نویسنده = اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ، ﻣﺤﻤﻮد
تعداد مقالات: 1
1. ارائه الگویی برای خودارزیابی سرآمدی سازوکارهای توسعه‌ای مبتنی بر یادگیری و بهبود عملکرد

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 179-202

سعید سلیمانی؛ ﻣﺤﻤﻮد اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻤﯽ؛ اﮐﺒﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺒﺮﯾز