اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت و سرمایه‌های روان‌شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی سلامت، دانشکدۀ پزشکی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استادیار، گروه روان‌شناسی سلامت، دانشکدۀ پزشکی، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران.

4 استادیار، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدۀ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت و سرمایه‌های روان‌شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو انجام گرفت. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و دورۀ پیگیری دوماهه بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل بیماران مبتلا به دیابت نوع دو شهرستان شهرضا در فصل تابستان سال 1400 بود. در این پژوهش، 34 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو (18 مرد و 16 زن) با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه‌های آزمایش و گواه جای‌دهی شدند. گروه آزمایش مداخلۀ روان‌درمانی مثبت‌نگر را طی دو ماه و نیم در هشت جلسۀ 75 دقیقه‌ای دریافت کردند. پرسشنامه‌های مورد استفاده شامل پرسشنامۀ رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت (HPBQ) و پرسشنامۀ سرمایه‌های روان‌شناختی (CPQ) بود. داده‌ها به شیوۀ تحلیل واریانس آمیخته با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد روان‌درمانی مثبت‌نگر بر رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت و سرمایه‌های روان‌شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو تأثیر معنادار دارد (0001/0p<). براساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت روان‌درمانی مثبت‌نگر با بهره‌گیری از فنونی مانند چشم‌انداز مثبت به زندگی و آموزش خوش‌بینی و امید به آینده می‌تواند به‌عنوان درمانی کارآمد برای بهبود رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت و سرمایه‌های روان‌شناختی بیماران مبتلا به دیابت نوع به‌کار رود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy Of Positive Psychotherapy on Health Promotion Behaviors and Psychological Capitals among Type 2 Diabetes Patients

نویسندگان [English]

  • Somayyeh Karami 1
  • Mojtaba Ansari Shahidi 2
  • Ahmad Ghazanfari 3
  • Sheida Jebel Ameli 2
  • Amirmohsen Rahenejat 4
1 Department of Health Psychology, Faculty of Medicine, Najafabad Branch, ,Islamic Azad University, Najafabad, Iran.
2 Department of Health Psychology, Faculty of Medicine, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran.
4 Department of Clinical Psychology, Faculty of Medicine, University of Medical Sciences of the Islamic Republic of Iran Army, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 The purpose of this research was to investigate the effectiveness of positive psychotherapy in enhancing health promotion behaviors and psychological capitals among individuals diagnosed with type-2 diabetes. A quasi-experimental design comprising a pre-test, post-test, control group, and a two-month follow-up period was utilized for the study. The statistical population for the summer of 2021 in the Shahreza comprised individuals diagnosed with type-2 diabetes. By means of purposive sampling, 34 patients diagnosed with type-2 diabetes were selected in a random manner (18 men and 16 women) and assigned to either the experimental or control group. Over a period of two and a half months, the experimental group was exposed to eight positive psychotherapy sessions, each lasting seventy-five minutes. The health promoting behaviors questionnaire (HPBQ) and the psychological capitals questionnaire (PCQ) were utilized in this research. The data obtained from the research were subjected to analysis using mixed ANOVA in SPSS-23. The results showed that positive psychotherapy significantly influences the health promotion behaviors and psychological capitals of patients with type 2 diabetes (p<0.001). Positive psychotherapy can be an effective treatment to improve health promotion behaviors and psychological capitals in patients with type-2 diabetes, according to the findings of the present study. This is achieved through the use of techniques such as positive life vision and the instruction of optimism and hope for the future.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Promotion Behaviors
  • Positive Psychotherapy
  • Psychological Capitals
  • Type-2 Diabetes
امینی، س.، دهقانی چم‌پیری، ا.، صالحی، ا.، و سلطانی‌زاده، م. (1398). نقش اجتناب تجربه‌ای و سرمایه‌های روان‌شناختی در پیش‌بینی احساس تنهایی با میانجی‌گری معنای زندگی در سالمندان. فصلنامۀ علمی-پژوهشی علوم روان‌شناختی. 18(74)، 234-223. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1398.18.74.8.5
امینی، ر.، نجفی، ه‍.، ثمری، ب.، خداویسی، م.، و تاپاک، ل. (1399). تأثیر به‌کارگیری برنامۀ مراقبت در منزل بر پیروی درمانی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو. آموزش و سلامت جامعه. 7(3)، 187-193. https://doi.org/10.29252/jech.7.3.187
جوانمرد، ج.، رجایی، ع.، و خسروپور، ف. (1398). اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر به شیوۀ گروهی بر سازگاری اجتماعی، عاطفی و آموزشی دانش‌آموزان پسر ناسازگار متوسطۀ اول. روان‌شناسی کاربردی. 13(2)، 227-209. https://apsy.sbu.ac.ir/article_97197.html
دشت‌بزرگی، ز.، و شمشیرگران، م. (1397). اثربخشی آموزش مثبت‌نگری بر کفایت اجتماعی و سرسختی سلامت در پرستاران. پژوهشنامۀ روان‌شناسی مثبت. 4(2)، 13-24. https://doi.org/10.22108/ppls.2018.107380.1257
رضایی، ز.، اسماعیلی، م.، و طباییان، س. ر. (1395). تأثیر آموزش سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامت بر سرزندگی، لذت و سازگاری زنان مبتلا به دیابت. مجلۀ علوم پزشکی جندی‌شاپور. 15(5)، 590-581. https://jsmj.ajums.ac.ir/article_46910.html
شریفی، غ.، نظرپور، د.، داورنیا، م.، و داورنیا، ر. (1400). اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر بهزیستی ذهنی زنان چاق مبتلا به دیابت نوع 2. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 20(97)، 102-89. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1400.20.97.1.8
عباسی، م.، داودی، ح.، حیدری، ح.، و پیرانی، ذ. (1398). اثربخشی آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر و خوددلسوزی شناختی بر خودکارآمدی، فرسودگی و خودتنظیمی تحصیلی دانشجویان. مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 62(4)، 1660-1649. https://doi.org/10.22038/mjms.2019.14260
علی بابایی، ز.، و امین جعفری دهاقانی، ب. (1399). اثربخشی مشاوره با رویکرد مثبت‌گرا بر شکوفایی، بهزیستی روان‌شناختی و شادکامی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. علوم پزشکی صدرا. 8(3)، 220-207. https://doi.org/10.30476/smsj.2020.83411.1079

عنابستانی، ص.، و ناعمی، ع. م. (1398). تأثیر آموزش مثبت‌نگری بر شفقت به خود و امید به زندگی مادران کودکان اوتیسم. روان‌شناسی افراد استثنایی. 9(33)، 68-45. https://doi.org/10.22054/jpe.2019.39002.1920

فاضلی کبریا، م.، حسن‌زاده، ر.، میرزاییان، ب.، و خواجه‌وند خوشلی، ا. (1398). اثربخشی آموزش روان‌شناسی مثبت‌گرا با رویکرد اسلامی بر سرمایه‌های روان‌شناختی بیماران قلبی-عروقی. دین و سلامت. 7(1)، 48-39. http://jrh.mazums.ac.ir/article-1-650-fa.html

فرخی، ا.، و سبزی، ن. (1394). شادکامی و ادراک الگوهای ارتباطی خانواده: نقش واسطه‌ای سرمایۀ روان‌شناختی. روان‌شناسی تحولی. 11(43)، 324-313. https://jip.stb.iau.ir/article_510846.html

کلروزی، ف.، پیشگویی، ا. ح.، و طاهریان، ا. (1394). بررسی رفتارهای ارتقادهندۀ سلامت پرستاران شاغل در بیمارستان‌های منتخب نظامی. فصلنامۀ مدیریت ارتقای سلامت. ۴(۲)، 15-7. http://jhpm.ir/article-1-435-fa.html

گله‌گیریان، ص.، پولادی ری‌شهری، ع.، و کیخسروانی، م. (1398). اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌نگر بر نشاط ذهنی، تاب‌آوری و شفقت به خود در مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی. روان‌شناسی افراد استثنایی. 9(35)، 213-193. https://doi.org/10.22054/jpe.2020.27093.1666

محمدی زیدی، ع.، پاکپور حاجی‌آقا، ا.، و محمدی زیدی، ب. (1389). روایی و پایایی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ سبک زندگی ارتقادهندۀ سلامت. مجلۀ دانشکدۀ علوم پزشکی مازندران. 21(1)، 113-103. http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-955-fa.html
مرتضوی امامی، س. ع.، احقر، ق.، پیرانی، ذ.، حیدری، ح.، و حمیدی‌پور، ر. (1398). تأثیر آموزش روان‌شناسی مثبت‌نگر بر خودکارآمدی و سرسختی روان‌شناختی دانش‌آموزان دختر. خانواده و پژوهش. 16(2)، 82-67. http://dorl.net/dor/20.1001.1.26766728.1398.16.2.4.1
میرمهدی، س. ر.، و رضاعلی، م. (1397). اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر تاب‌آوری، تنظیم هیجان و امید به زندگی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2. روان‌شناسی سلامت. 7(4)، 183-167. https://doi.org/10.30473/hpj.2019.40990.4049
نریمانی، م.، شاه‌محمدزاده، ی.، امیدوار، ع.، و امیدوار، خ. (1393). مقایسۀ سرمایۀ روان‌شناختی و سبک‌های عاطفی در بین دانش‌آموزان. پسر با و بدون ناتوانی یادگیری. مجلۀ ناتوانی‌های یادگیری. 4(1)، 118-100. https://jld.uma.ac.ir/article_220.html
ویسی، ب.، رحمتی نجار کلائی، ف.، و احمدی، ش. (1398). تأثیر آموزش مهارت مثبت‌نگری بر سلامت عمومی و سلامت معنوی سربازان. مجلۀ طب نظامی. 21(2)، 167-161. https://militarymedj.bmsu.ac.ir/article_1000814.html
یکانی‌زاد، ا.، گل‌محمدنژاد بهرامی، غ.، و سلیمان‌نژاد، ا. (1397). اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر سرمایۀ روان‌شناختی و شادزیستی دانش‌آموزان. سلامت روان کودک. 5(4)، 147-135. http://childmentalhealth.ir/article-1-344-fa.html
References
Abbasi, M., Davodi, H., Heydari, H., & Pirani, Z. (2018). The effectiveness of positive psychology training and cognitive self-compassion on students' self-efficacy, burnout, and academic self-regulation. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 62(4), 1649-1660. https://doi.org/10.22038/mjms.2019.14260 (In Persian)
Alibabaee, Z., & Amin Jaafari Dehaghani, B. (2020). The impact of consultation with a positive approach on prosperity, psychological well-being, and happiness in patients with multiple sclerosis. Sadra Medical Journal, 8(3), 207-220. https://doi.org/10.30476/smsj.2020.83411.1079 (In Persian)
Aliyev, R., & Karakus, M. (2015). The effects of positive psychological capital and negative feelings on students’ violence tendency. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 190, 69-76. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.918
Amini, R., Najafi, H., Samari, B., Khodaveisi, M., & Tapak, L. (2020). Effect of home care program on therapeutic adherence of patients with type 2 diabetes. Journal of Education and Community Health, 7(3), 187-193. https://doi.org/10.29252/jech.7.3.187 (In Persian)
Amini, S., Dehghani Cham, A., Salehi, A., & Soltanizadeh, M. (2019). The role of experiential avoidance and psychological capitals in predicting feeling loneliness by mediating meaning in life in the elderly. Journal of Psychological Science, 18(74), 223-234. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1398.18.74.8.5 (In Persian)
Anabestani, S., & Naemi, A. M. (2019). Effectiveness of positive thinking traning on self-compassion and life expectancy in mothers of children with autism. Psychology of Exceptional Individuals, 9(33), 45-68. https://doi.org/10.22054/jpe.2019.39002.1920 (In Persian)
Avey, J. B., Luthans, F., Smith, R. M., & Palmer, N. F. (2010). Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. Journal of Occupational Health Psychology, 15(1), 17–28. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0016998
Avey, J. B., Reichard, R. J., Luthans, F., & Mhatre, K. H. (2011). Meta-analysis of the impact of positive psychological capital on employee attitudes, behaviors, and performance. Human Resource Development Quarterly, 22(2), 127–152. https://doi.org/10.1002/hrdq.20070
Bhalodkar, A., Sonmez, H., Lesser, M., Leung, T., Ziskovich, K., Inlall, D., Murray-Bachmann, R., Krymskaya, M., & Poretsky, L. (2020). The effects of a comprehensive multidisciplinary outpatient diabetes program on hospital readmission rates in patients with diabetes: A randomized controlled prospective study. Endocrine Practice, 26(11), 1331-1336. https://doi.org/10.4158/EP-2020-0261
Carroll, A. J., Labarthe, D. R., Huffman, M. D., & Hitsman, B. (2016). Global tobacco prevention and control in relation to a cardiovascular health promotion and disease prevention framework: A narrative review. Preventive Medicine, 93, 189-197. https://doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.10.004
Celano, C. M., Freedman, M. E., Harnedy, L. E., Park, E. R., Januzzi, J. L., Healy, B. C., & Huffman, J. C. (2020). Feasibility and preliminary efficacy of a positive psychology-based intervention to promote health behaviors in heart failure: The REACH for Health study. Journal of Psychosomatic Research, 139, 110285. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.110285
Chang, K. S., Tsai, W. H., Tsai, C. H., Yeh, H. I., Chiu, P. H., Chang, Y. W., ... & Lee, S. C. (2017). Effects of health education programs for the elders in community care centers – evaluated by health promotion behaviors. International Journal of Gerontology, 11(2), 109-113. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijge.2017.03.009
Cho, J. H., Jae, S. Y., Choo, I. L., & Choo, J. (2014). Health‐promoting behaviour among women with abdominal obesity: a conceptual link to social support and perceived stress. Journal of Advanced Nursing, 70(6), 1381-1390. https://doi.org/10.1111/jan.12300
Dashtbozorgi, Z., & Shamshirgaran, M. (2018). Effectiveness of positive training on social competence and health hardiness in nurses. Positive Psychology Research, 4(2), 13-24. https://doi.org/10.22108/ppls.2018.107380.1257 (In Persian)
Farrokhi, A., & Sabzi, N. (2015). Happiness and perception of family communication pattern: The mediating role of psychological capital. Journal of Developmental Psychology, 11(43), 313-324. https://jip.stb.iau.ir/article_510846.html (In Persian)
Fazeli Kebria, M., Hassanzadeh, R., Mirzaian, B., & Khajvand Khoshely, A. (2019). Effectiveness of positivist psychology education with the Islamic approach on psychological capital in cardiovascular patients. Journal of Religion and Health, 7(1), 39-48. http://jrh.mazums.ac.ir/article-1-650-fa.html (In Persian)
Feig, E. H., Celano, C. M., Massey, C. N., Chung, W. J., Romero, P., Harnedy, L. E., & Huffman, J. C. (2021). Association of midlife status with response to a positive psychology intervention in patients with acute coronary syndrome. Journal of the Academy of Consultation-Liaison Psychiatry, 62(2), 220–227. https://doi.org/10.1016/j.psym.2020.06.002
Galegirian, S., Pouladi Reishahri, A., & Keykhosravani, M. (2020). Effectiveness of positivist therapy on mental happiness, resilience and self-affection in the mothers of the children with cerebral Paralysis (CP). Psychology of Exceptional Individuals, 9(35), 193-213. https://doi.org/10.22054/jpe.2020.27093.1666 (In Persian)
Graham, E., Deschênes, S. S., Rosella, L. C., & Schmitz, N. (2020). Measures of depression and incident type 2 diabetes in a community sample. Annals of Epidemiology, 55, 4-9. https://doi.org/10.1016/j.annepidem.2020.11.010
Guariguata, L., Whiting, D., Weil, C., & Unwin, N. (2011).The International Diabetes Federation diabetes atlas methodology for estimating global and national prevalence of diabetes in adults. Diabetes Research and Clinical Practice, 94(3), 322-332. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2011.10.040
Guo, L., Decoster, S., Babalola, M. T., De Schutter, L., Garba, O. A., & Riisla, K. (2018). Authoritarian leadership and employee creativity: The moderating role of psychological capital and the mediating role of fear and defensive silence. Journal of Business Research, 92, 219-230. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.jbusres.2018.07.034
Javanmard, J., Rajaei, A., & Khosropour, F. (2019). Effectiveness of Group Positive Psychotherapy on social, emotional and educational adaptability of jun. Quarterly of Applied Psychology, 13(2), 209-227. https://apsy.sbu.ac.ir/article_97197.html (In Persian)
Kalangadan, A., Puthiyamadathil, S., Koottat, S., Rawther, S.C.H., & Beevi, A. (2020). Sociodemographics, clinical profile and health promotion behaviour of people with type 2 diabetes mellitus. Clinical Epidemiology and Global Health, 8(3), 845-849. https://doi.org/10.1016/j.cegh.2020.02.011
Kang, H. J., & Busser, J. A. (2018). Impact of service climate and psychological capital on employee engagement: The role of organizational hierarchy. International Journal of Hospitality Management, 75, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.03.003
Kelly, K. R., Fernandez, J. R., Moses, M. G., Golembeski, D. M., & Olenik, N. L. (2021). Exploring diabetes management behaviors among varying health literacy levels: A qualitative analysis. Journal of the American Pharmacists Association, 61(4S), S25–S29. https://doi.org/10.1016/j.japh.2021.01.019
Kennedy, A. B., Cambron, J. A., Dexheimer, J. M., Trilk, J. L., & Saunders, R. P. (2018). Advancing health promotion through massage therapy practice: A cross-sectional survey study. Preventive Medicine Reports, 11, 49-55. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2018.05.001
Kim, M., Kim, A. C. H., Newman, J. I., Ferris, G. R., & Perrewé, P. L. (2019). The antecedents and consequences of positive organizational behavior: The role of psychological capital for promoting employee well-being in sport organizations. Sport Management Review, 22(1), 108-125. https://doi.org/10.1016/j.smr.2018.04.003
Kloos, N., Drossaert, C. H. C., Bohlmeijer, E. T., & Westerhof, G. J. (2019). Online positive psychology intervention for nursing home staff: A cluster-randomized controlled feasibility trial of effectiveness and acceptability. International Journal of Nursing Studies, 98, 48-56. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2019.06.004
Knyahnytska, Y., Williams, C., Dale, C., & Webster, F. (2018). Changing the Conversation: Diabetes Management in Adults with Severe Mental Illnesses and Type 2 Diabetes. Canadian Journal of Diabetes, 42(6), 595-602. https://doi.org/10.1016/j.jcjd.2018.02.001
Kolrozi, F., Pishgoei, A. H., & Taherian, A. (2015). Health-promoting behaviours in employed nurses in selected military hospitals. Journal of Health Promotion Management, 4(2), 7-15. http://jhpm.ir/article-1-435-fa.html (In Persian)
Li, G., Zhang, P., Wang, J., Gregg, E. W., Yang, W., Gong, Q., ... & Bennett, P. H. (2008). The long-term effect of lifestyle interventions to prevent diabetes in the China Da Qing Diabetes Prevention Study: A 20-year follow-up study. Lancet (London, England), 371(9626), 1783–1789. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)60766-7
Liao, R., & Liu, Y. (2016). The impact of structural empowerment and psychological capital on competence among Chinese baccalaureate nursing students: A questionnaire survey. Nurse Education Today, 36, 31-36. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.07.003
Lunghi, C., Zongo, A., Tardif, I., Demers, E., Diendéré, J. D. R., & Guénette, L. (2021). Depression but not non-persistence to antidiabetic drugs is associated with mortality in type 2 diabetes: A nested case-control study. Diabetes Research and Clinical Practice, 171, 108566. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2020.108566
Luthans, F., Avolio, B. J., Avey, J. B., & Norman, S. M. (2007) Positive psychological capital: measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel Psychology, 60(3), 541-572.
https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2007.00083.x
McElligott, D., Capitulo, K. L., Morris, D. L., & Click, E. R. (2010). The effect of a holistic program on health-promoting behaviors in hospital registered nurses. Journal of Holistic Nursing: Official Journal of the American Holistic Nurses’ Association28(3), 175–185. https://doi.org/10.1177/0898010110368860
Mirmahdi, S. R., & Razaali, M. (2019). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on resilince, emotion regulation and life expectancy among women with type 2 diabetes. Health Psychology7(28), 167-183. https://doi.org/10.30473/hpj.2019.40990.4049 (In Persian)
Mirmahdi, S. R., & Rezaali, M. (2019). The effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on resilince, emotion regulation and life expectancy among women with type 2 diabetes. Quarterly Journal of Health Psychology, 7(4), 167-183. https://doi.org/10.30473/hpj.2019.40990.4049 (In Persian)
Mohammadi Zeidi, I., Pakpour Hajiagha, A., & Mohammadi Zeidi, B. (2011). Reliability and validity of persian version of the health-promoting lifestyle profile. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 20(1), 102-113. http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-955-fa.html (In Persian)
Mortazavi Emami, S., Ahghar, G., Pirani, Z., Heidari, H., & HamidiPour, R. (2019). The effects of positive psychology intervention on self-efficacy and psychological hardiness of female students. Quarterly Journal of Family and Research, 16(2), 67-82. http://dorl.net/dor/20.1001.1.26766728.1398.16.2.4.1 (In Persian)
Narimani, M., Shahmohammadzadeh, Y., Omidvar, A., & Omidvar, K. H. (2014). A comparison of psychological capital and affective styles in students with learning disorder and normal students. Journal of Learning Disabilities, 4(1), 100-118. https://jld.uma.ac.ir/article_220.html (In Persian)
Neisi, B., Rahmati Najjar Kalaei, F., & Ahmadi, S. H. (2019). Impact of positive-skill training on the general health and spiritual well-being of soldiers. Journal of Military Medicine, 23(2), 161-167. https://militarymedj.bmsu.ac.ir/article_1000814.html (In Persian)
Novak, L. L., Baum, H. B. A., Gray, M. H., Unertl, K. M., Tippey, K. G., Simpson, C. L., Uskavitch, J. R., & Anders, S. H. (2020). Everyday objects and spaces: How they afford resilience in diabetes routines. Applied Ergonomics, 88, 103185. https://doi.org/10.1016/j.apergo.2020.103185
Ozturk, F. O., & Ayaz-Alkaya, S. (2020). Health literacy and health promotion behaviors of adolescents in Turkey. Journal of Pediatric Nursing, 54, 31-35. https://doi.org/10.1016/j.pedn.2020.04.019
Pakenham, K. I., Landi, G., Boccolini, G., Furlani, A., Grandi, S., & Tossani, E. (2021). The moderating roles of psychological flexibility and inflexibility on the mental health impacts of COVID-19 pandemic and lockdown in Italy. Journal of Contextual Behavioral Science, 17, 109-118. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.07.003
Pillay, S., Anderson, J., Couper, J., Maftei, O., Gent, R., & Pena, A. S. (2018). Children With Type 1 Diabetes Have Delayed Flow-Mediated Dilation. Canadian Journal of Diabetes, 42(3), 276-280. https://doi.org/10.1016/j.jcjd.2017.06.011
Rashid, T. (2008). Positive Psychotherapy. In: Lopez SJ, editor. Positive psychology: Exploring the best in people. Westport CT: Greenwood Publishing Company, 146-70.
Rezaei, Z., Esmaeili, M., & Tabaeian, S. R. (2016). The influence of group training of health promoting life style on vitality, pleasure and social adjustment among women with type II diabetic in Isfahan city. Jundishapur Scientific Medical Journal, 15(5), 581-590. https://jsmj.ajums.ac.ir/article_46910.html (In Persian)
Sapra, R., Gupta, M., & Sapra, R. L. (2018). Prevalence of obesity and awareness about diabetes among adolescents of schools of Delhi. Current Medicine Research and Practice, 8(2), 45-51. https://doi.org/10.1016/j.cmrp.2018.02.003
Sharifi, G., Nazarpour, D., Davarnia, M., & Davarniya, R. (2021). The effectiveness of positive psychotherapy on subjective wellbeing of obese women with type 2 diabetes. Journal of Psychological Science, 20(97), 89-102. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1400.20.97.1.8 (In Persian)
Shoshani, A., Steinmetz, S., & Kanat-Maymon, Y. (2016). Effects of the Maytiv positive psychology school program on early adolescents’ well-being, engagement, and achievement. Journal of School Psychology, 57, 73–92. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2016.05.003
Tal, A., & Kerret, D. (2020). Positive psychology as a strategy for promoting sustainable population policies. Heliyon, 6(4), 03696. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e03696
Tsaur, S., Hsu, F., & Lin, H. (2019). Workplace fun and work engagement in tourism and hospitality: The role of psychological capital. International Journal of Hospitality Management, 81, 131-140. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.03.016
Uliaszek, A. A., Rashid, T., Williams, G. E., & Gulamani, T. (2016). Group therapy for university students: A randomized control trial of dialectical behavior therapy and positive psychotherapy. Behavior Research and Therapy, 77, 78-85. https://doi.org/10.1016/j.brat.2015.12.003
Vada, S., Prentice, C., Scott, N., & Hsiao, A. (2020). Positive psychology and tourist well-being: A systematic literature review. Tourism Management Perspectives, 33, 100631. http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2019.100631
Walker, S. N., & Hill-Polerecky, D. M. (1996). Psychometric evaluation of Health Promoting Lifestyle Profil II. Unpublished manuscript, University of Nebraska Medical Center, College of Nursing, Lincoln. https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/85349/HPLP_II-Dimensions.pdf?sequence=2
Yekanizad, A., Gol Mohammadnejhad Bahrami, G., & Soleimannezhad, A. (2019). The Effectiveness of Positive Thinking Skills Training on Psychological Capital and Happiness of Students. Journal of Children Mental Health, 5(4), 135-147. http://childmentalhealth.ir/article-1-344-fa.html (In Persian)
You, J. W. (2016). The relationship among college students' psychological capital, learning empowerment, and engagement. Learning and Individual Differences, 49, 17-24. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2016.05.001