ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی فردی با هدف مدیریت ویروس فراگیر کرونا 2019 به‌منظور ارائه یک الگوی کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

2 استادیار گروه داخلی ریه ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکتری برنامه ریزى آموزش از دور، سازمان سما ، اصفهان ، ایران

10.22059/japr.2021.302093.643511

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای توانمندسازی روان‌شناختی فردی در رابطه با مدیریت ویروس فراگیر کرونا 2019 بود.روش پژوهش از نظر هدف، بنیادی –کاربردی و بر حسب گردآوری اطلاعات، اسنادی  بوده که به روش های مرور سیستماتیک و فراترکیب نزدیک است.  محیط پژوهش  شامل منابع دست اول در زمینه راهبردهای توانمندسازی روان‌شناختی افراد در برابر شیوع بیماری‌های تنفسی-ریوی و از شیوه اشباع نظری داده ها  برای انتخاب نمونه استفاده بمل آمد. ملاک ورود به‌ پژوهش، شامل کلیه مقالاتی بود که از مضمون‌های توانمندسازی روان‌شناختی برخوردار بودند و ملاک خروج، مقالات از پژوهش دربرنداشتن مضمون‌های توانمندسازی روان‌شناختی، دربرنداشتن مضمون‌های ناشی از نگرانی‌های بیماری‌های واگیردار، انتشار مقاله کمتر از سال 2005 بوده است. با مراجعه به‌ منابع در دسترس دست اول و جست‌وجو در پایگاه‌های اینترنتی مختلف، تمامی اطلاعات در دسترس مرتبط و مربوط به‌ توانمندسازی روان‌شناختی افراد در برابر بیماری‌های واگیردار مثل کرونا ویروس 2019 یا سایر بیمارهایی قابل انتقال در گستره زمانی 2005 تا 2020 انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها به‌شیوه تحلیل مضمون صورت پذیرفته است شیوه تحلیل داده های با استفاده از نرم افزار NVIVOنسخه 10 صورت پذیرفته است. بطور کلی نتایج پژوهش نشان داد، راهبردهای توانمندسازی روان‌شناختی فردی در رابطه مدیریت ویروس فراگیر کرونا 2019 شامل 5  کُد انتخابی (خودمراقبتی، تغییر و بهبود نگرش، تسلط بر خود، به‌اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات، رعایت مسائل بهداشتی) ، 14 کُد محوری و 78 کُد باز بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify the Dimensions of Individual Psychological Empowerment With the Aim of Virus Management Corona 2019 Inclusive

نویسندگان [English]

  • Farhad Shafiepoor Motlagh 1
  • Zohre Naderi 2
  • Simin Naghsh 3
1 Assistant Professor of Educational administration, Mahallat,Islamic Azad University,Mahallat,Iran
2 Assistant professor of Pulmonary Disease ,Department of internal Medicine,Isfahan university of medical science ,isfahan,iran
3 Doctoral of Distance Educational Planning, Sama Organization, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify individual psychological empowerment strategies in relation to the management of Corona 2019 epidemic virus. The research environment included first-hand sources in the field of strategies for psychological empowerment of individuals against the prevalence of respiratory diseases and the method of theoretical saturation of data was used to select the sample. Inclusion criteria included all articles with psychological empowerment themes and exclusion criteria, research articles did not include psychological empowerment topics, did not include topics related to infectious disease concerns, and published less than 2005. By referring to the available first-hand sources and searching various websites, all available information related to the psychological empowerment of people against infectious diseases such as coronavirus 2019 or other transmissible diseases in the period 2005 to 2020 were selected. Data analysis was performed by content analysis method. Data analysis method was performed using NVIVO software version 10. Overall, the results showed that individual psychological empowerment strategies in relation to Corona 2019 virus management include 5 selected codes (self-care, change and improvement of attitude, self-mastery, knowledge and information sharing, health issues), 14 core codes and 78 codes. They were open.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-care
  • change and improvement of attitude
  • self-mastery
  • Knowledge and Information Sharing
  • Health Issues
  • COVID19