نقش واسطه ای باورهای ارتباطی و خودتنظیمی زناشویی در ارتباط بین دیدگاه فهمی همسر و تعارضات زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران.

2 استادیار گروه روانشانسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، واحد بوشهر، بوشهر، ایران.

3 دانشیار، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم و فنون منابع سازمانی ، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، نقش واسطه ای باورهای ارتباطی و خودتنظیمی زناشویی در ارتباط بین دیدگاه فهمی همسر و تعارضات زناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر در سال 1400 بود. جامعه آماری ۴۸۷ نفر از زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر بوشهر نفر بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی به حجم 250 نفر انتخاب شدند. این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی بود ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌های مقیاس دیدگاه فهمی همسر (ODPT) باورهای ارتباطی (RBI)، خودتنظیمی‌ رفتاری((BSR و پرسشنامه‌تعارضات زناشویی (MCQ) بودند. به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌ها، از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos ویرایش 21 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد اثر مستقیم دیدگاه فهمی همسر بر باورهای ارتباطی (64/0-= β)، بر خودتنظیمی زناشویی (55/0 = β) و برتعارضات زناشویی (29/0- = β) و اثر غیر مستقیم دیدگاه فهمی همسر بر تعارضات زناشویی معنی دار بود (18/0- = β) ، نتایج نشان داد که دیدگاه فهمی همسر با واسطه‌گری باورهای ارتباطی و خودتنظیمی زناشویی پیش بینی کننده تعارضات زناشویی باشد. بنابراین مشاوران خانواده، روانشناسان و متخصصین علوم تربیتی جهت کاهش تعارضات زناشویی تمرکزشان بر ارتقاء خودتنظمی زناشویی زوجین و همچنین اصلاح باورهای ارتباطی بین زوجین باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Communication Beliefs and Marital Self-Regulation in the Relationship Between the Wife's Cognitive Perspective and Marital Conflicts

نویسندگان [English]

  • Abdolsaleh Khazaei 1
  • Ali Pouladi Rishehri 2
  • Javad Aynypour 3
1 Department of Psychology and Educational Sciences, Faculty of Humanities, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Payam Noor University, Bushehr, Iran.
3 Department of Educational Psychology, Faculty of Organizational Sciences and Technology, Amin University of Police Sciences, ‏Organizational resources sciences and techniques, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of communication beliefs and marital self-regulation in the relationship between spouse cognitive perspective and marital conflicts in women referring to counseling centers in Bushehr city in 2021. The statistical population consisted of 487 married women referring to counseling centers in Bushehr city, out of whom a random sample of 250 individuals was selected. This was a correlational study and the data were collected using the Dyadic Perspective Taking Scale (ODPT), Relationship Beliefs Inventory (RBI), Behavioral Self-Regulation Scale (BSR), and Marital Conflict Questionnaire (MCQ). The collected data were analyzed using structural equation modeling (SEM) method with SPSS and Amos software version 21. The results showed a direct effect of spouse cognitive perspective on communication beliefs (β = 0.64), marital self-regulation (β = 0.55), and marital conflicts (β = 0.29), and an indirect effect on marital conflicts through communication beliefs (β = 0.18). Therefore, it can be concluded that the spouse cognitive perspective predicts marital conflicts through the mediation of communication beliefs and marital self-regulation. Family counselors, psychologists, and educational specialists are advised to focus on improving marital self-regulation and modifying communication beliefs between couples to reduce marital conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication Beliefs
  • Dyadic Perspective Taking of the Spouse
  • Marital Conflicts
  • Marital Self-Regulation