مقایسه سرگردانی ذهن و تحریف‌های شناختی در دانشجویان دارای اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی با و بدون هرزه‌نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 استاد، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان،رشت، ایران.

3 استادیار، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

هدف پژوهش، مقایسه سرگردانی ذهن و تحریف‌های شناختی در دانشجویان دارای اختلال نقص توجه-بیش‌فعالی با و بدون هرزه‌نگاری بود. طرح تحقیق، توصیفی، از نوع علی مقایسه‌ای به‌لحاظ هدف، کاربردی بود. جامعه آماری، دانشجویان دارای نشانه‌های ADHD با و بدون هرزه‌نگاری، دانشجویان هرزه‌نگار بدون نشانه‌های ADHD و دانشجویان بهنجار شهر تهران در سال 1400 که شامل 2432 دانشجو (1449 زن و 983 مرد) بود. نمونه پژوهش، 500 بزرگ‌سال دارای ADHD با و بدون هرزه‌نگاری بود که بر اساس نمره برش در 4 گروه 125 نفری قرار گرفتند: با ADHD/با هرزه‌نگاری، با ADHD/بدون هرزه‌نگاری، بدون ADHD/با هرزه‌نگاری و بهنجار. ابزار پژوهش، پرسش‌نامه‌های نقص توجه-بیش‌فعالی بزرگ‌سالان (ASRS)، استفاده مشکل‌ساز از هرزه‌نگاری (PPUS-P)، سرگردانی عمدی و غیرعمدی (MWS)، تحریف‌های شناختی (CDS) بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها، از طریق تحلیل واریانس یک و چند متغیری (مانوا) و آزمون تعقیبی هاچبرگ GT2 با نرم‌افزار spss24 بود. نتایج نشان داد که بین 4 گروه در سرگردانی ذهن و تحریف‌های شناختی تفاوت وجود دارد (05/0> p). گروه با ADHD/ با هرزه‌نگاری از گروه با ADHD / بدون هرزه‌نگاری و گروه بدون ADHD/ با هرزه‌نگاری از گروه بهنجار نمرات سرگردانی ذهن بیشتر و تحریفات شناختی کمتری دارند. از این نتایج می‌توان در حوزه آسیب شناسی، پیشگیری و مداخله‌ای استفاده‌کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Mind wandering and Cognitive distortions in Attention-deficit hyperactivity disorder Adults with and without Pornography

نویسندگان [English]

  • Sahar Nasrollahi Valojerdi 1
  • Abbas Abolghasemi 2
  • Reza Soltani Shal 3
1 Department of Psychology, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Gilan University, Rasht, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The aim of the research was compare mind wandering and cognitive distortions in students with attention deficit hyperactivity disorder with and without pornography. The design of the research was descriptive, causal and comparative in terms of purpose, it was practical. The statistical population included students with ADHD symptoms and without pornography, pornographic students without ADHD symptoms, and normal students in Tehran in 1400, which included 2432 students (1449 women and 983 men). The research sample was 500 adults with ADHD with and without pornography, who were divided into 4 groups of 125 people based on the cutoff score: with ADHD/with pornography, with ADHD/without pornography, without ADHD/with pornography, and normal. The research tools were Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ASRS), Problematic Use of Pornography (PPUS-P), Intentional and Unintentional Wandering (MWS), Cognitive Distortions (CDS). Data analysis was through univariate and multivariate analysis of variance and Hochberg GT2 post hoc test with spss24 software. The results showed that there is a difference between the 4 groups in mind wandering and cognitive distortions (p<0.05). The group with ADHD/with pornography than the group with ADHD/without pornography and the group without ADHD/with pornography have more mind wandering scores and less cognitive distortions than the normal group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attention deficit hyperactivity disorder
  • Pornography
  • Cognitive distortions
  • Mind wandering