ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن در ﺑﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان دوره دوم ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﯿﻪ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اروﻣﯿﻪ، اروﻣﯿﻪ، اﯾﺮان

3 ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اروﻣﯿﻪ، اروﻣﯿﻪ، اﯾﺮان

4 داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ دﮐﺘﺮی، اﯾﺮان

چکیده

ﻫــﺪف از ﺗﺤﻘﯿــﻖ ﺣﺎﺿــﺮ، ﺑﺮرﺳــﯽ اﻟﮕــﻮی ﻋﻠّــﯽ رواﺑــﻂ ﺑــﯿﻦ ارزشﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و اﺿـﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن در ﺑـﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ دوم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اروﻣﯿـﻪ ﺑـﻮد. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و از ﻧﻮع ﻣﺪلﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑـﻮده و ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﻧﯿﺰ ﺷـﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿـﻪ داﻧﺶآﻣـﻮزان دوره دوم ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن اروﻣﯿــﻪ در ﺳــﺎل ﺗﺤﺼــﯿﻠﯽ 97-96 ﺑـــﻮد. روش ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮی ﺗﺤﻘﯿﻖ، ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻃﺒﻘﻪای و ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻋﻨﺎﯾـﺖ ﺑﻪﺟﺪول ﮐﺮﺟﺴﯽ-ﻣﻮرﮔﺎن، 357 ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﮔـﺮدآوری اﻃﻼﻋــﺎت از ﺳــﻪ ﻧــﻮع ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻘﯿــﺎس ارزشﻫــﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕــﯽ اﺳــﺮاﯾﺖ و ﮐﺎراﻫﺎﻧــﺎ (2006) ، ﻣﻘﯿــﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣــﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮر و ﻫﻤﮑﺎران (1982) و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤـﺎن ﺳﺎراﺳﻮن (1984) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮای ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ، ﺧﻼﺻﻪﮐﺮدن، ﺗﺠﺰﯾﻪوﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪی، آﻣـﺎر ﺗﻮﺻـﯿﻔﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣـﺪلﯾﺎﺑﯽ ﻣﻌـﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ از ﺑﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔـﻪﻫﺎی ارزشﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ، ﺳﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻣﺮد ﺧﻮﯾﯽ/زنﺧﻮﯾﯽ، اﺑﻬـﺎمﮔﺮﯾﺰی و ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻗـﺪرت از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺑﺮ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ دارﻧـﺪ. وﻟـﯽ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪای ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی در ارﺗﺒﺎط ﻣﺆﻟﻔﻪ دﯾﮕـﺮ ارزشﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ/ﺟﻤﻊﮔﺮاﯾﯽ) ﺑﺎ اﺿﻄﺮاب اﻣﺘﺤﺎن ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺸﺪ.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Equation Modeling of the relationship between cultural values, Self-efficacy and test anxiety among Second-Grade High School Students of Urmia city

نویسندگان [English]

  • Javad Keyhan 1
  • Atusa Ziyarat 2
  • Nazila Ahangari Andariyan 3
  • Azam Farhadi 4
1 Department of Educational Sciences, Urmia branch, Islamic Azad University, Urmia, iran
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate of causal relationship between cultural values, self-efficacy and test anxiety among Second-Grade High School Students of Urmia city. Research method is correlation form and type of Its structural equations modeling and the statistical population included all the second-grade high school students in Urmia City during 2017-2018 school year. Sampling method category randomized and volume of sample according to krejcie Morgan table were 357 people. data gathering, we have been used three questionnaires including Srite and Karahanna (2006), general efficiency Scherer and et al. (1982), and Test Anxiety Question of Sarason (1984). To organize, summarize and analyze the data the confirmatory factor analysis, descriptive and inferential statistics were used. The results of Structural equation modeling showed from the components of cultural values, the two components of a Masculinity/ Femininity and Power distance exert their positive effect through self-efficacy. But the mediating role of self-efficacy was not confirmed on the other two components of cultural values (individualism/collectivism and uncertainty avoidance) with test anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Values
  • Self-Efficacy
  • Test Anxiety
  • Second-Grade High School Students
اصغرنژاد، ط. (1387). بررسی رابطه خودکارآمدی، مسند مهارت‌گذاری با موفقیت تحصیلی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه.
اکبری بورنگ، م.، و امین یزدی، س. (1388). باورهای خودکارآمدی و اضطراب امتحان در دانشجویان دانشگاههای آزاد خراسان جنوبی. نشریه افق دانش. 3(15)، 76-70.
امانی ساری بگلو، ج.، محمودی، ح.، و کتابی، ا. (1391). بررسی رابطه‌ میان ابعاد فرهنگی با خودکارآمدی عمومی و تحصیلی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران. مجله برخط دانش روان‌شناختی. شماره 3، 61-49.
آقاجانی، ط.، نعیمی، س.، و شوقی، ب. (1393). تحلیل روابط ساختاری بین آموزش خودمتمایزسازی با اضطراب امتحان و باورهای خودکارآمدی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 15(55)، 43-34.
آقاجانی، ط.، نعیمی، س.، و شوقی، ب. (1393). تحلیل روابط ساختاری بین آموزش خودمتمایزسازی با اضطراب امتحان و باورهای خودکارآمدی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 15(55)، 43-34. 
بیرامی، م.، و پورفرج عمران، م. (1392). رابطه بین باورهای فراشناختی، خودکارآمدی، خوش‌بینی با اضطراب امتحان دانشجویان علوم پزشکی. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. شماره 83، 16-9.
حجازی، ا.، و نقش، ز. (1395). عوامل مؤثر بر تعللورزی: کاربرد تحلیل خوشهای. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 7(3)، 38-19.
دهقانی، م.، جوادیپور، م.، و اسلام دوست، س. (1393). بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خودکارآمدی معلمان با صلاحیتهای حرفهای آنان. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 5(4)، 68-51.  
سبزه‌آرای لنگرودی، م.، محمدی، م.، مهری، ی. ا.، و طالعی، ع. (1393). مؤلفه‌های سلامت روانی و اضطراب امتحان در دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان و عادی. مجله پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 5(3)، 17-1.
عقیلی، ر.، مهرورز، م.، و صادقی گندمانی، ک. (1396). بررسی رابطه کمالگرایی، جایگاه مهار درونی و خودکارآمدی با اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مراکز استعداد درخشان شهرکرد. فصلنامه رویش روانشناسی. 6(19)، 78-53. 
قلاوندی، ح.، علیزاده، م.، و امانی، ج. (1396). ارزشهای فرهنگی و پذیرش فناوری اطلاعات: نقش ویژگی‌های فردی و باورهای شناختی. فصلنامه اندیشههای نوین تربیتی. 13(2). 192-175. 
کلهر، م. (1392). بررسی میزان پایبندی جوانان شهرستان قزوین (30-15) به ارزش‌های فرهنگی و برخی از عوامل مؤثر در آن. فصلنامه علوم اجتماعی. شماره 141، 127-101.
کیانی، س.، مکوندحسینی، ش.، و فدایی، ع. (1395). اثربخشی آموزش آرام‌سازی با بیوفیدبک در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان. فصلنامه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 7(3)، 222-213.   
گیدنز، آ. (1386). جامعه‌شناسی. ترجمه حسن چاوشیان. تهران: نشر نی.
میرسمیعی، م.، و ابراهیمی قوام، ص. (1389). بررسی رابطه بین خودکارآمدی، حمایت اجتماعی و اضطراب امتحان با سلامت روانی دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه روانشناسی و علوم تربیتی. شماره 7، 90-73.
نیک منش، ز.، و یاری، س. (1390). رابطه بین باور خودکارآمدی و ادراک خویشتن با اضطراب امتحان در دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی. شماره 14، 127-118.
ویسکرمی، ح.، اداوی، ح.، آزادبخت، ز.، و امیریان، ل. (1396). اثربخشی آموزش مداخله شناختی-رفتاری در کاهش اضطراب امتحان و کمرویی دانش‌آموزان. نشریه پژوهشهای کاربردی روانشناختی. 8(3)، 45-29.   
هدایتی، ح. (1385). ارائه مدل تدوین استراتژی مبتنی بر فرهنگ، مطالعه موردی ایران. رساله دکتری. مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
 
Akour, I. (2006). Factors influencing faculty computer Literacy and use in Jordan: A multivariate analysis. Doctoral Dissertation, Louisiana Tech University.
Bandura, A. (2004). Health Promotion by Social cognitive means. Health Education and Behavior. 91, 143-164.
Black, J. J., Tran, G. Q., Goldsmith, A. A., Thompson, R. D., Smith, J. P., & Welge, J. A. (2012). Alcohol expectancies and social self-efficacy as mediators of differential intervention outcomes for college hazardous drinkers with social anxiety. Addictive Behaviors. 37(3), 248-255
Clark, A. D., Crandall, R. J., & Robinson, H. D. (2018). Incentives and test anxiety may moderate the effect of retrieval on learning. Learning and Individual Differences. 63, 70-77.
Flett, G. L., Hewitt, P. L., Blankstein, K. R., Solnik, M., & Van Brunschot, M. (1996). Perfectionism, social problem-solving ability, and psychological distress. Journal of Rational-Emotive, Cognitive-Behavioral Therapy. 14(4), 245-274.
Hadizadeh Moghadam, A., & Assar, P. (2008). The relationship between national culture and E-adoption: A case study of Iran. American Journal of Applied Sciences. 5(4), 369-377.
Herzer, F., Wendt, J., & Hamm, A, O. (2015). Discriminant validity of constructs derived from the self-regulative model for evaluation anxiety for predicting clinical manifestations of test anxiety.Behavior Research and Therapy. 73, 52-57.
Hofstede, G. (1980). Cultural consequences: International differences in work-related values. Beverly Hills, CA: Sage Publications.
Hofstede, G. (1997). Cultures and Organizations: Software of the Mind, New York, NY: McGraw-Hill.
Hofstede, G. (2010). Culture and organization: Software of the mind. New York, NY: McGraw-Hill.
Kader, A. A. (2016). Debilitating and facilitating test anxiety and student motivation and achievement in principles of microeconomics. International Review of Economics Education.23, 40-46.
Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, the Guilford Press, a Division of Guilford Publications, Inc. 72 Spring Streets, New York, NY 10012.
Lotz, C., & Sparfeldt, R. J. (2017). Does test anxiety increase as the exam draws near? Students' state test anxiety recorded over the course of one semester. Personality and Individual Differences. 104, 397-400.
Mohatt, J., Bennett, S. M., & Walkup, J. T. (2014). Treatment of separation, Generalized and social anxiety disorders in youths. The American Journal of Psychiatry. 171(7), 741-748.
Reeve, J. M. (2009). Understanding motivation and emotion (5ed). New York: Wiley.
Sadeghi, K., Amani, J., & Mahmudi, H. (2013). A Structural Model of the Impact of Organizational Culture on Job Satisfaction among Secondary School Teachers. The Asia-Pacific Education Researcher,1-14. doi: 10.1007/s40299-013-0074-0
Scholz, U., Gutierrez Doza, B., Sud, S., & Schwarzer, R. (2012). Is general self-efficacy a universal construct? Psychometric findings from 25 countries. European Journal of Psychological Assessment. 18, 242–251.
Schwarzer, R., & Hallum, S. (2008). Perceived teacher self‐efficacy as a predictor of job stress and burnout: Mediation analyses. Applied Psychology. 57(1), 152-171.
Sheikh, M., Sarabandi, H., Khalighi, N., Sanadgol, A., Darabpour Varnaseri, S., & Karimian. A. (2014). The Role of Self-Efficacy and Self-Perception Components on Students’ Test Anxiety. Adv. Environ. Biol. 8(11), 65-69.
Solberg, V. S. O., Brien, K., Villarreal, P., Kennel, R., & Davis, B. (1993). Self-eficacy and Hispanic college students: Validation of the college self-efficacy inventory. Hispanic Journal of the Behavioral Sciences. 15(4), 490-497.
Srite, M. (2000). The influence of national culture on the acceptance and use of information technologies: An empirical study. Doctoral dissertation, Florida State University.
Srite, M., & Karahanna, E. (2006). The role of espoused national cultural values in technology acceptance. MIS Quarterly. 30(3), 679–704.
Srite, M., Mao, E., & Rothenberger, M. A. (2008). How an individual’s cultural values affect a series of individual-level variables. Presented at the Cross-Cultural Workshop during ICIS, Paris, France.
Srite, M., Thatcher, J. B., & Galy, E. (2008). Does within-culture variation matter? An empirical study of computer usage. Journal of Global Information Management. 16(1), 1-25.
Trifoni, A., & Shahini, M. (2011). How Does Exam Anxiety Affect the Performance of University Students? Mediterranean Journal of Social Sciences. 2(2), 93-101.
Wu, M. Y. (2006). Hofstede’s cultural dimensions 30 years later: A study of Taiwan and the United States. Journal of International Stud. 15(1), 33-42.
Yoo, B., Donthu, N., & Lenartowicz, T. (2011). Measuring Hofstede's Five Dimensions of Cultural Values at the Individual Level: Development and Validation of CVSCALE, Journal of ternational Consumer Marketing. 23(3-4), 193-210.