction training on premenstrual symptoms and anxiety in women. This study was a practical and quasi-experimental design with pretest-posttest follow-up and a control group. The statistical population of this study included all female students of Islamic Azad University, Karaj Branch in 2017, of which 30 eligible subjects were selected by the purposive sampling method and replaced into two experimental and control groups. The study instruments were measurement of the Premenstrual Syndrome Scale (MPSS) by Delara et al. (2011) and the Cattell Anxiety Scale (CAS). After the implementation of 8 sessions of Cognitive Disease-Based Mindfulness Therapy in the experimental group, the data obtained from the implementation of questionnaires in three phases: Pretest, Posttest, and Follow-up, were analyzed using repeated measures analysis of variance with SPSS version 22. The results showed that group mindfulness training decreased premenstrual symptoms (F=34.46, P=0.0001) and anxiety (F=33.54, P=0.0001) in female students, and the effectiveness of the mindfulness method was maintained in the three-month follow-up period. The results of the present study indicate that mindfulness-based group training is an effective method to reduce premenstrual symptoms and anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Mindfulness
  • Premenstrual Symptoms