اثربخشی آموزش رویکرد بین‌فردی فراشناختی بر نشخوار فکری و عزت نفس در زنان خیانت ‎دیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد قوچان ، دانشگاه آزاد اسلامی،، قوچان، ایران.

2 دانشجوی دکترای مشاوره، گروه مشاوره،، دانشکده علوم انسانی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران.

3 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی نیشابور، مرکز بهداشت خرو، نیشابور، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش رویکرد بین‌فردی فراشناختی بر نشخوار فکری و عزت نفس در زنان خیانت‌دیده بود. روش پژوهش نیمه‎آزمایشی و از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با یک گروه کنترل بود. از کلیه زنان مراجعه کننده به مرکز مشاوره در اصفهان در سال 1401 به دلیل خیانت همسر تعداد 30 نفر به عنوان نمونه به صورت هدفمند بر اساس ملاک‌های ورود به مطالعه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه15 نفر)جایگزین شدند. شرکت‌کنندگان یکبار پیش‌ از مداخله و یکبار بعد از مداخله به مقیاس پاسخ نشخوار فکری (RRS ) و مقیاس عزت نفس روزنبرگ (RSES) پاسخ دادند. گروه آزمایش 8 جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای و یکبار در هفته، آموزش گروهی درمان بین‌فردی فراشناختی را دریافت کردند در حالی که گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی(تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره) در نرم افزار SPSS-25 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش رویکرد بین‌فردی فراشناختی باعث کاهش نشخوار فکری و افزایش عزت نفس در زنان خیانت‎دیده شده است. پیشنهاد می‌شود از رویکرد بین‌فردی فراشناختی برای کاهش نشخوار فکری و افزایش عزت نفس در زنان خیانت‎دیده استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Meta Cognitive Interpersonal Approach Training on Rumination and Self-Esteem in Betrayed Women

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mohammadipour 1
  • Zahra Montajabian 2
  • sajjad Mohammadipour 3
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Quchan Branch, Islamic Azad University, Quchan, Iran.
2 Department of Counseling, Faculty of Humanities, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran.
3 General Practitioner, Neishabur University of Medical Sciences, Kharv Health Center, Neishabur, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was study of the effectiveness of meta cognitive interpersonal approach training on rumination and self-esteem in betrayed women. The method of this study was based on the purpose and research design and was quasi-experimental and pretest-posttest with a control group. From all the women who referred to the counseling center in Isfahan in 2022 due to the infidelity of their husbands, 30 people were selected as a sample based on the criteria for entering the study and were replaced in two experimental and control groups (15 people in each group). Participants answered the Ruminative Response Scale RS) and Rosenberg’s Self-Esteem Scale (RSES) once before the intervention and once after the intervention. Then, the experimental group received 8 sections of 90-min group training of meta cognitive interpersonal therapy. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (multivariate and univariate analysis of covariance) in SPSS-25 software. The results of the analysis showed that meta cognitive interpersonal approach training, reduced rumination and increased self-esteem in betrayed women. It is suggested that meta cognitive interpersonal approach should be used to reduced rumination and increased self-esteem in betrayed women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marital Infidelity
  • Rumination
  • Self-Esteem
  • Meta Cognitive Interpersonal Therapy