نویسنده = ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ اﻇﻬﺮی، ﻣﺤﻤﺪ
تعداد مقالات: 1
1. ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﻫﻤﺎلﮐﺎری و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 115-133

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺘﺎﯾﺸﯽ اﻇﻬﺮی