رابطۀ مهارت‌های زبانی با کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی کاشت حلزون‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی ،دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطۀ مهارت‌های زبانی با کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی کاشت حلزون شده بود. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش را دانش‌آموزان با آسیب شنوایی کاشت حلزون‌شده مشغول به تحصیل در مدارس عادی و استثنایی شهر تهران، با دامنۀ سنی 11-7 تشکیل می‌دادند. 58 آزمودنی (30 دختر و 28 پسر) به شیوۀ نمونه‌گیری دردسترس از میان دانش‌آموزان با آسیب شنوایی کاشت حلزون‌شده مشغول به تحصیل در مدارس عادی (29 نفر) و مدارس استثنایی (29 نفر) در سال تحصیلی 1399-1398 انتخاب و ارزیابی شدند. مهارت‌های کارکردهای اجرایی و زبانی به‌ترتیب با استفاده از پرسشنامۀ بریف (BRIEF) و آزمون رشد زبان (TOLD-P3) بررسی شدند. تحلیل داده‌ها به‌کمک آزمون همبستگی پیرسون با استفاده از نسخۀ 26 نرم‌افزار SPSS انجام گرفت. نتایج نشان‌دهندۀ رابطۀ مثبت معنادار در سطح 01/0 ≥ P بین مهارت‌های زبانی با مؤلفه‌های برنامه‌ریزی (646/0=r)، حافظۀ فعال (676/0=r)، بازداری (617/0=r) و کل کارکردهای اجرایی (۶۹۹/0=r) دانش‌آموزان با آسیب شنوایی کاشت حلزون‌شده بود. براساس بررسی‌های صورت‌گرفته در این پژوهش، می‌توان گزارش کرد مهارت‌های زبانی با مؤلفه‌های کارکردهای اجرایی همبستگی معناداری دارند. با توجه به نقش زبان و کارکردهای اجرایی در مدیریت رفتار، تأکید بر برنامۀ مداخله‌ای زودهنگام به‌منظور بهبود این مهارت‌ها در کودکان با آسیب شنوایی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship Between Language Skills and Executive Functions in Hearing Impaired Students with Cochlear Implants

نویسندگان [English]

  • Zahra Samadi 1
  • Fatemeh Nikkhoo 2
  • Mehdi Dastjerdi Kazemi 3
  • Zahra Ahmadi 1
1 MSc. of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabatabai , Tehran, Iran
2 Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabatabai , Tehran, Iran
3 Department of Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Allameh Tabataba'i , Tehran, Iran
چکیده [English]

This study aimed to determine the relationship between language and executive functions skills in cochlear implanted students with hearing impairment.The statistical population of the research consists of all students with cochlear implanted hearing impairment studying in regular and exceptional schools in Tehran, with an age range of 7 to 11 years. 58 subjects (30 girls and 28 boys) were selected and evaluated by available sampling method among students with cochlear implanted hearing impairment studying in regular schools (29 people) and exceptional schools (29 people) in the academic year 2018-2019. Executive functions and language skills were assessed with the BRIEF Questionnaire (BRIEF) and Test Of Language Development-Primary:3 (TOLD-P3) in respect. Data analysis using Pearson's correlation test shows a significant positive relationship at P ≥ 0.01 level between language skills with planning components (r=0.646), working memory (r=0.676), inhibition (r=0.617) and total executive functions (r=0.699) of students with cochlear implanted hearing impairment were analyzed with SPSS software version 26.Based on the investigations carried out in this research, it can be reported that language skills have a significant correlation with the components of executive functions. Considering the role of language and executive functions in behavior management, it is necessary to emphasize on an early intervention program to improve these skills in children with hearing impairment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Language Skills
  • Executive Functions
  • Hearing Impaired Students with Cochlear Implants
امرایی، ک. (1396). برازش نقش واسطه‌ای گفتار با خود در پیش‌بینی خودتنظیمی رفتاری براساس رشد زبان و دلبستگی ایمن در کودکان کاشت حلزون‌شدۀ شنوایی. فصلنامۀ روان‌شناسی افراد استثنایی. 7(25)، 141-121.
حسن‌زاده، س.، و مینایی، ا. (1388). انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان برای کودکان فارسی‌زبان تهرانی. فصلنامۀ پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی. 1(1)، 51-35.
حسن‌زاده، س.، و مینایی، ا. (1380). انطباق و هنجاریابی آزمون رشد زبان TOLD-P:3 برای کودکان فارسی‌زبان تهرانی (بخش دوم). فصلنامۀ پژوهش در حیطۀ کودکان استثنایی. 1(2)، 134-119.
حسن‌زاده، س.، و نیک‌خو، ف. (1396). توان‌بخشی خردسالان ناشنوا. تهران: ارجمند.
دشتبان، س. (1397). مقایسۀ کارکردهای اجرایی بازداری پاسخ، برنامه‌ریزی و انعطاف‌پذیری شناختی در دانش‌آموزان دارای آسیب شنوایی با و بدون کاشت حلزون. پایان نامۀ کارشناسی ارشد ارشد آموزش و روان‌شناسی کودکان استثنایی. دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
عبدالمحمدی، ک.، علیزاده، ح.، غدیری، ف.، طیب‌لی، م.، و فتحی، آ. (1395). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ درجه‌بندی رفتاری در کودکان 9 تا 12 سال. فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی. 8(30)، 151-135.
علیزاده، ح.، شریفی درآمدی، پ.، عبدالمحمدی، ک.، رضایی، س.، و دستجردی کاظمی، م. (1398). کنش‌های عصب‌شناختی اجرایی: تحول و تعامل با عوامل محیطی. فصلنامۀ سلامت روان کودک. 6(2)، 231-219.
معدنی، س. (1396). مقایسۀ کارکردهای اجرایی در کودکان کم‌شنوای با و بدون کاشت حلزون. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد آموزش و روان‌شناسی کودکان استثنایی. دانشکدۀ کودکان استثنایی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی تهران.
Barkley, R. (1997). Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. Psychological Bulletin, 121(1), 65–94.
Beer, J., Kronenberger, W. G., Castellanos, I., Colson, B., Henning, S. C., & Pisoni, D. B. (2014). Executive functioning skills in preschool-age children with cochlear implants. Journal of Speech-Language and Hearing Research, 57(4), 1521-1534.
Bishop, D.V.M., Nation, K., & Patterson, K. (2014). When words fail us: Insights into language processing from developmental and acquired disorders. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 369, 1-11.
Botting, N., Jones, A., Marshall, C., Denmark, T., Atkinson, J., & Morgan, G. (2017). Nonverbal executive function is mediated by language: A study of deaf and hearing children. Child Development, 88(5), 1689–1700.
Cragg, L. N., & Gilmore, C. (2014). Skills underlying mathematics: The role of executive function in the development of mathematics proficiency. Trends in Neuroscience and Education, 3(2), 63-68.
Friedman, N. P., & Miyake, A. (2017). Unity and diversity of executive functions: Individual differences as a window on cognitive structure. Cortex, 86, 186-204.
Gioia, G. A., Isquith, P. K., Guy, S. C., & Kenworthy, L. (2000). Behavior rating inventory of executive function: Professional manual. Odessa: Psychological Assessment Resources, Incorporated.a
Gooch, D., Hulme, C., Nash, H.M., & Snowling, M. J. (2013). Comorbidities in preschool children at family risk of dyslexia. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 55, 237–246.
Gooch, D., Thompson, P., Nash, H.M., Snowling, M.J., & Hulme, C. (2016). The development of executive function and language skills in the early school years. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57(2), 180-187.
Hall, M. L., Eigsti, I.-M., Bortfeld, H., & Lillo-Martin, D. (2018). Executive function in deaf children: Auditory access and language access. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 61, 1970-1988.
Hallahan, D. P., Kauffman, J.M., Pullen, P.C., 2018. Exceptional Learners: an Introduction to Special Education (14th Ed). Pearson Education, Incorporated.
Hintermair, M. (2013). Executive functions and behavioral problems in deaf and hard-of-hearing students at general and special schools. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 18(3), 344-359.
Holder, J. T., Reynolds, S. M., Sunderhaus, L. W., & Gifford, R. H. (2018). Current profile of adults presenting for preoperative cochlear implant evaluation. Trends in Hearing, 22, 1-16.
Hull, H. (2010). Introduction to aural rehabilitation Abingdon. Plural Publishing.
Kirk, S., Gallagher, G., & Coleman, M. R. (2015). Educating Exceptional Children (14th Ed.). Massachusetts: Wadsworth Publishing.
Kronenberger, W. G., Pisoni, D. B., Shirley, C. Henning, MS. Bethany, G. & Colson, MA. (2013). Executive functioning skills in long-term users of cochlear implants: A case control study. Journal of Pediatric Psychology, 38(8), 902–914.
Kronenberger, W.G., Colson, B. G., Henning, S. C., & Pisoni, D. B. (2014). Executive functioning and speech-language skills following long-term use of cochlear implants. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 19, 456–470.
Kronenberger, W.G., Xu, H., & Pisoni, D. B. (2020). Longitudinal development of executive functioning and spoken language skills in preschool-aged children with cochlear implants. Journal of Speech Language and Hearing Research, 63, 1128-1147.
Kuhn, L. J., Willoughby, M. T., Wilbourn, M. P., Vernon-Feagans, L., Blair, C. B. (2014). Early communicative gestures prospectively predict language development and executive function in early childhood. Child Developmen, 85, 1898–1914.
Memisevic, H., & Sinanovic, O. (2013). Executive functions as predictors of visual-motor integration in children with intellectual disability. Perceptual & Motor Skills, 117(3), 913-922.
Muller, U., Jacques, S., Brocki, K., & Zelazo, P. D. (2009). The executive functions of language in preschool children. In A. Winsler, C. Fernyhough & I. Montero (Eds.), private speech, executive functioning, and the development of verbal self-regulation. New York: Cambridge University Press.
Netten, A., Rieffe, C., Theunissen, S., Soede, w., & Dirk, E. (2015). Early identification: Language skills and social functioning in deaf and hard of hearing preschool children. Int Journal of Pediatr Otorhinolary, 79(12), 2221-2226.
Newcomer, P. L., & Hammill, D. D. (1997). Test of language development-primary (3rd Ed). Austin: PRO-ED.
Nicastri, M., Giallini, I., Amicucci, M., Mariani, L., Vincentiis, M., Greco, A., Guerzoni, L., Cuda, D., Ruoppolo, G., & Mancini, P. (2020). Variables influencing executive functioning in preschool hearing-impaired children implanted within 24 months of age: an observational cohort study. Eur Arch Otorhinolaryngol, 278, 2733–2743.
Miller, E. K., & Cohen, J. D. (2002). An integral theory of prefrontal cortex function. Annual Review of Neuroscience, 24, 167-202.
Pisoni, D. B., & Geers, A. E. (2000). Working memory in deaf children with cochlear implants: Correlations between digit span and measures of spoken and language processing. Annals of Otology, Rhinology and Laryngology, 185, 92–93.
Roush, J. (2003). Update on newborn hearing screening: Steady progress but challenge remain. Volta Voice, 4(1), 7-9.
Zhang, F., Underwood, G., McGuire, K., Liang, C., Moore, D. R., & Fu, Q. J. (2019). Frequency change detection and speech perception in cochlear implant users. Hearing Research, 379, 12-20.