دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1-200 
2. اثربخشی برنامه داستان خوانی مشارکتی بر رشد زبان و آمادگی خواندن کودکان پیش دبستانی با مشکلات زبانی

صفحه 0-0

نیره زمانی؛ محسن شگوهی یکتا؛ سعید حسن زاده؛ باقر غباری بناب؛ علی اصغر کاکوجویباری


3. تحلیل ساختاری ارتباط احتکار با مشکلات بین فردی: نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان

صفحه 0-0

رضا شباهنگ؛ مهرانه شجاعی؛ فرزین باقری شیخانگفشه؛ عباس علی حسین خانزاده؛ منصوره نیکوگفتار


7. بازنمایی نشانگان روان‌شناختی، عملکردی و رفتاری افت تحصیلی دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه تهران

صفحه 0-0

آزاده فدوی رودسری؛ کیوان صالحی؛ ابراهیم خدایی؛ علی مقدم زاده؛ محمد جوادی پور


8. ساخت و هنجاریابی مقدماتی آزمون سنجش حافظه فعال تهران

صفحه 0-0

علی اکبر ارجمندنیا؛ سهیلا طالبی؛ محمدعلی میری


شماره‌های پیشین نشریه