اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر تاب‌آوری روان‌شناختی و توانمندی روانی کارکنان دارای تعارض کار-خانواده در شرکت گاز سرخون و قشم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس، بندرعباس، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر تاب‌آوری روان‌شناختی و توانمندی روانی کارکنان دارای تعارض کار-خانواده در شرکت گاز سرخون و قشم صورت پذیرفت. این پژوهش به روش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه و دورۀ پیگیری سه‌ماهه انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل کارمندان با تعارض کار-خانواده در شرکت گاز سرخون و قشم در بهار 1400 بود. از بین جامعۀ آماری، 27 کارمند به‌صورت نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی (10 جلسه) را طی دو ماه و نیم دریافت کردند. پرسشنامه‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامۀ تعارض کار-خانواده (WFCS)، پرسشنامۀ تاب‌آوری روان‌شناختی (RQ) و پرسشنامۀ توانمندی روانی (PES) بود. داده‌ها به شیوۀ تحلیل واریانس آمیخته، با نرم‌افزار آماری SPSS-23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی بر تاب‌آوری روان‌شناختی (0001>P؛ 57/0=Eta؛ 68/33=F) و توانمندی روانی (0001>P؛ 48/0=Eta؛ 28/23=F) کارکنان دارای تعارض کار-خانواده تأثیر داشته است. براساس یافته‌های پژوهش حاضر، آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی می‌تواند به‌عنوان روشی مؤثر در جهت بهبود تاب‌آوری روان‌شناختی و توانمندی روانی کارکنان دارای تعارض کار-خانواده مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Psychological Capitals Training on Psychological Resilience and Mental Empowerment of Staff with Work-Family Conflict at the Sarkhoon and Qeshm Gas Company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Zare Zadeh 1
  • Kobra Hajalizadeh 2
  • Azita Amirfakhraei 3
1 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.
2 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.
3 Department of Psychology, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Bandar Abbas Branch, Bandar Abbas, Iran.
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the efficacy of psychological capitals training on the psychological resilience and mental empowerment of employees with work-family conflict at the Sarkhoon and Qeshm gas company. It was a quasi-experimental study with a pre-test, post-test, control group, and a follow-up period of four months. In the spring of 2021, the statistical population included employees with work-family conflicts at the Sarkhoon and Qeshm oil and gas company. Using a systematic sampling technique, 27 employees were selected and randomly assigned to experimental and control groups. Two and a half months of psychological capitals training (10 sessions) were administered to the experimental group. Work-Family Conflict Questionnaire (WFCS), Psychological Resilience Questionnaire (RQ), and Mental Empowerment Questionnaire (PES) were among the questionnaires utilized in this study. The study’s data were analyzed using Mixed ANOVA and SPSS-23 software. Psychological capitals training had a positive effect on psychological resilience (P<0001, Eta=0.57, F=33.68) and mental empowerment (P<0001, Eta=0.48, F=23.28) among employees with work-family conflict. According to the findings of the present study, training in psychological capitals is an effective method for enhancing psychological resilience and mental empowerment among employees experiencing work-family conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Empowerment
  • Psychological Capitals
  • Psychological Resilience
  • Work-Family Conflict
احمدی، غ.، نیازآذری، ک.، و صالحی، م. (1398). اثربخشی آموزش سرمایۀ روان‌شناختی بر سکوت و آوای سازمانی در دانشگاه آزاد استان مازندران. توسعۀ آموزش جندی‌شاپور. 10(2)، 22-11. https://edj.ajums.ac.ir/article_91020.html
ارشدی، م.، رباطی، ا.، و طهمورسی، ن. (1398). بررسی اثربخشی فرایند مربی‌گری بر خودکارآمدی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی. پژوهش‌های روان‌شناسی اجتماعی. 3(35)، 106-89. https://www.socialpsychology.ir/article_102049.html
امراهی، ا.، و قرونه، د. (1398). الگوی علی ارتباط توانمندسازی شناختی کارکنان با کیفیت زندگی کاری و جامعه‌پذیری سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی. فصلنامۀ توسعۀ استعداد. 1(1)، 25-1. http://talentdevelopment.istd.ir/fa/Article/31600
امینی، ع.، مزروعی نصرآبادی، ا.، و آقاجری، م. (1396). نقش توانمندسازی روان‌شناختی و تمایل به کارآفرینی کارکنان در رابطۀ بین بازارگرایی و نوآوری سازمانی. مدیریت بازرگانی. 9(2)، 258-233.          https://doi.org/10.22059/jibm.2017.216145.2256
ایرجی‌راد، ا.، و ملک‌زاده نصرآبادی، ا. (1396). بررسی تأثیر سرمایۀ روان‌شناختی با میانجی‌گری انگیزۀ پیشرفت بر خلاقیت دانشجویان. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 6(4)، 70-51. https://journal.bpj.ir/article_531612.html
حسن‌زاده پسیخانی، م. ص.، و باقرزاده خداشهری، ر. (1397). تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان: بررسی نقش میانجی بهزیستی ذهنی. مدیریت سرمایۀ اجتماعی. 5(1)، 134-111. https://doi.org/10.22059/jscm.2018.257335.1599
دوستی، ع.، امیدی، م. ص.، و دوستی، ا. (1397). تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران بر توانمندسازی روان‌شناختی کارکنان. مدیریت منابع در نیروی انتظامی. 6(2)، 239-217. http://rmpjmd.jrl.police.ir/article_120528.html
ربیعی، م.، شیرانی، س.، و شریفی، ط. (1397). مطالعۀ اثربخشی مداخلۀ شناختی-رفتاری بر کیفیت زندگی، عملکرد سازمانی و رضایت شغلی پرستاران. نشریۀ بالینی پرستاری و مامایی. 7(1)، 54-42. http://78.39.35.47/article-1-730-fa.html
رجبی فرجاد، ح. (1397). بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نگرش‌های شغلی با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی. پژوهش‌های مدیریت عمومی. 11(39)، 180-157. https://doi.org/10.22111/jmr.2018.4015
رجبی، غ.، مکی، ع.، و اصلانی، خ. (1399). ارزیابی روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس تعارض کار-خانواده. پایش. 19(4)، 435-444. http://payeshjournal.ir/article-1-1453-en.html
زمانی‌زاد، ن.، باباپور، ج.، و صبوری، ح. (1397). روابط ساختاری بین ابعاد راهبردهای حل تعارض و سلامت اجتماعی دانشجویان با میانجی‌گری سرمایۀ روان‌شناختی. مطالعات روان‌شناسی تربیتی. 15(30)، 166-135.       https://doi.org/10.22111/jeps.2018.3615
زندکریمی، م. (1398). بررسی رابطۀ بین رهبری اخلاقی و تسهیم دانش با نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی معلمان. روان‌شناسی مدرسه. 8(1)، 100-87. https://jsp.uma.ac.ir/article_798.html
سربلند، خ. (1398). تأثیر سرمایۀ روان‌شناختی بر دلبستگی کاری با نقش واسطه‌گری توانمندسازی روان‌شناختی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 20(3)، 76-65. https://doi.org/10.30486/jsrp.2019.581431.1614
سلطانی‌نژاد، ن.، رشید، ع. ا.، و خنیفر، ح. (1397). اثر توانمندسازی روان‌شناختی و حمایت سازمانی بر ارتقای عملکرد شغلی کارکنان ادارۀ کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان. تعاون و کشاورزی. 7(26)، 184-157.      https://ajcoop.mcls.gov.ir/article_69434.html
سلیمانی، ن.، و میرزائی، خ. (1397). الگوی نقش مؤلفه‌های سرمایه روان‌شناختی در رضایت از زندگی و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور غرب استان اصفهان. فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی. 12(1)، 144-125. https://edu.garmsar.iau.ir/article_543295.html
عباسی، ع.، آقایی، ا.، و ابراهیمی‌مقدم، ح. (1398). اثربخشی درمان فراشناختی بر تاب‌آوری افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر. فصلنامۀ علوم روان‌شناختی. ۱۸(۷۸)، ۶۹8-۶۹1. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1398.18.78.9.4
فرج‌زاده، پ.، نیکخواه، م.، ربیعی، ا.، و مردانی، م. (1399). مقایسۀ اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی با خودتنظیمی هیجانی بر اشتیاق پایین دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان شهرکرد. توسعۀ حرفه‌ای معلم. 5(4)، 85-65.         https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765600.1399.5.4.4.6
قاسمی، ط.، عریضی، ح. ر.، و موسوی، ز. (1398). تأثیر آموزش نظم‌جویی هیجانی بر قلدری ادراک‌شده و عملکرد شغلی کارکنان زن سازمان تربیت‌بدنی. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 18(75)، 296-287.            http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1398.18.75.3.2
قانع‌نیا، م.، فروهر، م.، و جلیلی، ص. (1394). تأثیر آموزش سرمایۀ روان‌شناختی مدیران بر افزایش اشتیاق شغلی کارکنان. پژوهشنامۀ روان‌شناسی مثبت. 1(3)، 72-59. https://dorl.net/dor/20.1001.1.24764248.1394.1.3.6.4
قدرتی اصفهانی، ز.، و مرادی، ا. (1399). مقایسۀ اثربخشی آموزش سرمایه‌های روان‌شناختی و فعال‌سازی رفتاری بر امید در دانشجویان دختر خوابگاه‌های دانشگاه اصفهان. زن در توسعه و سیاست. 18(2)، 312-293. http://ijme.mui.ac.ir/article-1-5057-fa.html
گلستانه، س. م.، سلیمانی، ل.، و دهقانی، ی. (1396). رابطۀ بین سرمایه‌های تحولی و پیشرفت تحصیلی: با نقش میانجی سرمایۀ روان‌شناختی. مجلۀ دستاوردهای روان‌شناختی. 4(24)، 150-127. https://doi.org/10.22055/psy.2017.17909.1534
موسوی، س. ع.، و الوانی، ج. (1398). بررسی رابطۀ بین تعارض کار و خانواده و تاب‌آوری با خودشفقت‌ورزی پرستاران. مدیریت پرستاری. 8(3)، 60-52. http://ijnv.ir/article-1-685-fa.html
میرزایی، ز.، و گلپرور، م. (1398). تأثیر سرمایۀ روان‌شناختی بر عملکرد شغلی با توجه به نقش واسطه‌ای رضایت شغلی و تعهد سازمانی در کارکنان شرکت مخابرات. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی. 20(1)، 12-1.           https://doi.org/10.30486/jsrp.2019.663536
نیکوکار گوهری، ه‍.، آهی، پ.، و اکبری، م. (1400). بررسی تأثیر رهبری آینده‌نگر بر اثربخشی سازمانی: نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی. مدیریت بهره‌وری. 15(2)، 138-107. https://doi.org/10.30495/qjopm.2020.1879598.2632
یزدانی، ا.، نجفی، م.، امین بیدختی، ع.، محمدی‌فر، م.، و رحیمیان بوگر، ا. (1400). اثربخشی برنامۀ آموزشی هوش سازمانی بر رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان. مجلۀ علوم روان‌شناختی. 20(99)، 390-379. http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1400.20.99.13.4
یوسفیان، ز.، احدی، ح.، و کراسکیان موجمناری، آ. (1398). اثربخشی معنویت‌درمانی بر پریشانی روان‌شناختی و تاب‌آوری بیماران تالاسمی. فصلنامۀ علمی-پژوهشی علوم روان‌شناختی. ۱۸(۸۴)، ۲۲93-۲۲85.       http://dorl.net/dor/20.1001.1.17357462.1398.18.84.1.8
References
Abbasi, A., Aghaei, A., & Ebrahimi Moghadam, H. (2019). Effectiveness of metacognitive therapy on resiliency in the people with generalized anxiety. Journal of Psychological Science, 18(78), 691-698. http://psychologicalscience.ir/article-1-356-fa.html (In Persian)
Ahmadi, G., Azeri, K., & Salehi, M. (2019). The effectiveness of psychological capital training on silence and organizational voice in Mazandaran Azad University. Educational Development of Judishapur, 10(Supplement), 11-22. https://edj.ajums.ac.ir/article_91020.html?lang=en (In Persian)
Akgül-Gündoğdu, N. & Selçuk-Tosun, A. (2021). Examining the relationship between solution-focused thinking skills and self-efficacy levels of nursing students in Turkey. Journal of Professional Nursing, 37(6), 1180–1186. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2021.10.003
Aliyev, R., & Karakus, M. (2015). The effects of positive psychological capital and negative feelings on students’ violence tendency. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 190, 69-76. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.918
Amini, A., Mazrouei NasrAbadi, E., & Aghajeri, M. (2017). The role of psychological empowerment and tendency to entrepreneurship in relationship between market-orientation and organizational innovation. Journal of Business Management, 9(2), 233-258. https://jibm.ut.ac.ir/article_63413.html (In Persian)
Amrahi, A., & Ghoroneh, D. (2020). The pattern of causal relation of employees’ cognitive empowerment with quality of work life and organizational socialization with the mediating role of organizational learning. Quarterly of Talent Development, 1(1), 85-101. http://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/31600 (In Persian)
Arshadi, M., Robati, A., & Tahmouresi, N. (2019). The effectiveness of coaching process on job self-efficacy and organizational citizenship behavior. Social Psychology Research, 9(35), 89-106. https://www.socialpsychology.ir/article_102049.html?lang=en (In Persian)
Backmann, J., Weiss, M., Schippers, M. C., & Hoegl, M. (2019). Personality factors, student resiliency, and the moderating role of achievement values in study progress. Learning and Individual Differences, 72, 39-48. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.lindif.2019.04.004
Carlson, D. S., Kacmar, K. M., & Williams, L. J. (2000) Construction and initial validation of a multidimensional measure of work-family conflict. Journal of Vocational Behavior, 56, 249-276. http://dx.doi.org/10.1006/jvbe.1999.1713
Chandler, K. D. (2021). Work-family conflict is a public health concern. Public Health in Practice, 2, 100158. https://doi.org/10.1016/j.puhip.2021.100158
Chang, J., Ji, Y., Li, Y., Yuan, M., & Su, P. (2021). Childhood trauma and depression in college students: Mediating and moderating effects of psychological resilience. Asian Journal of Psychiatry, 65, 102824. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2021.102824
Conner, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new resilience scale: The conner–davidson resilience scale (CD- RISC). Depression & Anxiety, 18(2), 36-82. https://doi.org/10.1002/da.10113
Dosti, A., Omidi, M. S., & Doosti, I. (2018). The effect of the manager’s transformational leadership style on employee's psychological empowerment. Resource Management in Police Journal of the Management Dept, 6(22), 217-240. http://rmpjmd.jrl.police.ir/article_120528.html?lang=en (In Persian)
Du, Y., Dang, Q., Zhang, B., Wu, R., & Rasool, A. (2021). The effects of parenting differences on psychological resilience in adolescent atudents: The role of gratitude. Children and Youth Services Review, 130, 106224. http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106224
Elshaer, N. S. M., Moustafa, M. S. A., Aiad, M. W., & Ramadan, M. I. E. (2018). Job stress and burnout syndrome among critical care healthcare workers. Alexandria Journal of Medicine, 54(3), 273-277. https://doi.org/10.1016/j.ajme.2017.06.004
Farajzadeh, P., Ghazanfari, A., Charami, M., & Sharifi, T. (2020). A comparison on the effectiveness of training psychological capitals and emotional self-regulation on the psychological flexibility of teacher students with low academic eagerness. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 63, 1-15. https://mjms.mums.ac.ir/article_15645.html?lang=en (In Persian)
Ghasemi, T., Oreyzi, H., & Moosavi, Z. (2019). The effect of emotion regulation training on perceived bullying and job performance of female employees at the organization of physical education. Journal of Psychological Science, 18(75), 287-296. http://psychologicalscience.ir/article-1-145-fa.html (In Persian)
Ghanenia, M., Forouhar, M., & Jalili, S. (2015). The effect of managers’ psychological capital components training on increasing the employees’ engagement. Positive Psychology Research, 1(3), 59-72. https://ppls.ui.ac.ir/article_20709.html?lang=en (In Persian)
Ghodrati Isfahani, Z., & Moradi, A. (2020). Effectiveness of psychological capital training and behavioral activation therapy on the hope of Isfahan gril students in dormetory. Woman in Development & Politics, 18(2), 293-312. https://jwdp.ut.ac.ir/article_78680.html (In Persian)
Golestaneh, M., Soleimani, L., & Dhghni, Y. (2017). Relationship between developmental assets and academic achievement: Mediating role of psychological capital. Psychological Achievements, 24(1), 127-150. https://doi.org/10.22055/psy.2017.17909.1534 (In Persian)
Guo, J., Chen, J., Fu, J., Ge, X., Chen, M., & Liu, Y. (2016). Structural empowerment, job stress and burnout of nurses in China. Applied Nursing Research, 31, 41-45. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2015.12.007
Guo, L., Decoster, S., Babalola, M. T., De Schutter, L., Garba, O. A., & Riisla, K. (2018). Authoritarian Leadership and Employee Creativity: The Moderating Role of Psychological Capital and the Mediating Role of Fear and Defensive Silence. Journal of Business Research, 92, 219-230. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.jbusres.2018.07.034
Hassanzadeh Pasikhani, M. S., & Bagherzadeh Khodashahri, R. (2018). The impact of social capital on psychological empowerment: mediating role of subjective well-being. Social Capital Management, 5(1), 111-134. https://jscm.ut.ac.ir/article_66237.html?lang=en (in Persian)
Hancer, M. (2005). Dimensions of the turkish version of the psychological empowerment scale. Psychological Reports, 97(2), 645-650. https://doi.org/10.2466/pr0.97.2.645-6
Heiskanen, T., & Jokinen, E. (2013). Stability and Change of the Quality of Working Life in Restructuring Municipalities. Social Indicators Research, 118(2), 579-599. https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s11205-013-0429-1
Irajirad, A., & Malekzadeh, E. (2017). The Effect of Psychological Capita Mediation by Motivation on Students' Creativity. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 6(4), 51-70. https://journal.bpj.ir/article_531612.html?lang=en (In Persian)
Jaegers, L. A., Vaughn, M. G., Werth, P., Matthieu, M. M., Ahmad, S. O., & Barnidge, E. (2021). Work–family conflict, depression, and burnout among jail correctional officers: A 1-year prospective study. Safety and Health at Work, 12(2), 167-173. https://doi.org/10.1016%2Fj.shaw.2020.10.008
Kang, H. J., & Busser, J. A. (2018). Impact of service climate and psychological capital on employee engagement: The role of organizational hierarchy. International Journal of Hospitality Management, 75, 1-9. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.03.003
Kelberer, L. J. A., Kraines, M. A., & Wells, T. T. (2018). Optimism, hope, and attention for emotional stimuli. Personality and Individual Differences, 124, 84-90. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.paid.2017.12.003
Kim, M., Kim, A. C. H., Newman, J. I., Ferris, G. R., & Perrewé, P. L. (2019). The antecedents and consequences of positive organizational behavior: the role of psychological capital for promoting employee well-being in sport organizations. Sport Management Review, 22(1), 108-125. https://doi.org/10.1016/j.smr.2018.04.003
Liao, R., & Liu, Y. (2016). The impact of structural empowerment and psychological capital on competence among Chinese baccalaureate nursing students: A questionnaire survey. Nurse Education Today, 36, 31-36. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.07.003
Lim, D. H., Morris, M. L., & McMillan, H. S. (2011). Construct validation of the translated version of the work–family conflict scale for use in Korea. Human Resource Development Quarterly, 22(4), 519-543. https://doi.org/10.1002/hrdq.20089
Liu, K., Yin, T., & Shen, Q. (2020). Relationships between sleep quality, mindfulness and work-family conflict in Chinese nurses: A cross-sectional study. Applied Nursing Research, 55, 151250. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2020.151250
Loscalzo, Y., Raffagnino, R., Gonnelli, C., & Giannini, M. (2019). Work–family conflict scale: Psychometric properties of the Italian version. Sage Open, 9(3), 2158244019861495. https://doi.org/10.1177/2158244019861495
Lou, Y., Taylor, E. P., & Di Folco, S. (2018). Resilience and resilience factors in children in residential care: A systematic review. Children and Youth Services Review, 89, 83-92. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.childyouth.2018.04.010
Ma, Y., & Turel, O. (2019). Information technology use in Chinese firms and work-family conflict: The moderating role of guanxi. Telematics and Informatics, 41, 229-238. https://doi.org/10.1016/j.tele.2019.05.005
Mirzaie, Z., & Golparvar, M. (2019). The effect of psychological capital on job performance with due to the mediating role of job satisfaction and organizational commitment among telecommunication employees. Knowledge & Research in Applied Psychology, 20, (1), 1-12. https://doi.org/10.30486/jsrp.2019.663536 (In Persian)
Mosavi, A., & Alvani, J. (2019). Investigating the relationship between work-family conflict and resilience with nurses’ self-compassion. Quarterly Journal of Nersing Management, 8(3), 52-60. http://ijnv.ir/article-1-685-fa.html (In Persian)
Nikookar Gohari, H., Ahi, P., & Akbari, M. (2021). The impact of vision leadership on organizational effectiveness: the mediating role of organizational citizenship behavior. The Journal of Productivity Management, 15(2), 107-138. https://jpm.tabriz.iau.ir/article_681589.html (In Persian)
Rabiei, M., Shirani, S., & Sharifi, T. (2018). Study the effectiveness of cognitive-behavioral intervention on the quality of life, job satisfaction, and nurses’ organizational performance. Journal of Clinical Nursing and Midwifery, 7(1), 42-54. http://78.39.35.47/article-1-730-fa.html (In Persian)
Rajabi Farjad, H. (2018). Study of transformation-creating leadership`s effect on occupational attitude with mediation of psychological empowerment. Public Management Researches, 11(39), 157-180. https://jmr.usb.ac.ir/article_4015.html (In Persian)
Rajabi, G., Makki, E., & Aslani, K. (2020). Reliability and validity of the persian version of work-family conflict scale. Payesh, 19(4), 435-444. http://payeshjournal.ir/article-1-1453-en.html (In Persian)
Sarboland, K. (2019). The effect of psychological capital on work attachment with the role of mediating psychological empowerment. Knowledge & Research in Applied Psychology, 20(3), 65-76. https://jsr-p.isfahan.iau.ir/article_667707.html?lang=en (In Persian)
Sabot, D. L., & Hicks, R. E. (2020). Does psychological capital mediate the impact of dysfunctional sleep beliefs on well-being? Heliyon, 6(6), e04314. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e04314
Soltaninejat, N., Rashid, A., & Khanifar, H. (2018). The effect of psychological empowerment and organizational support on increasing the job performance of employees of the general directorate of cooperatives, labor and social welfare in Kerman province. Co-Operation and Agriculture, 7(26), 157-184. https://ajcoop.mcls.gov.ir/article_69434.html?lang=en (In Persian)
Solimani, N., & Mirzaie, K. (2018). The model of the role of psychological capital components in life satisfaction and academic achievement motivation of Payam Noor Universities in Isfahan province. Quarterly Journal of Educational Leadership and Administration, 12(2), 125-144. https://edu.garmsar.iau.ir/article_543295.html (In Persian)
Silén, M., Skytt, B., & Engström, M. (2019). Relationships between structural and psychological empowerment, mediated by person-centred processes and thriving for nursing home staff. Geriatric Nursing, 40(1), 67-71. https://doi.org/10.1016/j.gerinurse.2018.06.016
Thomas, L. J., & Asselin, M. (2018). Promoting resilience among nursing students in clinical education. Nurse Education in Practice, 28, 231-234. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.10.001
Thomas, K. W., & Velthouse, B. A. (1990). Cognitive elements of empowerment: An “interpretive” model of intrinsic task motivation. The Academy of Management Review, 15(4), 666–681. https://doi.org/10.2307/258687
Tlapek, S. M., Auslander, W., Edmond, T., Gerke, D., Schrag, R.V., & Threlfall, J. (2017). The moderating role of resiliency on the negative effects of childhood abuse for adolescent girls involved in child welfare. Children and Youth Services Review, 73, 437-444. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2016.11.026
Tsaur, S., Hsu, F., & Lin, H. (2019). Workplace fun and work engagement in tourism and hospitality: The role of psychological capital. International Journal of Hospitality Management, 81, 131-140. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2019.03.016
Vahedi, A., Krug, I., & Westrupp, E. M. (2019). Crossover of parents’ work-family conflict to family functioning and child mental health. Journal of Applied Developmental Psychology, 62, 38-49. https://doi.org/10.1016/j.appdev.2019.01.001
Williamson, H. C., Altman, N., Hsueh, J., & Bradbury, T. N. (2016). Effects of relationship education on couple communication and satisfaction: A randomized controlled trial with low-income couples. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 84(2), 156-166. https://doi.org/10.1037/ccp0000056
Xu, S., Wang, Y., Ma, E., & Wang, R. (2020). Hotel employees’ fun climate at work: Effects on work-family conflict and employee deep acting through a collectivistic perspective. International Journal of Hospitality Management, 91, 102666. https://doi.org/10.1016%2Fj.ijhm.2020.102666
Yazdani, A. H., Najafi, M., AminBaidokhti, A. A., Mohammadyfar, M. A., & Rahimian Boogar, I. (2021). The effectiveness of organizational intelligence training program on job satisfaction and job motivation in employees. Journal of Psychological Science, 20(99), 379-390. http://psychologicalscience.ir/article-1-1023-fa.html (In Persian)
Yoosefian, Z., Ahadi, H., & Keraskian Mojmanari, A. (2019). The effectiveness of spirituality therapy on psychological distress and resilience of thalassemia patients. Journal of Psychological Science, 18(84), 2285-2293. http://psychologicalscience.ir/article-1-368-fa.html (In Persian)
 Yuan, T., Liang, L., Ren, H., Hu, Y., Qin, Z., Fei, J., ... & Mei, S. (2022). Age Moderates the Effect of Work-Family Conflict on Life Satisfaction among Chinese Female Employees: A Propensity Score Matching Method. Personality and Individual Differences, 185, 111279. https://doi.org/10.1016/j.paid.2021.111279
Yuen, K. F., Loh, H. S., Zhou, Q., & Wong, Y. D. (2018). Determinants of job satisfaction and performance of seafarers. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 110, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.02.006
Zandkarimi, M. (2019). Investigating the relationship between ethical leadership and knowledge sharing with the mediating role of psychological empowerment of teachers. Journal of School Psychology, 8(1), 87-107. https://jsp.uma.ac.ir/article_798.html (In Persian)
Zamani, N., Babapour, J., & Saboori, H. (2018). Structural relationship between conflict resolution strategies dimensions and social well-being of students by considering the moderating effects of psychological capital. Journal of Educational Psychology Studies, 15(30), 135-166. https://jeps.usb.ac.ir/article_3615.html (In Persian)
Zhang, X., Ye, H., & Li, Y. (2018). Correlates of structural empowerment, psychological empowerment and emotional exhaustion among registered nurses: A meta-analysis. Applied Nursing Research, 42, 9-16. https://europepmc.org/article/med/30029721