نقش میانجی مکانیسم‌های دفاعی در رابطۀ بین ترومای دوران کودکی و سرمایۀ روان‌شناختی دانشجویان با نشانه‌های روان‌تنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی مکانیسم‌های دفاعی در رابطۀ بین ترومای دوران کودکی و سرمایۀ روان‌شناختی در دانشجویان با نشانه‌های روان‌تنی بود. این مطالعه با هدفی بنیادی، به روش توصیفی-مقطعی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعۀ آماری را تمام دانشجویان با نشانه‌های روان‌تنی در سال 1400 در سراسر کشور تشکیل دادند. 507 دانشجو به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند که از میان آنان 123 نفر دارای نشانه‌های روان‌تنی بودند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامۀ سبک‌های دفاعی (DSQ)، آسیب‌ها و ترومای دوران کودکی (CTQ)، سرمایۀ روان‌شناختی (PCQ) و پرسشنامۀ سنجش نشانه‌های روان‌تنی موهر (MPSNCQ) به‌صورت برخط تنظیم شد و از طریق شبکه‌های پیام‌رسان مجازی برای شرکت‌کنندگان ارسال شد. در تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدل‌یابی معادلات ساختاری، با نرم‌افزارهای SPSS-22 و Smart PLS-3 استفاده شد. ضرایب همبستگی آشکار ساخت بین ترومای دوران کودکی با سرمایۀ روان‌شناختی (556/0-=r) و مکانیسم دفاعی رشدیافته (602/0-=r) رابطۀ منفی و با مکانیسم‌های دفاعی رشدنایافته (561/0=r) و روان‌آزرده (757/0=r) رابطۀ مثبت دارد (01/0>P). بین مکانیسم دفاعی رشدیافته و سرمایۀ روان‌شناختی (775/0=r) رابطۀ مثبت وجود دارد و مکانیسم‌های دفاعی رشدنایافته (772/0-=r) و روان‌آزرده (604/0-=r) با سرمایۀ روان‌شناختی دارای رابطۀ منفی است (01/0>P). تحلیل مسیر نشان داد اثر غیرمستقیم ترومای دوران کودکی بر سرمایۀ روان‌شناختی با میانجی‌گری مکانیسم دفاعی رشدنایافته با میزان 263/0- و مکانیسم دفاعی رشدیافته با میزان 298/0- معنادار است (05/0> P). درنتیجه ضروری است متخصصان بهداشت روانی و والدین به‌منظور حفظ سرمایه‌های روان‌شناختی فرزندان در دوران بزرگسالی به پرورش مکانیسم‌های دفاعی در برابر تروماهای دوران کودکی بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Defense Mechanisms in the Relationship between Childhood Trauma and Psychological Capital in College Students with Psychosomatic Symptoms

نویسندگان [English]

  • Zahra Sharifi 1
  • Azra Zebardast 2
  • Sajjad Rezaei 3
1 Department of Psychology, Faculty of Literature, and Humanities. University of Guilan. Rasht. Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Literature, and Humanities. University of Guilan. Rasht. Iran.
3 Department of Psychology. Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan. Rasht, Iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to examine the mediating role of defense mechanisms in the relationship between childhood trauma and psychological capital in college students with psychosomatic symptoms in 2021. This study was conducted using a basic purpose, descriptive cross-sectional correlational method. The instruments used in the study were the Defense Styles Questionnaire (DSQ), Childhood Injuries and Trauma (CTQ), Psychological Capital (PCQ), and Mohr Psychosocial Symptoms Questionnaire (MPSNCQ), which were created online and sent to participants via virtual messenger networks. Pearson correlation coefficient and structural equation modeling using SPSS-22 and Smart PLS-3 software were used for data analysis. The correlation coefficients revealed that there was a negative relationship between childhood trauma and psychological capital (r= -0.556) and developed defense mechanism (r= -0.602) and a positive relationship with underdeveloped defense mechanisms (r = 0.561) and impaired defense (r= 0/757) (P<0.01). There is a positive relationship between developed defense mechanisms and psychological capital (r= 0.775) and a negative relationship between underdeveloped defense mechanisms (r= -0.772) and disturbed defense (r= -0.604) with psychological capital (P<0.01). Path analysis showed that the indirect effect of childhood trauma on psychological capital mediated by an underdeveloped defense mechanism of -0.263, a developed defense mechanism of -0.298 was significant (p<0.05). Consequently, it is important that mental health professionals and parents develop well-developed defense mechanisms against childhood trauma to preserve their children's psychological capital in adulthood.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defense Mechanisms
  • Childhood Trauma
  • Psychological Capital
  • Psychosomatic Symptom
ابراهیمی، ح.، دژکام، م.، ثقه‌الاسلام، ط. (1392). تروماهای دوران کودکی و اقدام به خودکشی در بزرگسالی. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. ۱۹(۴)، ۲۸۲-۲۷۵.
بابامیری، م.، نیسی، ع.، ارشدی، ن.، مهرابی‌زاده هنرمند، م.، و بشلیده، ک. (1394). بررسی تنش‌زاهای شغلی و ویژگی‌های شخصیتی به‌عنوان پیش‌بین‌های بروز علائم روان‌تنی در کارکنان یک شرکت در اهواز. مجلۀ دستاوردهای روان‌شناختی. 4(22)، 208-187.
پورشهریار، ح.، علیزاده، ح.، و رجایی‌نیا، ک. (1397). تجربۀ آزار هیجانی کودکی و ویژگی‌های اختلال شخصیت مرزی در بزرگسال: نقش واسطه‌ای سبک‌های دلبستگی و تنظیم هیجانی. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. 24(2)، 163-152.
حیدری‌نسب، ل.، منصور، م.، آزادفلاح، پ.، و شعیری، م. (1386). روایی و اعتبار پرسشنامۀ سبک‌های دفاعی در نمونه‌های ایرانی. دانشور رفتار. 14(22)، 26-11.
سارافینو، ا. (1384). روان‌شناسی سلامت. ترجمۀ الهه میرزایی و همکاران. تهران: انتشارات رشد.
کاظمی رضایی، س. ع.، شاهقلیان، م.، کاظمی رضایی، س.، و کربلایی اسمعیل، ا. (1397). رابطۀ مکانیسم‌های دفاعی و تصور از خود در دانشجویان، مدلسازی معادلات ساختاری. فصلنامۀ پژوهش در سلامت روان‌شناختی. 12(1)، 76-67.
ملک‌افضلی، ح.، مجدزاده، س. ر.، فتوحی، ا.، و توکلی، س. (1383). روش‌شناسی پژوهش‌های کاربردی در علوم پزشکی. تهران: انتشارات علوم پزشکی تهران.
میکائیلی، ن.، و زمانلوف خ. (1391). بررسی میزان شیوع کودک آزاری و نیز پیش بینی آن از طریق بررسی افسردگی و اضطراب والدین، سبک‌های دلبستگی و سلامت روانی نوجوانان پسر آنان. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی، 2(5)، 166-145.
هاشمی نصرت‌آباد، ت.، باباپور خیرالدین، ج.، و خسروشاهی، ج. (1390). نقش سرمایۀ روان‌شناختی در بهزیستی روانی با توجه به اثرات تعدیلی سرمایۀ اجتماعی. نشریۀ پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی. 2(1)، 144-123.
Aas, M., Henry, C., Bellivier, F., Lajnef, M., Gard, S., Kahn, J. P., & Etain, B. (2017). Affective lability mediates the association between childhood trauma and suicide attempts, mixed episodes and co-morbid anxiety disorders in bipolar disorders. Psychological Medicine, 47(5), 902-912.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders.
Andrews, G., Singh, M., & Bond, M. (1993). The Defense style questionnaire. Journal of Nervous and Mental Disease, 181(4), 246-56.
Badaye, A., Vaziri, SH., & Lotfi Kashani, F. (2021). Developing a psychosomatic symptoms model based on emotional regulation, defense mechanisms, and attachment styles mediated by distress level in psychosomatic patients. Hormozgan Medical Journal, 25(3), 98-103.
Bernstein, D. P., Stein, J.A., Newcomb, M.D., Walker, E., & Pogge, D. (2003). Development and validation of a brief screening version of the childhood trauma questionnaire. Child Abuse & Neglect, 27(2), 169-190.
Chinawa, J. M., Nwokocha, A. R., Manyike, P. C., Chinawa, A. T., Aniwada, E. C., & Ndukuba, A. C. (2016). Psychosomatic problems among medical students: a myth or reality?. International Journal of Mental Health Systems10(1), 1-5.
Chin, W.W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern Methods for Business Research, 295(2), 295-336.
Clapp Smith, R., Vogelgesang, G., & Avey, J. (2009). Authentic leadership and positive psychological capital: The mediating role of trust at the group level of analysis. Organizational Studies. 15(3), 227-240.
Destree, L., Brierley, M.E., Albertella, L., Jobson, L., & Fontenelle, L. F. (2021). The effect of childhood trauma on the severity of obsessive-compulsive symptoms: A systematic review. Journal of Psychiatric Research, 142, 345-360.
Di Giuseppe, M., Gemignani, A., Conversano, C. (2020). Psychological resources against the traumatic experience of COVID-19. Clinical Neuropsychiatry, 17(2), 85-87.
Di Giuseppe, M., Gennaro, A., Lingiardi, V., & Perry, J.C. (2019). The role of defense mechanisms in emerging personality disorders in clinical adolescents. Psychiatry, 82(2), 128-142.
Fang, S., Chung, M. C., & Wang, Y. (2020). The impact of past trauma on psychological distress: The roles of defense mechanisms and alexithymia. Frontiers in Psychology, 11, 1-10.
‌Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39- 50.
Gaweda, T., Goritz, A.S., & Moritz, S. (2019). Mediating role of aberrant salience and self-disturbances for the relationship between childhood trauma and psychotic-like experiences in the general population. Schizophrenia Research, 206, 149-156.
Ghazanfari, E., Kazemnejad, A., Feizi, A., Fesharaki, M. G., Dinu, I., Keshteli, A. H., & Adibi, P. (2020). The relationship between personality traits and psychosomatic complaints in a sample of Iranian adults. Journal of Affective Disorders, 261, 253-258.
Gratz, K. L., Latzman, R. D., Tull, M. T., Reynolds, E. K., & Lejuez, C. W. (2011). Exploring the association between emotional abuse and childhood borderline personality features: The moderating role of personality traits. Behavior Therapy, 42(3), 493-508.
Hair Jr, J. F., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. G. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM): An emerging tool in business research. European Business Review, 26(2), 106–121.
Kalsoom, U., & Hanifa, B. (2021). Depression, anxiety, psychosomatic symptoms, and perceived social support in type D and non-type D individuals. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 27(1), 92-103.
Kaplan, H. I., Sadock, B. J., & Grebb, J. A. (2003). Contributions of the psychosocial sciences to human behavior in: Synopsis of psychiatry. Baltimore: Williams and Wilkins.
Kline, R. (2016). Data preparation and psychometrics review. Principles and practice of structural equation modeling (4th ed., pp. 64-96). Guilford.
Lee, C. W., Lee, J., Jun, J. Y., Lee, S. H., Yu, S. Y., Park, J., & Kim, S. J. (2021). Associations between defense mechanisms and life satisfaction among North Korean refugees. Annals of General Psychiatry, 20(1), 1-7.
Liran, B.H., & Miller, P. (2019). The Role of psychological capital in academic adjustment among university students. Journal of Happiness Studies, 20(1), 51-65.
Lotzin, A., Grundmann, J., Hiller, P., Pawils, S., & Schäfer, I. (2019). Profiles of childhood trauma in women with substance use disorders and comorbid posttraumatic stress disorders. Frontiers in Psychiatry, 10, 1-13.
Luthans, B. C., Luthans, K. W., & Jensen, S. M. (2012). The Impact of business school students’ psychological capital on academic performance. Journal of Education for Business, 17(5), 253-259.
Luthans, F., & Avolio, B.J. (2007). Positive psychological capital: Measurement and relationship whit performance and Satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541-579.
Mohr, G. B, (2000). The changing significance of different stressors after the announcement of bankruptcy: A longitudinal investigation with special emphasis on job insecurity. Journal of Organizational Behavior, 21(3), 337-359.
Neagu, C.C., Amerio P, & Grossu IV. (2020). Emotional dysregulation mechanisms in psychosomatic chronic diseases revealed by the instability coefficient. Brain Sci10(10), 673- 689.
‌Nitzl, C., Roldan, J. L., & Cepeda, G. (2016). Mediation analysis in partial least squares path modeling: Helping researchers discuss more sophisticated models. Industrial Management & Data Systems, 116(9), 1849–1864.
Nogovitsy, N., Addington. J., Souz, R., Placsko, T. J., Stowkowy, J., Wang, J., ... & MacQueen, G. (2020). Childhood trauma and amygdala nuclei volumes in youth at risk for mental illness. Psychological Medecin52(6), 1192–1199.
Ozsoy, F., & Tasci, I. (2021). Defense mechanisms, dissociation, alexithymia and childhood traumas in chronic migraine patients. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 39, 101-113.
Poole, J. C., Kim, H. S., Dobson, K. S., & Hodgins, D. C. (2017). Adverse childhood experiences and disordered gambling: Assessing the mediating role of emotion dysregulation. Journal of Gambling Studies, 33(4), 1187-1200.
Quide, Y., Girshkin, L., Watkeys, O.J., Carr, V.J., & Green, M. (2021). The relationship between cortisol reactivity and emotional brain function is differently moderated by childhood trauma, in bipolar disorder, schizophrenia and healthy individuals. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 271(6), 1089-1109.
Rodríguez-Cifuentes, F., Segura-Camacho, A., García-Ael, C., & Topa, G. (2020). The Mediating role of psychological capital between motivational orientations and their organizational consequences. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13), 1-20.
Seligman, M. E. P. (201 1). Flourish. New York, NY: F
Seligman, M. E. P., Abramson, L. Y., Semmel, A., & Von Bayer, C. (1998). Learned optimism. New York.
Shariati, A., & Dahghani, A. (2018). The comparison of coping styles and defense mechanisms in PTSD veterans and non- PTSD veterans. Iranian Journal of War and Public Health, 10(2), 99-105. ‌
Snyder, C. R., Irving, L., & Anderson, J. R. (1991). Hope and health: Measuring the will and the ways. In C. R. Snyder, & D. R. Forsyth (Eds.), Handbook of social and clinical psychology: The health perspective (pp. 285-305). Elmsford, NY: Pergamon Press.
Teixeira, R. J., Brandao, T., & Dores, A. R. (2021). Academic stress, coping, emotion regulation, affect and psychosomatic symptoms in higher education. Current Psychology, 7(1), 73-80.
Tenenhaus, M., Amato, S., & Esposito Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modelling. Proceedings of the XLII SIS Scientific Meeting, 1(2), 739-742.
Wang, L., Yin, Y., Bian, Q., Zhou, Y., Huang, J., Zhang, P., … & Tan, Y. (2020). Immature defense mechanisms mediate the relationship between childhood trauma and onset of bipolar disorder. Journal of Affective Disorders, 278, 672-67.
Wingenfeld, K., Schaffrath, C., Rullkoetter, N., Mensebach, C., Schlosser, N., Beblo, T., … & Meyer, B. (2011). Associations of childhood trauma, trauma in adulthood and previous-year stress with psychopathology in patients with major depression and borderline personality disorder. Child Abuse & Neglect: The International Journal, 35(8), 647-654.
Xie, P., Wu, K., Zheng, Y., Guo, Y., Yang, Y., He, J., & Peng, H. (2018). Prevalence of childhood trauma and correlations between childhood trauma, suicidal ideation, and social support in patients with depression, bipolar disorder, and schizophrenia in southern China. Journal of Affect Disorder, 228, 41-48.
Yousefzadeh, P., & Ebrahimi, A. (2020). The effectiveness of self-differentiation training on cognitive emotion regulation and psychosomatic symptoms of nurses. International Journal of Body, Mind and Culture, 7(3), 140-150.
Zhang, C., Li, G., Fan, Z., Tang, X., & Zhang, F. (2020). Psychological capital mediating the relationship between childhood trauma and alexithymia in Chinese medical students: A cross-sectional study. Psychology Research and Behavior Management13, 1343-1352.eferences