الگوی علی روابط بین خودشناسی انسجامی، سبک‌های هویت و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر، بررسی الگوی علی روابط بین ارتباط علی خودشناسی انسجامی، سبک‌های هویت و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در شهرستان ارومیه بوده است. روش تحقیق همبستگی و از نوع مدل­یابی معادلات ساختاری، و جامعه آماری نیز شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه بوده که تعداد آن‌ها 6800 نفر می‌باشد. روش نمونه‌گیری تحقیق تصادفی طبقه‌ای و حجم نمونه با عنایت به فرمول کوکران 364 نفر بوده است. جهت گردآوری اطلاعات از سه نوع پرسشنامه شامل مقیاس خودشناسی انسجامی (قربانی، 2003)، سیاهه سبک‌های هویت برزونسکی (1989) و کارنامه تحصیلی دانشجویان استفاده شده است. برای تجزیه ‌و تحلیل داده­ها از تحلیل عاملی تائیدی، آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج حاصل از مدل­یابی معادلات ساختاری نشان داد که اثر غیرمستقیم خودشناسی انسجامی بر پیشرفت تحصیلی از طریق سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت سردرگم و سبک هویت تعهد، مثبت و معنی­دار است. ولی اثر غیرمستقیم خودشناسی انسجامی بر پیشرفت تحصیلی از طریق سبک هویت هنجاری معنی‌دارنیست. به‌عبارت ‌دیگر،خودشناسی انسجامی از طریق سبک هویت اطلاعاتی، سبک هویت سردرگم و سبک هویت بر پیشرفت تحصیلی تأثیر می‌گذارد، اما خودشناسی انسجامی از طریق سبک هویت هنجاری بر پیشرفت تحصیلی تأثیر معنی‌داری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Causal relationship between integrative self-knowledge .....

نویسندگان [English]

  • Javad Keyhan 1
  • Nazila ahangari andariyan 2
1 Department of Educational Sciences, Urmia branch, Islamic Azad University, Urmia, iran
2 islamic azad university of urmia
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate causal relationship between integrative self-knowledge, identity styles and academic achievement among students of Azad University in Urmia city. The research method is correlation and structural equation modeling. The statistical population is includes all master's students of Islamic Azad University of Urmia, whose number 6800 people. The stratified random sampling method and the sample size were according to the Cochran formula 364 people. To collect information,, were used three types of questionnaires including integrative self-knowledge Scale (Ghorbani, 2003), Berezunsky Identity Styles (1989), and Academic record students. Descriptive and inferential statistics were used to organize, summarize and analyze the data. The results of structural equation modeling showed that the indirect effect of coherence self-knowledge on academic achievement is positive and significant through the style of information identity, confused identity style and commitment identity style. However, the indirect effect of coherence self-knowledge on academic achievement is not significant through the style of normative identity. In other words, integrative self-knowledge affects the academic achievement through the style of information identity, the confused identity styles, and the style of identity. But integrative self-knowledge does not have a significant effect on academic achievement through normative identity style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Integrative Self-Knowledge
  • Identity Sstyles
  • academic achievement
Amani, R., and Majzoobi, M. R. (2011).The predict of Identity Styles through Attachment Styles. Biannual Journal of Training & Learning Researches. 3 (5):13-24. (Persion).
Babaei, M. (2014). Integrative self-knowledge, Identity Styles with Target Orientation in Graduate Students of Mazandaran University. Master's thesis. Faculty of Education and Psychology, Tehran University. (Persion).
Bakhshayesh, A. (2013). Relationship between Religious Beliefs, Identity Crises and Identity Styles in Students. . Journal of national studies, 14 (4), 50 - 35. (Persion).
Berzonsky, M.D., Cieciuch, J., Duriez, B., & Soenens, B. (2011). The how and what of identity formation: Association between identity styles and value orientations, Personality and Individual Differences, 50(2), 259-299.
Berzonsky, M.D., and Kuk, L. S. (2005). Identity styles, psychological maturity and academic performance. Personality and Individual Differences, 39, 235 – 247.
Berzonsky ‘M. (2004) Identity processing style, self-construction and personal epistemic assumption :a social cognitive  Perspective. Journal of development psychological, 4, 333 – 361.
Berzonsky ‘M. (1999).  Identity style and hypothesis testing strategies. Journal of social psychology, 139(4), 748 – 763.
Besharat, M. A., Bazzazian, S., Ghorbani, N and Asghari, M. (2014). Predicting Children's Integrative Self-Knowledge in Terms of Parenting Characteristics of Parent. Journal of Family Researc, 10(1): 65 – 78. (Persion).
Boy, V. S., Hunt, P. F., Kandell, J. J., and  Lucas, M, C. (2013). Relationship between  Identity Processing styles and academic success in undergraduate student. Journal of college student development. 44, 157 – 164.
Brown, K. W., & Ryan, R. M. & Creswal, J. D. (2007). Mindfulness: Theoretical foundations and evidence for its salutary effects. Psychological Inquiry, 18(4), 211 – 237.
Beaumont, S. l. (2009). Identity Processing and Personal Wisdom: An Information- Oriented Identity Style Predicts Self-Actualization and Self-Transcendence. An International Journal of Theory and Research, 9(2): 95-115.
Boy, V. S., Hunt, P. F., Kandell, J. J., and  Lucas, M, C. (2013). Relationship between  Identity Processing styles and academic success in undergraduate student. Journal of college student development. 44, 157 – 164.
Duriez, B., Luyckx, K., Soenens, B., & Berzonsky, M. (2012). A process-content approach to adolescent identity formation: examining longitudinal associations between identity styles and goal pursuits.  Journal of  Personality, 80, 135–161.
Ghorbani, N., Bing, M. N., Watson, P. J., Davison, H. K., & LeBreton, D. L. (2003). Individualist and collectivist values: Evidence of compatibility in Iran and the United States. Personality and Individual Differences, 35, 431-447.
Ghorbani, N., Watson, P. J., & Hargis, M. B. (2008). Integrative self-knowledge scale: correlations and incremental validity of a cross-cultural measure developed in Iran and the United States. Journal of Psychology, 142, 395-412.
Ghorbani, N., & Watson, P. J. (2004). Two facets of self-knowledge, the five-factor model, and promotions among Iranian managers. Social Behavior and Personality, 32, 769-776.
Hashemi Nosrat Abad, T., Wahidi, Sh and Debiri, S. (2015). Estimating achievement goal orientation based on identity processing styles: A study of the role of educational grade. Journal of school psychology, 4 (3), 137-152. (Persion).
Hejazi, E and Soheila, F. (2006). Relationship between identity styles, identity commitment and friendship quality. Journal of Psychology and Educational, 36 (2), 76-61. (Persion)
Hejazi, E; Bardjali Lu, S, and Nagsh, Z. (2009). The Relationship between Identity Styles, Identity Commitment and Academic Self-efficacy: Does Identity Commitment Have a Mediating Role? Journal of Psychology, 52 (4), 390 - 377. (Persion).
Hejazi, E; Farsi Nejad, N and Asgari, A. (2007). Identity styles and academic achievement: the role of academic self-efficacy. Journal of Psychology, 44, 413 - 394. (Persion).
Jamshidi, M and Sarvaghad, S. (2015). The Mediating Role of Identity Styles in Relationship between Differentiation of Self and Internet Addiction. Journal of Psychological Methods and Models, 6 (20), 54 - 37. (Persion)
Jokar, B., Hossein Chari, M and Mehparvar, A. (2014). Prediction of Social responsibility based on identity styles in Shiraz University students. . Journal of Culture at Islamic University, (1), 3 - 22. (Persion).
Kaplan, A., Flum, H. (2009). Motivation and Identity: The Relations of Action and Development in Educational Contexts—an Introduction to the Special Issue. Educational Psychologist, 44(2), 73-77.
Kline, R.B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. Second Edition, the Guilford Press, a Division of Guilford Publications, Inc. 72 Spring Streets, New York, NY 10012.
Koepke, S., & Denissen, J.A. (2012). Dynamics of identity development and separation–individuation in parent– child relationships during adolescence and emerging adulthood– A conceptual integration. Developmental Review, 32, 67–88.
Long,     D. M,     Hayes     S. C.   (2014).  Acceptance,      mindfulness,     and     cognitive     reappraisal     as    longitudinal  predictors  of  depression  and  quality  of   life  in  educators.   J  Contextual  Behav  Sci,  3(1): 38-44.
Maghsoudi, Sh., Rahimi Mohseni, M., Emami, A., (2015). Identity styles and academic status of Guilan University of Medical Sciences. Journal of Holist Nurs Midwifery, 25 (2), 24-32. (Persion)
Mehri, Yadollah; Ghorbani, N, and Sabzearaye Langroudi, M. (2012). Relationship between Basic Psychological Needs Satisfaction, Integrative Self -Knowledge, Mindfulness, Self-Compassion, Self-Control, Mental Health Indicators (Depression, Anxiety, Stress) and Teacher s’ Job Performance. Journal of Industrial/Organization Psychology, 3 (11), 9 – 20. (Persion).
Mohammadi Gondareh, P. (2013). The Relationship between Identity Styles and Thinking Styles with Students' Responsibility. Journal of Behavioral Sciences. 6 (22), 30 – 42. (Persion).
Omidiyan, m. (2009). Identity from the point of view of psychology. First Edition. Yazd: Yazd University Press.
Tahmaseb, A., Ghorbani, N and Pourhossein, R. (2006). Infectious and integrative self-knowledge: The Relationship of Self-knowledge with Five Big Personality Characters. Journal of Psychology and Educational, 36 (1 and 2), 57 - 76. (Persion)
Payizi, M; Shahrareh, M; Farzad, V and Safai, P. (2007). Effectiveness of Teaching Expression on Happiness and Academic Achievement of Secondary School Students in Tehran Secondary High School Students. Journal of Psychological Studies, 3 (4), 44 - 25. (Persion)
Perez, P. M., Costa, C. J.L., and Corbi, R.G. (2012). An Explanatory Model of Academic Achievement based on Aptitudes, Goal Orientations, Self-Concept and Learning Strategies. The Spanish Journal of Psychology, 15 (1), 48-60.
Saber, S and Pashashrifi, H. (2013). Predicting dimensions of Academic Engagement by Identity Styles in First Grade girl students of Tehran State High Schools. journal of research in curriculum planning, 10 (38), 72-85. (Persion).
Shahraray, M. (2005). Adolescent Growth Psychology "Evolutionary Perspective". Tehran: Elm Publishing. (Persion).
Saleh Mirhosseini, V., Ghorbani, N., Alipour, A and Farzad, V. (2015). The mediating role self-knowledge process (integrative self-knowledge and mindfulness) and self control in regulating of relationship between perceived and objective stress and anxiety, depression, and physical symptoms.  Journal of Psychological Health, 10(3), 1 – 15. (Persion) .
Saleh Bolvedi, A and Pasha Sharifi, H. (2010). Relationship between Self Awareness in Professional Setting with Job Satisfaction amongst sales managers of Iran’s Institute of Industrial Managemen. Journal of Industrial - Organizational Psychology, 1 (2), 27-21. (Persion).
Shokri, O, Shahriary, M., Daneshvar Pour, Z and Dastjerdi, R. (2007). Individual differences in identity styles and academic performance: the role of identity commitment and psychological well-being. Journal of research in psychological health, 1 (1), 16 – 29. (Persion).
Tabiq, M. T., Ghorbani, N and Rezazadeh, S M. (2013). Relationship between religious motivation and self-knowledge with moral virtues. Biquarterly Journal of Studies in Islamic and Psycholog, 7 (12), 148-135. (Persion)
Vaziri, Sh and Lotfi Kashani, F. (2011 Identity Styles and Psychological Distress Thought & Behavior in Clinical Psychology, 7 (26), 77 - 86. (Persion)