تحلیل ساختاری ارتباط احتکار با مشکلات بین فردی: نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 مربی گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت،رشت، ایران.

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 دانشیار روانشناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

5 استادیار روانشناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط احتکار با مشکلات بین‌فردی با نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجانی بود. این مطالعه توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری را مردان و زنان 35 تا 65 سال، 200 نفر (100 زن و 100 مرد) ناحیه یک شهر رشت تشکیل دادند. از این بین 200 نفر به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه‌های رفتار ذخیره‌ای-نسخه بازنگری‌شده (SI-R)، مشکلات بین‌فردی-32 گویه (IIP-32) و دشواری در تنظیم هیجانی (DERS) بودند. همچنین تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و الگوسازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج حاکی از مثبت و معناداربودن اثر غیرمستقیم احتکار بر مشکلات بین‌فردی از طریق دشواری در تنظیم هیجان بود (01/0>p). نتایج پژوهش حاضر نشان داد، رفتارهای احتکاری منجر به مشکلات در ارتباطات بین‌فردی می‌شوند و همچنین نقص در ارتباطات بین‌فردی، تشدید نشانه‌های احتکاری را در پی‌دارد. البته در این بین، تنظیم‌هیجانی، عاملی مهم است که نقص بیشنر در آن، تشدید و نگهداری رفتارهای احتکاری و مشکلات بین‌فردی را موجب می‌شود. بنابراین، استفاده از راهبردهای تنظیم هیجان، می‌توانند در کاهش و بهبود نشانه‌های احتکار و مشکلات ارتباطات بین‌فردی نقش مهمی را ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural Analysis of Relationship between Hoarding and Interpersonal Problems: Mediating Role of Difficulties in Emotional Regulation

نویسندگان [English]

  • Reza Shabahang 1
  • Mehraneh Shojaei 2
  • Farzin Bagheri Sheykhangafshe 3
  • Abbas Ali Hossien Khanzadeh 4
  • Mansooreh Nikogoftar 5
1 M.A in General psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Department of Midwifery, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran.
3 M.A in General Psychology, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Associate Professor of Psychology, Faculty of Literature and Human Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
5 Assistant Professor of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to investigate the relationship between hoarding and interpersonal problems with mediating role of difficulties in emotion regulation. This research is descriptive and correlational. The statistical population of the study consisted of men and women aged 35-65 years old (100 women and 100 men) in district one of Rasht. Of these, 200 were selected by convenience sampling method. Data analysis was performed using Pearson correlation coefficient and structural equation modeling. The results indicated an indirect effect of hoarding on interpersonal problems through the difficulties in their emotional regulation that was positive and significant (p< 0/01). The results of this study indicated that hoarding behaviors leads to problems in interpersonal communication and also the defect in interpersonal communication leads to the intensification of hoarding symptoms. In the meantime, emotional regulation is an important factor in which excessive deficits exacerbate and maintain hoarding behaviors and interpersonal problems. Therefore, using emotion regulation strategies can play an important role in reducing and improving the symptoms of hoarding and interpersonal communication problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hoarding
  • interpersonal problems
  • difficulties in emotional regulation
بشارت، م. ع.، دهقانی، س.، مسعودی، م.، پورخاقان، ف.، و مطهری، س. (1393). پیش‌بینی نشانه‌های اختلال وسواس فکری- عملی براساس دشواری تنظیم هیجان، تکانش­وری و خشم. پژوهش­های کاربردی روانشناختی. 5(4)، 29-49.
خانزاده، م.، سعیدیان، م.، حسین­چاری، م.، و ادریسی، ف. (1391). ساختار عاملی و ویژگی­های روان‌سنجی مقیاس دشواری در نظم­بخشی هیجانی. مجله علوم رفتاری. 6(1)، 96-87.
عزیزی، ع.، میرزایی، آ.، و شمس، ج. (1389). بررسی رابطه تحمل آشفتگی و تنظیم هیجانی با میزان وابستگی دانشجویان به سیگار. حکیم. 13(1)، 18-11.
فتح، ن.، آزاد فلاح، پ.، رسول­زاده طباطبایی، س. ک.، و رحیمی، چ. (1392). روایی و اعتبار پرسشنامه مشکلات بین‌‌فردی (IIP-32). مجله روانشناسی بالینی. 5(3)، 80-69.
محمدزاده، ع. (1388). اعتباریابی نسخه بازنگری شده پرسشنامه رفتار ذخیره­ای: سنجه احتکار وسواسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 15(1)، 41-33.
Adams, P. L. (1973). Obsessive children: A sociopsychiatric study. Oxford, England: Brunner/Mazel.
Archer, C. A., Moran, K., Garza, K., Zakrzewsji, J. J., Martin, A., Chou, C., & Mathews, C. A. (2019). Relationship between symptom severity, psychiatric comorbidity, social/occupational impairment, and suicidality in hoarding disorder. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 21(April 2019), 158-164.
Barkham, M., Hardy, G. E., & Startup, M. (1996). The IIP‐32: A short version of the Inventory of Interpersonal Problems. British Journal of Clinical Psychology. 35(1), 21-35.
Carbonella, J. Y., & Timpano, K. R. (2016). Examining the link between hoarding symptoms and cognitive flexibility deficit. Behavior Therapy. 47(2), 262-273.
Cath, D. C., Nizar, K., Boomsma, D., & Mathews, C. A. (2017). Age-specific prevalence of hoarding and obsessive compulsive disorder: a population-based study. American Journal of Geriatric Psychiatry. 25(3), 245-255.
Claes, L., Muller, A., & Luycks, K. (2016). Compulsive buying and hoarding as identity substitutes: The role of materialistic value endorsement and depression. Comprehensive Psychiatry. 68(July 2016), 65-71.
Clarke, C. (2019). Can Occupational Therapy Address the Occupational Implications of Hoarding? Occupational Therapy International. 2019, 5347403.
Cole, P. M., Martin, S. E., & Dennis, T. A. (2004). Emotion regulation as a scientific construct: Methodological challenges and directions for child development research. Child Development. 75(2), 317-333.
Drury, H., Ajmi, S., Fernandez de la Cruz, L., Nordsletten, A. E., & Mataix-Cols, D. (2014). Caregiver burden, family accommodation, health, and well-being in relatives of individuals with hoarding disorder. Journal of Affective Disorders. 159(April 2014), 7-14.
Dykens, E. M., Leckman, J. F., & Cassidy, S. B. (1996). Obsessions and compulsions in Prader-Willi syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 37(8), 995-1002.
Fitzgerald, P. B. (1997). The bowerbird symptom: a case of severe hoarding of possessions. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 31(4), 597-600.
Fromm, E. (1990). Man for himself: An inquiry into the psychology of ethics. New York: An Owl Book Henry Holt and Company New York: 65-67.
Frost, R. O., & Hartl, T. L. (1996). A cognitive-behavioral model of compulsive hoarding. Behavioral Research and Therapy. 34(4), 341-350.
Frost, R. O., & Gross, R. C. (1993). The hoarding of possessions. Behavior Research and Therapy. 31(4), 367-381.
Frost, R. O., Marten, P., Lahart, C., & Rosenblate, R. (1990). The dimensions of perfectionism. Cognitive Therapy and Research. 14(5), 449-468.
Frost, R. O., Steketee, G., & Grisham, J. (2004). Measurement of compulsive hoarding: Saving inventory-revised. Behavior Research and Therapy. 42(10), 1163-82.
Frost, R. O., Steketee, G., & Williams, L. (2000). Hoarding: A community health problem. Health Social Care in the Community. 8(4), 229-234.
Furby, L. (1978). Possessions: toward a theory of their meaning and function throughout the life cycle. P.B. Bates (Ed.), Life span development and behavior. Vol. 1, Academic Press, NY (1978), 297-331.
Gratz, K. L., & Roemer, E. (2004). Multidimensional Assessment of Emotion Regulation and Dysregulation: Development, Factor Structure, and Initial Validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale. (2004). Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 62(1), 41-54.
Grisham, J. R., Martyn, C., Kerin, F., Baldwin, P. A., & Norberg, M. M. (2018). Interpersonal functioning in Hoarding Disorder: An examination of attachment styles and emotion regulation in response to interpersonal stress. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 16(Jan 2018), 43-49.
Grisham, J. R., Steketee, G., & Frost, R. O. (2008). Interpersonal problems and emotional intelligence in compulsive hoarding. Depression and Anxiety. 25(9), 63-71.
Gross, J. J., & Thompson, R. A. (2011). Emotion regulation: conceptual foundations. J.J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation, The Guilford Press, New York, NY (2011): 7-10.
Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: an integrative review. Review of General Psychology. 2(3), 271-299.
Hamblin, R. J., Lewin, A. B., Salloum, A., Crawford, E. A., McBride, N. M., & Storch, E. A. (2015). Clinical characteristics and predictors of hoarding in children with anxiety disorders. Journal of Anxiety Disorders. 36(December 2015), 9-14.
Hartl, T. L., Duffany, S. R., Allen, G. J., Steketee, G., & Frost, R. O. (2005). Relationships among compulsive hoarding, trauma, and attention-deficit/hyperactivity disorder. Behaviour Research and Therapy. 43(2), 269-276.
Hezel, D. M., & Hooley, J. M. (2014). Creativity, personality and hoarding behavior. Psychiatry Research. 220(1-2), 322-327
Jazaieri, H., Morrison, A. S., Goldin P. R., & Gross J. J. (2015). Emotion regulation: affective, cognitive, and social consequences. Current Psychiatry Reports. 17(1), 531.
Jing-Jy, W., Karen, F., & Wen-Yun, C. (2012). Characteristics and underlying meaning of hoarding behavior in elders with Alzheimer’s dementia: Caregivers’ perspective. Journal of Nursing Research. 20(3), 189-196.
Kim, H. J., Steketee, G., & Frost, R. O. (2001). Hoarding by elderly people. Health & Social Work. 26(3), 176-184.
Kings, C. A., Moulding, R., & Knight, T. (2017). You are what you own: Reviewing the link between possessions, emotional attachment, and the self-concept in hoarding disorder. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 14(July 2017), 51-58.
Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, New York:  The Guilford Press.
Luchins, D. J., Goldman, M. B., Lieb, M., & Hanrahan, P. (1992). Repetitive behaviors in chronically institutionalized schizophrenic patients. Schizophrenia Research. 8(2), 119-123.
Lynch, F. A., Moulding, R., & McGillivray, J. A. (2017). Phenomenology of hoarding in children with comorbid attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD): The perceptions of parents. Comprehensive Psychiatry. 76(July 2017), 1-10.
Mackin, R. S., Arean, P. A., Delucchi, K. L., & Mathews, C. A. (2011). Cognitive functioning in individuals with severe compulsive hoarding behaviors and late life depression. International Journal of Geriatric Psychiatry. 26(3), 314-321.
Mathes, B. M., Portero, A. K., Gibby, B. A., King, S. L., Raines, A. M., & Schmidt, N. B. (2018). Interpersonal trauma and hoarding, The mediating role of aggression. Journal of Affective Disorders. 227(Feb 2018), 512-516.
Medard, E., & Kellett, S. (2014). The role of adult attachment and social support in hoarding disorder. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 42(5), 629-633.
Nakao, T., & Kanba, S. (2019). Pathophysiology and treatment of hoarding disorder. Psychiatry and Clinical Neurosciences. 73(7), 370-375.
Neave, N., Tyson, H., McInnes, L., & Hamilton, C. (2016). The role of attachment style and anthropomorphism in predicting hoarding behaviors in a non-clinical sample. Personality and Individual Differences. 99(Sep 2016), 33-37.
Nordsletten, A. E., Fernandez de la Cruz, L., Billotti, D., & Mataix-Cols, D. (2013). Finders keepers: The features differentiating hoarding disorder from normative collecting. Comprehensive Psychiatry. 54(3), 229–237.
Pertusa, A., Frost, R. O., Fullana, M. A., Samuels, J., Steketee, G., Tolin, D. F., & … Mataix-Cols, D. (2010). Refining the diagnostic boundaries of compulsive hoarding: A critical review. Clinical Psychology Review. 30(4), 371-386.
Portero, A. K., Durmaz, D. A., Raines, A. M., Short, N. A., & Schmidt, N. B. (2015). Cognitive processes in hoarding: The role of rumination. Personality and Individual Differences. 86(Nov 2015), 277-281.
Raines, A. M., Boffa, J. W., Alaan, N. P., Short, N. A., & Schmidt, N. B. (2015). Hoarding and eating pathology: The mediating role of emotion regulation. Comprehensive Psychiatry. 57(Feb 2015), 29-35.
Raines, A. M., Chavarria, J., Allan, N. P., Short, N. A., & Schmidt, N. B. (2017). Hoarding behaviors and alcohol Use: The mediating role of emotion dysregulation. Substance Use Misuse. 52(13), 1684-1691.
Raines, A. M., Oglesby, M. E., Short, N. A., Albanese, B. J., & Schmidt, N. B. (2014). Panic attacks and hoarding disorder: An initial investigation. Comprehensive Psychiatry. 55(6), 1405-10.
Raines, A. M., Short, N. A., Fuller, K. L., Allan, N. P., Oglesby, M. A., & Schmidt, N. B. (2016). Hoarding and depression: The mediating role of perceived burdensomeness. Journal of Psychiatric Research. 83(Dec 2016), 24-28.
Reed, G. F. (1969). “Under-inclusion”—A Characteristic of Obsessional Personality Disorder: I. The British Journal of Psychiatry. 115(524), 781-785.
Salzman, L. (1973). The obsessive personality: Origins, dynamics and therapy. New York: Jason Aronson Inc.
Samuels, J. F., Bienvenu, O. J., Grados, M. A., Cullen, B., Riddle, M. A., Liang, K. Y., & … Nestadt, G. (2008). Prevalence and correlates of hoarding behavior in a community-based sample. Behaviour Research and Therapy. 46(7), 836-844.
Shafran, R., & Tallis, F. (1996). Obsessive-Compulsive Hoarding: A Cognitive-Behavioural Approach. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. 24(3), 209-221.
Shaw, A. M., Timpano, K. R., Steketee, G., Tolin, D. F., & Frost, R. O. (2015). Hoarding and emotional reactivity: The link between negative emotional reactions and hoarding symptomatology. Journal of Psychiatric Research. 63(Apr 2015), 84-90.
Shaw, A. M., Witcraft, S. M., & Timpano, K. R. (2016). The Relationship between Traumatic Life Events and Hoarding Symptoms: A Multi-Method Approach. Cognitive Behaviour Therapy. 45(1), 45-59.
Sheppes, G., Suri, G., & Gross, J. J. (2015). Emotion regulation and psychopathology. Annual Review of Clinical Psychology. 11, 379-405.
Steketee, G., & Frost, R. (2003). Compulsive hoarding: current status of the research. Clinical Psychology Review. 23(7), 905-927.
Storch, E. A., Nideau, J. M., Johnco, C., Timpano, K., McBride, N., Mutch, P. J., Lewin, A. B., & Murphy, T. K. (2016). Hoarding in youth with autism spectrum disorders and anxiety: Incidence, clinical correlates, and behavioral treatment response. Journal of Autism and Developmental Disorders. 46(5), 1602-12.
Subkowski, P. (2006). On the psychodynamics of collecting. The International Journal of Psychoanalysis. 87(2), 383-401.
Taylor, J. K., Theiler, S., Nedeljkovic, M., & Moulding, R. (2019). A qualitative analysis of emotion and emotion regulation in hoarding disorder. Journal of Clinical Psychology. 75(3), 520-545.
Teo, T., & Noyes, J. (2014). Explaining the intention to use technology among pre-service teachers: a multi-group analysis of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology. Interactive Learning Environments. 22(1), 51-66.
Timpano, K. R., & Schmidt, N. B. (2013). The relationship between self-control deficits and hoarding: A multimethod investigation across three samples. Journal of Abnormal Psychology. 122(1), 13-25.
Timpano, K. R., Keough, M. E., Traeger, L., & Schimidt, N. B. (2011a). General life stress and hoarding: Examining the role of emotional tolerance. International Journal of Cognitive Therapy. 4(3), 263-279.
Timpano, K. R., Schmidt, N. B., Wheaton, M. G., Wendland, J. R., & Murphy D. L. (2011b). Consideration of the BDNF gene in relation to two phenotypes: Hoarding and obesity. Journal of Abnormal Psychology. 120(3), 700-707.
Tolin, D. F., & Villavicencio, A. (2011). Inattention, but not OCD, predicts the core features of hoarding disorder. Behaviour Research and Therapy. 49(2), 120-125.
Tolin, D. F., Frost, R. O., Steketee, G., Gray, K. D., & Fitch, K. E. (2008). The economic and social burden of compulsive hoarding. Psychiatry Research. 160(2), 200-211.
Tolin, D. F., Gilliam, C. M., Davis, E., Springer, K., Levy, H. C., Frost, R. O., Steketee, G., & Stevens, M. C. (2018). Psychometric properties of the Hoarding Rating Scale-Interview. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 16(Jan 2018), 76-80.
Tolin, D. F., Levy, H. C., Wootton, B. M., Hallion, L. S., & Stevens, M. C. (2018). Hoarding disorder and difficulties in emotion regulation. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders. 16, 98-103.
Tolin, D. F., Meunier, S. A., Frost, R. O., & Steketee, G. (2010). Course of compulsive hoarding and its relationship to life events. Depression and Anxiety. 27(9), 829-838.
Tortella-Feliu, M., Fullana, M. A., Caseras, X., Andion, O., Torrubia, R., & Mataix-Cols, D. (2006). Spanish version of the Savings Inventory-Revised: adaptation, psychometric properties, and relationship to personality variables. Behavior Modification. 30(5), 693-712.
Weinberg, A., & Klonsky, E. D. (2009). Measurement of emotion dysregulation in adolescents. Psychological Assessment. 21(4), 616-621.
Wheaton, M. G., Abramowitz, J. S., Jacoby, R. J., Zwerling, J., & Rodriguez, C. I. (2016). An investigation of the role of intolerance of uncertainty in hoarding symptoms. Journal of Affective Disorders. 193, 208-214.
Wolf, E. J., Harrington, K. M., Clark, S. L., & Miller, M. W. (2013). Sample size requirements for structural equation models an evaluation of power, bias, and solution propriety. Educational and Psychological Measurement. 73(6), 913-934.