نویسنده = مصطفوی، زینب السادات
تعداد مقالات: 1
1. تبیین رفتارهای فرانقشی کارکنان بر اساس گرایش به توسعه فردی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 91-116

فاطمه نارنجی ثانی؛ زینب السادات مصطفوی؛ سارا رحمتی