ابعاد توانمندسازی روان‌شناختی فردی با هدف مدیریت ویروس فراگیر کرونا 2019 به‌منظور ارائه یک الگوی کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامی، محلات، ایران

2 استادیار گروه داخلی ریه ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دکتری برنامه ریزى آموزش از دور، سازمان سما ، اصفهان ، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی راهبردهای توانمندسازی روان‌شناختی فردی در رابطه با مدیریت ویروس فراگیر کرونا 2019 بود. روش پژوهش از نظر هدف، بنیادی- کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، اسنادی بوده که به روش‌های مرور سیستماتیک و فراترکیب نزدیک است. محیط پژوهش شامل منابع دست‌ اول در زمینه راهبردهای توانمندسازی روان‌شناختی افراد در برابر شیوع بیماری‌های تنفسی- ریوی و از شیوه اشباع نظری داده‌ها برای انتخاب نمونه استفاده به‌عمل آمد. ملاک ورود به‌ پژوهش، شامل کلیه مقالاتی بود که از مضمون‌های توانمندسازی روان‌شناختی برخوردار بودند و ملاک خروج، مقالات از پژوهش دربرنداشتن مضمون‌های توانمندسازی روان‌شناختی، دربرنداشتن مضمون‌های ناشی از نگرانی‌های بیماری‌های واگیردار، انتشار مقاله کمتر از سال 2005 بوده است. با مراجعه به‌ منابع در دسترس دست اول و جست‌وجو در پایگاه‌های اینترنتی مختلف، تمامی اطلاعات در دسترس مرتبط و مربوط به‌ توانمندسازی روان‌شناختی افراد در برابر بیماری‌های واگیردار مثل کرونا ویروس 2019 یا سایر بیمارهایی قابل انتقال در گستره زمانی 2005 تا 2020 انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها به ‌شیوه تحلیل مضمون صورت پذیرفته است. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار  NVIVOنسخه 10 انجام شده است. به‌طور کلی نتایج پژوهش نشان داد، راهبردهای توانمندسازی روان‌شناختی فردی در رابطه مدیریت ویروس فراگیر کرونا 2019 شامل پنج کُد انتخابی (خودمراقبتی، تغییر و بهبود نگرش، تسلط بر خود، به ‌اشتراک‌گذاری دانش و اطلاعات، رعایت مسائل بهداشتی)، 14 کُد محوری و 78 کُد باز بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the Dimensions of Psychological Empowerment for the Purpose of Coping with the COVID-19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • Farhad Shafiepoor Motlagh 1
  • Zohre Naderi 2
  • Simin Naghsh 3
1 Assistant Professor of Educational administration, Mahallat,Islamic Azad University,Mahallat,Iran
2 Assistant professor of Pulmonary Disease ,Department of internal Medicine,Isfahan university of medical science ,isfahan,iran
3 Doctoral of Distance Educational Planning, Sama Organization, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify psychological empowerment strategies to cope with challenges during the COVID-19 pandemic through a systemic review of the related literature. The inclusion criteria for the reviewed sources were relevance of the topic and the date of publication. Therefore, the sources published since 2005 to 2020 were included. The data collected up to the point of saturation from sources addressing the strategies for psychological empowerment to cope with challenges associated with respiratory diseases. The data was analyzed using the content analysis method. Data analysis method was performed using NVIVO software version 10. The results showed that the strategies for psychological empowerment for managing the pandemic challenges included five primary themes. The 5 primary themes emerged from the results were: self-care, attitude change and improvement, self-mastery, knowledge sharing, and keeping to healthy routine. Moreover, 78 open codes emerged from the analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Care
  • Attitude Change
  • Self-Mastery
  • Knowledge Sharing
  • COVID-19
  • Empowerment
اورعی یزدانی، ح. (1381). نگرش بر توانمندسازی. چاپ اول. تهران: مطالعات بازرگانی.
پورسردار، ن. ا.، پورسردار، ف. ا.، پناهنده، ع.، سنگری، ع. ا.، و عبدیزرین، س. (1392). تأثیر خوشبینی (تفکر مثبت) بر سلامت روانی و رضایت از زندگی: یک مدل روانشناختی از بهزیستی. مجله پژوهشی حکیم. 16(1)، 49-42.
راهنمایی از دفتر ملی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها و سلامت (2020). انتشارات پزشکی خلق چین. 33-1.
رضایی، ف.، نصر دادرس، م.، کیانپور، م.، همتی، پ.، و امیدوارینیا، ا. ق. (1393). راهنمای مراقبت بیماری تنفسی ناشی از کرونا ویروس (سندرم تنفسی خاورمیانه). مرکز مدیریت بیمارهای واگیردار (اداره مراقبت)، خرداد ماه.
علیزاده اقدام، م. ب.، کوهی، ک.، و قلیزاده، م. (1395). بررسی رابطه خودمراقبتی و سواد سلامت با سلامت روانی در بین شهروندان شهر تبریز. فصلنامه علمی- پژوهشی سلامتمحور. 2(4)، 394-381.
قلیپور، ر. ا.، صمدی میارکلایی، ح.، و صمدی میارکلایی، ح. (1394). بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر فرهنگ اشتراک‌گذاری دانش موردمطالعه: کارکنان زن اداره آموزشوپرورش استان مازندران.فصلنامه مطالعات اجتماعی-روانشناختی زنان. 13(4)، 203-181.
References
Bravo, P., Edwards, A., Barr, P. J., Scholl, I., Elwyn, G., & McAllister, M. (2015). Conceptualising patient empowerment: a mixed methods study. BMC Health Services Research. 15(1), 1-14.
Calder, P. C. (2013). Feeding the immune system. Proceedings of the Nutrition Society. 72(3), 299-309.
Centers for Disease Control and Prevention. (2015). Interim infection prevention and control recommendations for hospitalized patients with Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV). 2015-06-11). http://www.cdc. gov/coronavirus/mers/infection-prevention-control, html.
Cohen, J. (January 2020). "Wuhan seafood market may not be source of novel virus spreading globally". Science.
Feiz, D., Dehghani Soltani, M., & Farsizadeh, H. (2019). The effect of knowledge sharing on the psychological empowerment in higher education mediated by organizational memory. Studies in Higher Education. 44(1), 3-19.
Fotokian, Z., Shahboulaghi, F. M., Fallahi-Khoshknab, M., & Pourhabib, A. (2017). The empowerment of elderly patients with chronic obstructive pulmonary disease: managing life with the disease. PloS one. 12(4), e0174028.
Greener, M. (2020). The novel coronavirus epidemic: How worried should we be? Independent Nurse. 2020(2), 7-9.
Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. Handbook of Qualitative Research. 2(163-194), 105.
Hazell, T. (2020). Coronavirus: what is the role of primary care? 2020-02-14T15: 29: 00+ 00: 00.
Heymann, D. L. (2008). Control of communicable diseases manual (No. Ed. 19). American Public Health Association.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331004/WHO-2019-nCoV-POEmassgathering-2020.1-eng.pdf
Jernigan, D. B. (2020). Update: public health response to the coronavirus disease 2019 Outbreak-United States, February 24, 2020. MMWR. Morbidity and Mortality Weekly Report.69(8), 216-219.
Khan, N., & Naushad, M. (2020). Effects of Corona Virus on the World Community. Available at SSRN 3532001.
Lai, C. C., Shih, T. P., Ko, W. C., Tang, H. J., & Hsueh, P. R. (2020). Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and corona virus disease-2019 (COVID-19): the epidemic and the challenges. International Journal of Antimicrobial Agents. 55(3), 1-9.
Li, J. B., Yang, A., Dou, K., & Cheung, R. Y. (2020). Self-control moderates the association between perceived severity of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) and mental health problems among the Chinese public.
Malech, H. L., DeLeo, F. R., & Quinn, M. T. (2020). The role of neutrophils in the immune system: an overview. In Neutrophil (pp. 3-10). Humana, New York, NY.
Monavvarian, A., Asgari, N., & Hajilouei, L. (2014). The role of implicit knowledge sharing in psychological empowerment of employees: Studied case: Business management staff, south pars gas complex company. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 4(9), 542-559.
Parish, K. A. (2010). Quieting the cacophony of the mind: The role of mindfulness in adult learning. Unpublished doctoral dissertation, Edgewood College, Madison, Wisconsin.
Peterson, C. (2000). The future of optimism. The American Psychologist. 55(1), 44-55.
Poon, P. M. K., Wong, C. K., Fung, K. P., Fong, C. Y. S., Wong, E. L. Y., Lau, J. T. F., ... & Au, S. W. N. (2006). Immunomodulatory effects of a traditional Chinese medicine with potential antiviral activity: a self-control study. The American Journal of Chinese Medicine. 34(01), 13-21
 Reynolds, J. W. (2010). Mechanisms of action in mindfulness-based stress reduction (MBSR), and specific factors mediating the reduction of anxiety. Unpublished doctoral dissertation, George Mason University.
Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company.
Schneider, E., Chommanard, C., Rudd, J., Whitaker, B., Lowe, L., & Gerber, S. I. (2015). Evaluation of patients under investigation for MERS-CoV infection, United States, January 2013-October 2014. Emerging Infectious Diseases. 21(7), 1220.
Seligman, M. E. P., Lee Duckworth, A., & Steen, T. (2005). Positive psychology in clinical practice. Annual Review, Clinical Psychology. 1, 629-651.
Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation. Academy of Management Review. 15(4), 666-681.
World Health Organization (2020). Key planning recommendations for mass gatherings in the context of the current COVID-19 outbreak: interim guidance, 14 February 2020 (No.WHO/2019-nCoV/POEmassgathering/2020.1). World Health Organization.
Zu, Z. Y., Jiang, M. D., Xu, P. P., Chen, W., Ni, Q. Q., Lu, G. M., & Zhang, L. J. (2020). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): A Perspective from China. Radiology. 200490.