نقش میانجی اشتیاق تحصیلی و بهزیستی تحصیلی در رابطۀ بین جو روانی-اجتماعی کلاس و تاب‌آوری تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی‌تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی‌تربیتی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی اشتیاق تحصیلی و بهزیستی تحصیلی در رابطۀ بین جو روانی-اجتماعی کلاس و تاب‌آوری تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل دانش‌آموزان دختر و پسر پایۀ ششم شهر اصفهان بود که در نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400 مشغول به تحصیل بودند. 360 نفر دانش‌آموز شامل 192 نفر پسر و 131 نفر دختر با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس اشتیاق تحصیلی (APS)، پرسشنامۀ بهزیستی تحصیلی تومینن-سوینی و همکاران (AWQ)، پرسشنامۀ ادراک جوروانی-اجتماعی کلاس فرایزر و همکاران (PCSMCQ) و پرسشناملۀ تاب‌آوری تحصیلی ساموئلز (ARI) بود. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزارهای SPSS-22 و AMOS-24 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که ضریب مسیر متعلق به مسیرهای مستقیم جو روانی-اجتماعی کلاس به اشتیاق تحصیلی و بهزیستی تحصیلی برای هر دو مسیر 65/0=β، مسیر مستقیم جو روانی-اجتماعی کلاس به تاب‌آوری 21/0=β و مسیر مستقیم بهزیستی به تاب‌آوری 30/0=β، در سطح 01/0 معنادار است. مسیر مستقیم اشتیاق تحصیلی به تاب‌آوری تحصیلی 32/0=β نیز در سطح 01/0 معنادار است. براساس نتایج پژوهش، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Academic Passion and Academic Well-Being in the Association between Classroom Socio-Mental Climate and Academic Resilience

نویسندگان [English]

  • Mahdi Sadri 1
  • Zahra Naghsh 2
  • Elaheh Hejazi 3
1 Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Shahid Beheshti, Tehran, Iran.
2 Department of Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Educational Psychology, Faculty of psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to examine the mediating effect of academic passion and academic well-being on the association between classroom socio-mental climate and academic resilience. The research method is descriptive-correlational. The study’s statistical demographic comprised sixth-grade students, both male and female, residing in Isfahan during the second semester of the 2020-2021 academic year. Strategized random sampling was utilized to select 360 pupils, 131 of whom were female and 192 of whom were male. The research instruments utilized in this study comprised the Academic Passion Scale (APS) developed by Salehnajafi et al., the Academic Well-Being Questionnaire (AWQ) created by Tuominen-Soini et al., the Socio-mental Climate Questionnaire (PCSMCQ) developed by Fraser et al., and the Samuels Academic Resilience Questionnaire (ARI). The data were analyzed using structural equation modeling and the SPSS-22 and Amos-24 software packages. The results showed that the path coefficients associated with the direct relationships between classroom socio-mental climate and academic passion and well-being (β=0.65 for both paths), β=0.21 for resilience, and β=0.30 for well-being, are statistically significant at the 0.01% level. Furthermore, at the 0.01% significance level, the direct path between academic passion and academic resilience is β=0.32. The findings of the investigation indicate that the proposed model fits the data well.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Passion
  • Academic Resilience
  • Academic Well-Being
  • Classroom Socio-Mental Climate
ابراهیمی، ن.، و خلعتبری، ج. (1399). پیش‌بینی تاب‌آوری تحصیلی بر مبنای درگیری تحصیلی با نقش واسطه‌ای احساس تعلق به مدرسه در دانش‌‌آموزان. رویش روان‌شناسی. ۹(۷)، ۱۲۸-۱۱۹. http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1399.9.7.1.6
ارجمند، ن.، و کاظمیان مقدم، ک. (1398). بررسی رابطۀ میان جو عاطفی خانواده و ادراک از محیط مدرسه با اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دورۀ دوم متوسطۀ شهر اهواز. خانواده و پژوهش. 16(2)، 159-143. http://dorl.net/dor/20.1001.1.26766728.1398.16.4.8.9
تقی‌زاده شیده، ز.، تجلی، پ.، و صادقی‌افجه، ز. (1400). مدل‌یابی اشتیاق تحصیلی براساس جو مدرسه و کیفیت زندگی با میانجی‌گری خودتنظیمی در دانش‌آموزان. مجلۀ جامعه‌شناسی آموزش و پرورش. 7(1)، 110-101. https://doi.org/10.22034/ijes.2021.528112.1037
حاج‌شمسایی، م.، کارشکی، ح.، و امین‌یزدی، ا. (1393). آزمون مدل نقش میانجی‌گرانۀ خودتنظیمی در رابطۀ بین جو روانی اجتماعی کلاس و ناسازگاری کلاسی دانش‌آموزان دورۀ راهنمایی. روا‌ن‌شناسی مدرسه و آموزشگاه. 3(3)، 37-21. https://jsp.uma.ac.ir/article_229.html
حسین‌چاری، م.، و خیر، م. (1381). بررسی جو روانی-اجتماعی کلاس به‌عنوان یکی از ابعاد فرهنگ مدرسه. دست‌آوردهای روان‌شناختی. 9(2)، 43-25. https://psychac.scu.ac.ir/article_16479.html
خواجه، ا.، و حسین‌چاری، م. (1390). بررسی رابطۀ اضطراب اجتماعی و جو روانی-اجتماعی کلاس با خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان دورۀ راهنمایی. فصلنامۀ روان‌شناسی تربیتی. 20(7)، 154-131. https://doi.org/10.22054/jep.2011.6037
ذبیحی، ر.، نیوشا، ب.، و منصوری، م. (1391). رابطۀ تاب‌آوری و جو روانی-اجتماعی کلاس با پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران. فصلنامۀ اندیشه‌های تازۀ علوم تربیتی، 7(3)، 82-71. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20081138.1391.7.3.6.0
سلطانی‌نژاد، م.، آسیابی، م.، ادهمی، ب.، و توانایی یوسفیان، س. (1393). بررسی شاخص‌های روان‌سنجی پرسشنامۀ تاب‌آوری تحصیلی. فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی. 4(15)، 27-17. https://jem.atu.ac.ir/article_267.html
سمیعیان، س.، غلامعلی‌لواسانی، م.، و نقش، ز. (1398). رابطۀ بین خودتنظیمی هیجانی، ادراک از محیط یادگیری و تاب‌آوری تحصیلی: کاربرد مدل‌یابی دوسطحی دانش‌آموزان و کلاس. مجلۀ پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی. 10(3)، 132-119. https://doi.org/10.22059/japr.2019.247550.642681
سودانی، م.، و قاسمی‌جوبنه، ر. (1399). روایی و پایایی مقیاس تاب‌آوری تحصیلی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه‌های شهر اهواز. مجلۀ مرکز مطالعات علوم پزشکی یزد. 15(2)، 115-107. http://jmed.ssu.ac.ir/article-1-1108-fa.html
شاکرمی، م.، صادقی، م.، و قدم‌پور، ع. (1396). تدوین مدل درگیری تحصیلی براساس عوامل جو روانی-اجتماعی کلاس درس و جو عاطفی خانواده با نقش میانجی تاب‌آوری تحصیلی. فصلنامۀ روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. 8(29)، 182-159. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1396.8.29.8.7
شیخ‌الاسلامی، ر.، و قنبری طلب، م. (1397). رابطۀ دانش فراشناخت و بهزیستی مدرسه: نقش واسطه‌ای هیجان‌های تحصیلی. فصلنامۀ روان‌شناسی کاربردی. 12(3)، 395-375. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084331.1397.12.3.4.2
شیخ‌الاسلامی، ع.، و امیدوار، ع. (1396). اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر سبک حل مسالۀ (کارآمد و ناکارآمد) دانش‌آموزان. روان‌شناسی مدرسه و آموزشگاه. 6(2)، 99-83. https://doi.org/10.22098/jsp.2017.569
شیخ‌الاسلامی، ع.، و کریمیان‌پور، غ. (1397). پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان براساس حمایت تحصیلی و جو روانی-اجتماعی کلاس. دوفصلنامۀ راهبردهای شناختی در یادگیری. 6(10)، 57-40. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2017.13181.1555
صالحی، ح. (1399). اثربخشی مداخلۀ دلبستگی‌محور بر کیفیت زندگی در مدرسه در دانش‌آموزان دورۀ ابتدایی. پنجمین کنفرانس بینالمللی نوآوری و تحقیق در علوم تربیتی، مدیریت و روانشناسی. 10 تیر 1399، مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه، تهران 10/04/1399، ایران. https://civilica.com/doc/1042361
صالح نجفی، م.، حجازی، ا.، کدیور، پ.، و غلامعلی‌لواسانی، م. (1397). رابطۀ عوامل بافتی، اشتیاق تحصیلی با متغیرهای روان‌شناسی مثبت: الگوی ساختاری اشتیاق تحصیلی نوجوانان. فصلنامۀ پژوهش‌های نوین روان‌شناختی. 13(52)، 145-121. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27173852.1397.13.52.7.1
فرنام، ع.، و قنبرپورکنجاری، م. (1399). نقش الگوهای ارتباط خانواده و جو روانی-اجتماعی کلاس در اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه دانش‌آموزان. مجلۀ مطالعات روان‌شناسی تربیتی. 17(37)، 145-121. https://jeps.usb.ac.ir/article_5165.html
قدم‌پور، ع.، خلیلی گشنیگانی، ز.، و منصوری، ل. (1397). دورۀ رابطۀ معنای زندگی و اشتیاق تحصیلی با بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان متوسطۀ اول شهر ایذه. مجلۀ رویش روان‌شناسی. 7(7)، 92-79. http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1397.7.7.9.0
مرادی، م.، سلیمانی خشاب، ع.، شهابزاده، ص.، صباغیان، ح.، و دهقانی‌زاده، ح. (1395). آزمون ساختار عاملی و سنجش همسانی درونی نسخۀ ایرانی پرسشنامۀ بهزیستی تحصیلی. فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی. 7(26)، 148-123. https://doi.org/10.22054/jem.2017.476.1018
میراکبرزاده، ز.، خنجرخانی، م.، و ناستی‌زایی، ن. (1400). رابطۀ کیفیت زندگی در مدرسه با خودپندارۀ تحصیلی، بهزیستی روان‌شناختی و اشتیاق تحصیلی. رویش روا‌ن‌شناسی. ۱۰(۱)، ۷۴-63. http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1400.10.1.11.1
میرز، ل.، گامست، گ.، و گارینو، ا. ج. (1399). پژوهش چندمتغیری کاربردی. ترجمۀ حسن پاشاشریفی، ولی‌الله فرزاد، سیمین‌دخت رضاخانی، حمیدرضا حسن‌آبادی، بلال ایزانلدو و مجتبی حبیبی. تهران: رشد.
وفا، ش.، ابراهیمی قوام، ص.، و اسدزاده، ح. (1393). رابطۀ بین باورهای خودکارآمدی معلم و ادراک دانش‌آموز از جو کلاس با راهبردهای خودتنطیمی یادگیری دانش‌آموزان و مقایسۀ آن در دانش‌آموزان دختر پایۀ اول متوسطۀ مدارس تیزهوشان و عادی شهر تهران. فصلنامۀ روان‌شناسی افراد استثنایی. 4(14)، 126-104. https://jpe.atu.ac.ir/article_288.html
ویس‌کرمی، ح.، خلیلی گشنیکانی، ز.، عالی‌پور، ک.، و علوی، ز. (1398). نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی دانش‌آموزان براساس جو روانی-اجتماعی کلاس درس دانش‌آموزان. دوفصلنامۀ راهبردهای شناختی در یادگیری. 7(12)، 168-149. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2018.13974.1619
References
Arjmand, N., & Kazemian Moghadam, K. (2020). Examining the Relationship between family Emotional Atmosphere, Adolescents' Perceptions of Classroom Activities, and Academic Engagement among Female High School Students in Ahwaz. Journal family Research, 16(4), 143-159. http://dorl.net/dor/20.1001.1.26766728.1398.16.4.8.9(in Persian(
Arslan, G., & Allen, K. A. (2021). School victimization, school belongingness, psychological well-being, and emotional problems in adolescents. Child Indicators Research, 14(5), 1501-1517. https://doi.org/10.1007/s12187-021-09813-4
Balkin, R. S., Mendoza, S. M., Hendricks, L., Harris, N. A., Flores, S., Casillas, C., & Wood, A. (2021). Evaluation of trauma, forgiveness, and well-being among African Americans. Journal of Counseling & Development, 99(3), 315–325. https://doi.org/10.1002/jcad.12377
Belfi, B., Goos, M., Fraine, B. D., & Damme, J. V. (2012). “The effect of class composition by gender and ability on secondary school students’ school well-being and academic self-concept: A literature review”. Educational Research Review, 7(1), 62-74. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2011.09.002
Bloom, B. S. (1964). Stability and change in human characteristics. New York: Johan Wiley and Sons, Inc.
Borkar, V. N. (2016). Positive school climate and positive education: Impact on student’s well-being. Indian Journal of Health and Wellbeing, 7(8), 861–862. https://www.i-scholar.in/index.php/ijhw/article/view/120081
Closson, L. M., & Boutilier, R. R. (2017). Perfectionism, academic engagement, and procrastination among undergraduates: The moderating role of honors student status. Learning and Individual Differences, 57, 157-162. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2017.04.010
Ebrahimi, N., & Khalatbari, J. (2020). The prediction of academic resilience based on academic engagement with mediating role of sense of belonging to school in students. Rooyesh, 9(7), 119-128. http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1399.9.7.1.6 (In Persian(
Farnam, A., & Ghanbarpoor, M. (2020). The Role of Family Relationship Patterns and Psychosocial Atmosphere Students' Mobile Network-Based Addiction Classroom. Journal of Educational Psychology Studies17(37), 144-121. https://doi.org/10.22111/JEPS.2020.5165 (In Persian(
Felizardo, S. A., Cantarinha, D., Alves, A. B., Ribeiro, E. J., & Amante, M. J. (2016). Students’ Involvement in School and Parental Support: Contributions to the Socio-Educational Intervention. In Z. Bekirogullari, M. Y. Minas, & R. X. Thambusamy (Eds.), ICEEPSY 2016: Education and Educational Psychology, Vol. 16. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences (pp. 278-287). Future Academy. https://doi.org/10.15405/epsbs.2016.11.29
Fleck, S., & Simon, G. (2013). An augmented reality environment for astronomy learning in elementary grades: an exploratory study. In Proceedings of the 22th Conference on l'Interaction Homme-Machine).Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 14–22. https://doi.org/10.1145/2534903.2534907
Fraser, B. J., Gidinge, G. J., & Mcrobbie, C. R. (1995). “Evolution and validation classroom environment”. Journal Of reaserch in Science Teaching, 32(4), 399-422. https://doi.org/10.1002/tea.3660320408
Fredririckson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology: The broaden-and-build theory of positive emotions. American Psychologist, 56(3), 218–226. https://doi.org/10.1037//0003-066x.56.3.218
Ghadampour, E., Khalili Gashnigani, Z., & Mansouri, L. (2018). The Relationship between Meaning in life and Academic Engagement with Acdemic well-being of first period High School Students of Izeh city. Rooyesh, 7(7), 79-92. http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1397.7.7.9.0 (In Persian(
Greenwood, C. R., Beecher, C., Atwater, J., Petersen, S., Schiefelbusch, J., & Irvin, D. (2018). An Ecobehavioral Analysis of Child Academic Engagement: Implications for Preschool Children Not Responding to Instructional Intervention. Topics in Early Childhood Special Education, 37(4), 219–233. https://doi.org/10.1177/0271121417741968
Gunuc, S., & Kuzu, K., (2015). Confirmation of campus-class-technology model in student engagement: A path analysis. Computers in Human Behavior, 48, 114–125. https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.01.041
HajShamsayi, M., Kareshki, H., & AmineYazdi, S. (2014). Testing the model of mediator role of self-regulation in relation between Classroom socio-mental climate and maladjustment. Journal of School Psychology3(3), 21-37. https://jsp.uma.ac.ir/article_229.html (In Persian(
Herrera, N., Gloria, A. M., & Castellanos, J. (2018). The role of perceived educational environment and high school generation on Mexican American female community college students’ emic well-being. Journal of Diversity in Higher Education, 11(3), 254–267. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/dhe0000056
Hosseinchari, M., & Khayyer, M. (2002). Classroom Psychosocial Climate as a Component of School Culture. Psychological Achievements9(2), 25-43. https://doi.org/10.22055/psy.2002.16479 (In Persian(
Hughes, J. N., & Cao, Q. (2018). Trajectories of Teacher-Student Warmth and Conflict at the Transition to Middle School: Effects on Academic Engagement and Achievement. Journal of School Psychology67, 148–162. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2017.10.003
Hwang, E, & Shin, S. (2018). Characteristics of nursing students with high levels of academic resilience: A cross-sectional study. Nurse Education Today, 71, 54-59. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.09.011
Khajeh, L., & Hoseinchari, M. (2011). Investigating the relationship between social anxiety and classroom psychosocial climate with academic self-efficacy in junior high school students. Educational Psychology7(20), 131-153. https://doi.org/10.22054/jep.2011.6037 (In Persian(
Liu, H., Zhang, C., Ji, Y., & Yang, L. (2018). Biological and Psychological Perspectives of Resilience: Is It Possible to Improve Stress Resistance? Frontiers in Human Neuroscience, 12, 326. https://doi.org/10.3389/fnhum.2018.00326
Luebbe, A. M., & Bell, D. J. (2014). Positive and negative family emotional climate differentially predict anxiety and depression via distinct affective pathways. Journal of Abnormal Child Psychology, 42(6), 897-911. https://doi.org/10.1007/s10802-013-9838-5
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic resilience and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools, 43(3), 267-281. https://doi.org/10.1002/pits.20149
Mainhard, M. T., Brekelmans, M., Bork, P., & Wubbels, T. (2011). “The development of the classroom social climate during the first months of the school”. Contemporary Educational Psychology, 36(3), 190-200. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2010.06.002
Mears, L., Gamest, G., & Garino, A.J. (2019). Applied multivariate research. Translated by: H. Pashashrifi, V. Farzad, S. Rezakhani, H. R. Hassanabadi, B. Izanledo, & M. Habibi. Tehran: Roshd. (In Persian(
Mirakbarzade, Z., Khanjarkhani, M., & Nastiezaie, N. (2021).The Relationship of Quality of Life in School with Academic Self-Concept, Psychological Well-Being and Academic Eagerness. Rooyesh, 10(1), 63-74. http://dorl.net/dor/20.1001.1.2383353.1400.10.1.11.1 (In Persian(
Mistry, R. S., Benner, A., Tan. C., & Kim. S. (2009). “Family Economic Stress and Academic Well-Being among Chinese-American Youth: The Influence of Adolescents’ Perceptions of Economic Strain”. Journal of family psychology: JFP: journal of the Division of Family Psychology of the American Psychological Association (Division 43)23(3), 279–290. https://doi.org/10.1037/a0015403
Moeller, J. (2013). Passion as concept of the psychology of motivation. Conceptualization, assessment, interindividual variability and long-term stability (Doctoral dissertation). University of Erfurt. http://www.db-thueringen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-29036/DissJuliaMoeller.pdf
Moradi, M., Soleimani Khashab, A., Shahabzadeh, S., Sabaghian, H., & Dehghanizadeh, H. (2016). Testing for the Factor Structure and Measurement of Internal Consistencyof the Irani Version of Academoic Well-Being Questionnaire. Quarterly of Educational Measurement7(26), 123-148. https://doi.org/10.22054/jem.2017.476.1018 (In Persian(
Motti-Stefanidi, F. & Masten, A. S. (2013). “School success and school engagement of immigrant youth and adolescents. A risk and resilience developmental perspective”. European Psychologist, 18(2), 126-135. https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000139
Reeve, J., Cheon, S. H., & Yu, T. H. (2020). An autonomy-supportive intervention to develop students’ resilience by boosting agentic engagement. International Journal of Behavioral Development, 44(4), 325–338. https://doi.org/10.1177/0165025420911103
Samieyan, S., Gholamali Lavasani, M., & Naghsh, Z. (2019). Relationship between Emotional Self-Regulation, Perception of Learning Environment and Academic Resilience: Application of Two-Level Modeling of Student and Classroom. Journal of Applied Psychological Research10(3), 119-132. https://doi.org/10.22059/japr.2019.247550.642681 (In Persian(
Samuels, W. E. (2004). Development of Non-Intellective Measure of Academic Success: Towards the Quantification of Resilience. For Degree of Doctor of Philosophy, the University of Texas at Arlington. https://wesamuels.net/pdfs/Dissertation_Mechanical_for_William_Ellery_Samuels.pdf
Salehi, H. (2019). The effectiveness of attachment-based intervention on the quality of life at school in elementary school students. The 5th International Conference on Innovation and Research in Educational Sciences, Management and Psychology, July 10, 2019, Center for Studies and Research of Basic Sciences and Techniques in Society, Tehran, Iran, 4/10/2019. https://civilica.com/doc/1042361 (In Persian(
Salehnajafi, M., Hejazi, E., Kadivar, P., & Gholamali Lavasani, M. (2019). A relationship between Contextual, Individual Factors, Academic Passion with Positive Psychological Variables: Structural Model of Adolescence Academic Passion. Journal of Modern Psychological Researches, 13(52), 121-143. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27173852.1397.13.52.7.1 (In Persian(
Salmela-Aro, K., & Upadyaya, K. (2014). School burnout and engagement in the context of demands–resources model. British Journal of Educational Psychology, 84(1), 137-151. https://doi.org/10.1111/bjep.12018
Seligman, M. E., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: empirical validation of interventions. The American Psychologist60(5), 410–421. https://doi.org/10.1037/0003-066X.60.5.410
Shakarami, M., Sadeghi, M., & Ghadampour, E. (2017). Developing of an academic engagement model based on classroom socio-mental climate and emotional factors of family with mediating role of academic resilience. Psychological Methods and Models8(29), 159-182. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1396.8.29.8.7 (in Persian(
Sheikholeslami, R., & Ghanbaritalab, M. (2019). Relationships between metacognitive knowledge and school well-being: Meditating role of academic emotions. Journal of Applied Psychology12(3), 375-395. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20084331.1397.12.3.4.2 (in Persian(
Sheykholeslami, A., & Omidvar, A. (2017). The effectiveness of critical thinking training on problem solving styles (efficient and inefficient) of students. Journal of School Psychology6(2), 83-99. https://doi.org/10.22098/jsp.2017.569 (In Persian(
Sheykholeslami, A., & Karimiyan, G. (2018). The Prediction of Students’ Academic Engagement Based on Academic Support and Class Psycho- Social Climate. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning6(10), 95-111. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2017.13181.1555 (In Persian(
Shim, S. S., Cho, Y., & Wang, C. (2013). Classroom goal structures, social achievement goals, and adjustment in middle school. Learning and Instruction, 23, 69-77. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2012.05.008
Sodani, M., & Ghasemi Jobaneh, R. (2020). Validity and Reliability of the Academic Resilience Scale in Undergraduate Students of Ahvaz Universities. Journal med, 15 (2), 107-115. http://jmed.ssu.ac.ir/article-1-1108-fa.html (In Persian(
Soltaninejad, M., asiabi, M., Ahmdi, B., & Tavanaiee yosefian, S. (2014). A Study of the Psychometric Properties of the Academic Resilience Inventory (ARI). Quarterly of Educational Measurement4(15), 17-35. https://jem.atu.ac.ir/article_267.html (In Persian(
Taghizadeh Shideh, Z., Tajalli, P., & Sadeghi Afjeh, Z. (2021). Modeling Passion for Education based on School Climate and Quality of Life for Students with Self-Regulating Mediation Single-Parent Students. Islamic Life Style, 7(1), 101-110. https://doi.org/10.22034/ijes.2021.528112.1037 (In Persian(
Tuominen-Soini, H., Salmela-Aro, K., & Niemivirta, M. (2012). Achievement goal orientations and academic well-being across the transition to upper secondary education. Learning and Individual Differences, 22(3), 290-305. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2012.01.002
Vafa, S,H., Ebrahimi Qavam, S., & Asadzadeh, H. (2014). The title of the relationship between teacher's self-efficacy beliefs and student's perception of classroom atmosphere with students' self-regulation learning strategies and its comparison in first grade high school female students of gifted and normal schools in Tehran. Quarterly Journal of Psychology of Exceptional People, 4(14), 104-126. https://jpe.atu.ac.ir/article_288.html (in Persian(
Veiskarami, H., Khalili, Z., Alipour, K., & Alavi, Z. (2019). Mediating Role of Academic Engagemen the Peredicting Academic Wellbeing Based Classroom Socio-Mental Climate in Student. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning7(12), 149-168. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2018.13974.1619 (In Persian(
Yates, T.M., & Masten, A.S. (2014). Fostering the future: Resilience theory and the practice of positive psychology. In P.A. Linley & S. Joseph (Eds.), Positive psychology in practice (pp. 21–539). Hoboken, NJ: Wiley.
Walker, K. W., & Pearce, M. (2014). Student engagement in one-shot library instruction. The Journal of Academic Librarianship, 40(3-4), 281-90. https://doi.org/10.1016/j.acalib.2014.04.004
Wang, M. T., & Eccles, J. S. (2013). School context, achievement motivation, and academic engagement: A longitudinal study of school engagement using a multidimensional perspective. Learning and Instruction, 28, 12–23. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2013.04.002
Wang, M-T., Chow, A., Hofkens, T., & Salmela-Aro, K. (2015). The trajectories of student emotional engagement and school burnout with academic and psychological development: Findings from Finnish adolescents. Learning and Instruction, 36, 57-65. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2014.11.004
Wentzel, K. R., Battle, A., Russell, S. L., & Looney, L. B. (2010). Social supports from teachers and peers as predictors of academic and social motivation. Contemporary Educational Psychology, 35(3), 193–202. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2010.03.002
Widlund, A., Tuominen, H., & Korhonen, J. (2018). Academic well-being, mathematics performance, and educational aspirations in lower secondary education: changes within a school year. Frontiers in Psychology, 9, 297. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.00297
Wills, G., & Hofmeyr, H. (2019). Academic resilience in challenging contexts: Evidence from township and rural primary schools in South Africa. International Journal of Educational Research, 98, 192-205. https://doi.org/10.1016/j.ijer.2019.08.001
Zabihi, R., Niusha, B., & Mansori, M. (2012). The Relationship between Resiliency and Classroom Psychosocial Climate with the Educational Achievement of Junior High School Students in Tehran. The Journal of Modern Thoughts in Education7(3), 82-71. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20081138.1391.7.3.6.0 (In Persian(
Zyngier, D. (2008). Conceptualizing student engagement: Doing education not doing time. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1765-1776. https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.09.004