تأثیر روش یادگیری معکوس بر انعطاف‌پذیری ‌شناختی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر در دوران همه‌گیری ویروس کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر روش یادگیری معکوس بر انعطاف‌پذیری شناختی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان پسر در دوران همه‌گیری ویروس کرونا انجام شد. روش تحقیق نیمه‌آزمایشی و از نظر هدف کاربردی بود و در چارچوب طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه گواه صورت گرفت. جامعۀ آماری آن تمام دانش‌آموزان پسر کلاس پنجم ابتدایی شهرستان شهرضا در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از میان آن‌ها، یک مدرسۀ ابتدایی پسرانه به‌صورت تصادفی انتخاب شد. درمجموع 40 دانش‌آموز به روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند و به روش تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش در 10 جلسه­ آموزش به‌وسیلۀ بسته‌های آموزشی آنلاین شرکت کرد؛ درحالی‌که گروه گواه به شیوۀ سنتی آموزش دید. فرایند جمع‌آوری داده‌ها در مرحلۀ پیش‌آزمون و پس‌آزمون با مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر (HEMS) و مقیاس انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندروال (CFI) برای همۀ شرکت‌کنندگان در دو گروه انجام گرفت. داده‌های گردآوری‌شده به روش تحلیل کوواریانس و نرم‌افزار IBM SPSS (نسخۀ 26) تحلیل شدند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد روش یادگیری معکوس موجب افزایش انعطاف‌پذیری شناختی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه در پس‌آزمون شده است (05/0> p). روش یادگیری معکوس می‌تواند برای افزایش انعطاف‌پذیری شناختی و انگیزش تحصیلی دانش‌آموزان در مدارس و مراکز آموزشی در شیوۀ آموزش آنلاین به‌ویژه در دوران همه‌گیری ویروس کرونا مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Flipped Learning on Cognitive Adaptability and Educational Motivation of Male Students during the Coronavirus Epidemic

نویسندگان [English]

  • Ali Rahaie 1
  • Mohammad Reza Firouzi 2
1 Department of Psychology and Education, Faculty of Humanities, University of Yasouj, Yasouj, Iran.
2 , Department of Psychology and Education, Faculty of Humanities, University of Yasouj, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

During the coronavirus epidemic, the purpose of this study was to determine the effect of the flipped learning method on the flexibility, cognition, and academic motivation of male students. The method was quasi-experimental and applied in terms of purpose; it is a component of the pre-test, post-test, and control group design. In the academic year of 2020-2021, the statistical population consisted solely of male fifth-grade elementary school students in the city of Shahreza. A primary school for males was chosen at random, and 40 students were selected using the available sampling method and divided into two groups of 20 using randomization. Experiments and witnesses have been substituted. The experimental group underwent 10 training sessions using pre-prepared online training modules, whereas the c​ontrol group received traditional training. All participants in both groups completed pre- and post-tests utilizing the Harter Academic Motivation Scale (HEMS) and the Dennis and Vanderwall Cognitive Flexibility Scale (CFI). The collected data were analyzed using covariance analysis and IBM SPSS (version 26) software. Post-test analysis of covariance revealed that the flipped learning method improved cognitive flexibility and academic motivation in the experimental group relative to the control group (p <0.05). The flipped learning method can be used to improve the flexibility, cognition, and motivation of students in schools and educational centers utilizing the online education method, particularly during the coronavirus epidemic.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Flexibility
  • Educational Motivation
  • Flipped Learning
بحرانی، م. (1388). بررسی روایی و پایایی مقیاس انگیزش. مطالعات روان‌شناختی. 5(1)، 72-51. https://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1591.html
پادروند، ح.، هاشمی رزینی، ه‍.، رضایی‌فرد، ا.، حسنوند، ب.، و جوادی، ف. (1393). انعطاف‌پذیری شناختی و کنترل عواطف مادران دانش‌آموزان پسر نابینا. فصلنامۀ پژوهش‌های کاربردی روان‌شناختی دانشگاه تهران. 5(1)، 165-155. https://japr.ut.ac.ir/article_63667.html
رشیدی، ع.، زندی، ف.، یاراحمدی، ی.، و اکبری، م. (1400). اثربخشی برنامۀ آموزشی مبتنی بر اشتیاق تحصیلی بر رفتارهای خودشکن تحصیلی دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطۀ ایوان. فصلنامۀ روان‌شناسی کاربردی. 15(1)، 23-9. https://doi.org/10.52547/apsy.2021.221548.1036
سپهوندی، م. ع.، سبزیان، س.، گراوند، ی.، بیرانوند، س.، و پیرجاوید، ف. (1395). بررسی اثربخشی آموزش تکنیک‌های فراشناختی بر انگیزش پیشرفت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر شهر اصفهان. رویکردهای نوین آموزشی. 11(1)، 63-80. https://doi.org/10.22108/nea.2016.21058
سرمد، ز.، بازرگان، ع. و حجازی، ا. (1400). روش تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه. https://www.adinehbook.com/gp/product/9643290514
سلسبیلی، ن. و قاسمی، ن. (1384). عوامل مؤثر بر شکست تحصیلی، نگاهی دوباره به عوامل درونی و بیرونی. تعلیم و تربیت. 21(3)، 59-25. http://ensani.ir/file/download/article/20110218182606-405.pdf
سلطانی، ا.، شاره، ح.، بحرینیان، ع. م.، و فرمانی، ا. (1392). نقش واسطه‌ای انعطاف‌پذیری شناختی در ارتباط بین سبک‌های مقابله‌ای و تاب‌آوری با افسردگی. پژوهنده. 18(2)، 96-88. http://pajoohande.sbmu.ac.ir/article-1-1518-fa.html
شیخ‌الاسلامی، ع.، و کریمیان‌پور، غ. (1397). پیش‌بینی اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان براساس حمایت تحصیلی و جو روانی اجتماعی کلاس. راهبردهای شناختی در یادگیری. 6(10)، 111-95. https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2017.13181.1555
صدوقی، م.، تمنایی‌فر، م. ر.، و ناصری، ج. (1396). رابطۀ تاب‌آوری، امیدواری و هوش هیجانی با فرسودگی تحصیلی در دانشجویان. مجلۀ مطالعات آموزش و یادگیری، 9(1)، 67-50. https://doi.org/10.22099/jsli.2017.4169
ظهیری‌ناو، ب. و رجبی، س. (1388). بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با کاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی. پژوهش‌های آموزش و یادگیری، 7(1)، 80-69. https://tlr.shahed.ac.ir/article_2227.html
فاضلی، م.، احتشام‌زاده، پ.، و هاشمی شیخ‌شبانی، س. ا. (1393). اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر انعطاف‌پذیری شناختی افراد افسرده. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی. 9(34)، 36-27. https://jtbcp.riau.ac.ir/article_105.html
قدرتی میرکوهی، م.، بالداران، ن.، و عبداللهی بقرآبادی، ق. (1396). پیش‌بینی انعطاف‌پذیری شناختی افراد تحت درمان با متادون براساس فرانگرانی، اضطراب، مدت و میزان مصرف متادون. فصلنامۀ علمی اعتیادپژوهی. ۱1(۴۲)، ۱96-۱81. http://etiadpajohi.ir/article-1-1373-fa.html
گوهری، م. (1398). تأثیر بازی‌وارسازی آموزشی بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان اوتیسم. همایش بین‌المللی کودکان استثنایی. https://www.isnac.ir/XBHE-EGKAE
ملایی، ف.، حجازی، م.، یوسفی افراشته، م. و مروتی، ذ. (1399). نقش میانجی انعطاف‌پذیری شناختی در رابطۀ بین خوش‌بینی تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش‌آموزان دختر دورۀ دوم متوسطۀ شهر زنجان. دوماهنامۀ علمی-پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی. 13(۱)، 52-43. http://edcbmj.ir/article-1-2103-fa.html
 
 References
Abdullah, M. Y., Hussin, S., & Ismail, K. (2019). Implementation of flipped classroom model and its effectiveness on English speaking performance. International Journal of Emerging Technologies in Learning (Online), 14(9), 130.‌ https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/10348
Allen, K. A., Slaten, C. D., Arslan, G., Roffey, S., Craig, H., & Vella-Brodrick, D. A. (2021). School Belonging: The Importance of Student and Teacher Relationships. In: Kern, M. L., Wehmeyer, M. L. (eds.). The Palgrave Handbook of Positive Education (pp. 525-550). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-64537-3_21
Al-Sbou, M. K. K., & Al-Rababah, A. I. S. (2021). The role of elementary school teachers in developing a flipped learning strategy in the educational process in light of the Corona pandemic. Psychology and Education Journal, 58(2), 8617-8628. https://doi.org/10.17762/pae.v58i2.3507
Bahrani, M. (2009). The study of validity and reliability of Harter’s scale of educational motivation. Journal of Psychological Studies, 5(1), 51-72.‌ https://psychstudies.alzahra.ac.ir/article_1591.html (in Persian)
Bloom, B. S. (1956) Taxonomy of educational objectives, Handbook: The Cognitive Domain. New York: David McKay.
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington DC: International Society for Technology in Education (pp. 120-190).
Böheim, R., Schnitzler, K., Gröschner, A., Weil, M., Knogler, M., Schindler, A. K., ... & Seidel, T. (2021). How changes in teachers' dialogic discourse practice relate to changes in students' activation, motivation and cognitive engagement. Learning, Culture and Social Interaction28, 100450. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210656120301215
Bond, M. (2020). Facilitating student engagement through the flipped learning approach in K-12: A systematic review. Computers & Education, 151, 103819. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2020.103819
Bradley, E. L. (2014). Choice theory and reality therapy: An overview. International Journal of Choice Theory and Reality Therapy. 34(1), 6-13. https://www.proquest.com/scholarly-journals/choice-theory-reality-therapy-overview/docview/1625136609/se-2
Brame, C. (2013). Flipping the classroom. Vanderbilt University Center for Teaching. Retrieved from. http://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/flipping-the-classroom/.
Butnaru, G. I., Niță, V., Anichiti, A., & Brînză, G. (2021). The Effectiveness of Online Education during Covid 19 Pandemic—A Comparative Analysis between the Perceptions of Academic Students and High School Students from Romania. Sustainability, 13(9), 5311. https://doi.org/10.3390/su13095311
Campillo-Ferrer, J. M., Miralles-Martínez, P., & Sánchez-Ibáñez, R. (2021). The effectiveness of using edublogs as an instructional and motivating tool in the context of higher education. Humanities and Social Sciences Communications, 8, Article number: 175. https://doi.org/10.1057/s41599-021-00859-x
Capone, R., & Lepore, M. (2021). From Distance Learning to Integrated Digital Learning: A Fuzzy Cognitive Analysis Focused on Engagement, Motivation, and Participation During COVID-19 Pandemic. Technology, Knowledge and Learning, 27(4), 1259-1289.‌ https://doi.org/10.1007%2Fs10758-021-09571-w
Chiu, T. K., Lin, T. J., & Lonka, K. (2021). Motivating online learning: The challenges of COVID-19 and beyond. The Asia-Pacific Education Researcher, 30(3), 187-190. https://doi.org/10.1007%2Fs40299-021-00566-w
Darby, K. P., Castro, L., Wasserman, E. A., & Sloutsky, V. M. (2018). Cognitive flexibility and memory in pigeons, human children, and adults. Cognition, 177, 30-40. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.03.015
Davis, R. N., & Nolen-Hoeksema, S. (2000). Cognitive inflexibility among ruminators and nonruminatores. Cognitive Therapy and Research, 24, 699-711. https://doi.org/10.1023/A:1005591412406
Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validity. Cognitive Therapy Research, 34, 241-53. https://doi.org/10.1007/s10608-009-9276-4
Dossantos, J. C., & Ruiz, M. C. V. (2021). Using ClassDojo to motivate kids’ participation in the English as foreign language online classes during the Covid-19 pandemic: A case study.‌ A. to. Z, 10(2), 58-65. http://dx.doi.org/10.5380/atoz.v10i2.78711
Eric-Chima, N., Igbo-Janet, N., & Ndukwu-Edith, N. (2021). Impact of Corona Virus Pandemic on the Psychological State and Academic Success of Students. Journal of Depress and Anxiety, 10(4), 410.‌
 Fazeli, M., Ehteshamzadeh, P., & Hashemi, S. E. (2015). The effectiveness of cognitive behavior therapy on cognitive flexibility of depressed people. Thoughts and Behavior in Clinical Psychology, 9(34), 27-36.‌ (inPersian) https://jtbcp.riau.ac.ir/article_105.html
Fledderus, M., Bohlmeijer, E. T., Fox, J. P., Schreurs, K. M., & Spinhoven, P. (2013). The role of psychological flexibility in a self-help acceptance and commitment therapy intervention for psychological distress in a randomized controlled trial. Behaviour Research and Therapy51(3), 142–151. https://doi.org/10.1016/j.brat.2012.11.007
Forehand, M. (2010). Bloom’s taxonomy. Emerging perspectives on learning, teaching, and technology (E-Book). https://www.d41.org/cms/lib/IL01904672/Centricity/Domain/422/BloomsTaxonomy.pdf
Frolova, E. V., Rogach, O. V., Tyurikov, A. G., & Razov, P. V. (2021). Online Student Education in a Pandemic: New Challenges and Risks. European Journal of Contemporary Education, 10(1), 43-52. https://ejce.cherkasgu.press/pdf.html?n=1617107757.pdf
Ghodrati Mirkoohi, M., Baldaran, N., & Abdollahi G. (2017). Prediction of cognitive flexibility in methadone-treated patients based on meta-worry, anxiety, and duration and amount of methadone use. etiadpajohi http://etiadpajohi.ir/article-1-1373-fa.html (in Persian)
Gohary, M. (2018). The Effect of Educational Gamification on the Academic Motivation of Autistic Students. International conference of exceptional. https://www.isnac.ir/XBHE-EGKAE (in Persian)
Hao, Y., & Lee, K. S. (2016). Teaching in flipped classrooms: Exploring pre-service teachers’ concerns. Computers in Human Behavior, 57, 250-260.‌ https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.12.022
Harter, S. (1981). A model of mastery motivation in children: Individual differences and developmental change. In W. A. Collins (Ed.), The Minnesota Symposium on Child Psychology, 14, 215–255. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
Hwang, G. J., Lai, C. L., & Wang, S. Y. (2015). Seamless flipped learning: a mobile technology-enhanced flipped classroom with effective learning strategies. Journal of Computers in Education, 2(4), 449-473.‌ https://doi.org/10.1007/s40692-015-0043-0
Jamilah, J., Sukitman, T., & Mulyadi, M. (2021). Flipped classroom: innovative learning to increase the learning motivation of elementary school students in the digital age. Muallimuna: Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, 7(1), 33-41.‌ http://dx.doi.org/10.31602/muallimuna.v7i1.4802
Kifle-Mekonen, Y., & Adarkwah, M. A. (2021). Volunteers in the COVID-19 Pandemic Era: Intrinsic, Extrinsic, or Altruistic Motivation? Postgraduate International Students in China. Journal of Social Service Research, 48(2), 147-162. https://doi.org/10.1080/01488376.2021.1980482
Kletz, T. (2006). Training by discussion. Education for Chemical Engineers, 1(1), 55-59.‌‌ https://doi.org/10.1205/ece.06006
Lai, H. M., Hsiao, Y. L., & Hsieh, P. J. (2018). The role of motivation, ability, and opportunity in university teachers’ continuance use intention for flipped teaching. Computers & Education, 124(1), 37-50.‌ https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.05.013
Le Roux, I., & Nagel, L. (2018). Seeking the best blend for deep learning in a flipped classroom–viewing student perceptions through the Community of Inquiry lens. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15(1), 1-28.‌ https://doi.org/10.1186/s41239-018-0098-x
Lepper, M. R., Corpus, J. H., & Iyengar, S. S. (2005). Intrinsic and extrinsic motivational orientations in the classroom: Age differences and academic correlates. Journal of Educational Psychology, 97(2), 184-196.‌ https://doi.org/10.1037/0022-0663.97.2.184
Martin, M. M., Staggers, S. M., & Anderson, C. M. (2011). The Relationships between cognitive flexibility with dogmatism, intellectual flexibility, preference for consistency, and self-compassion. Communication Research Reports, 3(28), 275-280. https://doi.org/10.1080/08824096.2011.587555
Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (Eds.). (2006). The new taxonomy of educational objectives. Colifornia: Corwin Press.‌
Misirli, O., & Ergulec, F. (2021). Emergency remote teaching during the COVID-19 pandemic: Parents experiences and perspectives. Education and Information Technologies, 26, 6699-6718. https://doi.org/10.1007/s10639-021-10520-4
Mohamed, H., & Lamia, M. (2018). Imple menting flipped classroom that used an intelligent tutoring system into learning process. Computers & Education, 124, 62-76.‌ https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.05.011
Mollaei F, Hejazi M, Yosefi Afrashteh M, Morovvati Z. (2020). Mediating Role of Cognitive Flexibility on Relation of Academic Optimism, with Academic Vitality, Among High School Girl Students of Zanjan. Educ Strategy Med Sci http://edcbmj.ir/article-1-2103-fa.html (in Persian)
Ng, D. T. K., & Chu, S. K. W. (2021). Motivating Students to Learn AI through Social Networking Sites: A Case Study in Hong Kong. Online Learning, 25(1), 195-208.‌ https://doi.org/10.24059/olj.v25i1.2454
O'Flaherty, J., & Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review. The Internet and Higher Education, 25, 85-95.‌ https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2015.02.002
Padervand, H., Hashemi Razini, H., Rezaei Fard, A., Hasanvad, B., & Javadi, B. (2014). Cognitive Flexibility and Affective Control Mothers of Boys Blind. Journal of Applied Psycology Research, 5(1), 155-165.‌ https://japr.ut.ac.ir/article_63667.html (in Persian)
Pekrun, R., Lichtenfeld, S., Marsh, H. W., Murayama, K., & Goetz, T. (2017). Achievement Emotions and Academic Performance: Longitudinal Models of Reciprocal Effects. Child Development, 88(5), 1653–1670. https://doi.org/10.1111/cdev.12704
Phillips, N. L., Mandalis, A., Benson, S., Parry, L., Epps, A., Morrow, A., & Lah, S. (2016). Computerized working memory training for children with moderate to severe traumatic brain injury: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Journal of Neurotrauma, 33(23), 2097-2104. https://doi.org/10.1089/neu.2015.4358
Pickard, M. J. (2007). The new Bloom’s taxonomy: An overview for family and consumer sciences. Journal of Family and Consumer Sciences Education, 25(1), 45- 55. https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d24bb1ad0754e7d59eb7e3e28614bba2b6874180
Rashidi, A., Zandi, F., Yarahmadi, Y., & Akbari, M. (2021). The effectiveness of academic enthusiasm-based educational program on self-defeating academic behavior of Ivan’s high school students. Quarterly of Applied Psychology, 15 (1), 9-23.‌ (inPersian) https://doi.org/10.52547/apsy.2021.221548.1036
Roehl, A., Reddy, S. L., & Shannon, G. J. (2013). The flipped classroom: An opportunity to engage millennial students through active learning strategies. Journal of Family & Consumer Sciences, 105(2), 44-49.‌ https://www.learntechlib.org/p/154467/
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology. 61, Article 101860. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.cedpsych.2020.101860
Sadouqi, M., Tamnaifar, M. R., & Naseri, J. (2016). The relationship between resilience, hope and emotional intelligence with academic burnout in students. Journal of Education and Learning Studies, 9(1), 50-67. https://doi.org/10.22099/jsli.2017.4169 (in Persian)
Sakti, R. H., & Sukardi, S. (2021). Empirical Study of Flipped Classroom-Based E-Learning to Face Learning on Covid-19 Pandemic: Empirical Effect. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran, 54(1), 1-8. https://doi.org/10.23887/jpp.v54i1.31645 ‌
Salsbili, N., & Ghasemi, N. (2005). Factors Affecting Academic Failure, A Look Again at Internal and External Factors. Education, 21(3), 25-59. (in Persian) http://ensani.ir/file/download/article/20110218182606-405.pdf
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hijazi, A. (2021). Research methods in behavioral sciences. Tehran: Agah. (inPersian) https://www.adinehbook.com/gp/product/9643290514
Senko, C., Hulleman, C. S., & Harackiewicz, J. M. (2011). Achievement goal theory at the crossroads: old controversies, current challenges, and new directions. Educational Psychologist, 46(1), 26–47. https://psycnet.apa.org/doi/10.1080/00461520.2011.538646
Sepahvandi, M. A., Sabzian, S., Geravand, Y., Bayranvand, S., & Pirjavid, F. (2016). Effectiveness of cognitive techniques on academic motivation and academic performance of female high school students in Isfahan. New Educational Approaches, 11(1), 63-80.‌ https://doi.org/10.22108/nea.2016.21058 (in Persian)
Sheykholeslami, A., & Karimiyan, G. (2018). The prediction of students’ academic engagement based on academic support and class psycho-social climate. Biquarterly Journal of Cognitive Strategies in Learning, 6(10), 95-111.‌ https://doi.org/10.22084/j.psychogy.2017.13181.1555 (in Persian)
Soltani, E., Shareh, H., Bahrainian, S. A., & Farmani, A. (2013). The mediating role of cognitive flexibility in correlation of coping styles and resilience with depression. Pajoohandeh Journal, 18(2), 88-96.‌ http://pajoohande.sbmu.ac.ir/article-1-1518-fa.html (in Persian)
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy–value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 68–81. https://psycnet.apa.org/doi/10.1006/ceps.1999.1015
Zahiri Navi, B., & Rajabi, S. (2009). Investigating the relationship between a group of variables and decreasing the academic motivation of Persian language and literature students. Daneshvar Journal of Behavior, 16(36), 69-80.‌https://tlr.shahed.ac.ir/article_2227.html (in Persian)
Zhong, S., Wang, Y., Lai, S., Liu, T., Liao, X., Chen, G., & Jia, Y. (2018). Associations between executive function impairment and biochemical abnormalities in bipolar disorder with suicidal ideation. Journal of Affective Disorders, 241, 282–290. https://doi.org/10.1016/j.jad.2018.08.031