اثربخشی درمان هیپنوتیزمی بر ترمیم زخم و استرس ادراک‌شدۀ بیماران پس از جراحی شکمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی سلامت، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

3 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

4 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان هیپنوتیزمی بر ترمیم زخم و استرس ادراک‌شدۀ بیماران پس از جراحی شکمی بود. پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات، نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه با پیگیری با گروه کنترل بود. جامعۀ آماری شامل تمامی بیماران جراحی شکمی بستری‌شده در بیمارستان گلستان شهر تهران در سال 1399 بود. 50 نفر از این بیماران شامل 24 مرد و 26 زن به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به شکل تصادفی در دو گروه مطالعاتی قرار گرفتند. گروه اول، مداخلۀ هشت‌جلسه‌ای درمان هیپنوتیزمی دریافت کردند و گروه دوم به‌عنوان شاهد درنظر گرفته شدند. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از ابزار ارزیابی زخم بیتس-جنسن (BWAT) و پرسشنامۀ استرس ادراک‌شده (PSS)، در دو نوبت قبل و بعد از مداخله انجام گرفت و تجزیه و تحلیل آن‌ها نیز به روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و از طریق نرم‌افزار SPSS-23 صورت پذیرفت. نتایج پژوهش نشان داد درمان هیپنوتیزمی بر ترمیم زخم و استرس ادراک‌شدۀ بیماران پس از جراحی شکمی در مرحلۀ پس‌آزمون و پیگیری تأثیر دارد (05/0>P). براساس این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت از درمان هیپنوتیزمی به‌عنوان درمانی کمکی می‌توان برای بهبود ترمیم زخم و نیز کاهش استرس ادراک‌شدۀ بیماران پس از جراحی شکمی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Hypnotherapy on Wound Healing and Perceived Stress in Patients Suffering from Abdominal Surgery

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hamed Vahedi Ardakani 1
  • Shirin Kooshki 2
  • Mohammad Oraki 3
  • Amenehsadat Kazemi 4
1 Department of Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Psychology, Payame Nour University, Tehran, Iran.
4 Department of psychology, Faculty of Medicine, Tehran medical sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this research was to assess the efficacy of hypnotherapy on perceived tension and wound healing in patients who had undergone abdominal surgery. The research methodology was implemented in both intent and data collection approach: a quasi-experimental pre-test-post-test design with a control group follow-up. The statistical population comprised all patients admitted to Golestan Hospital of Tehran in 2020 who were candidates for abdominal surgery. Fifty of these patients, consisting of 24 males and 26 females, were selected at random and divided into two study groups using a readily available sampling method. The initial cohort underwent an eight-session hypnotherapy intervention, while the subsequent cohort served as the control group. The data were gathered at three time points prior to, during, and subsequent to the intervention and follow-up period using the Bates-Jensen Wound Assessment Tool (BWAT) and the Perceived Stress scale (PSS). Analysis of the data was conducted using repeated measures analysis of variance. It was conducted using SPSS software version 23. In the post-test and follow-up phases, hypnotherapy was found to influence the wound recovery and perceived stress levels of patients who had undergone abdominal surgery (P>0.05). On the basis of these results, it is possible to conclude that hypnotherapy can be utilized as an adjunctive therapy to reduce perceived stress and enhance wound healing in patients recovering from abdominal surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abdominal Surgery
  • Hypnotherapy
  • Perceived STRESS
  • Wound Healing