فراتحلیل پژوهش‌های داخلی در زمینۀ اثربخشی مداخله‌های عصب‌روان‌شناختی بر کارکردهای اجرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه روان‌شناسی تربیتی،دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استاد، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری ، گروه روان‌شناسی تربیتی ، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ترکیب مطالعات انجام‌شده در حوزۀ اثربخشی مداخلات عصب‌روان‌شناختی بر کارکردهای اجرایی به‌وسیلۀ یک روند تحقیقی فراتحلیل انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل مطالعات در دسترس داخل کشور بود که در فاصلۀ سال‌های 1389 تا 1399 به‌صورت مقالۀ تمام متن، پایان‌نامه و طرح پژوهشی در فصلنامه‌ها و مجلات علمی-پژوهشی کشور و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات کامپیوتری-علوم اسلامی و تارنمای خصوصی بانک مجلات ایران منتشر شده‌اند. پس از بررسی ملاک‌های ورود و خروج، از میان 126 پژوهش 71 عنوان انتخاب و 132 اندازۀ اثر تحلیل شدند. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل حساسیت، نمودار قیفی، مدل‌های ثابت و تصادفی و تحلیل ناهمگنی در نرم‌افزار CMA نسخۀ 2 استفاده شد. نتایج نشان داد مداخلات عصب‌روان‌شناختی تأثیر معناداری بر کارکردهای اجرایی دارد و میزان اندازۀ اثر ترکیبی برای مدل اثرات تصادفی براساس ملاک کوهن، بزرگ به‌دست آمد (22/1ES=). همچنین نتایج نشان داد طبقۀ اختلال نقص‌توجه-بیش‌فعالی دارای بیشترین اندازۀ اثر در بین طبقات مختلف است و مداخلات عصب‌روان‌شناختی در بین کارکردهای اجرایی، بیشترین تأثیر را بر مؤلفۀ حافظۀ کاری دارد. درنتیجه به درمانگران و متخصصان پیشنهاد می‌شود مداخلات عصب‌روان‌شناختی را در راستای بهبود و ارتقای توانایی‌های حافظۀ کاری، توجه، بازداری و برنامه‌ریزی مراجعان به‌کار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-analysis of National Research on the Effectiveness of Neuropsychological Interventions on Executive Functions

نویسندگان [English]

  • Seyed Qasem Mosleh 1
  • Javad Mesrabadi 2
  • Emad Aldin Ahrari 3
1 Department of Educational Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, University of Azarbaijan Shahid Madani, Tabriz, Iran.
2 Department of Educational Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, University of Azarbaijan Shahid Madani, Tabriz, Iran.
3 Department of Educational Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, University of Azarbaijan Shahid Madani, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The objective of this meta-analysis was to compile the studies conducted on the efficacy of neuropsychological interventions with respect to executive functions. Full-text articles, dissertations, and research projects that were published in Iran between 2010 and 2020 in quarterly journals, scientific research journals, and scientific information databases affiliated with the University Jahad, the Computer Research Center for Islamic Sciences, and the Private site of Iran Magazines Bank constituted the study population. A total of 131 effect sizes were analyzed from the 126 derived studies after 71 were selected in accordance with the inclusion and exclusion criteria. Data were analyzed utilizing funnel plots, sensitivity analyses, fixed and random effects models, and heterogeneity analyses in conjunction with CMA2 software. The results indicated that neuropsychological interventions had a significant effect on executive functions, and according to Cohen’s criterion, the combined effect size for the random-effects model was substantial (ES = 1.22). The findings additionally indicated that, among the various classes examined, Attention Deficit Hyperactivity Disorder has the greatest effect size, and that, among executive functions, neuropsychological interventions exert the most significant influence on the working memory component. Consequently, it is recommended that clinicians and specialists employ neuropsychological interventions to enhance and improve the planning, attention, inhibition, and working memory capabilities of their clients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive Functions
  • Meta-Analysis
  • Neuropsychological Intervention
احمدی، ا.، به‌پژوه، ا.، شکوهی یکتا، م.، ارجمندنیا، ع.، و عزیزی پارسا، م. (۱۳۹۶). اثربخشی بازی‌های شناختی بر بهبود مهارت‌های کارکرد اجرایی و ریاضی کودکان پیش‌دبستانی در معرض خطر برای مشکلات ریاضی. مجلۀ مطالعات ناتوانی. ۷، 8-1. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1396.7.0.82.0
ارجمندنیا، ع.، حسن‌وند، م.، و اصغری نکاح، س. م. (1397). تأثیر بازی‌های شناختی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال ریاضی. فصلنامۀ کودکان استثنایی. ۱۸(۱)، 18-5. http://joec.ir/article-1-628-fa.html
ارغوانی پیرسلامی، م.، موسوی‌نسب، س. م. ح.، و خضری‌مقدم، ن. (1396). بررسی اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی (تغییر، به‌روزرسانی و بازداری) دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری. دوفصلنامۀ راهبردهای شناختی در یادگیری. 5(8)، 222-205. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2017.10997.1386
اسبقی، م.، ارجمندنیا، ع. ا.، رحمانیان، م.، و اسبقی، ا. (1395). مقایسۀ اثربخشی آموزش نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه بازتوانی شناختی در بهبود کودکان دارای اختلال کمبود توجه بیش‌فعالی. عصب‌روان‌شناسی. 2(6)، 90-77.     
 https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765023.1395.2.6.5.1
اعظمی، س.، مقدس، ع.، همتی، ف.، و احمدی، آ. (1392). تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌یار و دارو روان‌محرک در توانایی برنامه‌ریزی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی. مطالعات روان‌شناسی بالینی. 3(10)، 17-1.        
 https://jcps.atu.ac.ir/article_1984.html
افتاده‌حال، م.، و موحدی، ی. (1395). اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه پیوسته. شناخت اجتماعی. 5(1)، 19-9. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223782.1395.5.1.1.1
امیدی‌نژاد، م.، صلیبی، ژ.، و نامور، ه‍. (1398). بررسی مداخلۀ نوروفیدبک بر میزان توجه و تمرکز، مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی-اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی 6 تا 12 ساله. مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 62(2)، 1456-1466. https://doi.org/10.22038/mjms.2019.14123
اوریادی، پ.، هادیان‌فرد، ح.، و قاسمی، ن. (1398). اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر بازی‌های رایانه‌ای بر عملکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه/فزون‌کنشی. فصلنامۀ روان‌شناسی شناختی. 7(1)، 130-121. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23455780.1398.7.1.3.1
آزادی، م.، تقوایی، د.، و چهره‌ای، ش. (1396). اثربخشی درمان نوروفیدبک بر عملکرد دانش‌آموزان دورۀ دبستان دارای اختلال یادگیری در مقیاس‌های آزمون هوشی وکسلر کودکان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 16(4)، 31-23. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_533987.html
باقرپور استیار، ن.، حبیبی کلیبر، ر.، و مصرآبادی، ج. (1398). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی عصب‌‌روان‌شناختی بر فراحافظه، برنامه‌ریزی و حل مسئلۀ دانش‌آموزان با اختلال ریاضی. روان‌شناسی شناختی. ۷(۴)، 79-۶۳. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23455780.1398.7.4.3.7
بدری بگه جان، س.، محمدی فیض‌آبادی، ع.، شریفی درآمدی، پ.، و فتح‌آبادی، ر. (1399). اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا. توانمندسازی کودکان استثنایی. 1(33)، 52-41. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2020.221774.1351
بهرامی، س.، و یزدانبخش، ک. (1394). اثربخشی نوروفیدبک بر بهبود حافظۀ دیداری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه. فصلنامۀ روان‌شناسی تحلیلی شناختی. 6(24)، 68-59. https://dorl.net/dor/20.1001.1.28222476.1394.6.24.5.0
پرهون، ک.، و پرهون، ه‍. (1398). تأثیر مداخلۀ توان‌بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی و توجه دانش‌آموزان دارای مشکل یادگیری. فصلنامۀ روان‌شناسی شناختی. 7(3)، 107-90. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23455780.1398.7.3.5.7
پوشنه، ک.، شریفی، ع.، و معتمد یگانه، ن. (1394). اثربخشی مداخلۀ بازتوانی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی و عملکرد حافظۀ فعال دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی. روان‌شناسی افراد استثنایی. 5(20)، 159-141.          
 https://doi.org/10.22054/jpe.2015.3607
پیرخائفی، ع، و اکبروند، ت. (1394). اثربخشی الگوی توان‌بخشی عصب‌روان‌شناختی یکپارچه‌سازی حسی بر بهبود کارکردهای اجرایی مغز کودکان دارای اختلال کمبود توجه بیش‌فعالی. عصب‌روان‌شناسی. 1(1)، 40-26.   
 http://dorl.net/dor/20.1001.1.24765023.1394.1.1.2.1
پیش‌قدم، ا.، آقایی، ا.، و پرهون، ک. (1397). اثربخشی بازی‌های ادراکی-حرکتی کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشد. مجلۀ مطالعات ناتوانی. ۸، 101. http://jdisabilstud.org/article-1-633-fa.html
جعفری، ف.، عابدی، ا.، کارگر، ف.، محمدی خوزانی، ز.، و فرامرزی، س. (1397). اثربخشی بازی‌های ادراکی حرکتی بر ابعاد مختلف میزان توجه کودکان دارای اختلال هماهنگی رشد. مجلۀ مطالعات ناتوانی. 8(1)، 16.   
 http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.51.6
حبیبی کلیبر، ر.، و بهادری خسروشاهی، ج. (1398). اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر شناخت اجتماعی، کنترل مهاری و اجتناب شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. عصب روان‌شناسی. 5(17)، 108-89.   
 https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765023.1398.5.17.5.4
حسن نتاج جلوداری، ف.، تقی‌پور جوان، ع.، فرامرزی، س.، و رستگار، ف. (1394). تأثیر بازی‌های رایانه‌ای شناخت‌محور بر کنش‌های اجرایی کودکان پیش‌دبستانی مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری عصب‌روان‌شناختی. فصلنامۀ سلامت روان کودک. ۲(۲)، 4۵-3۵.        
 http://childmentalhealth.ir/article-1-51-fa.html
حسینی، س.، اصغری نکاح، س. م.، و مشهدی، ع. (1394). اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر کنش‌های اجرایی و درمان نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی زندگی روزمرۀ کودکان مبتلا به ADHD. دومین کنگرۀ سراسری روان‌شناسی کودک و نوجوان. 26 و 27 آبان 1394. تهران. https://sid.ir/paper/828711/fa
حیدری‌نسب، ل.، مدنی، ا.، یعقوبی، ح.، رستمی، ر.، و کاظمی، ر. (1395). بررسی اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین‌های شناختی رایانه‌ای در بهبود حافظۀ فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی. یافته. 18(1)، 112-101.       
 http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2220-fa.html
خانجانی، ز.، فرهودی، م.، نظری، م.، سعیدی، م.، و آب‌روانی، پ. (1397). تأثیر توان‌بخشی شناختی بر توجه پراکنده، توجه انتخابی و کارکردهای اجرایی افراد بزرگسال دچار سکتۀ مغزی. مجلۀ روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت. ۵(۳)، 94-81. http://dorl.net/dor/20.1001.1.25886657.1397.5.3.8.5
دشت‌بزرگی، ز.، داداش‌پور آهنگر، م.، امین‌الشریعه، س.، عاشوری، ج.، و علی‌زاده، م. (1396). تأثیر آموزش نوروفیدبک بر توجه پایدار و حافظۀ کاری در دانش‌آموزان پسر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی. مجلۀ علوم اعصاب شفای خاتم. ۵(۴)، 13-5. http://shefayekhatam.ir/article-1-1412-fa.html
دهقانی، م.، کریمی، ن.، تقی‌پور جوان، ع.، حسن‌نتاج جلودار، ف.، و پاکیزه، ع. (1391). اثربخشی بازی‌های حرکتی ریتمیک (موزون) بر میزان کارکردهای اجرایی کودکان با ناتوانی‌های یادگیری عصب‌روان‌شناختی تحولی پیش از دبستان. ناتوانی‌های یادگیری. 2(1)، 77-53. https://jld.uma.ac.ir/article_111.html
دهقانی، ی.، و حکمتیان‌فرد، ص. (1398). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. روان‌شناسی افراد استثنایی. 9(34)، 137-158. https://doi.org/10.22054/jpe.2019.40837.1961
رجبی، س.، نریمانی، م.، و ابوالقاسمی، ع. (1394). بررسی تأثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی. دستاوردهای روان‌شناختی. 22(2)، 26-1. https://doi.org/10.22055/psy.2016.12306
رضائیان، ا. (1391). ارزیابی اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای بر میزان توجه مبتلایان به عقب‌ماندگی ذهنی. مجلۀ اصول بهداشت روانی. 14(54)، 109-98. https://doi.org/10.22038/jfmh.2012.880
رمضانی چرمهینی، س.، قربانی، س.، و قلمکاریان، س. م. (1398) اثربخشی روش بازی‌های آموزشی بر بهبود حافظۀ فعال، میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی. پیشرفت‌های نوین در روان‌شناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش. 2(15)، 89-70. https://www.jonapte.ir/fa/showart-c56d1fb8f8b4d70a7b7183e277ff5c3d
رنجبر، م. ج.، بشرپور، س.، صبحی قراملکی، ن.، و نریمانی، م. (1398). مقایسۀ اثربخشی توان‌بخشی شناختی-رایانه‌ای و تمرین‌های عملی عصب‌روان‌شناختی بر بهبود حافظۀ کاری و توجه پیوستۀ دانش‌آموزان نارساخوان. روان‌شناسی افراد استثنایی. 9(34)، 135-111. https://doi.org/10.22054/jpe.2019.44751.2029
زارع، ح.، چرامی، ف.، و شریفی، ع. (1399). اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر حافظۀ کاری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری. دوفصلنامۀ راهبردهای شناختی در یادگیری. 8(15)، 18-1.       
 https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2020.20055.2030
زلفی، و.، و رضایی، ا. (1394). اثربخشی مداخلۀ رایانه‌یار حافظۀ کاری بر اضطراب ریاضی، حافظۀ کاری و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. نشریۀ علمی آموزش و ارزشیابی. 8(30)، 86-75.         
 https://jinev.tabriz.iau.ir/article_518191.html
زینالی، ش.، و میرزازاده، ش. (1398). اثربخشی توان‌بخشی شناختی بر حافظۀ کاری و سرعت پردازش کودکان اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی. فصلنامۀ پژوهش‌های نوین روان‌شناختی. 14(56)، 232-213.   https://dorl.net/dor/20.1001.1.27173852.1398.14.56.11.0
زینی، م.، خاکسار، ا.، بلوچی انارکی، م.، و معتبد، ن. (1397). اثربخشی مداخلۀ بازی‌های توجهی بر بهبود عملکرد حافظه و یادگیری دیداری کودکان دبستان براساس رویکرد عصب‌شناختی. فصلنامۀ روان‌شناسی تربیتی. 14(48)، 17-1. https://doi.org/10.22054/jep.2018.13512.1482
ساداتی بالادهی، م.، نیوشا، ب.، و استکی، م. (1398). مقایسۀ اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌های سنتی ایرانی بر حافظۀ فعال و برنامه‌ریزی دانش‌آموزان دارای ناتوانی ریاضی. مجلۀ مطالعات ناتوانی. ۹، ۹۹. http://jdisabilstud.org/article-1-1664-fa.html
سلطانی، س. (1396). اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با اختلال ریاضی. اندیشه‌های نوین تربیتی. 13(4)، 188-173. https://doi.org/10.22051/jontoe.2018.1224
سلیمانی، م.، دهقان، ک.، داداشی، س.، و حسین‌پور، م. (1395). بررسی اثربخشی توان‌بخشی نوروسایکولوژیک ترکیبی بر کارکردهای شناختی و رفتاری کودکان با اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه. مجلۀ مطالعات علوم پزشکی. ۲۷(۹)، ۷81-۷73.         http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3356-fa.html
شکوهی یکتا، م.، لطفی، ص.، رستمی، ر.، ارجمندنیا، ع.، معتمدیگانه، ن.، و شریفی، ع. (1393). اثربخشی تمرین رایانه‌ای شناختی بر عملکرد حافظۀ فعال کودکان نارساخوان. شنوایی‌شناسی. 3(23)، 56-46. https://journals.tums.ac.ir/aud/article-1-5030-fa.pdf
شیخ، م.، رمضانی، ش.، مقصودی، گ.، و احمدی، خ. (1398). تأثیر تمرینات اسپارک بر عملکرد حافظۀ کاری دیداری-فضایی کودکان مبتلا به کم‌توانی ذهنی. مجلۀ علوم اعصاب شفای خاتم. ۷(۳)، 22-13. http://shefayekhatam.ir/article-1-1943-fa.html
صباغی، ا.، رضائی، م.، میرزاخانی، ن.، ایرانی، ا.، و طباطبایی، س. م. (1396). تاثیرآموزش نوروفیدبک بر عملکرد خواندن و حافظۀ فعال دانش‌آموزان مبتلا به اختلال خواندن. دوماهنامۀ علمی-پژوهشی طب توان‌بخشی. 6(3)، 20-11.  https://doi.org/10.22037/jrm.2017.1100333
صفاریان طوسی، م.، نشاط‌دوست، ح.، منشئی، غ.، و طالبی، ه‍. (1393). اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر راهبرد مهندسی معکوس بر میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه. روان‌شناسی بالینی. 6(4)، 8-1. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.2177
صفای هنروری، ح.، و مشکبید حقیقی، م. (1398). اثربخشی بازی‌های ریتمیک بر برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی، انعطاف‌پذیری، بازداری و فراشناخت کودکان پیش‌دبستانی. فصلنامۀ سلامت روان کودک. ۶(۳)، ۱99-۱88. http://childmentalhealth.ir/article-1-592-fa.html
عابدی، ا.، و ملک‌پور، م. (1389). اثربخشی مداخلات زودهنگام آموزشی-روان‌شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه کودکان با ناتوانی‌های یادگیری عصب‌‌روان‌شناختی. رویکردهای نوین آموزشی. 5(1)، 88-67. https://nea.ui.ac.ir/article_19039.html
عاشوری، ج. (۱۳۹۵). تأثیر آموزش نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی (تمرکز، طرح‌ریزی و حافظۀ فعال) دانش‌آموزان دختر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی. مجلۀ علوم پزشکی رازی. ۲۳(۱۵۰)، 66-57. http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4271-fa.html
عزیزی، ا.، میردریکوند، ف.، و سپهوندی، م. (1399). مقایسۀ تأثیر توان‌بخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی-رفتاری بر حافظۀ فعال در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 21(1)، 41-31. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_667705.html
عطری‌ابراهیم‌پور، ر.، باباپورخیرالدین، ج.، و احمدی، م. (1392). تأثیر توانمندسازی شناختی رایانه‌ای بر عملکرد حافظۀ فعال، توجه، توانایی زبان، توانایی دیداری فضایی و سلیس و روان‌بودن افراد سالمند. نشریۀ علمی آموزش و ارزشیابی. 6(24)، 110-93. https://jinev.tabriz.iau.ir/article_521487.html
علیدادی طائمه، ف.، ستوده اصل، ن.، و کرمی، ا. (۱۳۹۸). اثربخشی توان‌بخشی شناختی و نوروفیدبک بر بهبود حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه/بیش‌فعالی. نشریۀ پژوهش توان‌بخشی در پرستاری. ۶(۱)، 33-26. http://ijrn.ir/article-1-421-fa.html
علیزاده، گ.، کرد نوقابی، ر.، رشید، خ.، و قلی‌زاده، ز. (1397). تأثیر نوروفیدبک با امواج آلفای بالا بر کارکردهای اجرایی دانشجویان دختر دانشگاه کردستان با نشانگان فرسودگی تحصیلی و علائم افسردگی. مطالعات روان‌شناسی بالینی. 8(30)، 188-163. https://doi.org/10.22054/jcps.2018.8613
عیسی‌نژاد بوشهری، س.، داداش‌پور آهنگر، م.، سلم‌آبادی، ح.، عاشوری، ج.، و دشت بزرگی، ز. (1395). تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر توجه پایدار و حافظۀ فعال دانش‌آموزان پسر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی. مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 59(5)، 321-311. https://doi.org/10.22038/mjms.2016.9301
عیوضی، س.، یزدان‌بخش، ک.، و مرادی، آ. (1397). اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌یار بر بهبود کارکرد اجرایی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی عصب‌روان‌شناسی. 4(14)، 22-9. https://doi.org/10.30473/clpsy.2018.41327.1350
فتاحی اندبیل، ا.، صابری، ه‍.، و کاظمی کواکی، ا. (1399). اثربخشی «نوروفیدبک» و «تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای» بر کارکرد اجرایی بازداری پاسخ پسران ۶ تا ۱۱ سال دارای اختلال بیش‌فعالی-نقص‌توجه. فصلنامۀ مدیریت ارتقای سلامت. ۹(۳)، 60-49.
 http://jhpm.ir/article-1-972-fa.html
فتح‌آبادی، ر.، بختیاروند، م.، و حاجی‌علی، پ. (1396). اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای شناختی بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا. فناوری‌های آموزشی در یادگیری. 3(10)، 124-113.         https://doi.org/10.22054/jti.2020.44948.1280
قائدی، غ.، خلیلی، م.، افشین مجد، س.، رحمتی، ب.، و کرمی، م. (1396). اثربخشی مداخلۀ آموزشی شناختی کامپیوتری، در بهبود و ارتقای حافظه، توجه و کارکردهای اجرایی در فرزندان جانبازان در حال تحصیل در دانشگاه شاهد. دانشور پزشکی: نشریۀ پژوهشی پایه و بالینی. 25(4)، 44-31. https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_1800.html
قربان‌زاده، ب. (1394). تأثیر تمرینات ادراکی-حرکتی بر کارکرد اجرایی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر. مجلۀ مطالعات ناتوانی. 5، 13-6. http://jdisabilstud.org/article-1-512-fa.html
قلمزن، ش.، ملک‌پور، م.، و فرامرزی، س. (1393). اثربخشی بازی‌های توجهی بر میزان عملکرد حافظه و یادگیری کودکان پیش‌دبستانی با ناتوانی‌های یادگیری عصب‌روان‌شناختی. روان‌شناسی بالینی و شخصیت. 12(2)، 10-3. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452188.1393.12.2.1.6
قلی‌زاده، ز.، باباپورخیرالدین، ج.، رستمی، ر.، بیرامی، م.، و پورشریفی، ح. (1389). اثربخشی نوروفیدبک بر حافظۀ کاری. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی (روان‌شناسی دانشگاه تبریز). 5(18)، 100-87. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4206.html
قمری گیوی، ح.، نریمانی، م.، و محمودی، ه‍. (1391). اثربخشی نرم‌افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظۀ کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص‌توجه/بیش‌فعالی. ناتوانی‌های یادگیری. 1(2)، 115-98.       
https://jld.uma.ac.ir/article_99.html
کرمعلیان، م.، حقایق، س.، و رحیمی پردنجانی، س. (1398). اثربخشی بازی‌درمانی کودک‌محور بر حافظۀ فعال و سرعت پردازش کودکان مبتلا به اختلال یادگیری. ناتوانی‌های یادگیری. 9(2)، 115-95. https://jld.uma.ac.ir/article_858.html
کریمی‌زاد سمعی، س.، و پورعباس وفا، ه‍. (1395). اثربخشی بازی‌درمانی شناختی-رفتاری بر کارکردهای اجرایی کودکان نارساخوان. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت. اقتصاد و علوم انسانی. 16 خرداد 1395، باتومی، گرجستان. https://civilica.com/doc/549513/
کمال‌الدینی، س.، دمهری، ف.، و عزیزی، م. (1399). اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی نوجوانان بزهکار. روان‌شناسی فرهنگی. 4(1)، 224-206. https://doi.org/10.30487/jcp.2020.244147.1155
محمدی، م.، و آزاد یکتا، م. (1397). بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی. فصلنامۀ علمی پژوهشنامۀ تربیتی. 13(54)، 174-159.           https://edu.bojnourd.iau.ir/article_540913.html
مسیبی، ن.، و میرمهدی، س. ر. (۱۳۹۶). اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌ای (CRT) بر بهبود حافظۀ کاری و کاهش نقص‌توجه مستمر در کودکان با نقص‌توجه/بیش‌فعالی (ADHD). فصلنامۀ روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. ۸(۲۹)، ۱24-۱05.           https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1396.8.29.6.5
مصطفائی، ع.، اورکی، م.، و نیک‌نام، ا. (1397). تأثیر بازی‌های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش‌آموزان مضطرب. عصب‌روان‌شناسی. 4(14)، 128-111. https://doi.org/10.30473/clpsy.2018.41812.1354
معتمدیگانه، ن.، افروز، غ.، شکوهی یکتا، م.، و وبر، ر. (1398). اثربخشی برنامۀ عصب‌روان‌شناختی خانواده‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی. روان‌شناسی افراد استثنایی. 9(36)، 100-71.        https://doi.org/10.22054/jpe.2020.39248.1925
معین، ن.، اسدی گندمانی، ر.، و امیری، م. (۱۳۹۷). اثربخشی درمان نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان با اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی. مجلۀ توان‌بخشی. ۱۹(۳)، ۲۲7-۲۲0. http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2317-fa.html
موحدی، ی.، و بیرامی، م. (1396). اثربخشی توان‌بخشی نوروسایکولوژیکی بر بهبود کارکرد شناختی (توجه) در کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه-بیش‌فعالی. دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی. 6(2)، 20-9.      https://sc.journals.pnu.ac.ir/article_4419.html
ناجیان، ع.، و نجاتی، و. (1396). تأثیر توان‌بخشی شناختی مبتنی بر حرکت بر بهبود توجه پایدار و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی طب توان‌بخشی. 6(4)، 12-1.       https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100350.html
نریمانی، م.، سلیمانی، ا.، زاهد بابلان، ع.، و ابوالقاسمی، ع. (1392). مقایسۀ اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و بازی‌درمانی در بهبود حافظۀ کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به نارسایی در حساب. روان‌شناسی بالینی. 5(4)، 16-1. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.2141
نظربلند، ن.، نوحه‌گری، ا.، و صادقی فیروزآبادی، و. (۱۳۹۸). اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر حافظۀ کاری، توجه پایدار و عملکرد ریاضی کودکان دچار اختلال‌های طیف اوتیسم. فصلنامۀ روان‌شناسی کاربردی. ۱۳(۲)، ۲93-۲71.      https://apsy.sbu.ac.ir/article_97212.html
نهروانیان، پ.، عسگری، پ.، درتاج، ف.، نادری، ف.، و بختیارپور، س. (1397). تأثیر آموزشی شناختی بر حافظۀ کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(40)، 26-7. https://doi.org/10.22034/jiera.2018.65180
هاشمیان‌نژاد، ف.، ویسی، ن.، شیرکوند، ن.، و عاشوری، ج. (۱۳۹۴). مقایسۀ اثربخشی آموزش نوروفیدبک و بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی توجه پیوسته و برنامه‌ریزی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نقص‌توجه. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک. ۱۸(۸)، 92-81. http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-3626-fa.html
همایون‌نیا فیروزجاه، م.، و نامدار طجری، س. (1397). اثر تمرینات ادراکی-حرکتی بر حافظۀ کاری دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با مشکل ریاضی. رفتار حرکتی. 10(34)، 120-105. https://doi.org/10.22089/mbj.2019.6692.1738
هومن، ح. ع. (1391). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. تهران: سمت.
 
References
A’zami, S., Moqaddas, A., Hemmati, F., & Ahmadi, A. (2013). Effectiveness of computer-assisted cognitive remediation (cacr) and psychostimulant drugs in planning skill of children with attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD). Clinical Psychology Studies3(10), 1-17. https://jcps.atu.ac.ir/article_1984.html (In Persian)
Abedi, A., & Malekpoor, M. (2010). Investigation of efficacy of educational – psychologicial early interventions for improving executive functions and attention of children with neuropsychological learnig disabilities. New Educational Approaches5(1), 67-88. https://nea.ui.ac.ir/article_19039.html (In Persian)
Ahmadi, A., Behpajooh, A., Shokoohi-Yekta, M., Arjmandnia, A. A., & Azizi, M. P. (2017). The Effectiveness of cognitive plays on executive function and math achievement of preschool children at risk for mathematic difficulties. MEJDS, 7, 82-82. http://jdisabilstud.org/article-1-767-fa.html (In Persian)
Eivazy, S., Yazdanbakhsh, K., & Moradi, A. (2018). The effectiveness of computer cognitive rehabilitation on improvement of executive function of response inhibition in children with attention deficit hyperactivity. Neuropsychology4(14), 9-22. https://doi.org/10.30473/clpsy.2018.41327.1350 (In Persian)
Alidadi Taeme, F., Sotodeh Asl, N., & Karami, A. (2019). The effect of cognitive rehabilitation and neurofeedback on improving working memory in children with attention deficit hyperactivity disorder.‌ Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(1), 26-33. http://ijrn.ir/article-1-421-fa.html (In Persian)
Alizadeh, G., Kordnoghabi, R., Rashid, K., & Gholizadeh, Z. (2018). The impact of upper alpha neurofeedback training on executive functions of the female students of kurdistan university with academic burnout syndrome and depression symptoms. Clinical Psychology Studies8(30), 163-188. https://doi.org/10.22054/jcps.2018.8613 (In Persian)
Arghavani, M., Mousavinasab, M. H., & Khezri Moghadam, N. (2017). The effectiveness of cognitive empowerment on executive functions (inhibition, updating and shifting) in students with learning disorder. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning5(8), 205-222. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2017.10997.1386 (In Persian)
Arjmandnia, A. A., Hassanvand, M., & Asgharinekah, M. (2018). The effect of cognitive games on attention and response inhibition in students with dyscalculia. JOEC, 18(1), 5-18. http://joec.ir/article-1-628-en.html (In Persian)
Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M., & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: The effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: A meta-analysis. Clinical EEG and Neuroscience, 40(3), 180–189. https://doi.org/10.1177/155005940904000311
Asbaqi, M., Arjmandnia, A., Rahmanian, M., & Asbaqi, E. (2016). Comparing effect of neurofeedback training with neurofeedback along with cognitive rehabilitation on ADHD children’s improvement. Journal of Neuropsychology, 2(3), 75-88.‌ https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765023.1395.2.6.5.1 (In Persian)
Asgari Nekah, S. M., & Abedi, Z. (2014). The effectiveness of executive functions based play therapy on improving response inhibition, planning and working memory in children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Cognitive Psychology, 2(1), 41-51.‌ https://jcp.khu.ac.ir/article-1-2005-.pdf
Ashoori, J. (2016). The effect of neurofeedback training on executive functions (Sustaining attention, planning and working memory) in elementary girl students with attention deficit / hyperactivity disorders. Razi Journal of Medical Sciences, 23(150), 57-66. http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4271-fa.html (In Persian)
Atri Ebrahimpour, R., Babapour Kheyradin, J., & Ahmadi, M. (2013). The effect of computer based cognitive empowerment on active memory performance, attention, language ability, visual-spatial abilities and eloquence and fluency in elderly people. Journal of Instruction and Evaluation6(24), 93-110. https://jinev.tabriz.iau.ir/article_521487.html?lang=en (In Persian)
Azadi, M., Taghvayi, D., & Chehreyi, Sh. (2017). The effectiveness of neurofeedback therapy on the performance of primary school students with learning disability within Wechsler intelligent test for children. Knowledge & Research in Applied Psychology, 16(4), 23-31. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_533987.html (In Persian)
Azizi, A., Mir Drikvand, F., & Sepahvandi, M. A. (2020). Comparison of the effect of the cognitive rehabilitation, neurofeedback and cognitive-behavioral play therapy on working memory in elementary school students with specific learning disability. Knowledge & Research in Applied Psychology21(1), 31-41. https://doi.org/10.30486/jsrp.2019.578548.1541 (In Persian)
Badri Bagehjan, S., Mohamadi Feyzabadi, A., Sharif Daramadi, P., & Fathabadi, R. (2020). Effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation on executive functions of children with high functioning autism. Empowering Exceptional Children, 11(1), 52-41. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2020.221774.1351 (In Persian)
Bagerpour Estiar, N., HabibiKaleybar, R., & Mesrabadi, J. (2019). The effectiveness of training neuropsychological executive functions on metamemory, planning and problem solving among students with mathematics disorder. Journal of Cognitive Psychology, 7(4), 63-79.‌ http://jcp.khu.ac.ir/article-1-3196-en.html (In Persian)
Bahrami, S., & Yazdanbakhsh, K. (2015). The effectiveness of Neurofeedback on improvement visual memory in students of Islamic Azad University of Kermanshah, Journal of Analytical-Cognitive Psychology, 6(24), 59-68. https://dorl.net/dor/20.1001.1.28222476.1394.6.24.5.0 (In Persian)
Barkley, R. A., & Fischer, M. (2011). Predicting impairment in major life activities and occupational functioning in hyperactive children as adults: Self-reported executive function (EF) deficits versus EF tests. Developmental Neuropsychology. 36(2), 137–161. https://doi.org/10.1080/87565641.2010.549877
Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2009). Introduction to Meta-analysis. Wiley, Chichester. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470743386
Cao, Y., Huang, T., Huang, J., Xie, X., & Wang, Y. (2020). Effects and moderators of computer-based training on children’s executive functions: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology, 11, 580329. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.580329
Chiu, H. L., Chu, H., Tsai, J. C., Liu, D., Chen, Y. R., Yang, H. L., & Chou, K. R. (2017). The effect of cognitive-based training for the healthy older people: A meta-analysis of randomized controlled trials. PLOS one, 12(5), e0176742. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176742
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd edition). Hillsdale, N.J: L. ErlbaumAssociates. https://www.utstat.toronto.edu/~brunner/oldclass/378f16/readings/CohenPower.pdf
Dashtbozorgi, Z., Dadashpour Ahangar, M., Aminalsharieh, S., Ashoor, I. J., & Alizadeh, M. (2017). The effect of neurofeedback training on sustain attention and working memory in male elementary school students with attention-deficit/ hyperactivity disorder. Shefaye Khatam, 5(4), 5-13. http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.5.4.5 (In Persian)
Dehghani, M., Karimei, N., Tagipour Javan, A., Hasan Nattaj Jelodar, F., & Pakizeh, A. (2012). The effectiveness of rhythmic movement games (weighted) on the rate of executive function in children with neuropsychological learning disabilities. Journal of Learning Disabilities2(1), 53-77. https://jld.uma.ac.ir/article_111.html?lang=en (In Persian)
Dehghani, Y., & Hekmatiyan Fard, S. (2019). The effectiveness of executive functions training on attention and response inhibition in students with dyscalculia. Psychology of Exceptional Individuals9(34), 137-158.‌ https://doi.org/10.22054/jpe.2019.40837.1961 (In Persian)
Fattahi Andbil, A., Saberi, H., & Kazemi Kavaki, A. (2020). The effectiveness of neurofeedback and “transcranial direct current stimulation” on the executive function of response inhibition of boys 6 to 11 years with attention deficit- hyperactivity disorder. Journal of Health Promotion Management, 9(3), 49-60. http://jhpm.ir/article-1-972-en.html (In Persian)
Fathabadi, R., Bakhtiarvand, M., & Hajiali, P. (2017). The effectiveness of cognitive computer games on the working memory of children with high functioning autism disorder. Educational Technologies in Learning3(10), 113-124. https://doi.org/10.22054/jti.2020.44948.1280 (In Persian)
Ghaedi, G., Khalili, M., Afshin-Majd, S., Rahmati, B., & Karami, M. (2017). Effectiveness of the computer-based cognitive training intervention on improvement of memory, attention and executive functions in veteranâs children studying at the University of Shahed. Daneshvar Medicine, 25(4), 31-44. https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_1800.html?lang=en (In Persian)
Ghalamzan, S., Malekpour, M., & Faramarzi, S. (2014). Effectiveness of attention-oriented games on memory performance and learning of preschool children with learning neuropsychological disabilities. Clinical Psychology and Personality12(2), 3-10. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452188.1393.12.2.1.6 (In Persian)
Ghamari Givi, H., Narimani, M., & Mahmoodi, H. (2012). The effectiveness of cognition-promoting software on executive functions, response inhibition and working memory of childern with dyslexia and attention dificit/ hyperactivity. Journal of Learning Disabilities1(2), 98-115. https://jld.uma.ac.ir/article_99.html?lang=en (In Persian)
Gholizadeh, Z., Babapour Kheiroddin, J., Rostami, R., Beyrami, M., & Poursharifi, H. (2010). Effects of neurofeedback on working memory. Journal of Modern Psychological Researches5(18), 87-100. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4206.html?lang=en (In Persian)
Ghorbanzadeh, B. (2015). Effect of perceptual-motor practices on executive function in children with intellectual disability. Middle Eastern Journal of Disability Studies5, 6-13.‌ http://jdisabilstud.org/article-1-512-en.html (In Persian)
Habibi-Kaleybar, R., & Bahadori Khosroshahi, J. (2019). Effectiveness of computerized cognitive rehabilitation on social cognition, inhibitory control and cognitive avoidance of students with learning disabilities. Neuropsychology, 5(17), 89-108. https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.45313.1426 (In Persian)
Hashemiannejad, F., Veysi, N., Shirkavand, N., & Ashoori, J. (2015). Comparing the effectiveness of neurofeedback training and computer games on continuous attention and planning ability in students with attention deficit disorder. Journal of Arak University of Medical Sciences18(8), 81-92.‌ http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-3626-fa.html (In Persian)
Hassan Nattaj, F., Faramarzi, S., & Rastgar, F. (2015). The impact of cognitive-based video games on executive functions in preschool children with neuropsychological learning disabilities. Quarterly Journal of Child Mental Health2(2), 35-45.‌ http://childmentalhealth.ir/article-1-51-en.html (In Persian)
Helm, A. F., McCormick, S. A., Deater‐Deckard, K., Smith, C. L., Calkins, S. D., & Bell, M. A. (2020). Parenting and children’s executive function stability across the transition to school. Infant and Child Development, 29(1), e2171. https://doi.org/10.1002/icd.2171
Heydarinassab, L., Yaghoubi, H., Rostami, R., & Kazemi, R. (2016). The effectiveness of neurofeedback with computrized training in improving working memory in adults with attention deficit disorder/hyperactivity. Yafte, 18(1), 101-112. http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2220-fa.html (In Persian)
Homayoonnia Firoozjah, M., & Namdar Tajari, S. (2018). The effect of perceptual-motor exercises on the working memory of students with special learning disabilities with math problems. Motor Behavior, 10(34), 105-120. https://doi.org/10.22089/mbj.2019.6692.1738 (In Persian)
Hosseini, S., Asghari Nekah, S. M., & Mashhadi, A. (2015). The effectiveness of play therapy based on executive actions and neurofeedback therapy on improving the executive functions of daily life in children with ADHD. Second National Congress of Child and Adolescent Psychology, 17, 18 Nov 2014, Tehran, Iran. https://sid.ir/paper/828711/fa#downloadbottom (In Persian)
Houman, H. A. (2012). A practical guide to meta-analysis in scientific research. Tehran: Samt. (In Persian)
Isanejad Bushehri, S., Dadashpur Ahangar, M., Salmabadi, H., Ashoori, J., & Dashtbozorgi, Z. (2016). The effect of computer games on sustain attention and working memory in elementary boy students with attention deficit / hyperactivity disorders. Medical Journal of Mashhad University of Medical Science59(5), 311-321. https://doi.org/10.22038/mjms.2016.9301 (In Persian)
Jafari, F., Abedi, A., Kargar, F., Mohammadi, Z., & Faramarzi, S. (2018). Effect of perceptual motor games Amount of attention in children with developmental coordination disorder.‌ MEJDS, 8, 16-16. http://jdisabilstud.org/article-1-819-en.html (In Persian)
 Kamaledini, S. S., Damhari, F., & Azizi, M. (2020). The effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation on the behavioral problems and executive functions of delinquent adolescents. Cultural Psychology4(1), 206-224. https://doi.org/10.30487/jcp.2020.244147.1155 (In Persian)
Karamalian, M., Haghayegh, S., & Rahimi Pardanjani, S. (2019). The effectiveness of child-centered game therapy on working memory and processing speed of children with learning disabilities.Journal of Learning Disabilities9(2), 95-115. https://jld.uma.ac.ir/article_858.html?lang=en (In Persian)
Karimizad Samei, S., & Pourabbas Vafa, H. (2016). The effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on the executive functions of dyslexic children. 3 rd Internatinal Conference on Modern Research in Management and Humanities, 5 Jun 2016, Batumi, Georgia. https://civilica.com/media/l/6791.webp (In Persian)
Khanjani, Z., Farhoudi, M., Nazari, M., Saeedi, M., & Abravani, P. (2018). Effectiveness of cognitive rehabilitation on selective and divided attention and executive function in adults with stroke. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry5(3), 81-94.‌ http://dx.doi.org/10.29252/shenakht.5.3.81 (In Persian)
Liang, X., Li, R., Wong, S. H. S., Sum, R. K. W., & Sit, C. H. P. (2021). The impact of exercise interventions concerning executive functions of children and adolescents with attention-deficit/hyperactive disorder: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 18(1), 68. https://doi.org/10.1186/s12966-021-01135-6
Mohammadi, M., & Azadyekta, M. (2018). Effectiveness of neurofeedback treatment on increasing the attention of children with attention deficit hyperactivity disorder. Educational Researches13(54), 159-174. https://edu.bojnourd.iau.ir/article_540913.html?lang=en (In Persian)
Moin, N., Asadi Gandomani, R., & Amiri, M. (2018). The effect of neurofeedback on improving executive functions in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Archives of Rehabilitation19(3), 220-227.‌ http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2317-fa.html (In Persian)
Mosayebi, N., & Mirmahdi, R. (2017). The effectiveness of cognitive rehabilitation Computer (CRT) in the improvement of working memory in children with attention deficit reduction, continuous attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Psychological Methods and Models8(29), 105-124.‌ https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1396.8.29.6.5
Mostafaie, A., Oraki, M., & Niknam, A. (2018). the effect of attention-based games on the self-regulatory and executive function of anxious students. Neuropsychology4(14), 111-128. https://doi.org/10.30473/clpsy.2018.41812.1354 (In Persian)
Motamed Yeganeh, N., Afrooz, G. A., Shokoohi Yekta, M., & Weber, R. (2019). The effectiveness of family-based neuropsychological intervention program on executive functions of children with attention deficit/hyperactivity disorder. Psychology of Exceptional Individuals9(36), 71-100. https://doi.org/10.22054/jpe.2020.39248.1925 (In Persian)
Movahedi, Y., & Bayrami, M. (2017). The effect of neuropsychological rehabilitation on the improvement of cognitive function (attention) in children with attention deficit hyperactivity disorder. Social Cognition6(2), 9-20. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223782.1396.6.2.1.0 (In Persian)
Nahravanian, P., Asgari, P., Dortaj, F., Naderi, F., & Bakhtiarpoor, S. (2018). The effect of cognitive training on working memory and focused attention of anxious children. Journal of Research in Educational Systems12(40), 7-26. https://doi.org/10.22034/jiera.2018.65180 (In Persian)
Najian, A., & Nejati, V. (2017). Effectiveness of motor based cognitive rehabilitation on improvement of sustained attention and cognitive flexibility of children with ADHD. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6(4), 1-12. https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100350.html?lang=en (In Persian)
Narimani, M., Soleymani, E., Zahed Babolan, A., & Abolghasemi, A. (2013). The comparsion the effectiveness of executive functionals and play therapy on improving of working memory, attention care and academic achievement in students with math learning disorder. Journal of Clinical Psychology5(4), 1-16. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.2141 (In Persian)
Nazarboland, N., Nohegari, E., & Sadeghi Firoozabadi, V. (2019). Effectiveness of computerized cognitive rehabilitation on working memory, sustained attention and math performance in children with autism spectrum disorders. Journal of Applied Psychology13(2), 271-293. https://doi.org/10.29252/apsy.13.2.271 (In Persian)
Nukari, J. M., Poutiainen, E. T., Arkkila, E. P., Haapanen, M.-L., Lipsanen, J. O., & Laasonen, M. R. (2020). Both individual and group-based neuropsychological interventions of dyslexia improve processing speed in young adults: A randomized controlled study. Journal of Learning Disabilities, 53(3), 213–227. https://doi.org/10.1177/0022219419895261
Oftadeh Hall, M., & Movahedi, Y. (2016). The effect of neurofeedback training on the improvement of continuous attention. Social Cognition5(1), 9-19. https://sc.journals.pnu.ac.ir/article_2924.html?lang=en (In Persian)
Omidinezhad, M., Salibi, J., & Namvar, H. (2019). Neurofeedback intervention on attention and focus, behavioral problems, and social-emotional adjustment in children with attention deficit/hyperactivity disorder 6 to 12 years old. Medical Journal of Mashhad University of Medical Science62(2), 1456-1466. https://doi.org/10.22038/mjms.2019.14123 (In Persian)
Oryadi, P., Hadianfard, H., & Ghasemi, N. (2019). The effectiveness of cognitive rehabilitation based on computer games on executive functions of children with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Cognitive Psychology, 7(1), 121-130. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2022.25075.2381 (In Persian)
Parhoon, K., & Parhoon, H. (2019). The effect of cognitive rehabilitation training on executive functions and attention in students with learaning problem. Journal of Cognitive Psychology7(3), 90-107.‌ http://dorl.net/dor/20.1001.1.23455780.1398.7.3.5.7 (In Persian)
Pirkhaefi, A., & Akbarvand, T. (2015). The effectiveness of nouropsychological rehabilitation pattern of nerve sensory integration on improving executive functions of children with attention deficit hyperactivity disorder. Neuropsychology1(1), 26-40. http://dorl.net/dor/20.1001.1.24765023.1394.1.1.2.1 (In Persian)
Pishghadam, E., Aghaie, E., & Parhoon, K. (2018). Perceptual motor games on executive functions in children with developmental coordination disorder. Middle Eastern Journal of Disability Studies8, 1-6.‌ http://jdisabilstud.org/article-1-633-en.html (In Persian)
Plass, J. L., Homer, B. D., Pawar, S., Brenner, C., & MacNamara, A.P. (2019).The effect of adaptive difficulty adjustment on the effectiveness of a game to develop executive function skills for learners of different ages.Cognitive Development, 49, 56–67. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2018.11.006
Poushaneh, K., Sharifi, A., & Motamed-Yeganeh, N. (2015). The effectiveness of cognitive rehabilitation computer-based intervention on executive function and working memory in children with math disorder. Psychology of Exceptional Individuals5(20), 141-159. https://doi.org/10.22054/jpe.2015.360 (In Persian)
Ramezani Charmahini, S., Ghorbani, S., & Kalamkarian, S. M. (2019). The effectiveness of educational games on improving working memory, attention and academic progress of elementary school students. New Developments in Psychology, Educational sciences and Education, 2(15), 70-89. https://www.jonapte.ir/fa/showart-c56d1fb8f8b4d70a7b7183e277ff5c3d (In Persian)
Ranjbar, M. J., Basharpoor, S., Sobhi Gharamaleki, N., & Narimani, M. (2019). Comparing the effectiveness of computerized cognitive rehabilitation and neuropsychological exercises on improving working memory and continuous attention in students with dyslexia. Psychology of Exceptional Individuals9(34), 111-135. https://doi.org/10.22054/jpe.2019.44751.2029 (In Persian)
Rajabi, S., Narimani, M., & Abolghasemi, A. (2015). The effect of neurofeedback increasing intellectual functioning and attention of children with dyslexia. Psychological Achievements22(2), 1-26. https://doi.org/10.22055/psy.2016.12306 (In Persian)
Rezaeian, A. (2012). jEffectiveness of computer games on the attention score of mentally retarded persons. Journal of Fundamentals of Mental Health14(54), 98-109. https://doi.org/10.22038/jfmh.2012.880 (In Persian)
Sabaghi, A., Rezaee, M., Mirzakhani, N., Irani, A., & Tabatabaee, S. M. (2017). Effectiveness of Neurofeedback Training on Reading Performanceand Working Memory in Students with Dyslexia. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine6(3), 11-20. https://doi.org/10.22037/jrm.2017.1100333 (In Persian)
Sadati Baladehi, M., & Niusha, B. (2019). Comparison of the effectiveness of computer games with traditional Iranian games on cognitive flexibility and response inhibiting of students with mathematical learning disorder. Journal of Educational Psychology10(1).‌ http://jdisabilstud.org/article-1-1664-en.html (In Persian)
Safay Honarvari, H., & Moshkbid Haghighi, M. (2019). Effectiveness of rhythmic games on planning and organizing skills, flexibility, inhibition, and metacognition of pre-school children. Quarterly Journal of Child Mental Health6(3), 188-199.‌ http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.6.3.17 (In Persian)
Saffarian Toosi, M., Neshat-Dost, H., Manshaee, G., & Talebi, H. (2014). The effectiveness of computer games via reverse engineering strategy on the level of attention in children with attention deficit. Journal of Clinical Psychology6(4), 1-8. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.2177 (In Persian)
Scionti, N., Cavallero, M., Zogmaister, C., & Marzocchi, G. M. (2020).Is cognitive training effective for improving executive functions in preschoolers? A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology, 10, 2812. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02812
Sheikh, M., Ramezani, S., Maghsoudy, G., & Ahmadi, K. (2019).The effects of spark training on visual-spatial working memory operation in children with mental retardation. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam7(3), 13-22.‌ http://dx.doi.org/10.29252/shefa.7.3.13 (In Persian)
Shokoohi-Yekta, M., Lotfi, S., Rostami, R., Akbar Arjmandnia, A., Motamed-Yeganeh, N., & Sharifi, A. (2014). The effectiveness of computerized cognitive training on the working memory performance of children with dyslexia. Audiology23(3). https://journals.tums.ac.ir/aud/article-1-5030-fa.pdf‏ (In Persian)
Soleymani, M., Dehghan, K., Dadashi, S., & Hosseinpour, M. R. (2016). Investigation the effectiveness of combination neuropsychological rehabilitation on cogntive and behavioral function of children with ADHD. Studies in Medical Sciences, 27(9), 773-781. http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3356-en.html (In Persian)
Soltani, S. (2017). The Effectiveness of Neurofeedback on Executive Functions in Children with Mathematics disorder. The Journal of New Thoughts on Education13(4), 173-188. https://doi.org/10.22051/jontoe.2018.1224 (In Persian)
Thorell, L. B., Lindqvist, S., Bergman. N. S., Bohlin, G., & Klingberg, T. (2009). Training and transfer effects of executive functions in preschool children. Developmental Science, 12(1), 106-113. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2008.00745.x
Toril, P., Reales, J. M., & Ballesteros, S. (2014). Video game training enhances cognition of older adults: A meta-analytic study. Psychology and Aging, 29(3), 706–716. https://doi.org/10.1037/a0037507
Veloso, A., Vicente, S. G., & Filipe, M. G. (2020). Effectiveness of cognitive training for school-aged children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder: A systematic review.Frontiers in Psychology, 10, 2983. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02983
Welsch, L., Alliott, O., Kelly, D. P., Fawkner, D. S., Booth, D. J., & Niven, D. A. (2020). The effect of physical activity interventions on executive functions in children with ADHD: A systematic review and meta-analysis. Mental Health and Physical Activity, 20, 100379. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2020.100379
Wollesen, B., Wildbredt, A., Van Schooten, K. S., Lim, M., & Delbaere, K. (2020). The effects of cognitive-motor training interventions on executive functions in older people: a systematic review and meta-analysis.European Review of Aging and Physical Activity, 17(1), 9. https://doi.org/10.1186/s11556-020-00240-y
Zare, H., Chorami, F., & Sharifi, A. (2020). Effectiveness of computerized cognitive rehabilitation on working memory and cognitive flexibility among children with learning disorder (LD). Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning8(15), 1-18. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2020.20055.2030 (In Persian)
Zeinali, S., & Mirzazadeh, S. (2019). Efficacy of cognitive rehabilitation on working memory and processing speed of children with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Modern Psychological Researches, 14(56), 213-232.‌ https://dorl.net/dor/20.1001.1.27173852.1398.14.56.11.0 (In Persian)
Zeini, M., Khasar, E., Baloochi, M., & Motaabed, N. (2018). The effectiveness attention games to improvement memory performance and visual learning approach based on the neurological primary school in children. Educational Psychology14(48), 1-17. https://doi.org/10.22054/jep.2018.13512.1482 (In Persian)
Zelazo, P. D. (2020). Executive function and psychopathology: A neurodevelopmental perspective. Annual Review of Clinical Psychology, 16(1), 431-454.
Zolfi, V., & Rezaie, A. (2015). The effect of working memory computer assisted intervention on mathematics anxiety, working memory and performanceing mathematics among students with mathematics learning disabilities. Journal of Instruction and Evaluation8(30), 75-86. https://jinev.tabriz.iau.ir/article_518191.html (In Persian)
 
 
احمدی، ا.، به‌پژوه، ا.، شکوهی یکتا، م.، ارجمندنیا، ع.، و عزیزی پارسا، م. (۱۳۹۶). اثربخشی بازی‌های شناختی بر بهبود مهارت‌های کارکرد اجرایی و ریاضی کودکان پیش‌دبستانی در معرض خطر برای مشکلات ریاضی. مجلۀ مطالعات ناتوانی. ۷، 8-1. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1396.7.0.82.0
ارجمندنیا، ع.، حسن‌وند، م.، و اصغری نکاح، س. م. (1397). تأثیر بازی‌های شناختی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ کودکان دارای اختلال ریاضی. فصلنامۀ کودکان استثنایی. ۱۸(۱)، 18-5. http://joec.ir/article-1-628-fa.html
ارغوانی پیرسلامی، م.، موسوی‌نسب، س. م. ح.، و خضری‌مقدم، ن. (1396). بررسی اثربخشی توانمندسازی شناختی بر کارکردهای اجرایی (تغییر، به‌روزرسانی و بازداری) دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری. دوفصلنامۀ راهبردهای شناختی در یادگیری. 5(8)، 222-205. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2017.10997.1386
اسبقی، م.، ارجمندنیا، ع. ا.، رحمانیان، م.، و اسبقی، ا. (1395). مقایسۀ اثربخشی آموزش نوروفیدبک و نوروفیدبک به همراه بازتوانی شناختی در بهبود کودکان دارای اختلال کمبود توجه بیش‌فعالی. عصب‌روان‌شناسی. 2(6)، 90-77.     
 https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765023.1395.2.6.5.1
اعظمی، س.، مقدس، ع.، همتی، ف.، و احمدی، آ. (1392). تأثیر توان‌بخشی شناختی رایانه‌یار و دارو روان‌محرک در توانایی برنامه‌ریزی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی. مطالعات روان‌شناسی بالینی. 3(10)، 17-1.        
 https://jcps.atu.ac.ir/article_1984.html
افتاده‌حال، م.، و موحدی، ی. (1395). اثربخشی آموزش نوروفیدبک بر بهبود عملکرد توجه پیوسته. شناخت اجتماعی. 5(1)، 19-9. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223782.1395.5.1.1.1
امیدی‌نژاد، م.، صلیبی، ژ.، و نامور، ه‍. (1398). بررسی مداخلۀ نوروفیدبک بر میزان توجه و تمرکز، مشکلات رفتاری و سازگاری هیجانی-اجتماعی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ فزون جنبشی 6 تا 12 ساله. مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 62(2)، 1456-1466. https://doi.org/10.22038/mjms.2019.14123
اوریادی، پ.، هادیان‌فرد، ح.، و قاسمی، ن. (1398). اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر بازی‌های رایانه‌ای بر عملکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه/فزون‌کنشی. فصلنامۀ روان‌شناسی شناختی. 7(1)، 130-121. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23455780.1398.7.1.3.1
آزادی، م.، تقوایی، د.، و چهره‌ای، ش. (1396). اثربخشی درمان نوروفیدبک بر عملکرد دانش‌آموزان دورۀ دبستان دارای اختلال یادگیری در مقیاس‌های آزمون هوشی وکسلر کودکان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 16(4)، 31-23. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_533987.html
باقرپور استیار، ن.، حبیبی کلیبر، ر.، و مصرآبادی، ج. (1398). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی عصب‌‌روان‌شناختی بر فراحافظه، برنامه‌ریزی و حل مسئلۀ دانش‌آموزان با اختلال ریاضی. روان‌شناسی شناختی. ۷(۴)، 79-۶۳. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23455780.1398.7.4.3.7
بدری بگه جان، س.، محمدی فیض‌آبادی، ع.، شریفی درآمدی، پ.، و فتح‌آبادی، ر. (1399). اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا. توانمندسازی کودکان استثنایی. 1(33)، 52-41. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2020.221774.1351
بهرامی، س.، و یزدانبخش، ک. (1394). اثربخشی نوروفیدبک بر بهبود حافظۀ دیداری در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه. فصلنامۀ روان‌شناسی تحلیلی شناختی. 6(24)، 68-59. https://dorl.net/dor/20.1001.1.28222476.1394.6.24.5.0
پرهون، ک.، و پرهون، ه‍. (1398). تأثیر مداخلۀ توان‌بخشی شناختی بر کارکردهای اجرایی و توجه دانش‌آموزان دارای مشکل یادگیری. فصلنامۀ روان‌شناسی شناختی. 7(3)، 107-90. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23455780.1398.7.3.5.7
پوشنه، ک.، شریفی، ع.، و معتمد یگانه، ن. (1394). اثربخشی مداخلۀ بازتوانی شناختی رایانه‌محور بر کارکردهای اجرایی و عملکرد حافظۀ فعال دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ریاضی. روان‌شناسی افراد استثنایی. 5(20)، 159-141.          
 https://doi.org/10.22054/jpe.2015.3607
پیرخائفی، ع، و اکبروند، ت. (1394). اثربخشی الگوی توان‌بخشی عصب‌روان‌شناختی یکپارچه‌سازی حسی بر بهبود کارکردهای اجرایی مغز کودکان دارای اختلال کمبود توجه بیش‌فعالی. عصب‌روان‌شناسی. 1(1)، 40-26.   
 http://dorl.net/dor/20.1001.1.24765023.1394.1.1.2.1
پیش‌قدم، ا.، آقایی، ا.، و پرهون، ک. (1397). اثربخشی بازی‌های ادراکی-حرکتی کارکردهای اجرایی کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشد. مجلۀ مطالعات ناتوانی. ۸، 101. http://jdisabilstud.org/article-1-633-fa.html
جعفری، ف.، عابدی، ا.، کارگر، ف.، محمدی خوزانی، ز.، و فرامرزی، س. (1397). اثربخشی بازی‌های ادراکی حرکتی بر ابعاد مختلف میزان توجه کودکان دارای اختلال هماهنگی رشد. مجلۀ مطالعات ناتوانی. 8(1)، 16.   
 http://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.51.6
حبیبی کلیبر، ر.، و بهادری خسروشاهی، ج. (1398). اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر شناخت اجتماعی، کنترل مهاری و اجتناب شناختی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. عصب روان‌شناسی. 5(17)، 108-89.   
 https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765023.1398.5.17.5.4
حسن نتاج جلوداری، ف.، تقی‌پور جوان، ع.، فرامرزی، س.، و رستگار، ف. (1394). تأثیر بازی‌های رایانه‌ای شناخت‌محور بر کنش‌های اجرایی کودکان پیش‌دبستانی مبتلا به ناتوانی‌های یادگیری عصب‌روان‌شناختی. فصلنامۀ سلامت روان کودک. ۲(۲)، 4۵-3۵.        
 http://childmentalhealth.ir/article-1-51-fa.html
حسینی، س.، اصغری نکاح، س. م.، و مشهدی، ع. (1394). اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر کنش‌های اجرایی و درمان نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی زندگی روزمرۀ کودکان مبتلا به ADHD. دومین کنگرۀ سراسری روان‌شناسی کودک و نوجوان. 26 و 27 آبان 1394. تهران. https://sid.ir/paper/828711/fa
حیدری‌نسب، ل.، مدنی، ا.، یعقوبی، ح.، رستمی، ر.، و کاظمی، ر. (1395). بررسی اثربخشی نوروفیدبک همراه با تمرین‌های شناختی رایانه‌ای در بهبود حافظۀ فعال در بزرگسالان دارای اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی. یافته. 18(1)، 112-101.       
 http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2220-fa.html
خانجانی، ز.، فرهودی، م.، نظری، م.، سعیدی، م.، و آب‌روانی، پ. (1397). تأثیر توان‌بخشی شناختی بر توجه پراکنده، توجه انتخابی و کارکردهای اجرایی افراد بزرگسال دچار سکتۀ مغزی. مجلۀ روان‌شناسی و روان‌پزشکی شناخت. ۵(۳)، 94-81. http://dorl.net/dor/20.1001.1.25886657.1397.5.3.8.5
دشت‌بزرگی، ز.، داداش‌پور آهنگر، م.، امین‌الشریعه، س.، عاشوری، ج.، و علی‌زاده، م. (1396). تأثیر آموزش نوروفیدبک بر توجه پایدار و حافظۀ کاری در دانش‌آموزان پسر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی. مجلۀ علوم اعصاب شفای خاتم. ۵(۴)، 13-5. http://shefayekhatam.ir/article-1-1412-fa.html
دهقانی، م.، کریمی، ن.، تقی‌پور جوان، ع.، حسن‌نتاج جلودار، ف.، و پاکیزه، ع. (1391). اثربخشی بازی‌های حرکتی ریتمیک (موزون) بر میزان کارکردهای اجرایی کودکان با ناتوانی‌های یادگیری عصب‌روان‌شناختی تحولی پیش از دبستان. ناتوانی‌های یادگیری. 2(1)، 77-53. https://jld.uma.ac.ir/article_111.html
دهقانی، ی.، و حکمتیان‌فرد، ص. (1398). اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد توجه و بازداری پاسخ در دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. روان‌شناسی افراد استثنایی. 9(34)، 137-158. https://doi.org/10.22054/jpe.2019.40837.1961
رجبی، س.، نریمانی، م.، و ابوالقاسمی، ع. (1394). بررسی تأثیر نوروفیدبک در افزایش عملکرد هوشی و توجه کودکان مبتلا به نارساخوانی. دستاوردهای روان‌شناختی. 22(2)، 26-1. https://doi.org/10.22055/psy.2016.12306
رضائیان، ا. (1391). ارزیابی اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای بر میزان توجه مبتلایان به عقب‌ماندگی ذهنی. مجلۀ اصول بهداشت روانی. 14(54)، 109-98. https://doi.org/10.22038/jfmh.2012.880
رمضانی چرمهینی، س.، قربانی، س.، و قلمکاریان، س. م. (1398) اثربخشی روش بازی‌های آموزشی بر بهبود حافظۀ فعال، میزان توجه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی. پیشرفت‌های نوین در روان‌شناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش. 2(15)، 89-70. https://www.jonapte.ir/fa/showart-c56d1fb8f8b4d70a7b7183e277ff5c3d
رنجبر، م. ج.، بشرپور، س.، صبحی قراملکی، ن.، و نریمانی، م. (1398). مقایسۀ اثربخشی توان‌بخشی شناختی-رایانه‌ای و تمرین‌های عملی عصب‌روان‌شناختی بر بهبود حافظۀ کاری و توجه پیوستۀ دانش‌آموزان نارساخوان. روان‌شناسی افراد استثنایی. 9(34)، 135-111. https://doi.org/10.22054/jpe.2019.44751.2029
زارع، ح.، چرامی، ف.، و شریفی، ع. (1399). اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر حافظۀ کاری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال یادگیری. دوفصلنامۀ راهبردهای شناختی در یادگیری. 8(15)، 18-1.       
 https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2020.20055.2030
زلفی، و.، و رضایی، ا. (1394). اثربخشی مداخلۀ رایانه‌یار حافظۀ کاری بر اضطراب ریاضی، حافظۀ کاری و عملکرد ریاضی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری ریاضی. نشریۀ علمی آموزش و ارزشیابی. 8(30)، 86-75.         
 https://jinev.tabriz.iau.ir/article_518191.html
زینالی، ش.، و میرزازاده، ش. (1398). اثربخشی توان‌بخشی شناختی بر حافظۀ کاری و سرعت پردازش کودکان اختلال نقص‌توجه/ بیش‌فعالی. فصلنامۀ پژوهش‌های نوین روان‌شناختی. 14(56)، 232-213.   https://dorl.net/dor/20.1001.1.27173852.1398.14.56.11.0
زینی، م.، خاکسار، ا.، بلوچی انارکی، م.، و معتبد، ن. (1397). اثربخشی مداخلۀ بازی‌های توجهی بر بهبود عملکرد حافظه و یادگیری دیداری کودکان دبستان براساس رویکرد عصب‌شناختی. فصلنامۀ روان‌شناسی تربیتی. 14(48)، 17-1. https://doi.org/10.22054/jep.2018.13512.1482
ساداتی بالادهی، م.، نیوشا، ب.، و استکی، م. (1398). مقایسۀ اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای با بازی‌های سنتی ایرانی بر حافظۀ فعال و برنامه‌ریزی دانش‌آموزان دارای ناتوانی ریاضی. مجلۀ مطالعات ناتوانی. ۹، ۹۹. http://jdisabilstud.org/article-1-1664-fa.html
سلطانی، س. (1396). اثربخشی نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان با اختلال ریاضی. اندیشه‌های نوین تربیتی. 13(4)، 188-173. https://doi.org/10.22051/jontoe.2018.1224
سلیمانی، م.، دهقان، ک.، داداشی، س.، و حسین‌پور، م. (1395). بررسی اثربخشی توان‌بخشی نوروسایکولوژیک ترکیبی بر کارکردهای شناختی و رفتاری کودکان با اختلال بیش‌فعالی/کمبود توجه. مجلۀ مطالعات علوم پزشکی. ۲۷(۹)، ۷81-۷73.         http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3356-fa.html
شکوهی یکتا، م.، لطفی، ص.، رستمی، ر.، ارجمندنیا، ع.، معتمدیگانه، ن.، و شریفی، ع. (1393). اثربخشی تمرین رایانه‌ای شناختی بر عملکرد حافظۀ فعال کودکان نارساخوان. شنوایی‌شناسی. 3(23)، 56-46. https://journals.tums.ac.ir/aud/article-1-5030-fa.pdf
شیخ، م.، رمضانی، ش.، مقصودی، گ.، و احمدی، خ. (1398). تأثیر تمرینات اسپارک بر عملکرد حافظۀ کاری دیداری-فضایی کودکان مبتلا به کم‌توانی ذهنی. مجلۀ علوم اعصاب شفای خاتم. ۷(۳)، 22-13. http://shefayekhatam.ir/article-1-1943-fa.html
صباغی، ا.، رضائی، م.، میرزاخانی، ن.، ایرانی، ا.، و طباطبایی، س. م. (1396). تاثیرآموزش نوروفیدبک بر عملکرد خواندن و حافظۀ فعال دانش‌آموزان مبتلا به اختلال خواندن. دوماهنامۀ علمی-پژوهشی طب توان‌بخشی. 6(3)، 20-11.  https://doi.org/10.22037/jrm.2017.1100333
صفاریان طوسی، م.، نشاط‌دوست، ح.، منشئی، غ.، و طالبی، ه‍. (1393). اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای مبتنی بر راهبرد مهندسی معکوس بر میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه. روان‌شناسی بالینی. 6(4)، 8-1. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.2177
صفای هنروری، ح.، و مشکبید حقیقی، م. (1398). اثربخشی بازی‌های ریتمیک بر برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی، انعطاف‌پذیری، بازداری و فراشناخت کودکان پیش‌دبستانی. فصلنامۀ سلامت روان کودک. ۶(۳)، ۱99-۱88. http://childmentalhealth.ir/article-1-592-fa.html
عابدی، ا.، و ملک‌پور، م. (1389). اثربخشی مداخلات زودهنگام آموزشی-روان‌شناختی بر بهبود کارکردهای اجرایی و توجه کودکان با ناتوانی‌های یادگیری عصب‌‌روان‌شناختی. رویکردهای نوین آموزشی. 5(1)، 88-67. https://nea.ui.ac.ir/article_19039.html
عاشوری، ج. (۱۳۹۵). تأثیر آموزش نوروفیدبک بر کارکردهای اجرایی (تمرکز، طرح‌ریزی و حافظۀ فعال) دانش‌آموزان دختر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی. مجلۀ علوم پزشکی رازی. ۲۳(۱۵۰)، 66-57. http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4271-fa.html
عزیزی، ا.، میردریکوند، ف.، و سپهوندی، م. (1399). مقایسۀ تأثیر توان‌بخشی شناختی، نوروفیدبک و بازی‌درمانی شناختی-رفتاری بر حافظۀ فعال در دانش‌آموزان ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 21(1)، 41-31. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_667705.html
عطری‌ابراهیم‌پور، ر.، باباپورخیرالدین، ج.، و احمدی، م. (1392). تأثیر توانمندسازی شناختی رایانه‌ای بر عملکرد حافظۀ فعال، توجه، توانایی زبان، توانایی دیداری فضایی و سلیس و روان‌بودن افراد سالمند. نشریۀ علمی آموزش و ارزشیابی. 6(24)، 110-93. https://jinev.tabriz.iau.ir/article_521487.html
علیدادی طائمه، ف.، ستوده اصل، ن.، و کرمی، ا. (۱۳۹۸). اثربخشی توان‌بخشی شناختی و نوروفیدبک بر بهبود حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال کاستی توجه/بیش‌فعالی. نشریۀ پژوهش توان‌بخشی در پرستاری. ۶(۱)، 33-26. http://ijrn.ir/article-1-421-fa.html
علیزاده، گ.، کرد نوقابی، ر.، رشید، خ.، و قلی‌زاده، ز. (1397). تأثیر نوروفیدبک با امواج آلفای بالا بر کارکردهای اجرایی دانشجویان دختر دانشگاه کردستان با نشانگان فرسودگی تحصیلی و علائم افسردگی. مطالعات روان‌شناسی بالینی. 8(30)، 188-163. https://doi.org/10.22054/jcps.2018.8613
عیسی‌نژاد بوشهری، س.، داداش‌پور آهنگر، م.، سلم‌آبادی، ح.، عاشوری، ج.، و دشت بزرگی، ز. (1395). تأثیر بازی‌های رایانه‌ای بر توجه پایدار و حافظۀ فعال دانش‌آموزان پسر ابتدایی مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی. مجلۀ دانشکدۀ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد. 59(5)، 321-311. https://doi.org/10.22038/mjms.2016.9301
عیوضی، س.، یزدان‌بخش، ک.، و مرادی، آ. (1397). اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌یار بر بهبود کارکرد اجرایی بازداری پاسخ در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی عصب‌روان‌شناسی. 4(14)، 22-9. https://doi.org/10.30473/clpsy.2018.41327.1350
فتاحی اندبیل، ا.، صابری، ه‍.، و کاظمی کواکی، ا. (1399). اثربخشی «نوروفیدبک» و «تحریک جریان مستقیم فراجمجمه‌ای» بر کارکرد اجرایی بازداری پاسخ پسران ۶ تا ۱۱ سال دارای اختلال بیش‌فعالی-نقص‌توجه. فصلنامۀ مدیریت ارتقای سلامت. ۹(۳)، 60-49.
 http://jhpm.ir/article-1-972-fa.html
فتح‌آبادی، ر.، بختیاروند، م.، و حاجی‌علی، پ. (1396). اثربخشی بازی‌های رایانه‌ای شناختی بر حافظۀ کاری کودکان مبتلا به اختلال اوتیسم با عملکرد بالا. فناوری‌های آموزشی در یادگیری. 3(10)، 124-113.         https://doi.org/10.22054/jti.2020.44948.1280
قائدی، غ.، خلیلی، م.، افشین مجد، س.، رحمتی، ب.، و کرمی، م. (1396). اثربخشی مداخلۀ آموزشی شناختی کامپیوتری، در بهبود و ارتقای حافظه، توجه و کارکردهای اجرایی در فرزندان جانبازان در حال تحصیل در دانشگاه شاهد. دانشور پزشکی: نشریۀ پژوهشی پایه و بالینی. 25(4)، 44-31. https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_1800.html
قربان‌زاده، ب. (1394). تأثیر تمرینات ادراکی-حرکتی بر کارکرد اجرایی کودکان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر. مجلۀ مطالعات ناتوانی. 5، 13-6. http://jdisabilstud.org/article-1-512-fa.html
قلمزن، ش.، ملک‌پور، م.، و فرامرزی، س. (1393). اثربخشی بازی‌های توجهی بر میزان عملکرد حافظه و یادگیری کودکان پیش‌دبستانی با ناتوانی‌های یادگیری عصب‌روان‌شناختی. روان‌شناسی بالینی و شخصیت. 12(2)، 10-3. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452188.1393.12.2.1.6
قلی‌زاده، ز.، باباپورخیرالدین، ج.، رستمی، ر.، بیرامی، م.، و پورشریفی، ح. (1389). اثربخشی نوروفیدبک بر حافظۀ کاری. پژوهش‌های نوین روان‌شناختی (روان‌شناسی دانشگاه تبریز). 5(18)، 100-87. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4206.html
قمری گیوی، ح.، نریمانی، م.، و محمودی، ه‍. (1391). اثربخشی نرم‌افزار پیشبرد شناختی بر کارکردهای اجرایی، بازداری پاسخ و حافظۀ کاری کودکان دچار نارساخوانی و نقص‌توجه/بیش‌فعالی. ناتوانی‌های یادگیری. 1(2)، 115-98.       
https://jld.uma.ac.ir/article_99.html
کرمعلیان، م.، حقایق، س.، و رحیمی پردنجانی، س. (1398). اثربخشی بازی‌درمانی کودک‌محور بر حافظۀ فعال و سرعت پردازش کودکان مبتلا به اختلال یادگیری. ناتوانی‌های یادگیری. 9(2)، 115-95. https://jld.uma.ac.ir/article_858.html
کریمی‌زاد سمعی، س.، و پورعباس وفا، ه‍. (1395). اثربخشی بازی‌درمانی شناختی-رفتاری بر کارکردهای اجرایی کودکان نارساخوان. سومین کنفرانس بین‌المللی پژوهش‌های نوین در مدیریت. اقتصاد و علوم انسانی. 16 خرداد 1395، باتومی، گرجستان. https://civilica.com/doc/549513/
کمال‌الدینی، س.، دمهری، ف.، و عزیزی، م. (1399). اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر رایانه بر مشکلات رفتاری و کارکردهای اجرایی نوجوانان بزهکار. روان‌شناسی فرهنگی. 4(1)، 224-206. https://doi.org/10.30487/jcp.2020.244147.1155
محمدی، م.، و آزاد یکتا، م. (1397). بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک بر افزایش میزان توجه کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی. فصلنامۀ علمی پژوهشنامۀ تربیتی. 13(54)، 174-159.           https://edu.bojnourd.iau.ir/article_540913.html
مسیبی، ن.، و میرمهدی، س. ر. (۱۳۹۶). اثربخشی بازتوانی شناختی رایانه‌ای (CRT) بر بهبود حافظۀ کاری و کاهش نقص‌توجه مستمر در کودکان با نقص‌توجه/بیش‌فعالی (ADHD). فصلنامۀ روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی. ۸(۲۹)، ۱24-۱05.           https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1396.8.29.6.5
مصطفائی، ع.، اورکی، م.، و نیک‌نام، ا. (1397). تأثیر بازی‌های توجهی بر خودتنظیمی و کارکرد اجرایی دانش‌آموزان مضطرب. عصب‌روان‌شناسی. 4(14)، 128-111. https://doi.org/10.30473/clpsy.2018.41812.1354
معتمدیگانه، ن.، افروز، غ.، شکوهی یکتا، م.، و وبر، ر. (1398). اثربخشی برنامۀ عصب‌روان‌شناختی خانواده‌محور بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی. روان‌شناسی افراد استثنایی. 9(36)، 100-71.        https://doi.org/10.22054/jpe.2020.39248.1925
معین، ن.، اسدی گندمانی، ر.، و امیری، م. (۱۳۹۷). اثربخشی درمان نوروفیدبک بر بهبود کارکردهای اجرایی در کودکان با اختلال نقص‌توجه/بیش‌فعالی. مجلۀ توان‌بخشی. ۱۹(۳)، ۲۲7-۲۲0. http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2317-fa.html
موحدی، ی.، و بیرامی، م. (1396). اثربخشی توان‌بخشی نوروسایکولوژیکی بر بهبود کارکرد شناختی (توجه) در کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه-بیش‌فعالی. دوفصلنامۀ علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی. 6(2)، 20-9.      https://sc.journals.pnu.ac.ir/article_4419.html
ناجیان، ع.، و نجاتی، و. (1396). تأثیر توان‌بخشی شناختی مبتنی بر حرکت بر بهبود توجه پایدار و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه و بیش‌فعالی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی طب توان‌بخشی. 6(4)، 12-1.       https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100350.html
نریمانی، م.، سلیمانی، ا.، زاهد بابلان، ع.، و ابوالقاسمی، ع. (1392). مقایسۀ اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و بازی‌درمانی در بهبود حافظۀ کاری، نگهداری توجه و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان مبتلا به نارسایی در حساب. روان‌شناسی بالینی. 5(4)، 16-1. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.2141
نظربلند، ن.، نوحه‌گری، ا.، و صادقی فیروزآبادی، و. (۱۳۹۸). اثربخشی توان‌بخشی شناختی رایانه‌ای بر حافظۀ کاری، توجه پایدار و عملکرد ریاضی کودکان دچار اختلال‌های طیف اوتیسم. فصلنامۀ روان‌شناسی کاربردی. ۱۳(۲)، ۲93-۲71.      https://apsy.sbu.ac.ir/article_97212.html
نهروانیان، پ.، عسگری، پ.، درتاج، ف.، نادری، ف.، و بختیارپور، س. (1397). تأثیر آموزشی شناختی بر حافظۀ کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب. نشریه پژوهش در نظام‌های آموزشی، 12(40)، 26-7. https://doi.org/10.22034/jiera.2018.65180
هاشمیان‌نژاد، ف.، ویسی، ن.، شیرکوند، ن.، و عاشوری، ج. (۱۳۹۴). مقایسۀ اثربخشی آموزش نوروفیدبک و بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی توجه پیوسته و برنامه‌ریزی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نقص‌توجه. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک. ۱۸(۸)، 92-81. http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-3626-fa.html
همایون‌نیا فیروزجاه، م.، و نامدار طجری، س. (1397). اثر تمرینات ادراکی-حرکتی بر حافظۀ کاری دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با مشکل ریاضی. رفتار حرکتی. 10(34)، 120-105. https://doi.org/10.22089/mbj.2019.6692.1738
هومن، ح. ع. (1391). راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش علمی. تهران: سمت.
References
A’zami, S., Moqaddas, A., Hemmati, F., & Ahmadi, A. (2013). Effectiveness of computer-assisted cognitive remediation (cacr) and psychostimulant drugs in planning skill of children with attention deficit/ hyperactivity disorder (ADHD). Clinical Psychology Studies3(10), 1-17. https://jcps.atu.ac.ir/article_1984.html (In Persian)
Abedi, A., & Malekpoor, M. (2010). Investigation of efficacy of educational – psychologicial early interventions for improving executive functions and attention of children with neuropsychological learnig disabilities. New Educational Approaches5(1), 67-88. https://nea.ui.ac.ir/article_19039.html (In Persian)
Ahmadi, A., Behpajooh, A., Shokoohi-Yekta, M., Arjmandnia, A. A., & Azizi, M. P. (2017). The Effectiveness of cognitive plays on executive function and math achievement of preschool children at risk for mathematic difficulties. MEJDS, 7, 82-82. http://jdisabilstud.org/article-1-767-fa.html (In Persian)
Eivazy, S., Yazdanbakhsh, K., & Moradi, A. (2018). The effectiveness of computer cognitive rehabilitation on improvement of executive function of response inhibition in children with attention deficit hyperactivity. Neuropsychology4(14), 9-22. https://doi.org/10.30473/clpsy.2018.41327.1350 (In Persian)
Alidadi Taeme, F., Sotodeh Asl, N., & Karami, A. (2019). The effect of cognitive rehabilitation and neurofeedback on improving working memory in children with attention deficit hyperactivity disorder.‌ Iranian Journal of Rehabilitation Research in Nursing, 6(1), 26-33. http://ijrn.ir/article-1-421-fa.html (In Persian)
Alizadeh, G., Kordnoghabi, R., Rashid, K., & Gholizadeh, Z. (2018). The impact of upper alpha neurofeedback training on executive functions of the female students of kurdistan university with academic burnout syndrome and depression symptoms. Clinical Psychology Studies8(30), 163-188. https://doi.org/10.22054/jcps.2018.8613 (In Persian)
Arghavani, M., Mousavinasab, M. H., & Khezri Moghadam, N. (2017). The effectiveness of cognitive empowerment on executive functions (inhibition, updating and shifting) in students with learning disorder. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning5(8), 205-222. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2017.10997.1386 (In Persian)
Arjmandnia, A. A., Hassanvand, M., & Asgharinekah, M. (2018). The effect of cognitive games on attention and response inhibition in students with dyscalculia. JOEC, 18(1), 5-18. http://joec.ir/article-1-628-en.html (In Persian)
Arns, M., de Ridder, S., Strehl, U., Breteler, M., & Coenen, A. (2009). Efficacy of neurofeedback treatment in ADHD: The effects on inattention, impulsivity and hyperactivity: A meta-analysis. Clinical EEG and Neuroscience, 40(3), 180–189. https://doi.org/10.1177/155005940904000311
Asbaqi, M., Arjmandnia, A., Rahmanian, M., & Asbaqi, E. (2016). Comparing effect of neurofeedback training with neurofeedback along with cognitive rehabilitation on ADHD children’s improvement. Journal of Neuropsychology, 2(3), 75-88.‌ https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765023.1395.2.6.5.1 (In Persian)
Asgari Nekah, S. M., & Abedi, Z. (2014). The effectiveness of executive functions based play therapy on improving response inhibition, planning and working memory in children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Cognitive Psychology, 2(1), 41-51.‌ https://jcp.khu.ac.ir/article-1-2005-.pdf
Ashoori, J. (2016). The effect of neurofeedback training on executive functions (Sustaining attention, planning and working memory) in elementary girl students with attention deficit / hyperactivity disorders. Razi Journal of Medical Sciences, 23(150), 57-66. http://rjms.iums.ac.ir/article-1-4271-fa.html (In Persian)
Atri Ebrahimpour, R., Babapour Kheyradin, J., & Ahmadi, M. (2013). The effect of computer based cognitive empowerment on active memory performance, attention, language ability, visual-spatial abilities and eloquence and fluency in elderly people. Journal of Instruction and Evaluation6(24), 93-110. https://jinev.tabriz.iau.ir/article_521487.html?lang=en (In Persian)
Azadi, M., Taghvayi, D., & Chehreyi, Sh. (2017). The effectiveness of neurofeedback therapy on the performance of primary school students with learning disability within Wechsler intelligent test for children. Knowledge & Research in Applied Psychology, 16(4), 23-31. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_533987.html (In Persian)
Azizi, A., Mir Drikvand, F., & Sepahvandi, M. A. (2020). Comparison of the effect of the cognitive rehabilitation, neurofeedback and cognitive-behavioral play therapy on working memory in elementary school students with specific learning disability. Knowledge & Research in Applied Psychology21(1), 31-41. https://doi.org/10.30486/jsrp.2019.578548.1541 (In Persian)
Badri Bagehjan, S., Mohamadi Feyzabadi, A., Sharif Daramadi, P., & Fathabadi, R. (2020). Effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation on executive functions of children with high functioning autism. Empowering Exceptional Children, 11(1), 52-41. https://doi.org/10.22034/ceciranj.2020.221774.1351 (In Persian)
Bagerpour Estiar, N., HabibiKaleybar, R., & Mesrabadi, J. (2019). The effectiveness of training neuropsychological executive functions on metamemory, planning and problem solving among students with mathematics disorder. Journal of Cognitive Psychology, 7(4), 63-79.‌ http://jcp.khu.ac.ir/article-1-3196-en.html (In Persian)
Bahrami, S., & Yazdanbakhsh, K. (2015). The effectiveness of Neurofeedback on improvement visual memory in students of Islamic Azad University of Kermanshah, Journal of Analytical-Cognitive Psychology, 6(24), 59-68. https://dorl.net/dor/20.1001.1.28222476.1394.6.24.5.0 (In Persian)
Barkley, R. A., & Fischer, M. (2011). Predicting impairment in major life activities and occupational functioning in hyperactive children as adults: Self-reported executive function (EF) deficits versus EF tests. Developmental Neuropsychology. 36(2), 137–161. https://doi.org/10.1080/87565641.2010.549877
Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J., & Rothstein, H. (2009). Introduction to Meta-analysis. Wiley, Chichester. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470743386
Cao, Y., Huang, T., Huang, J., Xie, X., & Wang, Y. (2020). Effects and moderators of computer-based training on children’s executive functions: A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology, 11, 580329. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.580329
Chiu, H. L., Chu, H., Tsai, J. C., Liu, D., Chen, Y. R., Yang, H. L., & Chou, K. R. (2017). The effect of cognitive-based training for the healthy older people: A meta-analysis of randomized controlled trials. PLOS one, 12(5), e0176742. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0176742
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd edition). Hillsdale, N.J: L. ErlbaumAssociates. https://www.utstat.toronto.edu/~brunner/oldclass/378f16/readings/CohenPower.pdf
Dashtbozorgi, Z., Dadashpour Ahangar, M., Aminalsharieh, S., Ashoor, I. J., & Alizadeh, M. (2017). The effect of neurofeedback training on sustain attention and working memory in male elementary school students with attention-deficit/ hyperactivity disorder. Shefaye Khatam, 5(4), 5-13. http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.shefa.5.4.5 (In Persian)
Dehghani, M., Karimei, N., Tagipour Javan, A., Hasan Nattaj Jelodar, F., & Pakizeh, A. (2012). The effectiveness of rhythmic movement games (weighted) on the rate of executive function in children with neuropsychological learning disabilities. Journal of Learning Disabilities2(1), 53-77. https://jld.uma.ac.ir/article_111.html?lang=en (In Persian)
Dehghani, Y., & Hekmatiyan Fard, S. (2019). The effectiveness of executive functions training on attention and response inhibition in students with dyscalculia. Psychology of Exceptional Individuals9(34), 137-158.‌ https://doi.org/10.22054/jpe.2019.40837.1961 (In Persian)
Fattahi Andbil, A., Saberi, H., & Kazemi Kavaki, A. (2020). The effectiveness of neurofeedback and “transcranial direct current stimulation” on the executive function of response inhibition of boys 6 to 11 years with attention deficit- hyperactivity disorder. Journal of Health Promotion Management, 9(3), 49-60. http://jhpm.ir/article-1-972-en.html (In Persian)
Fathabadi, R., Bakhtiarvand, M., & Hajiali, P. (2017). The effectiveness of cognitive computer games on the working memory of children with high functioning autism disorder. Educational Technologies in Learning3(10), 113-124. https://doi.org/10.22054/jti.2020.44948.1280 (In Persian)
Ghaedi, G., Khalili, M., Afshin-Majd, S., Rahmati, B., & Karami, M. (2017). Effectiveness of the computer-based cognitive training intervention on improvement of memory, attention and executive functions in veteranâs children studying at the University of Shahed. Daneshvar Medicine, 25(4), 31-44. https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_1800.html?lang=en (In Persian)
Ghalamzan, S., Malekpour, M., & Faramarzi, S. (2014). Effectiveness of attention-oriented games on memory performance and learning of preschool children with learning neuropsychological disabilities. Clinical Psychology and Personality12(2), 3-10. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23452188.1393.12.2.1.6 (In Persian)
Ghamari Givi, H., Narimani, M., & Mahmoodi, H. (2012). The effectiveness of cognition-promoting software on executive functions, response inhibition and working memory of childern with dyslexia and attention dificit/ hyperactivity. Journal of Learning Disabilities1(2), 98-115. https://jld.uma.ac.ir/article_99.html?lang=en (In Persian)
Gholizadeh, Z., Babapour Kheiroddin, J., Rostami, R., Beyrami, M., & Poursharifi, H. (2010). Effects of neurofeedback on working memory. Journal of Modern Psychological Researches5(18), 87-100. https://psychologyj.tabrizu.ac.ir/article_4206.html?lang=en (In Persian)
Ghorbanzadeh, B. (2015). Effect of perceptual-motor practices on executive function in children with intellectual disability. Middle Eastern Journal of Disability Studies5, 6-13.‌ http://jdisabilstud.org/article-1-512-en.html (In Persian)
Habibi-Kaleybar, R., & Bahadori Khosroshahi, J. (2019). Effectiveness of computerized cognitive rehabilitation on social cognition, inhibitory control and cognitive avoidance of students with learning disabilities. Neuropsychology, 5(17), 89-108. https://doi.org/10.30473/clpsy.2019.45313.1426 (In Persian)
Hashemiannejad, F., Veysi, N., Shirkavand, N., & Ashoori, J. (2015). Comparing the effectiveness of neurofeedback training and computer games on continuous attention and planning ability in students with attention deficit disorder. Journal of Arak University of Medical Sciences18(8), 81-92.‌ http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-3626-fa.html (In Persian)
Hassan Nattaj, F., Faramarzi, S., & Rastgar, F. (2015). The impact of cognitive-based video games on executive functions in preschool children with neuropsychological learning disabilities. Quarterly Journal of Child Mental Health2(2), 35-45.‌ http://childmentalhealth.ir/article-1-51-en.html (In Persian)
Helm, A. F., McCormick, S. A., Deater‐Deckard, K., Smith, C. L., Calkins, S. D., & Bell, M. A. (2020). Parenting and children’s executive function stability across the transition to school. Infant and Child Development, 29(1), e2171. https://doi.org/10.1002/icd.2171
Heydarinassab, L., Yaghoubi, H., Rostami, R., & Kazemi, R. (2016). The effectiveness of neurofeedback with computrized training in improving working memory in adults with attention deficit disorder/hyperactivity. Yafte, 18(1), 101-112. http://yafte.lums.ac.ir/article-1-2220-fa.html (In Persian)
Homayoonnia Firoozjah, M., & Namdar Tajari, S. (2018). The effect of perceptual-motor exercises on the working memory of students with special learning disabilities with math problems. Motor Behavior, 10(34), 105-120. https://doi.org/10.22089/mbj.2019.6692.1738 (In Persian)
Hosseini, S., Asghari Nekah, S. M., & Mashhadi, A. (2015). The effectiveness of play therapy based on executive actions and neurofeedback therapy on improving the executive functions of daily life in children with ADHD. Second National Congress of Child and Adolescent Psychology, 17, 18 Nov 2014, Tehran, Iran. https://sid.ir/paper/828711/fa#downloadbottom (In Persian)
Houman, H. A. (2012). A practical guide to meta-analysis in scientific research. Tehran: Samt. (In Persian)
Isanejad Bushehri, S., Dadashpur Ahangar, M., Salmabadi, H., Ashoori, J., & Dashtbozorgi, Z. (2016). The effect of computer games on sustain attention and working memory in elementary boy students with attention deficit / hyperactivity disorders. Medical Journal of Mashhad University of Medical Science59(5), 311-321. https://doi.org/10.22038/mjms.2016.9301 (In Persian)
Jafari, F., Abedi, A., Kargar, F., Mohammadi, Z., & Faramarzi, S. (2018). Effect of perceptual motor games Amount of attention in children with developmental coordination disorder.‌ MEJDS, 8, 16-16. http://jdisabilstud.org/article-1-819-en.html (In Persian)
 Kamaledini, S. S., Damhari, F., & Azizi, M. (2020). The effectiveness of computer-based cognitive rehabilitation on the behavioral problems and executive functions of delinquent adolescents. Cultural Psychology4(1), 206-224. https://doi.org/10.30487/jcp.2020.244147.1155 (In Persian)
Karamalian, M., Haghayegh, S., & Rahimi Pardanjani, S. (2019). The effectiveness of child-centered game therapy on working memory and processing speed of children with learning disabilities.Journal of Learning Disabilities9(2), 95-115. https://jld.uma.ac.ir/article_858.html?lang=en (In Persian)
Karimizad Samei, S., & Pourabbas Vafa, H. (2016). The effectiveness of cognitive-behavioral play therapy on the executive functions of dyslexic children. 3 rd Internatinal Conference on Modern Research in Management and Humanities, 5 Jun 2016, Batumi, Georgia. https://civilica.com/media/l/6791.webp (In Persian)
Khanjani, Z., Farhoudi, M., Nazari, M., Saeedi, M., & Abravani, P. (2018). Effectiveness of cognitive rehabilitation on selective and divided attention and executive function in adults with stroke. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry5(3), 81-94.‌ http://dx.doi.org/10.29252/shenakht.5.3.81 (In Persian)
Liang, X., Li, R., Wong, S. H. S., Sum, R. K. W., & Sit, C. H. P. (2021). The impact of exercise interventions concerning executive functions of children and adolescents with attention-deficit/hyperactive disorder: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 18(1), 68. https://doi.org/10.1186/s12966-021-01135-6
Mohammadi, M., & Azadyekta, M. (2018). Effectiveness of neurofeedback treatment on increasing the attention of children with attention deficit hyperactivity disorder. Educational Researches13(54), 159-174. https://edu.bojnourd.iau.ir/article_540913.html?lang=en (In Persian)
Moin, N., Asadi Gandomani, R., & Amiri, M. (2018). The effect of neurofeedback on improving executive functions in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Archives of Rehabilitation19(3), 220-227.‌ http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-2317-fa.html (In Persian)
Mosayebi, N., & Mirmahdi, R. (2017). The effectiveness of cognitive rehabilitation Computer (CRT) in the improvement of working memory in children with attention deficit reduction, continuous attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). Psychological Methods and Models8(29), 105-124.‌ https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285516.1396.8.29.6.5
Mostafaie, A., Oraki, M., & Niknam, A. (2018). the effect of attention-based games on the self-regulatory and executive function of anxious students. Neuropsychology4(14), 111-128. https://doi.org/10.30473/clpsy.2018.41812.1354 (In Persian)
Motamed Yeganeh, N., Afrooz, G. A., Shokoohi Yekta, M., & Weber, R. (2019). The effectiveness of family-based neuropsychological intervention program on executive functions of children with attention deficit/hyperactivity disorder. Psychology of Exceptional Individuals9(36), 71-100. https://doi.org/10.22054/jpe.2020.39248.1925 (In Persian)
Movahedi, Y., & Bayrami, M. (2017). The effect of neuropsychological rehabilitation on the improvement of cognitive function (attention) in children with attention deficit hyperactivity disorder. Social Cognition6(2), 9-20. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223782.1396.6.2.1.0 (In Persian)
Nahravanian, P., Asgari, P., Dortaj, F., Naderi, F., & Bakhtiarpoor, S. (2018). The effect of cognitive training on working memory and focused attention of anxious children. Journal of Research in Educational Systems12(40), 7-26. https://doi.org/10.22034/jiera.2018.65180 (In Persian)
Najian, A., & Nejati, V. (2017). Effectiveness of motor based cognitive rehabilitation on improvement of sustained attention and cognitive flexibility of children with ADHD. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine, 6(4), 1-12. https://medrehab.sbmu.ac.ir/article_1100350.html?lang=en (In Persian)
Narimani, M., Soleymani, E., Zahed Babolan, A., & Abolghasemi, A. (2013). The comparsion the effectiveness of executive functionals and play therapy on improving of working memory, attention care and academic achievement in students with math learning disorder. Journal of Clinical Psychology5(4), 1-16. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.2141 (In Persian)
Nazarboland, N., Nohegari, E., & Sadeghi Firoozabadi, V. (2019). Effectiveness of computerized cognitive rehabilitation on working memory, sustained attention and math performance in children with autism spectrum disorders. Journal of Applied Psychology13(2), 271-293. https://doi.org/10.29252/apsy.13.2.271 (In Persian)
Nukari, J. M., Poutiainen, E. T., Arkkila, E. P., Haapanen, M.-L., Lipsanen, J. O., & Laasonen, M. R. (2020). Both individual and group-based neuropsychological interventions of dyslexia improve processing speed in young adults: A randomized controlled study. Journal of Learning Disabilities, 53(3), 213–227. https://doi.org/10.1177/0022219419895261
Oftadeh Hall, M., & Movahedi, Y. (2016). The effect of neurofeedback training on the improvement of continuous attention. Social Cognition5(1), 9-19. https://sc.journals.pnu.ac.ir/article_2924.html?lang=en (In Persian)
Omidinezhad, M., Salibi, J., & Namvar, H. (2019). Neurofeedback intervention on attention and focus, behavioral problems, and social-emotional adjustment in children with attention deficit/hyperactivity disorder 6 to 12 years old. Medical Journal of Mashhad University of Medical Science62(2), 1456-1466. https://doi.org/10.22038/mjms.2019.14123 (In Persian)
Oryadi, P., Hadianfard, H., & Ghasemi, N. (2019). The effectiveness of cognitive rehabilitation based on computer games on executive functions of children with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Cognitive Psychology, 7(1), 121-130. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2022.25075.2381 (In Persian)
Parhoon, K., & Parhoon, H. (2019). The effect of cognitive rehabilitation training on executive functions and attention in students with learaning problem. Journal of Cognitive Psychology7(3), 90-107.‌ http://dorl.net/dor/20.1001.1.23455780.1398.7.3.5.7 (In Persian)
Pirkhaefi, A., & Akbarvand, T. (2015). The effectiveness of nouropsychological rehabilitation pattern of nerve sensory integration on improving executive functions of children with attention deficit hyperactivity disorder. Neuropsychology1(1), 26-40. http://dorl.net/dor/20.1001.1.24765023.1394.1.1.2.1 (In Persian)
Pishghadam, E., Aghaie, E., & Parhoon, K. (2018). Perceptual motor games on executive functions in children with developmental coordination disorder. Middle Eastern Journal of Disability Studies8, 1-6.‌ http://jdisabilstud.org/article-1-633-en.html (In Persian)
Plass, J. L., Homer, B. D., Pawar, S., Brenner, C., & MacNamara, A.P. (2019).The effect of adaptive difficulty adjustment on the effectiveness of a game to develop executive function skills for learners of different ages.Cognitive Development, 49, 56–67. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2018.11.006
Poushaneh, K., Sharifi, A., & Motamed-Yeganeh, N. (2015). The effectiveness of cognitive rehabilitation computer-based intervention on executive function and working memory in children with math disorder. Psychology of Exceptional Individuals5(20), 141-159. https://doi.org/10.22054/jpe.2015.360 (In Persian)
Ramezani Charmahini, S., Ghorbani, S., & Kalamkarian, S. M. (2019). The effectiveness of educational games on improving working memory, attention and academic progress of elementary school students. New Developments in Psychology, Educational sciences and Education, 2(15), 70-89. https://www.jonapte.ir/fa/showart-c56d1fb8f8b4d70a7b7183e277ff5c3d (In Persian)
Ranjbar, M. J., Basharpoor, S., Sobhi Gharamaleki, N., & Narimani, M. (2019). Comparing the effectiveness of computerized cognitive rehabilitation and neuropsychological exercises on improving working memory and continuous attention in students with dyslexia. Psychology of Exceptional Individuals9(34), 111-135. https://doi.org/10.22054/jpe.2019.44751.2029 (In Persian)
Rajabi, S., Narimani, M., & Abolghasemi, A. (2015). The effect of neurofeedback increasing intellectual functioning and attention of children with dyslexia. Psychological Achievements22(2), 1-26. https://doi.org/10.22055/psy.2016.12306 (In Persian)
Rezaeian, A. (2012). jEffectiveness of computer games on the attention score of mentally retarded persons. Journal of Fundamentals of Mental Health14(54), 98-109. https://doi.org/10.22038/jfmh.2012.880 (In Persian)
Sabaghi, A., Rezaee, M., Mirzakhani, N., Irani, A., & Tabatabaee, S. M. (2017). Effectiveness of Neurofeedback Training on Reading Performanceand Working Memory in Students with Dyslexia. The Scientific Journal of Rehabilitation Medicine6(3), 11-20. https://doi.org/10.22037/jrm.2017.1100333 (In Persian)
Sadati Baladehi, M., & Niusha, B. (2019). Comparison of the effectiveness of computer games with traditional Iranian games on cognitive flexibility and response inhibiting of students with mathematical learning disorder. Journal of Educational Psychology10(1).‌ http://jdisabilstud.org/article-1-1664-en.html (In Persian)
Safay Honarvari, H., & Moshkbid Haghighi, M. (2019). Effectiveness of rhythmic games on planning and organizing skills, flexibility, inhibition, and metacognition of pre-school children. Quarterly Journal of Child Mental Health6(3), 188-199.‌ http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.6.3.17 (In Persian)
Saffarian Toosi, M., Neshat-Dost, H., Manshaee, G., & Talebi, H. (2014). The effectiveness of computer games via reverse engineering strategy on the level of attention in children with attention deficit. Journal of Clinical Psychology6(4), 1-8. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.2177 (In Persian)
Scionti, N., Cavallero, M., Zogmaister, C., & Marzocchi, G. M. (2020).Is cognitive training effective for improving executive functions in preschoolers? A systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology, 10, 2812. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02812
Sheikh, M., Ramezani, S., Maghsoudy, G., & Ahmadi, K. (2019).The effects of spark training on visual-spatial working memory operation in children with mental retardation. The Neuroscience Journal of Shefaye Khatam7(3), 13-22.‌ http://dx.doi.org/10.29252/shefa.7.3.13 (In Persian)
Shokoohi-Yekta, M., Lotfi, S., Rostami, R., Akbar Arjmandnia, A., Motamed-Yeganeh, N., & Sharifi, A. (2014). The effectiveness of computerized cognitive training on the working memory performance of children with dyslexia. Audiology23(3). https://journals.tums.ac.ir/aud/article-1-5030-fa.pdf‏ (In Persian)
Soleymani, M., Dehghan, K., Dadashi, S., & Hosseinpour, M. R. (2016). Investigation the effectiveness of combination neuropsychological rehabilitation on cogntive and behavioral function of children with ADHD. Studies in Medical Sciences, 27(9), 773-781. http://umj.umsu.ac.ir/article-1-3356-en.html (In Persian)
Soltani, S. (2017). The Effectiveness of Neurofeedback on Executive Functions in Children with Mathematics disorder. The Journal of New Thoughts on Education13(4), 173-188. https://doi.org/10.22051/jontoe.2018.1224 (In Persian)
Thorell, L. B., Lindqvist, S., Bergman. N. S., Bohlin, G., & Klingberg, T. (2009). Training and transfer effects of executive functions in preschool children. Developmental Science, 12(1), 106-113. https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2008.00745.x
Toril, P., Reales, J. M., & Ballesteros, S. (2014). Video game training enhances cognition of older adults: A meta-analytic study. Psychology and Aging, 29(3), 706–716. https://doi.org/10.1037/a0037507
Veloso, A., Vicente, S. G., & Filipe, M. G. (2020). Effectiveness of cognitive training for school-aged children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder: A systematic review.Frontiers in Psychology, 10, 2983. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02983
Welsch, L., Alliott, O., Kelly, D. P., Fawkner, D. S., Booth, D. J., & Niven, D. A. (2020). The effect of physical activity interventions on executive functions in children with ADHD: A systematic review and meta-analysis. Mental Health and Physical Activity, 20, 100379. https://doi.org/10.1016/j.mhpa.2020.100379
Wollesen, B., Wildbredt, A., Van Schooten, K. S., Lim, M., & Delbaere, K. (2020). The effects of cognitive-motor training interventions on executive functions in older people: a systematic review and meta-analysis.European Review of Aging and Physical Activity, 17(1), 9. https://doi.org/10.1186/s11556-020-00240-y
Zare, H., Chorami, F., & Sharifi, A. (2020). Effectiveness of computerized cognitive rehabilitation on working memory and cognitive flexibility among children with learning disorder (LD). Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning8(15), 1-18. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2020.20055.2030 (In Persian)
Zeinali, S., & Mirzazadeh, S. (2019). Efficacy of cognitive rehabilitation on working memory and processing speed of children with attention deficit/hyperactivity disorder. Journal of Modern Psychological Researches, 14(56), 213-232.‌ https://dorl.net/dor/20.1001.1.27173852.1398.14.56.11.0 (In Persian)
Zeini, M., Khasar, E., Baloochi, M., & Motaabed, N. (2018). The effectiveness attention games to improvement memory performance and visual learning approach based on the neurological primary school in children. Educational Psychology14(48), 1-17. https://doi.org/10.22054/jep.2018.13512.1482 (In Persian)
Zelazo, P. D. (2020). Executive function and psychopathology: A neurodevelopmental perspective. Annual Review of Clinical Psychology, 16(1), 431-454.
Zolfi, V., & Rezaie, A. (2015). The effect of working memory computer assisted intervention on mathematics anxiety, working memory and performanceing mathematics among students with mathematics learning disabilities. Journal of Instruction and Evaluation8(30), 75-86. https://jinev.tabriz.iau.ir/article_518191.html (In Persian)