کلیدواژه‌ها = برونگرایی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری فردی بر ترس از فرایند زایمان در زنان برونگرا و نوروزگرا

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 125-141

10.22059/japr.2018.69158

گیتا گرامی؛ ﺷﺎﻫﺮخ ﻣﮑﻮﻧﺪ ﺣﺴﯿﻨﯽ؛ ﻣﺴﺘﻮره ﺻﺪاﻗﺖ؛ آﻣﻨﻪ ﻣﻌﺎﺿﺪﯾﺎن