نقش واسطه‌ای نشخوار فکری و نگرانی در رابطۀ بین شفقت خود با علائم افسردگی و اضطراب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی تهران، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش واسطه‌ای نشخوار فکری و نگرانی در رابطۀ بین شفقت خود با علائم افسردگی و اضطراب در دانشجویان دانشگاه تهران انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعۀ آماری آن، دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1399-1398 بودند. از این جامعه، 300 دانشجو به شیوۀ نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامۀ افسردگی بک ویرایش دوم (BDI-II)، پرسشنامۀ اضطراب آشکار و پنهان اشپیل برگر (STAI)، مقیاس پاسخ‌های نشخوار فکری نولن-هوکسما (RRS)، پرسشنامۀ نگرانی ایالت پنسیلوانیا (PSWQ) و مقیاس اندازه‌گیری شفقت خود نف (SCS) را تکمیل کردند. تحلیل داده‌ها از طریق تحلیل مسیر با استفاده از نسخۀ 20 نرم‌افزار AMOS انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد بین متغیر شفقت خود با متغیرهای افسردگی، اضطراب آشکار و اضطراب پنهان، نشخوار فکری و نگرانی همبستگی منفی معنادار (005/0>P) وجود دارد. همچنین براساس تحلیل مسیر، نگرانی و نشخوار فکری، نقشی واسطه‌ای در رابطۀ بین شفقت خود با اضطراب (001/0>P) و افسردگی (005/0>P) دارند. رابطۀ بین شفقت خود با اضطراب و افسردگی یک رابطۀ خطی ساده نیست. نشخوار فکری به‌عنوان متغیر واسطه‌ای بین شفقت خود و افسردگی، و نگرانی به‌عنوان متغیر واسطه‌ای بین شفقت خود و اضطراب عمل می‌کند. همچنین می‌توان نتیجه گرفت که شفقت خود از طریق کاهش نشخوار فکری و نگرانی سبب کاهش افسردگی و اضطراب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Rumination and Worry in the Relationship of Self-Compassion with Symptoms of Depression and Anxiety

نویسندگان [English]

  • Negar Jafari 1
  • Azam Noferesti 2
  • Hoda Moradi 3
1 Department of Psychology, Faculty of psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of psychology and Educational Science, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 The aim of present study was to determine the relationship between Rumination and Worry as mediators between Self-compassion, Depression and Anxiety Symptoms among students of University of Tehran. This study employs a correlational descriptive research design. The statistical society consisted entirely of Tehran University students in 2019-2020. A convenience sampling method was employed to identify 300 students from the University of Tehran. The participants completed the Beck Depression Inventory-II (BDI-II), Spielberger State-Trait Anxiety Inventory (STAI), the Pennsylvania State Worry Questionnaire (PSWQ), the Nolen-Hoeksema Rumination Responses Questionnaire (RRS), and the Neff Self-Compassion Questionnaire (SCS). Descriptive and inferential statistical indicators, such as frequency, mean, percentage, standard deviation, correlation coefficient, and path analysis, were employed to analyze the data. Data modeling was performed by AMOS software. The results indicated that Self-compassion was negatively related to Depression, Rumination, State-Trait Anxiety and Worry (p<0.005). Moreover, the AMOS analysis showed the mediation role of worry and rumination in the relationship between self-compassion and depression (p<0.005) and anxiety (p<0.001). In sum, the findings suggest that the relationship between Self-compassion and Anxiety and Depression is not a simple linear. Self-compassion reduces the State-Trait anxiety and depression by reducing rumination and worry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Depression
  • Rumination
  • Self-Compassion
  • Worry
برزگری دهج، ا.، و جهانداری، پ.، و محمدپور، ع.، و نادری، ر. (1397). نقش واسطه‌ای خودشفقتی در ارتباط بین نشخوار فکری و علائم افسردگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه. مجلۀ پرستار و پزشک در رزم. 6(19)، 40-32. http://npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-554-fa.html
دهشیری، غ.، گلزاری، م.، برجعلی، ا. و سهرابی، ف. (1388). خصوصیات روان‌سنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ نگرانی ایالت پنسیلوانیا. مجلۀ روان‌شناسی بالینی. 1(4)، 75-67. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.1988
رجبی، غ. ر.، عطاری، ی.، و حقیقی، ج. (1380). تحلیل‌عاملی سؤال‌های پرسشنامۀ بک (BDI-21) بر روی دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز. دست‌آوردهای روان‌شناختی. 8(2)، 66-49. https://psychac.scu.ac.ir/article_16602.html
رجبی، غ.، گشتیل، خ.، و امان‌الهی، ع. (1395). بررسی رابطۀ خوددلسوزی و افسردگی با میانجی‌گری‌های نشخوار فکری و نگرانی در پرستاران زن متأهل. نشریۀ پرستاری ایران. ۲۹(۱۰۰)، 21-10. http://ijn.iums.ac.ir/article-1-2275-fa.html
شریفی ساکی، ش.، علی‌پور، ا.، آقایوسفی، ع. ر.، محمدی، م. ر.، و غباری بناب، ب. (1398). رابطۀ بین شفقت به خود با افسردگی زنان مبتلا به سرطان پستان با میانجی‌گری اضطراب مرگ. روان‌شناسی سلامت. 8(29)، 67-52. https://doi.org/10.30473/hpj.2019.39663.3959
کرد، ب.، پاشا شریفی، ح.، و میرهاشمی، م. (۱۳۹۳). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس خوددلسوزی در بین دانشجویان. فصلنامۀ اندازه‌گیری تربیتی. ۴(۱۶)، 92-76. https://jem.atu.ac.ir/article_310.html
کهتری، ل.، حشمتی، ر.، و پورشریفی، ح. (1397). بررسی روابط ساختاری افسردگی برمبنای اجتناب تجربه‌ای و سرکوبگری عاطفی: نقش میانجی شفقت بر خود. مجلۀ روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. 24(3)، 297-284.  http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-2910-fa.html
گلستانه، ا.، و سروقد، س. (1392). نقش میانجی نگرانی در رابطۀ بین راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و افسردگی و اضطراب. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایران. 9(35)، 269-259. https://jip.stb.iau.ir/article_512222.html
لطفی‌نیا، ع. (1386). مقایسۀ اثربخشی روش حل مسئله در دانشجویان افسرده با سبک پاسخ نشخوار فکری و توجه برگردانی. پایان‌نامۀ دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی. انستیتو روان‌پزشکی تهران.
مهرام، ب. (1373). هنجاریابی آزمون اضطراب اشپیل برگر در شهر مشهد. پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، گرایش سنجش و اندازه‌گیری در رشتۀ روان‌شناسی. دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی. لینک دسترسی
نوربالا، ف.، برجعلی، ا.، و نوربالا، ا. (1392). اثر تعاملی «شفقت به خود» و نشخوار فکری بیماران افسرده در «درمان مبتنی بر شفقت». دانشور پزشکی. 21(1)، 84-77. https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_1567.html
References
Abela, J. R., & Hankin, B. L. (2011). Rumination as a vulnerability factor to depression during the transition from early to middle adolescence: A multiwave longitudinal study. Journal of Abnormal Psychology, 120(2), 259–271. https://doi.org/10.1037/a0022796
American Psychiatric Association. (2013). The diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. https://psycnet.apa.org/doi/10.1176/appi.books.9780890425596
Barzegari, A., Jahandari, P., Mahmoodpour, A., & Naderi, R. (2018), The mediating role of self- compassion in terms of rumination and depression symptoms in veterans with post traumatic stress disorder. Nurse and Physician Within War, 6(19), 32-40. http://npwjm.ajaums.ac.ir/article-1-554-en.html (In Persian)
Beck, A. T., Steer, R. A., & Brown, G. (1996). Beck depression inventory–II. Psychological Assessment. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/t00742-000
Brophy, K., Brähler, E., Hinz, A., Schmidt, S., & Körner, A. (2020). The role of self-compassion in the relationship between attachment, depression, and quality of life. Journal of Affective Disorders260, 45–52. https://doi.org/10.1016/j.jad.2019.08.066
Brown, T. A., Antony, M. M., & Barlow, D. H. (1992). Psychometric properties of the Penn State Worry Questionnaire in a clinical anxiety disorders sample. Behavior Research and Therapy, 30(1), 33–37. https://doi.org/10.1016/0005-7967(92)90093-V
Casali, N., Ghisi, M., Jansen, P., Feraco, T., & Meneghetti, C. (2022). What can affect competition anxiety in Athletes? The role of self-compassion and repetitive negative thinking. Psychological Reports125(4), 2009-2028.‌ https://doi.org/10.1177/00332941211017258
Davey, G. C. (1993). A comparison of three worry questionnaires. Behavior Research and Therapy31(1), 51-56. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/0005-7967(93)90042-S
Davey, G. C. L., & Wells, A. (Eds.). (2006). Worry and its psychological disorders: Theory, assessment and treatment. Wiley Publishing. https://psycnet.apa.org/doi/10.1002/9780470713143
Dehshiri, Gh. R., Golzari, M., Borjali, A., & Sohrabi, F. (2010) Psychometrics particularity of Farsi version of Pennsylvania State Worry Questionnaire for College Students. Journal of Clinical Psychology, 1(4), 67-75. https://doi.org/10.22075/jcp.2017.1988 (In Persian)
Fresco, D. M., Frankel, A. N., Mennin, D. S., Turk., C. L., & Heimberg, R. G. (2002). Distinct and overlapping features of rumination and worry: The relationship of cognitive production to negative affective states. Cognitive Therapy and Research, 26(2), 179-188. https://doi.org/10.1023/A:1014517718949
Gaté, M. A., Watkins, E. R., Simmons, J. G., Byrne, M. L., Schwartz, O. S., Whittle, S., Lisa, B. S., & Allen, N. B. (2013). Maternal parenting behaviors and adolescent depression: The mediating role of rumination. Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology, 42(3), 348-357. https://doi.org/10.1080/15374416.2012.755927
Ghassemzadeh, H., Mojtabai, R., Karamghadiri, N., & Ebrahimkhani, N. (2005). Psychometric properties of a Persian-language version of the Beck Depression Inventory--Second edition: BDI-II-PERSIAN. Depression and Anxiety, 21(4), 185–192. https://doi.org/10.1002/da.20070
Ghorbani, N., Watso, P. J., Chen, Z., & Norballa, F. (2012). self-compassion in Iranian Muslims: Relationships with integrative self-knowledge; mental health; and religious orientation. International Journal for the Psychology of Religion, 22(2), 106-118. https://doi.org/10.1080/10508619.2011.638601
Golestaneh, A., & Sarvghad, S. (2013). The mediating role of worry in the relationship between cognitive emotion regulation strategies and depression and anxiety. Journal of Developmental of Psychology, 9(35), 259-269. https://jip.stb.iau.ir/article_512222.html?lang=en (In Persian)
Hong, R. Y. (2007). Worry and rumination: Differential associations with anxious and depressive symptoms and coping behavior. Behavior Research and Therapy, 45(2), 277-290. https://doi.org/10.1016/j.brat.2006.03.006
Hughes, M. E., Alloy, L. B., & Cogswell, A. (2008). Repetitive thought in psychopathology: the relation of rumination and worry to depression and anxiety symptoms. Journal of Cognitive Psychotherapy, 22(3), 271-288. http://dx.doi.org/10.1891/0889-8391.22.3.271
Kapci, E. G., Uslu, R., Turkcapar, H., & Karaoglan, A. (2008). Beck Depression Inventory II: Evaluation of the psychometric properties and cut-off points in a Turkish adult population. Depression and Anxiety, 25(10), 104–110. https://doi.org/10.1002/da.20371
Kehtari, L., Heshmati, R., & Poursharifi, H. (2018). Investigating structural pattern of depression based on experiential avoidance and emotional repression: The mediating role of self-compassion. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 24(3), 284-297. http://dx.doi.org/10.32598/ijpcp.24.3.284 (In Persian)
Kord, B., & Pashasharifi, H. (2014). Psychometric characteristics self-compassion scale among students. Quarterly of Educational Measurement4(16), 76-92. https://jem.atu.ac.ir/article_310.html?lang=en (In Persian)
Krieger, T., Altenstein, D., Baettig, I., Doerig, N., & Holtforth, M. G. (2013). Self-compassion in depression: Associations with depressive symptoms, rumination, and avoidance in depressed outpatients. Behavior Therapy, 44(3), 501-513. https://doi.org/10.1016/j.beth.2013.04.004
Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Batts Allen, A., & Hancock, J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: the implications of treating oneself kindly. Journal of Personality and Social Psychology, 92(5), 887-904. https://doi.org/10.1037/0022-3514.92.5.887
Lotfinia, A. (2006). Comparing the effectiveness of problem-solving method in depressed students with rumination response style and attention reversal. Doctoral thesis of clinical psychology. Tehran Institute of Psychiatry. (In Persian)
Matos, M., McEwan, K., Kanovský, M., Halamová, J., Steindl, S. R., Ferreira, N., ... & Gilbert, P. (2022). Compassion Protects Mental Health and Social Safeness During the COVID-19 Pandemic Across 21 Countries. Mindfulness13(4), 863–880. https://doi.org/10.1007/s12671-021-01822-2
McLaughlin, K. A., & Nolen-Hoeksema, S. (2011). Rumination as a transdiagnostic factor in depression and anxiety. Behavior Research and Therapy49(3), 186-193.‌ https://doi.org/10.1016/j.brat.2010.12.006
Mehram, B. (1994). Normization of Spielberger anxiety test in Mashhad city. Master's thesis, measurement and evaluation trend in the field of psychology. Faculty of Educational Sciences and Psychology, Allameh Tabatabai University. (In Persian)
Meyer, T. J., Miller, M. L., Metzger, R. L., & Borkovec, T. D. (1990). Development and validation of the Penn State Worry Questionnaire. Behavior Research and Therapy, 28(6), 487–495. https://doi.org/10.1016/0005-7967(90)90135-6
Muris, P., Roelofs, J., Rassin, E., Franken, I., & Mayer, B. (2005). Mediating effects of rumination and worry on the links between neuroticism, anxiety and depression. Personality and Individual Differences, 39(6), 1105-1111. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.paid.2005.04.005
Neff, K. D. (2003). Development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223–250. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/15298860309027
Neff, K. D. (2023). Self-compassion: Theory, method, research, and intervention. Annual Review of Psychology, 74, 193-218. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-032420-031047
Neff, K. D., Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. (2007). An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits. Journal of Research in Personality, 41(4), 908-916. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2006.08.002
Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to depression and their effects on the duration of depressive episodes, Journal of Abnormal Psychology, 100(4), 569-582. https://doi.org/10.1037//0021-843x.100.4.569
Nolen-Hoeksema, S., & Morrow, J. (1991). A prospective study of depression and posttraumatic stress symptoms after a natural disaster: The 1989 Loma Prieta earthquake. Journal of Personality and Social Psychology, 61(1), 115–121. https://doi.org/10.1037/0022-3514.61.1.115
Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B. E., & Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking Rumination. Perspectives on Psychological Science, 3(5), 400-424. https://doi.org/10.1111/j.1745-6924.2008.00088.x
Noorbala, F., Borjali, A., & Noorbala, A. A. (2013). The interaction effect between Self-Compassion and Rumination of depressed patients in Compassion Focused Therapy. Daneshvar Medicine, 21(1), 77-84. https://daneshvarmed.shahed.ac.ir/article_1567.html?lang=en (In Persian)
Odou, N., & Brinker, J. (2014). Exploring the relationship between rumination, self-compassion, and mood. Self and Identity, 13(4), 449-459. http://dx.doi.org/10.1080/15298868.2013.840332
Özyeşđl, Z., & Akbağ, M. (2013). Self-compassion as a protective factor for depression, anxiety and stress: A research on Turkish sample. The Online Journal of Counseling and Education, 2(2), 36-43. https://arelarsiv.arel.edu.tr/xmlui/handle/20.500.12294/295?locale-attribute=en
Papageorgiou, C., & Wells, A. (Eds.). (2004). Depressive rumination: Nature, theory and treatment. John Wiley & Sons.
Raes, F. (2010). Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Personality and Individual Differences, 48(6), 757-761. http://dx.doi.org/10.1016/j.paid.2010.01.023
Rajabi, G., Attari, Y.A. and Haghighi, J. (2001) Factor analysis of Beck Questionnaire (BDI-21) on male students of Shahid Chamran University of Ahvaz.  Psychological Achievements, 8(2), 49-66. https://psychac.scu.ac.ir/article_16602.html?lang=en (In Persian)
Rajabi, G., Gashtil, K., & Amanallahi, A. (2016). The relationship between self- compassion and depression with mediating's thought rumination and worry in female nurses. Iran Journal of Nursing, 29(99-100), 10-21. http://dx.doi.org/10.29252/ijn.29.99.100.10 (In Persian)
Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2009). Kaplan and Sadock's comprehensive textbook of psychiatry. 9th ed. (pp. 1108-38). Philadelphia, PA: Lippincott Williams & Wilkins.
Shapira, L. B., & Mongrain, M. (2010). The benefits of self-compassion and optimism exercises for individuals vulnerable to depression. The Journal of Positive Psychology, 5(5), 377-389. http://dx.doi.org/10.1080/17439760.2010.516763
Sharifi Saki, S., Alipour, A., Aghayuosefi, A., Mohamadi, M. R., & Ghobari Bonab, B. (2019). The relationship between self-compassion with depression in women with breast cancer with mediation death anxiety. Health Psychology8(29), 52-67. https://doi.org/10.30473/hpj.2019.39663.3959 (In Persian)
Spielberger, C. D., Gonzalez-Reigosa, F., Martinez-Urrutia, A., Natalicio, L. F., & Natalicio, D. S. (1971). The state-trait anxiety inventory. Interamerican Journal of Psychology, 5(3 & 4), 145-158.‌
Vitasari, P., Wahab, M. N. A., Herawan, T., Othman, A., & Sinnadurai, S. K. (2011). Re-test of State Trait Anxiety Inventory (STAI) among engineering students in Malaysia: Reliability and validity tests. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 3843-3848. ‌ https://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.04.383
Watkins, E. R. (2008). Constructive and unconstructive repetitive thought. Psychological Bulletin, 134(2), 163–206. https://doi.org/10.1037%2F0033-2909.134.2.163
Yang, S.-W., & Koo, M. (2022). The Big Five Personality Traits as Predictors of Negative Emotional States in University Students in Taiwan. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(24), 16468. http://dx.doi.org/10.3390/ijerph192416468